Astrologické předurčení

23.04.2008 16:09

Stalo se, že jsem příbuznému vykládal jeho horoskop narození a pozoroval jsem, že mi dobře nerozumí. Očekával totiž ode mě, že mu vyložím, co ho čeká příští týden a nechápal, že hovořím o jeho povaze, tendencích apod. Tak se mi vyjasnilo, že každé povídání o astrologii by asi mělo začínat tím, že vysvětlí omyl vzniklý z toho, že se horoskop spojuje s "horoskopy", které se každý týden objevují ve velkém počtu novin a časopisů.

Snad i proto se  začíná říkat horoskop osobní aby se odlišil od oněch, které platí pro všechny narozené v určitém znamení.

Osobní horoskop je individuálně neopakovatelný podobně jako otisky prstů. Je vypočítán vůči místu a okamžiku narození. Na určitém místě a v určitou chvíli je vždy odlišná situace v postavení planet na obloze a tím spíše vůči horizontu. Osobní horoskop je zkrátka individuální jako originální každý jedinec. To je jistě dobrá zpráva pro ty, kteří si sebe váží natolik, že se nedovedou "prokrustovou" metodou vtěsnat do jedné z dvanácti krabiček znamení.

Co tedy v sobě ukrývá osobní horoskop? Vycházeje z okamžiku a místa narození odvozuje určité více či méně statické danosti narozeného . jaký dotyčný je, bude a dále okolnosti jeho života. Záběr je jak vidíme dosti široký. Hned ze začátku asi třeba říci, že tyto danosti neznamenají nezměnitelný osud. Na druhé straně se často podobají rozjetému autu ze stráně (osudu), ze kterého se sice podaří občas někomu včas a šikovně vyskočit ale vyžaduje to velkou pozornost, odvahu a - štěstí.

Bulvární astrologie se omezuje na výklad postavení Slunce ve znameních. Slunce v astrologii určuje kvalitu individua, jeho vůli atd. Jeho postavení ve znameních je ale silně ovlivněno úhly (aspekty), které zaujímá s ostatními planetami a Měsícem a postavením v tzv. horizontálních domech. K zjištění individuální povahy i osudu však astrologie pracuje s množstvím dalších prvků.

Z horoskopu můžeme vyčíst zdravotní resp. vitální stav člověka, dispozice k narušení některých funkcí nebo orgánů, pravděpodobnost úrazů i ohrožení života.

Zdravotní a vitální stav úzce souvisí s povahou. Harmonická, vyrovnaná, optimistická povaha s sebou nese i vyrovnaný stav fyzický. Dispozice k nervozitě, prudkosti apod. vyvolávají narušení funkcí i případné úrazy z nepozornosti a nerozvážnosti. Z povahy, která se odvozuje z osobního horoskopu, vyplývají i okolnosti provázející člověka životem. "Povaha je náš osud".

Je zřejmé, že člověk nevyrovnaný, egoistický a neovládající své sklony, se bude v životě snadno dostávat do konfliktů, přivolá si různé obtíže, překážky a omezení, které se stanou jeho "osudem". Astrologie zde rozlišuje příčiny vnitřní - současné, které lze snadněji ovlivnit (dané tzv. vnitřními planetami a Marsem) a osud přicházející "zvenčí" naznačený Jupiterem a Saturnem, kde se vychází z dispozic (příčin), které sahají do minulosti přesahující jeden lidský život. Uran, Neptun a Pluto představují subtilnější hodnoty - oblast "vyšší oktávy" života.

Na věc lze pohlížet i pozitivně. Uvažujeme-li člověka, který vlivem dobrého horoskopu je plný energie, je duševně dobře disponovaný, budí v druhých sympatie svým optimismem a jednáním, lze předpokládat, že se snadno uplatní, bez větších obtíží bude překonávat překážky na které v životě narazí, bude se správně rozhodovat vzhledem k větší rozvaze a dobrému stavu mysli a rozumu. Prostě "osud mu bude přát".

Astrologie tyto předpoklady odvozuje z horoskopu, záznamu okamžiku narození. Určí jaké povahové rysy se u člověka lépe či hůře vyvinou, v které oblasti (např. mentální, emocionální, volní atd.) se vyskytují dobré či špatné předpoklady a vykreslí celou povahu i s ní souvisejícím osudem.

Lze učinit závěr, že cesta ke zlepšení osudu spočívá v sebepoznání, ve kterém může napomoci i astrologie, v sebepoznání, které povede ke snaze rozvinout pozitivní povahové rysy přinášející všestranný úspěch, štěstí a naplnění života.

---------------------------------------------------

Poznámka:

Astrologické vlivy nevyčerpávají ale celou osudovost jedince. Významným faktorem je i genetická výbava jinak řečeno dědictví po předcích. Je dosti známou skutečností, že osudy i charakter jednovaječných dvojčat bývají někdy až zázračně identické. U nich je shoda jak dědičných předpokladů tak i téměř shodné vlivy astrologické vzhledem k velmi blízkému času narození a shodné lokalitě.

Dalším faktorem je tzv. kvalita typu. Tím se myslí karmická vyspělost jedince. Od té závisí způsob naplnění horoskopu narození, uplatní-li se dané předpoklady spíše v oblasti hmotné nebo duševní či duchovní.

 

Jaroslav Holeček - 21. listopadu 1993