Gerichovo číslo - Petr Radek

21.10.2009 15:58

ŘADA ALFA


Fragmenty rektifikace horoskopu.
Gerichovo číslo


K tomuto příspěvku mě vedly nejasnosti kolem výpočtu Gerichova čísla. Autorem tohoto čísla je finský generál Paul von Gerich (9.8.1876 – 3.2.1951), který je uveřejnil ve svém díle Astrologia z roku 1925. U nás se zřejmě informace o tomto způsobu upřesnění ascendentu objevila poprvé v článku astrologa Erika Hejny – Ascendent a jeho zjištění – uveřejněném v LOGOSU,Ročník III – 1936, str.73-74. Později ji pak převzal do svého díla Praktická astrologie Jan Kefer (1939). O čísle Gericha se také zmiňuje J.Šob. Problém je v tom, že jak Hejna, Kefer i Šob použili pouze část postupu Gericha. Všichni tři udávají dvě známé rovnice ve tvaru:


Originální dílo Gericha nemám, ale před nedávnem se na internetu objevil výtah z díla Franka Glana, kde je postup Gericha popsán: Die Gerich'schen Harmoniegesetze A. FRANK GLAN, Erklärung und systematische Deutung des Geburtshoroskopes, 1930, Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. s. 94-97

Je zřejmé, že Hejna a ostatní použili pouze první dvě rovnice, které Gerich uvedl jako příklad řešení pro horoskop Kurta Eisnera. V článku je řada chyb a nesrovnalostí, například účelový výběr blízkého a vzdáleného středního bodu, ale ty nemění nic na skutečnosti, že Gerich používal dvě pravidla a řadu kombinací tří planet Slunce, Luny a Saturnu. Tento výběr nebyl náhodný, ale vychází z tzv. trojplanetové astrologie, kde jsou tyto planety základními kameny. Slunce a Luna figurují i jako základ pro určení Hylega, v Trutině Hermetis atd. Některé vzájemné vazby planet (součty,střední body) jsou tzv. kanonickými vztahy, které ukazují, že například střední body některých planet v horoskopu mají základní význam pro určení některé ze základních os horoskopu. Současným typickým představitelem tohoto směru je brazilský astrolog Gonzalo Pena Tamez, moderátor fóra I_Predict, který na tomto principu vyvinul speciální techniku rektifikace horoskopu.


Vrátíme se zpět k postupu Gericha. Základem je výpočet variant středních bodů tří planet představující pomocný bod a. Ve výše uvedeném článku je jich jich popsáno 6. Teoreticky by se daly použít i protilehlé body (+180°), které však představují ve výsledku pouze opozici proti původním bodům, takže výsledkem by mohlo být až 12 variant. Použitím pravidla dvě, to znamená výpočtem bodu b, pak získáme 12 respektivě 24 hodnot nebo můžeme říci 12 poloh možné osy Asc-Dsc či MC-IC. Pro osvětlení provedeme rekonstrukci horoskopu Kurta Eisnera prezidenta spolkového státu Bayern narozeného 14.5.1867 ve 22:15 místního času v Berlíně.

Pro usnadnění výpočtu jsem využil možnosti programu ZET8(9) pro programování výpočtu citlivých bodů. Výsledkem je následující tabulka, kde p1 až p3 udávají základní střední body

podle příkladu, p11 až p13 jsou jejich doplňky (+180°). Vidíme, že podle pravidla 1 získáme 12 výsledků a1 až a12, kde však dvojice:


a1 – a7
a2 – a8
a3 – a5
a4 – a6
a9 – a12
a10 – a11

představují jen protilehlé hodnoty (+180°). Stejné je to u aplikace pravidla 2, kde získáme 12 dvojic b, tedy jak bylo řečeno 12 možných poloh os Asc-Dsc nebo MC-IC.

Tabulka vychází takto:

V tabulce vidíme, že podle pravidla 1 se bod a11 - 266°37‘ nachází blízko Asc a aplikací pravidla 2 získáme bod b13 – 261°45‘ , který je velmi blízko Asc 262°32‘.

Samozřejmě,že příklad mohl být vybrán pro správný výsledek a potvrzení použitelnosti Gerichova čísla k rektifikaci horoskopu. Proto jsem provedl jednoduchý test výběrem 100 náhodných dat z Rodden databáze, s označením ratingu AA, tedy nejvyšší věrohodnosti. Výsledek srovnání je v následujících tabulkách:

V druhé tabulce jsou uvedeny nejnižší odchylky hodnot pro každý horoskop,nezávisle zda jde o Asc nebo MC

Odchylky v tabulkách jsou uvažovány nezávisle na znaménku. Přesto, že jde o malý soubor je zde zřetelně vidět, že maximální odchylka + - 4° se objevila u 74 ze 100 případů. Je tedy zřejmé, že Gerichovo číslo má určitou vypovídající hodnotu. Pro přesnou korekci je však naprosto nevhodné. Lze je však s určitou obezřetností zahrnout do formálních metod rektifikace při neznámém času narození v rozsahu 24 hodin.

Používám tento postup:
Sestavím horoskop pro 12:00 hod.dne narození.

Tabulka pro Kurta Eisnera:

Body a1 až a12 seřadím podle velikosti, používám zaokrouhlené hodnoty, protože se snažím zjistit přibližnou polohu Asc, respektivě znamení, ve kterém by se mohl vyskytovat.

41° 74° 85° 131° 164° 175° 221° 254° 265° 311° 344° 355°

Vezmu v úvahu rozmezí dvou znamení, to znamená 60° a vybírám hodnoty, které padají do tohoto rozmezí, z nich pak vypočtu průměr.

(41 +74 + 85)/3 = 67° 41+60 = 101 takže hodnota 131 je již příliš vzdálená
(131 + 164 + 175)/3 = 157°
(221 + 254 + 265)/3 = 247°
(311 + 344 + 355)/3 = 337°

Soustředění hodnot nám již zhruba ukazuje možný výskyt Asc nebo MC.
Podmínce 60° však vyhovuje také např. kombinace

(254 + 265 + 311)/3 = 277°

Takto můžeme postupovat i u dalších možných kombinací, které splňují podmínku max. 60° rozdílu. Pokud mezi získanými hodnotami je rozdíl menší nebo rovný 30° provedu výpočet dalšího průměru. To znamená například: (247 + 277)/2 = 262°

Pro takto získané hodnoty pak prověřuji možné polohy Asc nebo MC horoskopu. Pravidlo 2 pak mohu použít obdobným způsobem pro další kontrolu nebo případné upřesnění.

Tento můj příspěvek ukazuje na eventuální možnost využití Gerichova čísla při rektifikaci horoskopu, naznačuje určité možnosti, ale použitý soubor dat je natolik malý, že neumožňuje s jistotou říct s jak vysokou pravděpodobností lze uvedený algoritmus použít.

Ing.Petr Radek