Jan Kefer - Aspekty

11.05.2016 17:09

 

 

Aspekt je poměr délek, šířek a deklinací mezi prvky horoskopu. Tento poměr může být příznivý či nepříznivý a odpovídá tak mravnímu a osudovému dobru či zlu. Příznivý aspekt naznačuje rovnováhu, správné využití kladných stránek povahy, pomoc okolí, zlý pak zneužití dobra, záporné složky povahy, překážky, odpor, jejž nutno překonat. Aspekty jsou nejindividuálnější složkou horoskopu, jejich vliv je nejpřesnější ze všech prvků, zvláště pokud se týče na vytvoření charakteru. A poněvadž charakter člověka tvoří téměř vždy osud člověka, lze podle vzájemných aspektů planet poměrně nejpřesněji odhadnout osudové křivky.

Aspekty vznikají mezi všemi prvky horoskopu. Nestačí tedy uvažovat jen aspekty mezi planetami, nýbrž nutno uvažovat aspektaci uzlů, stálic, citlivých bodů, hrotů, domů a antiscií. Nestačí také uvažovat aspekty délkové, ačkoli jsou nejdůležitější, nýbrž je nutné přihlížet i k paralelám deklinací a šířek. Paralely šířkové se uplatňují méně v horoskopech stálých, více však v horoskopech proměnných, zvláště při pozorování tranzitů. Nejdůležitější osudové události jsou v tranzitech naznačeny paralelami šířek. Moderní astrologové na tuto okolnost zpravidla zapomínají, a proto usuzují nesprávně.

Mají-li planety a ostatní prvky horoskopu stejnou deklinaci nebo šířku, vzniká paralela, která je svým vlivem podobná konjunkci; při zjišťování transitů její vliv je silnější.

Poměry délek prvků horoskopu vytvářejí mnohem více aspektů. Moderní astrologie používá tyto:

Někteří astrologové používali a používají poněkud jiné aspekty, jejichž poměr je vždy po 15 stupních. Podle nich jsou aspekty příznivé, tvoří-li vzdálenost 15, 60, 120 stupňů, nepříznivé, tvoří-li vzdálenost 45, 75, 90, 135, 165, 180 stupňů. Neutrální aspekty jsou ty, které tvoří vzdálenost 30, 105, 150 stupňů. Tyto aspekty není nutné používat,  jenom tehdy, netvoří-li Slunce s Lunou aspekty normální a chceme-li blíže zjistit kvalitu jejich vztahu.

 

 

Přesný aspekt je vytvořen v horoskopu jen zřídka kdy. Není-li přesný, uvažuji astrologové tzv. orbis, to je okruh, ve kterém aspekt ještě platí. Někteří astrologové používají orbis 15°, takže prvky horoskopu vždy vytváří nějaký aspekt. Ovšem je třeba si pamatovat, že čím přesnější aspekt, tím silnější je vliv. Obvykle však se měří aspekt podle vzájemné síly planet. K určení okruhu aspektace poslouží uvedená tabulka. (Viz tabulka na předcházející straně)

Tuto tabulku uvažujeme jen u hlavních aspektů, kterými jsou: konjunkce, sextil, kvadratura, trigon, oposice. U polosextilu, polokvadratury, seskvikvadratury, kvinkunxu uvažujeme orbis pouze 3°. U dalších (menších) aspektů pouze 1°. Aspekty na body, hroty domu mají orbis jen 2°, aspekty na antiscie rovněž 2° (zde uvažujeme jen konjunkci), na stálice 1°. Paralely deklinační mají orbis 1°, paralely šířkové pak jen 30´.

Aspekty mohou vysílat jen planety a stálice. Body, hroty domů, antiscie aspekty nevysílají; pouze je přijímají.

 

 

2. Charakteristika aspektů

 

Paralela

Deklinační a šířková paralela se vztahuje vice na osud, než na charakter. Šířkovou paralelu je třeba zvažovat zvláště při pozorování tranzitů, v nichž vytváří osudotvorné obraty k dobrému i zlému.

 

Konjunkce

Znamená počátek nového cyklu jak v radixu, tak v tranzitech. Spojuje a rozlučuje, zda dobře či zle, závisí od ostatních aspektů, které konjunkce přijímá. Mezi Jupiterem, Venuší, Lunou a Sluncem je vždy (nejsou-li jiné neharmonické aspekty) dobrá. Částečně je dobrá, tvoři-li ji Jupiter a Venuše s Martem, Saturnem, Uranem. Konjunkce Jupitera a Venuše s Neptunem a Plutonem závisí od mravní základny nositele horoskopu, kterou je nutné dříve zjistit. Konjunkce mezi Saturnem a Martem je vždy zlá. Totéž platí o paralele, mimo výjimku, že paralela i konjunkce mezi Saturnem a Uranem bývá harmonická. Vliv konjunkce strhává na sebe ona planeta, která je v horoskopu mundánně silněji postavená. Konjunkce planety se Sluncem je celkem příznivá, neboť planeta posiluje svoji sílu silou Slunce.

 

Opozice

je velmi problematický aspekt, který vyžaduje značné studium. Všeobecně řečeno, je velmi zlá, tvoří-li ji škůdci mezi sebou, nebo ozařují-li škůdci takto Slunce. Vždy nutno studovat sílu planet. Např.: Mars opozice Slunce. Je-li Mars silnější, pak opozice bude znamenati hrubost charakteru, ukvapenost a neklid a z toho osudové omyly. Je-li však Slunce silnější než Mars, nebude působení této opozice tak závadné. Opozice spojuje prvky; nutno rozlišit podle ostatních aspektů, zda toto spojení je dobré či zlé. Pro osoby kladné je opozice výhodnější, než pro osoby pasivní. Opozice přináší osudový vliv na změnu života, nečekaná zklamání, nedostatek a nemravnost.

 

Kvadratura

Působí více na hmotné úrovni, tedy na tělo, zdraví, majetek. Účinek kvadratury je nepříznivý a trvalý. Je to aspekt smrti, omezení zlých zvyků, naznačuje boj a překážky. Na duševní úrovni je možné vliv kvadratury překonat.

 

Trigon

je nejlepší harmonický aspekt. Jeho vliv je trvalý, ukazuje na náhodné dobro a štěstí, na soulad, na dobré složky povahy a v čem zrozenec dosáhne nejsnadněji úspěch.

 

Sextil

je také velmi dobrý aspekt, ale jeho účinek nebývá tak trvalý jako u trigonu. Je možné ho vztahovat více na dobré sklony, na osudové události, které jsou v souhlasu s povahou zrozence a na pomoc v životě. Je to spíše jakési pohlazení osudu, než trvalý dar.

 

Polosextil

naznačuje dobrý sklon charakteru a přechodné dobro. Je třeba ho vztahovat spíše jen na úmysly, nežli na jednání.

 

Polokvadratura

naznačuje přechodné zlo, přechodné překážky, první obtíže života.

 

Seskvikvadratura

naznačuje první zkoušku charakteru

 

Kvinkunx

zkoušky životního plánu.

 

Ostatní malé aspekty není potřeba v radikálním horoskopu uvažovat.

Jsou ale důležité však v transitech Plutona, Neptuna, Urana a Saturna.

 

 

3. Působení planetárních aspektů

 

Podrobné významy aspektů mezi planetami budou uvedeny ve IV. analytické knize tohoto díla. Zde uvádíme jen význam syntetický, jejž nutno mít vždy na mysli při výkladu horoskopu. Harmonický aspekt je naznačen znaménkem plus, neharmonický znaménkem mínus.

 

Aspekty Slunce

Udávají základní charakter horoskopu

Luna

+

Plnost života, stálost, soulad

 

-

Proměny k horšímu, obtíže všeho druhu

Merkur

+

Dobrá inteligence.

 

-

Merkur se nevzdaluje příliš od Slunce. Vytvářejí se

tedy jen malé aspekty, které nemají velký význam

Venuše

+

Štěstí, radost, láska

 

-

Příležitostné ztráty a zklamání

Mars

+

Energie, odvaha, životní sila, zodpovědnost

 

-

Vášně, zloba, spory

Jupiter

+

Velmi příznivé pro všechny okolnosti života

 

-

Slabé zdraví, obtíže s okolím, pýcha

Saturn

+

Vytrvalost, píle, zdraví

 

-

Choroby, ztráty, bázeň, omezení

Uran

+

Intuice, reformy, vynalézavost, originalita

 

-

Nepřátelství, okolí, náhlé nehody

Neptun

+

Idealismus, jemnost citů

 

-

Omyly, podvody, zklamání

Pluto

+

Sebevědomí, činorodost, idealismus, úspěch

 

-

Nehody, neúspěch, přepínání ve všem

 

 

Aspekty Luny

Směřují k uskutečnění

Merkur

+

Přizpůsobivost, obratnost mysli a řeči

 

-

Totéž. Ale užité ve špatném smyslu

Venuše

+

Štěstí od žen, zamilovanost, příjemná osobnost

 

-

Smyslnost, neštěstí od žen, ztráty, nešťastné manželství

Mars

+

Podnikavost, aktivita, praktičnost

 

-

Vášně, spory, dobrodružnost, nestálost

Jupiter

+

Znamenitý vliv pro vše

 

-

Ztráty, zklamání, choroby, pozor na ženy a lidové

vrstvy

Saturn

+

Hospodárnost, smysl pro povinnost, organizace

 

-

Choroby, starost, ztráty. Neblahé zvláště pro ženy!

Uran

+

Reformy, bohatý myšlenkový život, touha po cestách

 

-

Špatné plány, nervozita, nezdravá romantika

Neptun

+

Přitažlivost, jemná mysl a fantazie

 

-

Pochybné sklony, mánie, nevěra, šálení

Pluto

+

Sklon k výstřednostem, fantazie, sentimentalita

 

-

Sebepřecenění, kolísavost, nerozhodnost, požitkářství, choroby.

 

 

Aspekty Merkura

Směřují k energii, vášni, působí velmi rychle

Mars

+

Ostrý rozum, vtip, nadšení, energie, zručnost, dobrý

řečník

 

-

Sarkasmus, netrpělivost, dráždivost, spory

Jupiter

+

Nadšení, dobré zdrávi, odvaha, činorodost, dobré pro spory

 

-

Nevěra, marnotratnost, ztráty ze sporů

Saturn

+

Píle, praktičnost, hloubka myšlenek, diplomacie

 

-

Lest, pýcha, lakota, neštěstí v povolání a v přátelství

Uran

+

Výtečný rozum, originalita, tvůrčí síla, objevy

 

-

Omyly, neúspěchy z nich, hádavost

Neptun

+

Jemnost ducha, mnoho zájmů

 

-

Nepraktičnost, nepravda, klamy, nezdravý romantismus

Pluto

+

Neklidný, mnohostranný a vtipný duch.

 

-

Sklon k omylům a podvodům, špatné nervy, ukvapenost

 

Aspekty Venuše

Směřují ke kráse, lásce a požitku

 

Merkur

+

Veselá mysl, sklon k umění a mladým lidem

 

-

Totéž, ale zklamání

Mars

+

Normální, zdravá smyslnost, družnost, podnikavost.

nadějeplnost

 

-

Vášně, ješitnost, marnotratnost, nemravnost, rozluky, rozmary

Jupiter

+

Úspěch, štěstí, ctnost, oblíbenost

 

-

Ztráty skrze ženy, přepych, nehospodárnost

Saturn

+

Cudnost, věrnost, blahobyt získaný prací

 

-

Překážky, neštěstí v lásce, nemravnost, necudnost,

lakota

Uran

+

Originalita, přitažlivost, romantika, změny v lásce

 

-

Přehnaná smyslnost, perverzita, nevěra

Neptun

+

Osobní kouzlo, ideály, mystika

 

-

Sklon k nepřirozenému, přílišná estetičnost, nezdravá fantazie

Pluto

+

Láska ke kráse, zjemnělé vášně

 

-

Výstřední erotika, požitkářství, zklamání v manželství

a lásce

 

 

Aspekty Marse

Směřují k energii, působí velmi rychle

Jupiter

+

Nadšení, energie, zdatnost, dobré zdraví, úspěch ze

sporů

 

-

Marnotratnost, přepínání a z toho škody

Saturn

+

Zručnost, rozvaha.

 

-

Ukrutnost, lakota, nebezpečí, zrada

Uran

+

Rychlý duch, technická obratnost, cesty, ctižádost

 

-

Nehody, neštěstí, ničivost, fanatismus

Neptun

+

Bohatý duševní život, štěstí v lásce

 

-

Nepřirozené sklony, mánie, vášně, neštěstí z poměru

k okolí

Pluto

+

Životní síla, silná vůle, bezohlednost, úspěch pomoci

násilí

 

-

Nebezpečné sklony, nepřirozená erotika, ztráty, bezohlednost

 

Aspekty Jupitera

Směřují k příznivému naplnění života

Saturn

+

Úspěch, vážnost, vytrvalost. Dobré ve všem

 

-

Slabá vůle, nezdary, zklamání, prudká nepřátelství,

neštěstí

Uran

+

Bohatý duch, štěstí, dobré povolání, cesty do ciziny,

štěstí v riziku, dobrý řečník

 

-

Totéž, ale ve všem neúspěch. Přílišná jednostrannost

Neptun

+

Ctnost, náboženství, jemné city, štěstí

 

-

Zklamání v lásce, pomluvy

Pluto

+

Radost ze života, vzestup, mnoho zájmů

 

-

Požitkářství, dobrodružnost, nezdary z nečestnosti a

hlouposti

 

Aspekty Saturna

Působí pomalu k rozloučení a omezení života

Uran

+

Trpělivost, síla vůle, boj pro ideály, sebekázeň

 

-

Chronické choroby, katastrofy, zlé rozmary a úmysly

Neptun

+

Mravnost, hluboká intuice

 

-

Nemravnost, nepřirozenost, zklamáni ve styku s okolím

Pluto

+

Ctižádost, promyšlená podnikavost, sklon k samotě

 

-

Brutalita, sobectví, nemravnost, choroby

 

 

Aspekty Urana

Působí nečekaně a náhle

Neptun

+

Originalita, ideálnost, senzitivita, mystika

 

-

Zvláštní lásky, nevěra, perverzita, chvástavost

Pluto

+

Sebevědomí, výbušná povaha, násilím přes překážky

 

-

Násilnost, nespoutanost, nenávist, nehody, zlé choroby

 

 

Aspekty Neptuna

Zabarvují osud na dlouhou dobu

Pluto

+

Mohutná fantazie, dobrodružný osud

 

-

Chaos, neobyčejné myšlenky, zvláštní osudy

 

Aspekty Plutona

Zabarvují osud na dlouhou dobu. Působí nejdůležitější obraty života v dobrém i zlém smyslu.

 

Aspekty měsíčních uzlů

Směřují ke spojení s okolím.

 • Vzestupný uzel: Má Jupiterský charakter, znamená výhodná spojení
 • Sestupný uzel: Má Saturnský charakter, znamená nevýhodná spojení, rozluky, ztráty

 

 

4. Důležitá pravidla

 

 1. Aspekty, tvořící se mezi planetami v základních znameních, vztahujií se na úmysly, plány, energii a sílu vůle, v pohyblivých znameních na rozum, intelekt, nervy, stálost, práci a píli, v pevných znameních na majetek, vášně, tělo.

 2. Nejsilněji a nejosudověji působí aspekty v pevných a z pevných znamení. Tyto třeba vždy uvažovat, neboť udávají měřítko pro posuzování ostatních aspektů.

 3. Nejdůležitější aspekty v horoskopu jsou ty, které působí planety mundánně i pozičně silné. Jsou-li planety tvořící aspekt peregrinní aneb mundánně jinak slabé, je účinek aspektu slabší.

 4. Vždy je tedy nutno zvažovat sílu planety. V konjunkci a opozici bude nositelem účinku planeta silnější.

 5. Trigon bude silnější, vytvoří-li se mezi znameními stejné povahy. (Z Berana do Lva, z Býka do Panny atd.)

 6. Sextil bude silnější, bude-li jeho rozpětí přes dvě znamení.

 7. Kvadratura bude působit mocněji, bude-li její rozpětí přes tři znamení.

 8. Při analýze charakteru uvažujme vždy jen konjunkci, opozici, trigon, kvadraturu a sextil. Rozbor bude přesnější.

 9. Aspektace se vztahuje také na osoby, které planety symbolizují. (Např. Saturn na staré lidi, Merkur na mládež, obchodníky a učence atd.)

 10. Planetu v cizím domě a znamení nutno zvažovat, jakoby byla v konjunkci s vládcem znamení a domu.

 11. Planeta, jež má nejsilnější aspekt se Sluncem, je vždy velmi důležitá.

 12. Vždy je lepší, je-li Slunce silnější než planeta, je aspektující.

 13. Aspekty mezi Sluncem, Lunou a Venuší v rohových domech dávají základní ráz horoskopu.

 14. Superplanety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) charakterizují více vlastnosti generace než vlastnosti osobnosti.

 15. Kvadratura v pohyblivých znameních symbolizuje špatné návyky.

 16. Neharmonické aspekty mezi škůdci jsou méně nepříznivé, je-li jeden z nich ve svém znamení nebo ve svém domě.

 17. Aspekty v mužských znameních symbolizují dobro nebo zlo, které způsobí nositel horoskopu.

 18. Aspekty v ženských znameních symbolizují dobro nebo zlo, které bude nositeli horoskopu způsobeno od okolí.

 19. Blíží-li se v nedokonalém aspektu rychlejší planeta k pomalejší, znamená to, že aspekt bude působit celý život, že událost bude osudově závažná. Je to tzv. aplikace.

 20. Vzdaluje-li se v nedokonalém aspektu planeta rychlejší od pomalejší, znamená to, že účinek bude slabší, pomíjející; událost se vybije hlavně v následcích. Je to tzv. separace.

 21. Trigon bude mít slabší vliv, aspektuje-li planety trigon tvořící škůdce jakýmkoliv poměrem. (Třeba v sextilu.)

 22. Opozice bude mnohem silnější a významnější, bude-li ji tvořící planety aspektovat jiná planeta kvadraturou.

 23. Opozice bude slabší ve svém účinku, přijme-li některá z planet ji tvořících dobrý aspekt (sextil, trigon) od dobroděje.

 24. Nakupení planet v jednom domě či znamení (mnoho konjunkci) tvoří významný rys horoskopu. Znamená vždy silnější osobnost, vydanou mnohým událostem a osudům dobrým či zlým (podle další aspektace). Tranzity zasahují vždy pak celou skupinu a přinášejí podle své kvality doby neobyčejného úspěchu aneb ztrát.

 25. Čím souladněji jsou planety v horoskopu rozloženy, tím klidnější je život.

 

Jan Kefer: Praktická astrologie, 3. kniha, 4. kapitola (Universalia 1939)