Bod štěstí

23.04.2008 16:18

 

Úděl neboli díl štěstěny

PF

(Rob Hand - The Lot or Part of Fortune )

 

Část 1

Většina astrologů setkala s part („údělem“) - jak používali Řekové - štěstěny, ale mají malou představu o tom, co s ním. Moderní literatura o tomto tématu nám mnoho nepomůže, jelikož má tendence k vytvoření abstraktního symbolu, něčeho „karmického“. K dovršení zmatku je nyní jasné, že přibližně 50% všech lidí má tzv. bod štěstěny obvykle vypočítaný nesprávně, totiž osoby narozené v noci (mezi západem a východem slunce). Za chvíli se k tomu vrátím. Díl štěstěny (nadále PF) je počítán následujícím způsobem:

Denní narození: PF = Asc + Měsíc - Slunce

Noční narození: PF = Asc + Slunce - Měsíc

 

Tyto rovnice poslouží k vypočtu délky ascendentu, Měsíce a Slunce od 0 stupňů Berana. Na to je určena tato tabulka.

 

 
Beran
+ 0
Váhy
+ 180
Býk
+ 30
Štír
+ 210
Blíženci
+ 60
Střelec
+ 240
Rak
+ 90
Kozoroh
+ 270
Lev
+ 120
Vodnář
+ 300
Panna
+ 150
Ryby
+ 330

 

 

Vezměme, že někdo má ascendent 20 Panny, Měsíc 4 Berana a Slunce 17 Vodnáře.

Ascendent 20 Panny znamená descendent 20 Ryb.

Slunce je mezi ascendentem a descendentem, je to tedy noční narození a tak použijeme vzorec pro noční narození:

 1. Asc 20 Panny + 150 = 170

 2. Slunce 17 Vodnáře + 300 = 317

 3. Měsíc 4 Berana + 0 = 4

 4. PF = 170 + 317 - 4 = 483.

 5. Je to více než 360 a tak odečteme 360 od výsledku.

 6. 483 - 360 = 123. PF je 3 Lva.

 

Pokud Slunce bylo 9 Raka s tímto ascendentem a Měsícem, horoskop by byl pro denní narození a tak bychom použili denní vzorec:

 1. Asc 20 Panny + 150 = 170

 2. Měsíc 4 Berana + 0 = 4

 3. Slunce 9 Raka + 90 = 99

 4. PF = 170 + 4 - 99 = 75.

 5. Je to méně než 360 a tak nemusíme dělat nic víc.

 6. PF vychází na 15 Blíženců.

 

Důvod, proč většina lidí, kteří se narodili v noci, mají špatně PF je, že většina moderních autorit používala denní vzorec pro noční narození! A to proto, že se mělo za to, že jedna starověká autorita - Ptolemaius, zdánlivě obhajoval ve všech horoskopech denní vzorec.  Jsme si nyní na základě našeho nového překladu Ptolemaia a jeho starověkých vykladačů úplně jistí, že tak to nemyslel. Většina jiných starověkých zdrojů obhajuje používání denního vzorce pro denní narození a nočního vzorce pro noční a tak také pracovali astrologové ve středověku. A tito si věděli rady s bodem štěstí.

Dovolte mi zakončit tuto poznámku tím, že podám velmi stručný popis toho, co PF je. PF je používán pro popis hlavního způsobu, ve kterém je jednotlivec fyzicky spojen s okolním světem. Je jedním ze signifikátorů těla a zdraví, a je primárním signifikátorem prosperity, a také toho, jak povolání souvisí s prosperitou. Ale metoda použití bude částečně překvapivá. To je jeden z nejdůležitějších objevů Projektu Hindsight. V dalším to blíže objasním.


 

 

Část 2

 

V první části této série poznámek, ve které jsem popsal metodu výpočtu PF a řekl něco o jeho významu (že je to klíč k porozumění blahobytu zrozence a povolání). V této části budu pokračovat v popisu jeho symbolismu a řeknu více o tom, jak ho využívali Řekové.

Jak jsem již řekl, PF je primárním indikátorem blahobytu, ale je víc než to. Je vytvořen z délek Slunce, Měsíce a ascendentu a proto je kombinací tří nejdůležitějších míst horoskopu (jen MC má, mimo tyto tři, stejnou důležitost) a proto je PF stejně významný, jako tyto tři.  V moderní astrologii je tendence pohlížet na PF jako na podružný bod v horoskopu, ale tak tomu nebylo ve starověké astrologií.

Ve starověké astrologii je ascendent primárním indikátorem fyzického těla a zdraví. Měsíc je také velmi důležitým sekundárním indikátorem těla. Ale je mezi nimi rozdíl. Ascendent je považován za tělo v jeho nejfyzičtější, materiální úrovni. Měsíc se chápe jako živoucí stránka těla, ve skutečnosti duše, ale duše ztělesněná ve fyzickém těle. PF, složený z těchto dvou a ještě se Sluncem, je indikátorem žijícího, fyzického těla a jeho vztahů s fyzickým a sociálním světem, ve kterém dotyčný žije. Jeho postavení označuje prosperitu z tohoto pocházející. Pokud PF je v dobrém stavu, vztah mezi člověkem a fyzickým a sociálním světem, ve kterém žije, je takový, že člověku  pomáhá a umožní mu dobrý život. Jestliže je PF v bídném stavu, člověk mívá těžší období života ve vztazích s obklopujícím ho světem. Totéž můžeme říci o vztahu PF a zdraví. 

Nicméně, musíme mít na paměti, že žádná indikace v horoskopu, ba ani PF, nemůže být chápáno samo o sobě jako totální indikátor nějaké oblasti života. Pro určení zdraví se musíme také dívat na ascendent, jeho vládce, Měsíc a jeho vládce. Také šestý a osmý dům, jako indikátory nemoci a smrti, mají silné indikace pro zdraví. Pro určení materiálního blahobytu bychom se měli také dívat na druhý dům, desátý dům a jejich vládce.

Tvrdilo se, že PF je dobře umístěn, když jsou prospěšné nebo důstojné planety s ním ve stejném znamení (skutečnost, že říkáme "znamení", je velmi důležitá, jak uvidíme později), nebo stejný charakter planet v prospěšných aspektech k PF. (Poznámka: pokud vám nejsou známy termíny "prospěšný" a "důstojný" tak budou vysvětleny na konci této poznámky). Také bylo řečeno, že PF prospívá, když je ve znamení, které je ovládáno dobrodějem, každému bodu v horoskopu prospívá, je-li ve znamení ovládaném důstojnou planetou.

PF není moc dobře umístěn, je-li ve znamení se škůdci, zvláště je-li škůdce v debilitě. Kvadratury, opozice a konjunkce se škůdci také nejsou dobré. Jako moderní astrolog, bych měl říci, že takovéto indikace neznamenají ani tak chudobu nebo špatné zdraví, jako to, že člověk bude muset tvrději pracovat nebo bude mít méně příležitostí k úspěchu. Ale i při tomto hodnocení mohou být výsledky ještě velmi dobré.

Jako můj závěrečný komentář v této části, mi dovolte abych řekl, že PF není jenom bod jako planety nebo uzly. Je to začátek systému domů. Znamení bodu štěstěny je prvním domem Fortuna systému a první dům tohoto systému má rozsah od 0 stupňů do 30 stupňů znamení, ve kterém je PF umístěn. A každý další dům Fortuna systému také má rozsah od 0 stupňů do 30 stupňů příslušného znamení. V dalším části popíši jak antičtí (starověcí) autoři popisovali nakládání s těmito domy.

 

Použité termíny:

Benefic (prospěšný)

Planeta která snadno přinese výsledky, které lze obecně považovat za příznivé nebo "dobré." Zda tyto výsledky jsou pro člověka opravdu dobré se ukáže v průběhu času. Jistě "benefic" přináší žádaný výsledek ve většině situací snadněji než "malefic" (viz dále). Přirozeně "benefic" (prospěšné) jsou Venuše, Jupiter, Slunce - v trigonech nebo  sextilech a každá planeta, která je dobře aspektovaná a důstojná (viz poznámka).

 

Malefic (škůdce)

Planeta, která nepřináší snadno výsledky, které by bychom považovali za "dobré". Všeobecně vzato malefic není zase tak hodně "špatný", jako to, že vyžaduje více přemýšlení, více uvědomění (pozornosti) a více dovednosti v řízení života, než většinou vyžaduje benefic. Ve skutečnosti dva hlavní škůdci - Mars a Saturn, jsou nezbytní pro vytvoření charakteru a pevnosti (síly). Ale když už je něčí vědomí jimi ovládáno, vede to k méně šťastným výsledkům. Přirozenými škůdci jsou Mars, Saturn a Slunce v konjunkci s nimi.

 

Obecný komentář o benefic a malefic (dobrodějích a škůdcích)

Je-li nějaká planeta škůdcem nebo dobrodějem závisí na několika faktorech. Planety, které jsou svou přirozeností jedním nebo druhým, mohou být převedeny do opaku dalšími okolnostmi v horoskopu. Nikdo nemůže předpokládat, že Venuše a Jupiter vždy vytvoří dobré výsledky, a Saturn a Mars vždy špatné. Toto je stará klasifikace a musí být chápána poněkud volněji. Na závěr bych řekl, že já mám rád Ptolemaiovu definici nejlepších podmínek. Podle Ptolemaia je prospěšná planeta, jejíž přirozený vliv vede k umírněnosti a harmonii. Zlá je planeta, jejíž přirozený vliv vede k extrémům a disharmonii.

 

Důstojný (dignified) a oslabený (debilita)

Planeta může být důstojná (silnější) a oslabená různými způsoby. V tomto článku hlavně odkazuji na důstojnost a oslabení znamením. Planety jsou důstojné, když jsou ve znameních, ve kterých vládnou nebo jsou exaltované. Oslabené jsou zase v opačných znameních. Každý běžný základní astrologický text vyjmenovává tato znamení. Existují také další důstojnosti a oslabení. Viz Lee Lehman, Essential Dignites,Whitford Press. 


 

 

Část 3

Jestliže je PF ukazatelem prvního domu, naše přirozená tendence, jako moderních západních astrologů je, že vezmeme vrchol prvního domu a vytyčíme rovnající se domy od PF, který použijeme jako ascendent. Nicméně z materiálu, který jsme dosud našli v rámci Projektu Hindsight vyplývá, že starověcí astrologové ve skutečnosti postupovali trochu jinak. A bylo to charakteristické pro dělení domů ve všech nejstarších textech, včetně - jak nyní víme - i Ptolemaia. Jak jsem již zmínil, domy Fortuna systému se měřily od 0 stupňů do 30 stupňů znamení, od toho znamení, ve kterém byl PF. Tato technika, která se nazývala dělení po celých znameních, byla používána nejen s PF, ale také i se samotným ascendentem! Celý moderní problém dělení domů pro staré (antické) autory neexistoval. Oni se nedívali na znamení jako na oddělené od domů. Domy byly jednoduše role, které znamení přibralo v závislosti na jejich vztahu k nějakému bodu, který označil jedno znamení jako první dům nebo místo ("místo" je správný překlad slova, které staré národy používaný pro to, co my nazýváme dům). Označení bodu bylo Řeky nazýváno horoskopos.

Je-li vám to slovo povědomé, je to správně. Je základem slova "horoskop" a jeho doslovný význam je "ukazatel hodiny" a ne "pozorovatel (hlídač) hodiny" jak se často v textech uvádí. Hodinový ukazovatel byl nějaký bod, který měl schopnost označit znamení jako první dům nebo místo pro nějaký účel. V moderní astrologii máme astrologii slunečních znamení, techniku s malým respektem u profesionálních astrologů. Přesto v astrologii slunečních znamení, můžeme vidět použití prastaré techniky (ovšemže zjednodušené) v moderní souvislosti. V astrologii slunečních znamení je Slunce horoskopos, přesně podle  starověké metody; označuje znamení Slunce jako první dům. Všechna další znamení se stávají domy s ohledem na znamení Slunce. Jediný problém moderní astrologie slunečních znamení je to, že sluneční horoskopos předpokládá využití pro popis otce zrozence a ne zrozence samého a potom pouze tehdy, narodil-li se ve dne.

Starověcí autoři na Západě užívali ascendent a bod štěstěny jako hlavní hodinový ukazovatel. Starověcí orientální autoři v Indii užívali jako primární hodinový ukazatel ascendent a Měsíc. Co je zde zajímavé je to, že bod štěstěny je částečně spojený s Měsícem! Zřejmě tyto praxe mají spojitost. Následující je citát z Pauluse Alexandrinuse, autora ze 4. století:

"Fortuna signifikuje vše, co týká se těla, a co člověk dělá v průběhu života. Stává se ukazatelem bohatství, pověsti a výsad."

A Vettius Valens, který žil ve stejnou dobu jako Ptolemaius, napsal následující:

". . . ´Lot´ samotný má sílu Horoskopos, života; desáté zoidion [znamení] od tohoto, sílu Midheaven, pověsti; 7., sílu descendentu; 4., podzemní zoidion, a zbývající místa budou mít sílu 12 oblastí."

Na jiném místě napsal: "také jsem pozoroval, že 11. místo [znamení počítané jako dům] od Fortuny, je místo výdělku, propůjčovatel věcí a majetku, zvláště je-li na něm dobroděj a svědčí o tom [aspekt]."

Tato sdělení se praxi osvědčují. Shledal jsem, že znamení PF a jeho vládce dává velmi dobrou informaci o profesi, jak souvisí s výdělkem společně s desátým domem (počítaným v obvyklým způsobem od ascendentu). Desáté znamení od znamení PF také velmi dobře pomáhá popsat aktuální sociální roli, která zaměstnání slouží. Jedenácté znamení od PF má zvláštní roli v určení obojího - jak dobře a jakým způsobem člověk vydělá peníze. Astrologové, kteří skutečně vydělají peníze astrologií, mají Merkura ve znamení PF, nebo v jedenáctém znamení od PF, nebo v nich Merkur vládne. Merkur je prastarý vládce astrologie - předtím, než byl objeven Uran. A třeba říci, že stále funguje! Starověcí spisovatelé také říkali, že PF a domy od něho odvozené, mají spojitost s tělem, zdravím a činnostmi, které byly udělány spontánně nebo na emočním základě.

Další zajímavostí je sedmý dům Fortuna systému. Zatímco možná bude něco dělat se vztahy, jeho primární symbolismus, jak se zdá, bude vycházet z jeho opozice k PF samotnému, a účinek je silnější, jestliže bod v sedmém Fortuna domě je blíže přesné opozici vůči PF. Jedno z nejstarších označení sedmého domu byla smrt, protože tam zapadalo Slunce a jeho světlo pohaslo. Fortuna sedm samozřejmě není bodem západu Slunce, ale vycházíme-li z toho, že PF má co dělat s tělem, opozice vůči PF - zdá se - bude mít něco společného s nemocí a fyzickými problémy.

PF vyžaduje mnohem více práce a toto je jen ochutnávka. Nicméně ještě jsme nepracovali s dalšími body. Existuje ještě mnoho dalších bodů, a mnohé z nich také slouží jako hodinové ukazatele. Některé z nich zdůrazníme v další části.

Poznámka na konec: všechny pasáže použité v tomto textu jsou z překladů starých řeckých textů z Projektu Hindsight, není-li uvedeno jinak.


 

 

Část 4

Teď přejdeme k některým dalším bodům. Od té doby, co jsem začal s tímto tématem, jsme objevili skoro třicet bodů pocházejících z egyptských zdrojů. To by mělo rozptýlit už navždy názory, že jsou tyto body „arabské“. Většina z nich ve skutečnosti pochází z knihy nazvané Panaretos, která byla přisuzovaná Hermes Trismegistovi. Ten nesporně není legendární postavou bez historického podkladu, ale cokoli se mu před středověkem přičítalo, může být bezpečně připsáno Hellenistickým egyptským zdrojům nebo zdrojům ještě starším. PF bylo přisuzováno také legendárním Nechepso a Petosiris - legendárnímu faraónovi a jeho knězi.

Především některé body byly přiřazeny planetám. Z těchto, jak jsem se již dříve zmínil, byl PF přiřazen k Měsíci a bod duchovní Slunci. Bod duchovní je druhý nejdůležitější z bodů. Jeho vzorec je velmi jednoduchý. Je stejný jako u PF, ale s obrácenými pozicemi Slunce a Měsíce.  Takže vzorec pro duchovní bod při denním zrození je stejný jako u PF při nočním narození, a naopak. Následující vzorce by to měly ujasnit.

 

PF 

 • Denní narození: PF = Ascendent + Měsíc - Slunce
 • Noční narození: PF = Ascendent + Slunce - Měsíc

 

Duchovní bod (LS = Lot of Spirit)

 • Denní narození: LS = Ascendent + Slunce – Měsíc

 • Noční narození: LS = Ascendent + Měsíc - Sun

 

Lidé, kteří se narodili v noci a používali PF spočítaný programem, ve skutečnosti užívali bod duchovní! (protože většina programů je takto nastavena). Bod duchovní je bod, který má výrazné psychologické a duchovní podtexty, na rozdíl od velmi fyzického úrovně, na které je založen PF. Bod duchovní se týká povahy vůle, našich záměrů (na rozdíl od toho, co se nám přihodilo. Také výrazně souvisí s povoláním, ale většinou spíše jako informace, co na světě vytvoříme. Také má co dělat s nemocemi - jako PF, ale zdá se, že bod ducha vypovídá o duchovních základech onemocnění, jak stojí proti fyzické základně. Na rozdíl od PF se bod ducha málokdy používá jako ukazatel prvního domu. Paulus Alexandrinus říká o duchovním bodu následující: "…duch je pánem duše, nálady (povahy), dbalosti a každé síly".

Ostatní planety také mají "body", které jsou většinou částečně složené z PF a bodu duchovního. V následujícím: PF = Lot of Fortune, PS = Lot of Spirit.

 

Merkur, bod nutnosti, potřeby, nouze

 • Den: ´Nutnost´ = Asc. + PF - Merkur

 • Noc: ´Nutnost´ = Asc. + Merkur - PF

"Tento bod znamená omezení, podrobení, zápasy a války, přináší nepřátelství, zášť, odsouzení a všechny možné omezující okolnosti, které postihují lidi následkem jejich narození.." -  Paulus Alexandrinus

 

Venuše, bod Erótu

 • Den: Erós = Asc. + Venuše - PS

 • Noc: Erós = Asc. + PS - Venuše

"Erós znamená chutě a voluntaristické touhy. Přináší přátelství a vzájemnou přízeň." - Paulus Alexandrinus

 

Mars, bod odvahy

 • Den: ´Odvaha´ = Asc. + PF - Mars

 • Noc: ´Odvaha´ = Asc. + Mars - PF

"´Odvaha´ je jednou z příčin drzosti, proradnosti, síly a každé podlosti." -  Paulus Alexandrinus

 

Jupiter, bod vítězství 

 • Den Lot = Asc. + Jupiter - PS

 • Noc Lot = Asc. + PS - Jupiter

"´Vítězství´ je jednou z příčin víry, dobrých očekávání, soutěže a všeho prospěšného; ale někdy přispěje k trestům i odměnám."  - Paulus Alexandrinus

 

Saturn, bod Nemesis 

 • Den: Nemesis = Asc. + PF - Saturn
 • Noc: Nemesis = Asc. + Saturn - PF

"Nemesis je jednou z příčin skrytých osudů a všeho, co je ledově studené, demonstrací, impotence, exilu, ničení, žalu a kvality smrti." - Paulus Alexandrinus

 

Tyto citace od Pauluse jsou asi vše, co víme o těchto bodech. Nezdá se, že by některý z nich měl být užíván jako ukazatel domů.

 

Další skupina bodů významně souvisí s rodinnými problémy:

 

Bod otce

 • Den: ´Otec´ = Asc. + Saturn - Slunce
 • Noc: ´Otec´ = Asc. + Slunce - Saturn

Jestliže je Saturn do 17° od Slunce, používáme - podle řeckých zdrojů - tento vzorec:

 • Denní nebo noční bod = Asc. + Jupiter – Mars

Když je Saturn v rozsahu 17° od Slunce, potom arabské zdroje užívaly jiný vzorec:

 • Denní = Asc. + Jupiter - Slunce
 • Noční = Asc. + Slunce - Jupiter

Nevím co se stane, pokud Jupiter i Saturn jsou společně do 17° stupňů od Slunce, ale jinak dávám přednost arabskému vzorci, když Saturn je blízko u Slunce.

 

Bod matky

 • Den: = Asc. + Měsíc - Venuše
 • Noc: = Asc. + Venuše - Měsíc

 

Bod sourozenců

 • Denní: = Asc. + Jupiter - Saturn
 • Noční: = Asc. + Saturn - Jupiter

Ne všechny zdroje obracejí vzorec pro sourozence v noci, a já jsem nakloněn s nimi souhlasit. Navrhuji začít s denním vzorcem a užívat ho pro denní i noční horoskopy. Může se zdát, že je v rozporu jinými mými tvrzeními, ale trvám na tom. V každém případě jen zkušenost přináší odpovědi.

 

Bod dětí

 • Denní: = Asc. + Saturn - Jupiter
 • Noční: = Asc. + Jupiter - Saturn

Všimněte si, že tento bod je obrácený vzorec bodu sourozenců. I zde některé zdroje neobracejí vzorec v noci a i zde s nimi pokusně souhlasím. Je jasné, že osoby narozené ve dne zde nemají žádný problém, ale osoby narozené v noci budou muset experimentovat. Tento bod se vztahuje na děti obojího pohlaví.

V další části, kterou zaměřím na ostatní body, předložím nějaké instrukce ke způsobu používání těchto bodů.

 

 

Část 5

 

K hlavnímu bodu dětí Vettius Valens přidává další dva body, které se týkají dětí: bod synů, (resp. dítěte mužského pohlaví) a bod dcer. Tady jsou:

Bod synů

 • Denní  = Asc. + Merkur - Jupiter

Bod dcer

 • Denní nebo noční = Asc. + Venuše - Jupiter

Vettius Valens tyto body komentuje takto:

"Když jsou poškozeny od Kronose (Saturna) a Arese (Marse) působí bezdětnost nebo záhubu dětí, ale když je Zeus (Jupiter) nápomocný, působí plodnost."

Nyní postoupíme ke skupině bodů, které se týkají manželství, resp. vztahů muž-žena. Z řeckých zdrojů není jasné rozlišení, ale máme částečnou pomoc ze zdrojů arabských. Tady jsou vzorce:

 

Body manželství
Manželství, muži (hermetický)
Denní nebo noční = Asc. + Venuše - Saturn
Manželství, ženy (hermetický)
Denní nebo noční = Asc. + Saturn - Venuš
Manželství, muži (Valens)
Denní nebo noční = Asc. + Venuše - Slunce
Manželství, ženy (Valens)
Denní nebo noční = Asc. + Mars - Měsíc
Manželství, obecně
Denní = Asc. + Venuše - Jupiter
Manželství, obecně
Noční = Asc. + Jupiter - Venuše

Al- Biruni, astrolog arabského období, dva body přisuzoval Hermovy, jsou jednoduše označovány jako body manželství. Ale další dva body (jeden pro muže a jeden pro ženy) mají ještě přídavné označení. Bod manželství pro muže používá oblouk Venuše - Slunce a nazývá se "podvod a oklamání ženy mužem" a "styk muže". Bod pro ženy užívá oblouk  Mars - Měsíc a nazývá se "cizoložství ženy", "podvedení a oklamání muže ženou", "styk ženy", a "nečestnost ženy". Bez ohledu na trochu sexismu v těchto označeních, je docela jasné, že manželské body Valense nebudou specificky spojené s manželstvím, ale spíše obecně se vztahy sexuálními. vztahům. Ale hermetické body, které obsahují Saturn, se zdají být více spojeny s legálním manželstvím. V tomto počátečním stadiu mého výzkumu se zdá, že Hermovy body se vážou k zákonnému manželství a body Valense ke vztahům muž-žena obecně.

Tím opouštíme hlavní bod manželství podle Valense, který užívá oblouk Jupiter - Venuše a naopak. Mám s ním doposud málo zkušeností, ale také se zdá být spíše spojen obecně se vztahy mezi pohlavími, spíše než výslovně s legálním manželstvím. Nicméně od Jupitera má silnou vazbu na zákon a nemůžeme vyloučit, že tento bod také odkazuje na zákonné manželství.

Navíc k těmto bodům existují ještě další, zvláštní, účelové body, které jsou zmiňovány v řecké literatuře. Nemáme jasnou představu o tom, na co všechno by mohly posloužit, ale všechny jsou zajímavé.

Prvním z nich je bod základu. Jak jméno napovídá, vypadá to, že jde o něco podstatného. Zdá se být způsobem kombinace PF a bodu duchovního a vytvářející nějakou jejich kombinaci. Vzorec je následující:

Bod základu

 • Denní nebo noční = Asc. + PF - Sp
 • nebo = Asc. + Sp - PF

V tomto případě nerozhoduje o volbě vzorce denní nebo noční narození. Vybereme ten, který vytvoří kratší úhlový oblouk.

 • Je-li PF - Sp více než než 180° použijeme Sp - PF a naopak.

Jeho pozice je vždy pod obzorem nebo přesně na ascendentu nebo descendentu, protože Sp oblouk vůči PF nikdy nemůže být větší než 180°. Možná to souvisí částečně s jeho označením, protože je vždy pod zemí jako základ. Stejně jako Fortuna, duchovní bod, nový Měsíc a úplněk, má tento bod speciální důležitost. Při novém Měsíci jsou všechny tři body v konjunkci s ascendentem a v úplňku s descendentem.

Bod dluhu

 • Denní nebo noční = Asc. + Saturn - Merkur

Nezdá se, že by tento bod měl mít funkci indikátoru prvního domu. Tradice o něm mnoho nehovoří, ale logika bodu naznačuje, že kterýkoli dům může být zdrojem finančních ztrát nebo dluhů.

Bod krádeže

 • Denní = Saturn - Mars - Merkur

 • Noční = Saturn - Merkur - Mars

Bod, který také nemá funkci indikátoru prvního domu. Je jedním z mála bodů, které neobsahují jako součást ascendent. Tím připomíná vzorce, které nalezneme v moderní Hamburské škole Alfréda Witteho.

Bod zrady

 • Denní = Asc. + Mars - Slunce

 • Noční = Asc. + Slunce - Mars

Je o něm málo informací. Původ: Vettius Valens.

Bod exaltace (vytržení)

 • Denní = Asc. + 19° Berana - Slunce

 • Noční = Asc. + 3° Býka - Měsíc

Je vypočítán ze Slunce a Měsíce a jejich stupňů exaltace (povýšení). Je to jeden z mála příkladů, ve kterém jsou užity stupně exaltace (jako opozice proti jejich znamením). Je spojován s narozením význačných a slavných lidí.

Bod pobytu v cizině

 • Denní nebo noční = Asc. + Mars - Saturn

Bod obvinění

 • Denní = Asc. + Mars - Saturn

 • Noční = Asc. + Saturn - Mars

Tyto dva body jsou dost podobné. Bod pobytu v cizí zemi se nemění při narození v noci a bod obvinění ano. Složení bodu pobytu v cizině nám zřetelně napovídá, že není o dovolené v cizině. Je spíše bodem exilu. Bod obvinění označuje dům, ve kterém člověk  "pravděpodobně zažije selhání, nebezpečí, nebo pády" - (Valens). V novější astrologii se tento bod stal bodem neodlučné nemoci, resp. nevyléčitelné nemoci a také bodem policie, což dobře koreluje s představou o bodu obvinění. Mám málo zkušeností s bodem jako s indikátorem nemoci, ale zdá se to ukazovat na oblasti života, kde můžeme být z něčeho falešně nebo pravdivě obviněni.
 

Bod ničitel (destrukce)

 • Denní = Asc. + Měsíc - Ru

 • Noční = Asc. + Ru - Měsíc

Ve výše uvedeném vzorci '"Ru" znamená vládce ascendentu (ruller). Bod souvisí se smrtí.  Máme k dispozici málo soustavných informací z jeho použití, až na to, že zdá se být spojen se způsobem smrti. Rád bych astrology vybídl k většímu zájmu o tento bod.

 

Robert Hand 16.2.1996 - 20.3.1996

Pan Hand přeložil a publikoval tisíce stránek starověkých a středověkých astrologických textů v rámci Project Hindsight. Zájemci mohou navštívit webovou prezentaci toho projektu: ZDE.

Překlad J.Holeček

                                                                                                                                                                         https://www.astro.com/astrology/in_fortune_e.htm