Do - Dž

24.04.2008 11:40

 

DOBRODĚJOVÉ - z lat. stellae beneficae, podle klasické horoskopie prospěšné, dobré planety tj. Venuše a Jupiter. Také se nazývají malé (Venuše) a velké štěstí (Jupiter).

DÓDEKAPTOS - antický systém horoskopu s 12 domy.

DODEKATEMORION - systém pocházející z Babylónie, často využívaný helénistickou astrologií a občas i astrology současnými. Dodekatemorion nějakého bodu v zodiaku (Z) je 12x vzdálenější v zodiaku úhlová vzdálenost a začínající znamením ve kterém je umístěný. Takže dodekatemorion planety umístěné např. na 22° Býka je 16° Vodnáře: (12 x Z) = (12 x 22) = 264° dále (264 + Z) = (264 + 22) = 286° - převedeno: 286° se rovná 9 znamení a 16° - tedy 16° Vodnáře.

DODEKATOPOS - antický systém řecké horoskopie s dvanácti domy.

DOMICIL PLANETY - pozice planety ve znamení zvěrokruhu, v němž je vládcem (domov planety).

DOMY HLAVNÍ - také rohové: I., IV., VII. a X. dům.

DOMY HORIZONTÁLNÍ - zvané horizontální z řec. topoi, lat. loci = místa . Sektory vznikají buď přímým dělením ekliptiky nebo transformací dvanácti sférických dvojúhelníků do plochy horoskopického nákresu - případně jako sekvence rotačního času. Je to rozdělení horoskopu na dvanáct oddílů, zvaných také pole, která označují prostor pro specifické oblasti života a povahy vůbec.

DOMY LUNÁRNÍ - také stanice, arabské lunární domy (manázil al-kamar = příbytky Měsíce) se dostaly do evropské astrologie ve středověku. Podobně jako znamení Zodiaku tvoříme rozdělením ekliptiky na 12 znamení, vznikají tyto lunární domy dělením ekliptiky a to na 28 stejných dílů. Na jedno znamení zvěrokruhu připadá 2 a 1/3 lunárního domu. Začátky lunárních domů se nazývají kritické stupně.

DOMY NÁSLEDNÉ - z řec. epanaphora: II., V., VIII. a XI. dům.

DOMY PADAJÍCÍ - kadentní (cadent), řec. apoklima: III., VI., IX. a XII. dům. Planety zde umístěné jsou podle názoru některých astrologů v těchto domech slabé a neúčinné a záležitosti, které planety zastupují, jdou obtížně.

DOMY - SYSTÉMY

DOMY - PLANETY V NICH

 

DOMY - VÝZNAM

Prameny:

 • Květoslav Minařík: Základy astrologie (nevydáno)
 • Pavel Turnovský: DOMY HOROSKOPU - PROSTOR K POBÝVÁNÍ
 • Albiruni (arabský astrolog 974 - 1048) - Kniha instrukcí základů umění astrologie – TAFHIM
 • Jan Kefer: Praktická astrologie - Universalia 1939

 

PRVNÍ DŮM

 • Různé prameny: Asc, As, Horoscopus, hóroskopos, anatolé - vše ve významu výstup, východ. Vita - život, dech, duše. Locus geniturae - místo zrození. Osobnost, individualita, její rozhled, světonázor. Fyzický vzhled, zdraví, vitalita. Jak se jevíme okolí. Jak se realizuje, co je pro nás důležité a jaký máme vztah k okolnímu světu. 
  • Planety v prvním domě mají zásadní význam a působí velmi silně, tím více, čím blíže jsou ascendentu. Hodně obsazený I. dům naznačuje výraznou osobnost, vitalitu, životní sílu a optimismus. Extrémně obsazený I. dům ukazuje na individualistickou povahu, samostatnou, těžko se s ním spolupracuje.
  • Mundánně: státní uspořádání, obecné podmínky státu, státní útvar a kompetence. Všeobecně - státní útvar.
  • Symbol: Rodička, porodní scény.
 • Minařík: Počátek života. (viz i X. dům)
 • Turnovský: Aktivní - rodící, klíčový význam: dýchat, zkouška odloučením. Cyklický význam: Jedincovo individuální vědomí se díky prvotnímu impulzu začíná vynořovat z oceánu kolektivního, společenského a individuálního nevědomí předchozího dvanáctého domu. Pocit svébytnosti je tu ještě velmi slabý a nejistý. Proces budování uvědomělé svébytnosti začíná sebeobjevováním, hledáním vlastní orientace (ascendent leží na východě - orientě) a jedincova zvláštního poslání. Na povrch vystupují buď ty nejpovrchnější, nebo nejdominantnější rysy osobnosti, fyzický vzhled i osobní svéráz. Tento dům může zastupovat i princip formy. Znamení zvěrokruhu v ascendentu by mělo ukázat, jakým způsobem, co nejpřirozenějším, protože sobě vlastním, instinktivním, intuitivním, by mohl jedinec nalézt sebe sama a přitom pochopit, že tu není jen sám za sebe, že je zde i se zvláštním posláním ve službách Lidstva - jako celku. Způsob sebeobjevování a fyzický vzhled může výrazně ovlivnit svou funkcí planeta, která leží v prvním domě poblíž ascendentu.
 • Albiruni: Duše, život, délka života, vzdělání, rodný kraj.
 • Kefer:  Rohový, úhelný dům vztahující se na tělo, intelekt a schopnosti člověka, informující o vzhledu těla, charakteru, celkovém zdraví, rozumu. Naznačuje základní obrysy života, boj o život. Symbolizuje hlavu a rozum.
  • 1.třetina: osobnost, individuální já, vzhled těla, charakter, fyzický život, temperament, základ osudu, konstituce, životní síla, zděděné dispozice, délka života. Nejdůležitější prvek horoskopu, symbolizující "východ" života. První třetina života.
  • 2.třetina: spojení s druhými osobami, záležitosti povolání, lásky, manžel a jeho charakter, babička. Manželky společníků, úmrtí podřízených, daleké cesty dětí, přátel, sourozenců. Druhá třetina života.
  • 3.třetina: hospodářské poměry celkové a jejich využití, životní praxe. Manželky nepřátel. Poslední třetina života.

 

DRUHÝ DŮM

 • Různé prameny: Porta inferna - brána podsvětí, dolní brána. Lucrum - bohatství, locus pecuniae - místo majetku, peněz. Majetek, jmění, peníze, bohatství, hodnoty, hmotné zabezpečení, fyzické bytí - tělo, měřítka hodnot. Je zde naznačen vztah člověka k materiálním hodnotám, vztah k penězům, ke schopnosti peníze vydělat a hlavně jakým způsobem se je snažíme udržet, rozmnožit. Ukazuje jakou člověk přikládá hodnotu materiálním věcem, jak si jich váží.
  • Hodně obsazený II.dům vypovídá, že člověk lpí na hmotných statcích, že je pro něj majetek velice důležitý, že má rád věci jako takové, rád je ovládá, cítí se s nimi jako doma.
  • Mundánně: státní finance, banky, peněžnictví, rozpočet, zisky a ztráty. Státní majetek, pokladna, bohatství a prosperita státu, zisk.
  • Symbol: Muž za stolem, počítající peníze.
 • Minařík: Rozvoj a růst a tím i v individuálním horoskopu majetek a city podle charakteru Venuše.
 • Turnovský: Reaktivní - soustřeďující, klíčový význam: vlastnit, zkouška vlastnictvím Cyklický význam: V reakci na prvotní impulz se individuální vědomí zaměřuje na substanci, hmotu, začíná se s ní identifikovat, odívá se do jejího šatu, do výstroje, aby mohlo splnit své poslání. Avšak jakákoliv substance, ať už hmotná, společenská, psychická či mentální je zděděná. Je to materiál, který má být zachráněn před likvidací, má být obnoven, “recyklován”. Jen duši podle mého názoru nedědíme ani po sobě, ani po nikom jiném. Tak jako magnetismus nutí jednotlivé střelky kompasu směřovat k severnímu pólu, jakémusi zenitu celé planety Země, tak analogicky duše nutí individuální lidské vědomí směřovat k symbolickému pólu Lidstva-jako-celku, k Tvůrci. Pocit svébytnosti se v tomto domě stává určitější, sebejistější, získává pevnější rysy, tříbení smyslů, začíná proces separace, tedy i lpění na svém. Vše, co dědíme, půda, vlast, vlastnictví, atavismy, zděděné i vrozené vlastnosti, osobní zdroje, jídlo a metabolismus. Zkušenost ztotožňování se substancí, která vede k upevnění a vyhranění osobnosti, k pochopení, k čemu je vlastnictví.
 • Albiruni: Kojení, výživa, při neštěstí nemoci očí, živobytí, domácnost, pomocná profese dětí.
 • Kefer: Porta inferna - Lucrum. Význam: dům následný, symbolizující: majetkové poměry, bohatství či chudobu, půjčky peněz, prosperitu, osobní svobodu nebo odvislost, mír, klid, rovnováhu, citový život.
  • 1.třetina: majetek zděděný, východisko zisku, vyhlídky na vlastní majetek, sociální odvislost či nezávislost. Bratři nepřátel, otcové přátel, smrt manžela, úspěch dětí, zvláště dítěte prvního.
  • 2.třetina: výdělek pomocí spřízněných osob, dědictví, věno, zisk plynoucí ze změny zaměstnání, vlastní zisk v druhé třetině života. Povolání dětí, zvláště dítěte prvního, smrt společníka.
  • 3.třetina: výdělek z duševní práce, zisk z cest, vlastní výdělek ve třetí třetině života. Smrt veřejného nepřítele.

 

TŘETÍ DŮM

 • Různé prameny: Fratres - bratři, sourozenci, bona dea - dobrá bohyně, thea, dea - bohyně.Vědomí souvislostí, literární kontakty, písemnosti, věda. Myšlení, řeč, písmo, komunikace, blízké okolí, vztahy a krátké cesty, sourozenci, sousedé.Vypovídá o způsobu zpracování informací z okolního světa, je to oblast myšlení, vnímání, komunikace. Charakter Merkura - zprávy, noviny, telefon, rádio, dopisy, krátké cesty atd. Sourozenci, blízcí lidé v okolí, sousedé, společníci - lidé, které si nevybíráme, ale kteří jsou nám osudem dáni. Přátelé patří jinam.
  • Hodně obsazený III.dům: naznačuje potřebu komunikace s okolím, zvědavost a povídavost. Snadno navazují kontakt.
  • Poškozený Neptun přináší chaos a zmatek, podivné myšlení.
  • Luna velice citové myšlení.
 • Minařík: Symbolizuje blízké příbuzné a rodinné okolí, jak je naznačeno Blíženci a jejich blízkostí znamení Raka.
 • Turnovský: Výsledný - rozptylující, klíčový význam: znát, zkouška myšlení. Cyklický význam: Vědomí se začíná soustřeďovat na vztah jedince k jeho bezprostřednímu okolí. To se projevuje touhou toto prostředí propátrat. Příkladem jsou dětské tlupy (party) tvořené sourozenci, bratranci, sestřenicemi a vrstevníky, které se potulují po okolí svých domovů. Integrace psychofyziologického dědictví. Tělesná substance se stává opravdu naší, díky tomu, že nervový systém, který jsme ovšem také zdědili, k ní navazuje vztah. Konkrétní, nebo každodenní všední myšlení, učení, mentální funkce, spojování myšlenek a schopnosti sdružovat (se) intelekt formuje, skládá dohromady smyslové dojmy. Zkušenosti s navazováním vztahu k prostředí a pochopení, k čemu slouží učení a vzdělání.
 • Albiruni: Bratři, sestry, příbuzenstvo, vztahy s příbuznými, šperky, přátelé, stěhování, krátké cesty, inteligence, znalosti, odbornost v náboženském zákonu.
 • Kefer: - Dům padající, symbolizující sourozence, krátké cesty v domovině, sousedy, rozum, nervy, okolnosti přátelství a lásky, pohostinství, návštěvy, studium, písemnictví, doklady, smlouvy, výměnu dopisů.
  • 1.třetina: sourozenci, okolí, rozumové nadání,první bratr nebo sestra, cesty podnikané do 25.let, zisk ve spojení s cestami. Přátelé dětí, nepřátelé otce, děti přátel.
  • 2.třetina: povolání odvislé od cest, písmo, řeč, literatura, cesty podniknuté do 50.let, krátké cesty všeobecně, dopisy. Zisk z řečí, dopisů, literatury, smluv. Zaměstnání služebnictva, jeho podniky.
  • 3.třetina: vývoj mysli v poslední třetině života, nepřátelské vlivy na způsob myšlení, na domov, pozemkový majetek, pověst, nepříznivé vlivy na majetek z otcovského domu. Pověst a sny.

 

ČTVRTÝ DŮM

 • Různé prameny: Immum coeli, IC, hypogeion - hlubina nebe, dolní kulminace, genitor - ploditel, parentes - rodiče. Jistota, bezpečí, původ, hnízdo, počátek. Domov, rodina, rodiště, půda, dětství, dospívání. Konec života. Rod, otec, krajané, vlast, země, kořeny, zdroje, soukromý život. To z čeho pocházím, odkud vycházím, můj start.Místo, kam se vracíme, kde cítíme bezpečni. Místo, kde jsme vyrůstali, kde jsme získali první zkušenosti, náš rodný dům. Konkretizuje i dům, potravu, byt, domácnost a udržování domácnosti, obdělávání své půdy.
  • Silně aspektovaný dům: vypovídá o silné potřebě návratu do soukromí před velkou společností, že jsme introvertní.
  • Mundánně: zemědělství, pole zahrady, sady, vinice, chmelnice, doly, přírodní zdroje a suroviny, prameny, přírodní prostředí, přírodní pohromy, ale také opozice vlády a volby. Země a její lid (národy a národnosti.
  • Symbol: Oráč se synem na poli.
 • Minařík: Představuje rodinné poměry a také stáří.
 • Turnovský: Aktivní - rodící, klíčový význam: zakládat, zkouška stability. Cyklický význam: Jedinec v sobě integruje část prostředí, které ve třetím domě propátral, aby vytvořil bezpečnou základnu pro své další operace. Jedincova osobnost dostává konkrétní rysy. K integraci osobnosti dochází v jasně vymezeném prostoru nebo v přesně určené aktivitě. Tento dům se vztahuje i na toho z rodičů, který zajišťuje bezpečí, a tak i vnitřní jistotu. Většinou to bývá matka, někdy to však může být otec. Zkušenosti s formováním centra aktivity pro osobní integraci a zajištění vnitřního pocitu bezpečí, budování bezpečných základů osobnosti. Planeta, která stojí ve čtvrtém domu poblíž imma coeli může svojí funkcí výrazně ovlivnit proces integrace osobnosti, podobně i znamení zvěrokruhu, které v immu coeli leží.
 • Albiruni: Rodiče, prarodiče, potomci, nemovitosti, pole, domy, vodní zdroje, znalosti rodokmenu; co dosahuje smrt a co se stalo s mrtvolou.
 • Kefer: IC: Rohový, úhelný dům, vztahující se na stáří, domov, domácí život, vrozené a zděděné sklony, otce a okolí v poslední době života.
  • 1.třetina: rodiče, konec života, spojení se zásvětím, dědictví, pozemkový majetek, majetek bratra nebo sestry, nepřátelé dětí, zaměstnání manžela, nemoc přátel.
  • 2.třetina: samostatnost v povolání, domy, reality, vztah k zemědělství, hornictví, železnicím,stavitelství. Přátelé služebnictva.
  • 3.třetina: duchovní život ve stáří, nešťastné lásky, mladické lásky, samostatná duševní činnost zvláště ve stáří. Špatný vliv na děti.

   

PÁTÝ DŮM

 • Různé prameny: Natio - potomstvo, porod, rod; bona fortuna, agathé tyché - dobrý osud, štěstí. Děti. Tvoření, tvorba. Láska, pokušení, potěšení, radost, hry, potomci, vlastní děti. Zábavy, spekulace, investice, milostné záležitosti. V lásce pouze koketujeme, svádíme. Milujeme život pro jeho kouzla a dovedeme si s nimi hrát. Jde o tvořivost přímo dramatickou, kterou umíme převést do děje a ztvárnit ji do mistrovského díla. Jde o člověka s přebytkem energie, myšlenek, které potřebují být předány světu v nějaké literární formě.

  • Mundánně: mládež, výchova dětí, školství, porodnost, divadla, hudba, zábavy, slavnosti, hry, smrt člena vlády nebo hlavy státu; populace, tvorba, umění.

   

 • Minařík: Srdeční záležitosti a následkem toho i láska a vlastní děti.
 • Turnovský: Reaktivní - soustřeďující, klíčový význam: uvolnit se, zkouška ryzosti. Cyklický význam: I když jedinec nabyl v předchozím domu pocitu bezpečí, potřebuje získat větší sebejistotu tím, že své aktivity znovu rozšiřuje, vyráží mezi lidi, navazuje společenské vztahy a projevuje své emoce. Tvůrčími schopnostmi, ať už uměleckými nebo rozmnožovacími, vyjadřuje navenek svoji vitalitu, staví na odiv některé své dosud nabyté zkušenosti a zážitky. V tomto domě se učíme projevovat se jako tvořivá osobnost.
 • Albiruni: Děti, přátelé, šaty, potěšení, radost, malé nabývání majetku, nahromaděné bohatství otce, co bylo řečeno o něm při pohřebním obřadu.

  Kefer: Bona fortuna - Agathé tyché - Dobrý osud - Nati. Význam: dům následný, vztahující se na lásky, děti, spekulace, hry, potěšení.

  • 1.třetina: milenka, tělesné styky, děti, smrt v mládí, pomoc dětí, rizika ztrát a zisku. Movitý majetek otce, druhý bratr nebo sestra.U ženy: porod, nebezpečí porodu nebo potrat.
  • 2.třetina: dary, spekulace, loterie, vztah k divadlu, zábavním místnostem, hudbě. Nepřátelé podřízených. Vztah k povolání učitele, spisovatele, umělce, herce.
  • 3.třetina: hry, sport, osobní sklony a záliby, tanec, letoviska, duševní činnost všech oborů, nepříznivé vlivy na zdraví.

 

ŠESTÝ DŮM

 • Různé prameny: Valetudo - zdraví, mala fortuna; kaké tyché - zlý osud, neštěstí. Dílo, práce, úsilí, činnost, úděl, nemoci. Fyzické zdraví, zaměstnání, obživa, služba. To, oč usiluji, co zmáhám, o co se snažím, čemu sloužím, co činím, konám, čím trpím. Představuje činnost, kterou neděláme pro radost, ale abychom posloužili a nebo si opatřili prostředky na obživu. Je zde naznačen přístup k práci a službě jiným lidem. Je indikátorem zdraví. Podřízení.
  • Hodně planet v VI.domě: ukazuje, že práce je pro člověka významná složka života a je pro něj nezbytná a vyplňuje jeho život.
  • Symbol: Nemocný v posteli.
 • Minařík: Symbolizuje práci, podřízené osoby a také zdraví, jehož základní poruchy vyplývají z vyživovacích poruch, především ve střevech, jímž Panna vládne.
 • Turnovský: Výsledný - rozptylující, klíčové slovo: zlepšovat, zkouška utrpením. Cyklický význam: Jedinec je už natolik sebejistý, že se dokáže zabývat i svými nedostatky. Než vstoupí v příštím domě do kolektivu, musí se podrobit introspekci, analýze, sebekritice, polepšit se, změnit se, omezit se, naučit se zacházet se svými nedostatky. Zkušenost s řešením osobních konfliktů, střetů s druhými lidmi, případně i s vlastním tělem - s neduhy a problémy, které vznikly jako důsledek přehnaného projevování se v předchozím domě. Učení se z osobních krizí.
 • Albiruni: Nemoc, defekty z těla, příliš mnoho práce, je-li neštěstí pak nehoda nohou, ztráta majetku, onemocnění vnitřních orgánů, otroci, služky, dobytek.
 • Kefer: Malá fortuna - Kaké tyché - Zlý osud - Valetudo. Význam: dům padající, symbolizující nemoce, pracovní poměry,podřízené.
  • 1.třetina: nemoce, způsoby ošetření a léčení, péče o tělo, výživa, oblékání. Tchán, strýc, teta, nepřátelé manžela, smrt přátel, majetkové poměry prvního dítěte.
  • 2.třetina: pracovní poměry a podmínky, působiště, zisk nebo ztráta z práce. Úředníci, zaměstnanci, nájemníci, podřízení, dělníci, lidé nižšího sociálního postavení.
  • 3.třetina: svobodná povolání (lékař, advokát, učenec). Malá zvířata. Zlé vlivy na manželství, možnost ztráty skrze partnera.

 

SEDMÝ DŮM

 • Různé prameny: descendent, DSC, DS - sestup; occasus - západ; dysis - západ, zánik; nuptiae - sňatky; uxor - choť. Svazky, smlouvy, spolupráce, spoluúčast, sounáležitost. Partnerské vztahy, manželství, druh. Přímé konflikty, nepřátelé. Obchodní svazky, smluvní vztahy. Můj protějšek - TY. Ukazuje postoj k mezilidským vztahům. Zde se zapojujeme do kolektivního dění, aktivita.
  • Více obsazený VII.dům: ukazuje na silnou potřebu nebýt sám, spolupracovat s partnerem, partnerský vztah je pro něj velice důležitý.
  • Mundánně: mezinárodní smlouvy, války, vztahy k cizině, spojenectví. Vnější vztahy a závazky.
  • Symbol: Ženich a nevěsta před knězem, svatba.
 • Minařík: Udává osoby, s nimiž člověk žije v nejužším styku, manželka, manžel, ale také veřejnost, která ovlivňuje osudy každého jednotlivce.
 • Turnovský: Aktivní - rodící, klíčový význam: souviset, zkouška vzájemnosti. Cyklický význam: Introspekce přivedla jedince na práh mezi subjektivním a objektivním přístupem k mezilidským vztahům, přechod k aktivní a uvědomělejší účasti na těchto vztazích. Vstup do společenské sféry vztahů, které jsou sankcionovány smlouvou, zákonem. Lidské příbuzenství, směna myšlenek, substancí, energií. Zkušenost vztahu já- ty, nikdy však sami. Planeta v sedmém domě poblíž descendentu může výrazně poznamenat jedincovy představy o smyslu vztahů. Znamení zvěrokruhu, které leží v descendentu ukazuje, s jakými lidmi bychom se měli vzájemně doplňovat, abychom byli kompletní.
 • Albiruni: Ženy, souložnice, sňatky, svatební hostina, sváry, partnerské svazky, ztráty, soudní procesy.
 • Kefer: Dům úhelný, vztahující se na manželství, společenství, veřejné nepřátele.
  • 1.třetina: manželství, způsob spojení a svatby, první manžel, vzhled manžela, druhé dítě, dědeček. Třetí bratr nebo sestra, synovci, domov otce, náboženství a daleké cesty přátel.
  • 2.třetina: společník v povolání, činnost na veřejnosti, civilní spory, druhý manžel, smlouvy, veřejní nepřátelé, spekulace.Jmění podřízených.
  • 3.třetina: společník, třetí manžel, veřejná činnost, poslední třetina života, zisk z krádeží, závadných spekulací a z války, veřejní nepřátelé.

   

OSMÝ DŮM

 • Různé prameny: porta superna - horní brána, brána nebes; locus piger - místo nehybnosti, znehybnění, ztuhnutí; argon; mors - smrt. Cizí majetek, investice, zánik. Smrt, dědictví, pozůstalost. Vše po čem toužím - TVÉ. Regenerace. Podle paralely se znamením Štíra a vládnoucím Plutem - transformace, regenerace, sex, emoce, mystika a tajemno. Ne sex jako hra (tj. V.dům), ale stvoření nového jedince. Společné vlastnictví - my máme, vůči opozičnímu II.domu - já vlastním. Z toho vyplývá i eventuální dědictví.
  • Hodně planet v VIII.domě: ukazuje, že člověk potřebuje neustálou transformaci, přetváření a změnu od základů (i smrt je změna). Saturn přeměně brání, tedy smrt těžká, pomalá. Mars a Uran naznačují smrt nehodou.
  • Mundánně: úmrtnost, zahraniční kapitál, dědické daně, tajná policie. Investice.
  • Symbol: Smrt s kosou.
 • Minařík: Vášně a pudy, jež vedou do zhouby a proto k smrti. Nikoli však marasmem, ale spíše nemocí nebo vnějšími zásahy. Spadá zde i to, co souvisí se smrtí a to se týká především dědictví nebo majetku manželky, nebo manžela, symbolizovaných VII. domech.
 • Turnovský: Reaktivní - soustřeďující, klíčový význam: obnovovat, zkouška zodpovědnosti. Cyklický význam: Další expanze v oblasti mezilidských vztahů, touha identifikovat se s větším celkem, vyměňovat si s ním životní energie, ale přitom si zachovat vlastní individualitu, nerozpustit se v druhých, ale překročit společně vlastní individuální omezení. Výměna, regenerace a transmutace životních energií. Proto tedy nejen sex, ale i společenské rituály a rituály přechodové.
 • Albiruni: Smrt a její příčiny, vražda, otrava, zlé účinky z drog na tělo, dědictví, manželčin majetek, výdaje, nouze, extrémní nouze, simulující smrt.
 • Kefer: Dům následný, symbolizující smrt a vše, co s ní souvisí.
  • 1.třetina: majetek manžela nebo společníka, poslední vůle, obchod a čest přátel, náboženství nepřátel, majetek nepřátel a majetek třetího sourozence.
  • 2.třetina: smrt, místo a způsob smrti, dědictví, povolání související se smrtí, sousedé a krátké cesty zaměstnanců, zaměstnanci sourozenců.
  • 3.třetina: tajné věci, rodinná tajemství, zisk ze skrytých věcí, démonismus, okultismus, černá magie.

 

DEVÁTÝ DŮM

 • Různé prameny: Locus dei - místo boží; pietas - zbožnost; deus - bůh; gloria - sláva; peregrinationes - cizinci; topos. Aspirace, TAM daleko, spirituální energie, idealismus a optimismus. Dálka, odloučení, ideál, víra, životní pouť, vzdálená cizina, daleké cesty, touha. Vše, co je nedostupné, nedotknutelné, nedosažitelné, v co věřím. Filosofie, právo, vyšší vzdělání. Duchovní vůdce.
  • Lidé se silně obsazeným devátým domem se zajímají o filosofii, vzdělání, víru a právo. Nechtějí přijímat jen něco blízkého a obyčejného, ale touží poznat něco nad rámec běžných zkušeností. Neptun zde působí silně a podporuje spiritualismus, víru. Saturn vypovídá o člověku, jeho názor na svět je stálý a jasný, praktický. Venuše dává ideám estetiku.
  • Mundánně: vztahy k daleké cizině, zámoří, náboženství a církve, klerus. Ideologie, víra, dálka.
  • Církevní hierarchie - papež, biskup, kněz a poutník.
 • Minařík: Filosofie a náboženské otázky, ale také cesty do ciziny.
 • Turnovský: Výsledný - rozptylující, klíčový význam: chápat, zkouška smyslu. Cyklický význam: Další expanze vědomí, začínáme si uvědomovat složitost a vzájemnou souhru vztahů, hledáme jejich smysl. Po prožitku přechodu v osmém domu se začíná vynořovat abstraktní, filosofické, tedy sváteční myšlení. Vědomí se rozlévá do netušených dálek, odkud se, poučeno, vrací zpět, aby nalezlo, pochopilo smysl existence. Přitom je nutné řešit problémy spojené s přehnanou expanzí.
 • Albiruni: Cestování, náboženství, zbožnost, osud, vážnost, dosažení znalostí z hvězd a z věštění, filozofie, zeměměřictví, bystrá pronikavost, důvěryhodnost, výklad vizí a snů.
 • Kefer: Dům padající, vztahující se na kariéru, náboženství, mravnost a daleké cesty.
  • 1.třetina: náboženství, bílá magie, proroctví, filozofie, vztahy k cizině, mravnost, sny, zisk z ciziny, švagrová, švagr. Třetí dítě, společníci prvního sourozence, nemoc otce, přátelé přátel.
  • 2.třetina: cesty do ciziny související s povoláním, zájmy v cizině, duchovní nebo duševní povolání, nakladatelství, kněžství, hluboká studia, druhá třetina života, zisk z náboženství a duchovní činnosti, otcové podřízených.
  • 3.třetina: duchovní povolání, stupeň kariéry, nepřátelství v povolání ze hmotných důvodů, poslední třetina života, duchovní činnost po velkých překážkách.

 

 

DESÁTÝ DŮM

 • Různé prameny: Medium coeli, MC - střed nebe; summum coelum - vrchol nebe; mesuranéma, hypogeion - nejvyšší bod, horní kulminace; regnum - vláda, honores - pocty. Uznání, prestiž, postavení, role, povolání, cíl. Postavení, čest, pověst, ambice, pocty, maximum možností, kariéra, dosažení vrcholu, poslání, povolání, veřejný život. To, kam mířím, cílím, kariérová orientace. Společenské a pracovní postavení. Vztah jedince a autority. Ukazuje, zda daná osoba zaujímá ve společnosti dominantní či podřízenou roli. Lidé s autoritou - vedoucí, rodiče, otec.
  • Mnoho planet v X.domě: vypovídá o touze uspět, být uznáván, být důležitý. Dále o otcovské orientaci osobnosti. Neptun zde vyvolává obtíže při hledání společenské role.
  • Mundánně: vláda, výkonná moc, hlava státu, vrchnost, národní čest a vážnost, životní úroveň obyvatelstva. Suverenita, svrchovanost, výkonná moc.
  • Symbol: Král na trůně s žezlem a zemským jablkem
 • Minařík: Planety zde stojící jsou nejprominentnější, neboť stojí v horoskopu nejvýše. Tím tento dům symbolizuje čest, slávu, uznání, ale též povolání a vše, co podporuje osobnost a její vliv. X. dům se dělí o největší význam v horoskopu s I. domem, který představuje individualitu a tím dispozice, jež si člověk svým zrozením přinesl na zemi a jež desátý dům může podporovat, snižovat nebo povýšit. Proto hledáme osobnost právě v desátém a v prvním domě.
 • Turnovský: Aktivní - rodící, klíčový význam: dosáhnout, zkouška postavením. Cyklický význam: Návrat z dálek k aktivní účasti na záležitostech vnějšího světa, převzetí zodpovědnosti a snaha dosáhnout společenské, nebo duchovní identity. Upevnění vztahů a budování základny pro aktivity ve společnosti, účast na společenském životě, politická moc. Duchovní moci je dosaženo sublimací mocenských snah. Tento dům se vztahuje i na toho z rodičů, který zajišťuje jedincovo postavení ve světě a pocit bezpečí v něm. Většinou to bývá otec. Pokud v desátém domu poblíž media coeli leží planeta, pak její funkce by se měla projevit při objevování a dosažení jedincovy společenské, nebo duchovní identity.
 • Albiruni: Vláda sultána, vláda s radou šlechticů, absolutní autorita, úspěch v obchodě a obchodování i v profesi, vychované děti, osvícenost.
 • Kefer: Rohový,důležitý dům,vztahující se na povolání a úspěch života.
  • 1.třetina: úspěch vlastní silou, rodiče a jejich vliv na povolání a sociální postavení, vrchol snažení, tchán, domov ženy. U ženy: manžel. Nepřátelé přátel, nemoc prvního dítěte, smrt prvního sourozence, první dítě podřízených, přátelé nepřátel.
  • 2.třetina: povolání a úspěch v něm, schopnost v povolání, druhá třetina života, úřady, státní služba, domov nepřátel a společníků.
  • 3.třetina: jakost sil pro povolání, síla rozumu, první povolání, počátek povolání, počestnost a mravnost, poslední třetina života.

 

JEDENÁCTÝ DŮM

 • Různé prameny: Amici - přátelé; bonus genius, bonus daemon, agathodaimon - dobrý duch; beneficio - dobročinnost. Zákon, ideje, společenství. Vztah jedince ke společenským skupinám, jeho zařazení do těchto kolektivů. Jak tato osoba dovede přijímat nové, společenské myšlenky. Politické a společenské organizace, skupiny lidí se stejnými zájmy, názory a znaky. Přátelství, společnost, náhody, nevlastní děti. To, co přijímám.
  • Hodně planet zde: vypovídá o tom, že člověk potřebuje ke svému vyjádření mnoho přátel, společnost a politické organizace, nebo organizace jako takové. Často jsou aktivními vedoucími v těchto spolcích.
  • Saturn v XI.domě: naznačuje odpovědnost a přísnost; izolaci, osamělost bez přátel. Mladý člověk si vybírá podstatně starší, konzervativní přátele (muže).
  • Mundánně: parlament, poslanci, zákonodárná moc, akciové společnosti, veřejnost, spolková činnost.
  • Kolo štěstí s pěti paprsky a fábory.
 • Minařík: Odpovídá Vodnáři, a proto poukazuje na přátele a všechno to, co charakterizuje Vodnáře.
 • Turnovský: Reaktivní - soustřeďující, klíčové slovo: přeměnit, zkouška nespokojeností. Cyklický význam: Jedinec se stal společenskou, politickou bytostí. Život ve společnosti se pro něho stává natolik důležitým, že se mnohdy vzdává své identity a plně se ztotožňuje s mocenskou skupinou. Dochází ke skupinové integraci. Analogický proces se odehrává i na transpersonální úrovni. Tyto zkušenosti by však měly vést k politickým a společenským reformám, k hledání nových výrazů, hledání nových idejí, mnohdy však přichází zklamání a následují snahy uniknout.
 • Albiruni: Štěstí, přátelé, nepřátelé, týkajícího se onoho světa, modlitba a chvála, přátelství žen, láska, oblečení, parfémy, ozdoby, obchod, dlouhověkost.
 • Kefer: Dům následný, vztahující se na dobrý osud, splnění přání, protekci a přátele.
  • 1.třetina: osobní přátelé, protekce, rádcové, zisk z protekce a přátel, náboženství prvního sourozence, pátý sourozenec, smrt otce, veřejní nepřátelé dětí, manželé dětí, spory a společníci dětí, dlouhé cesty sourozenců, děti v pěstounské péči.
  • 2.třetina: naděje, přání, poměr k akciovým společnostem, zisk z vlastní píle, spoje ve střední třetině života.
  • 3.třetina: naděje a přání duchovního rázu, nepřátelské vlivy na osobní osud.

 

 

DVANÁCTÝ DŮM

 • Různé prameny: Inimici - nepřátelé; malus genius, malus daemon - zlý duch; caercer - vězení. Rozpuštění, uvolnění skrytých obav, tajemství. Omezení, zábrany, úklady, nesnáze, ztráty, izolace, pobyt ve vězení, ústavech a nemocnicích, mentální zdraví. Vše, co mi brání v činnosti, překážky. Nevědomí, skrytí nepřátelé. Velice komplikovaná část horoskopu, těžko se do ní proniká. Klíčové události, které nás formovaly, ale jejich význam si neuvědomujeme. Dům snů, skrytých věcí a fantazie. Psychické zdraví; jak jsme schopni přijímat realitu, únik do snu a iluzí pokud je realita neúnosná. Intuice, porozumění a soucit.
  • Hodně obsazený: ukazuje na to, že člověk myslí a pracuje na nevědomé úrovni, nebo má potíže se sdílením svých pocitů a citů, těžko uvolňuje nahromaděnou nevědomou energii.
  • Mundánně: zločinnost, tajná spiknutí, brzdy vývoje, ústavy nápravné výchovy, vězenství, azyly, humanitární instituce. Izolace, izolovanost, odloučení.
  • Symbol: Muž v kládě.
 • Minařík: Odpovídá Rybám, znamení ústupu a ústrků, takže tento dům je symbolem omezování, ústrků a nepřátel, ale také zvnitřnění a introspekce.
 • Turnovský: Výsledný - rozptylující, klíčové slovo: překročit, zkouška uzavřením. Cyklický význam: Jedinec se dostává do střetu se setrvačností a nehybností společnosti, je přesycen hojností a shledává ji prázdnou, odpoutává od společenství, řeší své vnitřní konflikty i konflikty se společností, díky těmto zkušenostem se stává nezávislým. V této poslední fázi vybírá a hromadí ty nejdůležitější pozitivní i negativní zkušenosti celého cyklu, aby je jako semena budoucnosti přenesl do cyklu dalšího. Proces transformace. Vědomí toho, že vše, co se děje, v každém okamžiku spojuje minulost s budoucností, potencialitu s aktualitou, že lze vždycky začít znovu. Osobní, společenské i kolektivní nevědomí, přerození nebo znovuzrození, sebeobětování nebo osvobození.
 • Albiruni: Nepřátelé, utrpení, starosti, vězení, dluh, pokuty, kauce, strach, nepřízeň osudu, choroba, prenatální fantazie matky, dobytek, přístavy, otroci, sluha, armády, emigrace, srocení. 
 • Kefer: Malus daemon - Malus genius - Inimici. Význam: padající dům, vztahující se na nepřátelství, ztráty, omezení svobody, chronické choroby.
  • 1.třetina: omezení osobní svobody dobrovolné, tchýně, smutek, utrpení, veliká zvířata, povolání v ústavech, sanatoriích, klášterech, obchod prvního sourozence, nemoc manžela, náboženství a daleké cesty otce, smrt dítěte, krátké cesty matky, sourozenci matky.
  • 2.třetina: nedobrovolné omezení osobní svobody, trestní procesy, vězení, nemocnice, pense, tajní nepřátelé, krádeže, lupičství, zavraždění, závist, sebevražda, manželka společníka.
  • 3.třetina: neblahé vlivy na osobní energii.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOMY ZODIAKÁLNÍ = znamení Zodiaku

DOROTHEUS SIDON -  žil asi v Alexandrii, v prvním století n.L.  Napsal Pentateuch (pět knih) o astrologii v řečtině ve formě veršů. Dílo vzniklo jedno století předtím, než Ptolemaiovo, a obsahuje hlavní proud řecké astrologie.

DRACO - (Draconis, Dra, Drak) souhvězdí pojmenované podle mytologického ještěra Ladona v zahradě Hesperidek. Nejjasnější hvězdou je Draconis - Thuban. Vliv souhvězdí:

Podle Ptolemaia jasné hvězdy působí jako Saturn a Mars. Draco dává uměleckou a citovou, ale zádumčivou povahu, pronikavou a analytickou mysl, hodně cestování a mnoho přátel, ale nebezpečí loupeže a náhodné otravy. Dává obratnost, důvtip, a udatnost. Antičtí autoři tvrdí, že když zde byla kometa, nákaza (jed) byla roztroušena po celém světě. Kabalisté Draco přiřazují k hebrejskému písmenu Mem a 13. tarokovému trumfu (číslu) – jménem smrt". (Robson).

DRAČÍ HLAVA - lunární uzel je imaginární bod, ve kterém dráha nějakého tělesa protírá ekliptiku. V tomto případě je to uzel vzestupný, Luna vystupuje nad ekliptiku, je v severní části. Představuje dharmu, tedy budoucí karmu. reprezentuje kvality, které jste v životě opomenuli, promeškali rozvinout. Ukazuje, kde jste v souladu s běžnými směry. Jde o přínos energie, šťastnou náhodu. Je to bod vzestupu, nárůstu. 

DRAČÍ OCAS - lunární uzel je imaginární bod, ve kterém dráha nějakého tělesa protíná ekliptiku. V tomto případě jde o uzel sestupný. Luna sestupuje pod ekliptiku, je v jižní části. Představuje karmu z minulých životů. Reprezentuje to, co jste vyvinuli navíc. Ukazuje, kde jste mimo krok, “vedle”.

Jde o odpad (výkal) energie, neustávající smůlu, neštěstí. Je to bod stagnace, potenciál napětí, které zdržuje od růstu, vyspívání. Je to místo, kde zaujímáme postoj nejmenšího odporu. Nejsou to chyby, neřesti, ale riziko, že jsme příliš využívali, "převybrali" na útratu potenciálu našeho vzestupného uzlu.

DRAK (KITE) - sdružený aspekt. Vzniká z velkého trigonu, na jehož jedné straně je uprostřed planeta tvořící opozici s planetou protilehlou. Tato planeta je tedy současně v sextilech na další dvě planety trojúhelníku. Je to kombinace velkého trigonu a bisextilu. 

 • Ve výkladu hledáme východiska z opozice v harmonických vazbách na další planety.
 • Někteří autoři tvrdí, že obecně tato figura způsobuje přelétavost.
 • M.Kozyritskaja a M.Levin - Dává vnitřní stabilitu, flexibilitu a úspěšnou realizace svých schopností. K tomu se přidávají aspirace k přetváření okolí, brzký úspěch, aktivita a agresivita. Drak je velká hnací síla - kombinuje vlohy a pevnost. Velký trigon dává talent a bisextil sklízí výsledky. V bodu opozice "páteře" - tipy dvou trojúhelníků tvořících Draka - přijímá člověk dodatečnou stabilitu v životním běhu. Mohou se vyskytovat stálé externí problémy, které vyžadují pozornost nebo jednoduše vnitřní nespokojenost.
 • M.March a J.McEvers - Největším problémem Draka je to, že konfigurace zahrnuje tři různé aspekty a může vést do nadměrného soustředění se na část horoskopu a nevyužití dalších příležitostí, které jsou obsažené v horoskopu.

 

cerfvol.gif (3657 bytes)

 

 

DRÁHA KOSMICKÉHO TĚLESA - Křivka, po níž se pohybuje kosmické těleso v prostoru (skutečná dráha), její průmět na světové sféře (zdánlivá dráha) nebo dráha kosmického tělesa vztažená k jinému kosmickému tělesu (relativní dráha). Relativní dráha je jednoznačně určena 6 prvky (elementy dráhy): 

 • velká poloosa a 

 • numerická excentricita e 

 • sklon dráhy i

 • délka výstupného uzlu W  

 • argument pericentra w 

 • časový okamžik průchodu kosmického tělesa pericentrem T.
   

DRAHOKAMY PŘIŘAZOVANÉ ZNAMENÍM ZODIAKU:

BERAN  ametyst, diamant VÁHY  diamant, opál
BÝK  achát, smaragd ŠTÍR  topas
BLÍŽENCI  křišťál, akvamarin STŘELEC  karbunkl, tyrkys
RAK  smaragd, onyx KOZOROH  onyx, měsíček
LEV  rubín, diamant VODNÁŘ  safír, opál
PANNA  jaspis, hyacint RYBY  chrysolit, měsíček

 

DRAK - Kite. Vodní, vzdušný, ohnivý nebo zemský. Dovádí k dokonalosti charakteristiky velkého trigonu, v kladném či záporném smyslu je však mnohem produktivnější a rozmyšlenější, rafinovanější. Opozicí, která je osou konfigurace proudí nezměrná energie, která může být cele využita k dosažení žádoucího cíle. Jsou přelétaví.

DRÉKKÁNA - (ind.astr.) třetina zvířetníkových znamení. 

DROGY - závislost na drogách. Dominantní je vyhodnocení Neptuna, znamení Ryb a 12. domu.

 1. Neptun (poškozený, v 6., 8. nebo 12. domě, v Rybách. Aspekty (disharmonické) s Marsem, Měsícem, Saturnem a Sluncem. Někdy i Neptun disharmonicky k Jupiteru.
 2. J.Kefer dále uvádí "zlé ozáření 25° Býka, Lva, Štíra a Vodnáře, Neptun v 8. domě. Sklon dle něho propuká za nepříznivých tranzitů Neptun - Slunce".
 3. Měsíc ve 12.domě, v Rybách.
 4. Hvězdy: Unukalhai ve spojení se Saturnem, Mirach ve spojení s Venuší, Praesaepe - obecně, Fomalhaut s Uranem, Ras Alhague - obecně a Zuben Elgenubis ve spojení s Neptunem. Někdy se uvádí i Zosma.
 5. Midpointy: Merkur mezi Marsem a Neptunem.

Nezapomínejme, že drogy jsou různé a jejich účinky a tím i motivace k jejich užívání se velmi liší. Bez tohoto pochopení jde jen obecný sklon k závislosti.

DRŠTI - (ind.astr.) aspekt

 

DUŠEVNÍ NEMOCI - (ind.astr.),

 • Podle Jataka Tattva:

1. Jupiter na ascendentu a Mars v sedmém domě nebo naopak.

2. Saturn na ascendentu a Mars v 5., 7. nebo 9. domě.

3. Saturn ve 12. domě ve spojení s ubývajícím Měsícem.

4. Saturn na ascendentu, Slunce ve 12. domě a Mars nebo Měsíc v trigonu.

5. Spojení Saturna a vládce druhého domu se Sluncem nebo Marsem.

6. Narození v hórá Saturn nebo Mars, Slunce - Měsíc konjunkce na ascendentu v 5. nebo 9.domě a Jupiter v kvadratuře.

7. Mandi (zlá sub-planeta, která nemá žádnou fyzickou existenci, ale má kvalitu Saturna) v 7.domě, poškozená škůdcem.Stejný výsledek může platit i když Mandi je v 5. domě.

8. Rahu a Měsíc na ascendentu a škůdci v trigonu.

Michael Bryant ovšem připomíná, že duševní choroba musí být potvrzena ještě dalšími ukazateli jako:

1. Poškození Měsíce (mysl), Merkura (nervová soustava) a Jupitera (zralost/moudrost). Především když všechny tyto tři planety jsou poškozeny, je větší pravděpodobnost výskytu duševní choroby.

2. Postižený vládce pátého domu. Pátý dům může odpovídat myšlení, logice a moudrosti.

3. Ascendent a Beran, kteří signují hlavu, jsou poškozeni.

4. Kemadruma jóga - ta nastává, když nejsou žádné planety ve znameních kolem Měsíce. Když není žádná planeta ve 2. nebo 12. domě od Měsíce.

5. Jestli existuje pravděpodobnost duševní choroby, tyto ukazatele se často ukáží nejen v ráši horoskopu, ale také v navámša a možná v dalších děleních (harmonické) horoskopu.

 

 

DURUDHARA JÓGA - (indická astrologie). Jedna z tzv. čandra jóg. Vzniká když 2. i 12. dům od Měsíce je obsazen planetami. Jsou-li příznivé - bohatství, majetek, šdědrost, věrní spolupracovníci  přátelé. Jsou-li nepříznivé - citová nevyrovnanost či necitlivost. Zvážíme i v jakém domě je Měsíc a kterému vládne.

DUSTHÁNA - nepříznivé domy v indické astrologii, a to jsou 6., 8. a 12.

 

DŽJÓTIŠA - indická (védická) astrologie

Má tři hlavní větve:

 • siddhánta: astronomie a její použití v astrologii.
 • samhita: mundánní astrologie. Obsahuje mundánní astrologii, předpovídající důležité události spojené se zeměmi - jako jsou války, zemětřesení, politické události; astrometeorologii, finanční situaci, volební astrologii; záležitosti související s domy a jejich stavbou (yaastu šaastra), zvířata, zlá znamení atd.
 • hóra - předvídavá - prognostická astrologie.

Další poodvětví jsou:

·         džaatak šaastra / hóra šaastra (nativní astrologie - sestavování horoskopů): předpověď založená na horoskopu narození jedince.

·         muhurt nebo muhurtha (elekční astrologie): slouží k výběru prospěšného času na započetí nějaké činnosti, aby došla maximálně možného uplatnění.

·         swar šaastra (fonetická astrologie): předpovědi založené na jménu a zvucích.

·         prašna (hodinová astrologie): předpovědi založené na čase, kdy je položena otázka tazatelem.

·         andžjotiša / kabala (numerologie): odvětví astrologie založené na číslech.

·         nádí astrologie: starověké pojednání s detailními předpověďmi pro jednotlivce.

·         tadžik šaastra / varša phal (výroční sestavování horoskopů): astrologie založená na výročních slunečných návratech – cyklech - soláry.

·         džaimini sútry: nekonvenční metoda časového nastavení událostí založená známým indickým astrologem Ačárja Džaiminim.

·         nastjaatakam (ztracené sestavování horoskopů): umění vyhledávání (objevování) ztracených horoskopů.

·         streedžaatak (ženská astrologie): zvláštní odvětví astrologie zabývající se narozením žen.

 

A dále:

 • graha samudriki (astro-palmisterie): čtení z ruky jako horoskop.
 • hasta rekha / samudrika šaastra (hádání z ruky): založené na čtení z ruky.
 • padatal šaastra (plantarologie): založená na četbě linek a znaků na chodidlech.
 • šakun šaastra (znamení): předpovědi založené na znameních a zlých znameních.
 • swapna vidhja : výklad snů.
 • kapal vidya (frenologie)
 • Aakriti vidja (fyziognomie): založená na struktuře a mateřských znaméncích na těle.
 • kerala džjótiša: předpovědi vycházející z otázek a odpovědí na jméno květiny nebo barvu nebo týkající se části těla.
 • lékařská (léčivá) astrologie: různé metody usmíření planet založené na planetárních pozicích při narození, tranzitech, volbách a pro náboženské funkce.

 

Zkratka

Sanskrtské označení

česky

Reprezentuje

Sy nebo Su

Surja

Slunce

duši

Ch nebo Mo

Čandra

Měsíc

mysl

Ma

Mangala nebo Angaraka nebo Kujdža

Mars (planeta)

aktivní akce, důvěru a ego

Bu nebo mě

Budha

Merkur

dorozumívání

Gu nebo Ju

Guru nebo Brihaspati

Jupiter (planeta)

výborný učitel

Sk nebo Ve

Sukra

Venuše

bohatství, potěšení a reprodukce

Sa

Sanaiscarja, Šani, nebo Śani

Saturn (planeta)

učení obtížný způsob. Kariéra a dlouhověkost

Ra

Rahu

Vzestupný/severní měsíční uzel

často popisován jako démon, který dělá jeho nejlepší ponořit nějakou oblast něčího života, který on řídí do chaos (mytologie)

Ke

Kétu

Sestupný/jižní měsíční uzel

nadpřirozené vlivy

 

 

Rozezná dvanáct znamení Zodiaku, neboli raši:

 

sanskrt

česky

1 Mesha Beran (souhvězdí)
2 Vrishabha Taurus
3 Mithuna Blíženci (souhvězdí)
4 Karka Rakovina
5 Simha Lev (souhvězdí)
6 Kanya Panna (znamení)
7 Tula Libra
8 Vrishchika Scorpio
9 Dhanus Střelec (souhvězdí)
10 Makara Kozoroh
11 Kumbha Vodnář (souhvězdí)
12 Meena Ryby (souhvězdí)

 

 

Vycházející znamení (raši) v okamžiku narození se nazývá lagna, má nejsilnější účinek a je nejdůležitějším znamením horoskopu. Menší, ale nezanedbatelný význam má  Janma Rashi, rashi ve kterém se nachází Měsíc v okamžiku narození.

Existují tři odlišná grafická zobrazení džjotiš, která jsou funkčně rovnocenná, ale zcela odlišného vzhledu. Následující obrázky ukazují stejný radix hlavních variantách zobrazení - severoindický a jihoindický.. Třetí se vyskytuje ve východních oblastech Indie.

 

 
V severoindickém podání jsou pozice domů pevné a znamení Zodiaku jsou označeny čísly (1 je Beran atd...)     Naopak v jihoindickém podání mají fixní postavení znamení Zodiaku (Beran vždy zaujímá 2. čtverec v horní řadě a  pokračují po řadě další znamení) , první dům je označený As.

 

 

Klasické texty:

 Nativní astrologie:

 • Skanda Hora or Jyotishmati(God Brahma)
 • Brihat Prajapatya (Daksha Prajapati)
 • Leghu Prajapatya (Daksha Prajapati)
 • Vasishta Hora (Sage Vasishta)
 • Garga Hora (Sage Garga)
 • Kousika Hora (Sage Viswamitra)
 • Sounaka Hora (Sage Sounaka)
 • Brihat Parasara Hora Sastram (Sage Parasara)
 • Surya Hora or Surya Jatakam or Suryaruna Samvadam (Sage Surya)
 • Jaimini Sutram (Sage Jaimini)
 • Brigu Sutram (Sage Brigu)
 • Vedanga Jyotish (Lagadha)
 • Yavaneswara Hora or Yavanajataka (Sage Yavaneswara)
 • Vishnugupta Hora (Vishnugupta, also known as Canakya)
 • Satyacharya Hora (Satyacharya)
 • Jeevasarma Hora (Jeeva sarma)
 • Srutakeerti Hora (Srutakeerti)
 • Sidhasena Hora (Sidhasena)
 • Maya Hora (Maya)

 

 • Sphujudwaja Hora (King Sphujidwaja)
 • MeenarajaHora or Vridha Yavana Hora (King Meenaraja)
 • Saravali (Kalyana Verma)
 • Brihat Jatakam (Varahamihira)
 • Phala deepika (Mantreswara)