Moderní astrologie a hermetika - úryvek

01.05.2008 09:05

Ukázka z knihy Jana Franka - Moderní astrologie a hermetika

 I. díl, RJ ART 2003: (str. 107)

 

Spojení prognostické astrologie s Bachovou květovou terapií však umožňuje uskutečnit proces, který byl do nedávné doby pro psychology a mnohé astrology pouze snem. Tento proces nazýváme transformací vlivu tranzitu nebo direkce.

Působení, které v astrologii nazýváme tranzit, nebo některý z druhů direkcí, jako je například primární nebo sekundární direkce, je ve skutečnosti evokací energetického pole našeho hlubšího podvědomí, kdy měnící se parametry energetického napětí v prostoru přicházejí do určitých typů harmonických nebo neharmonických rezonancí neboli souznění s energiemi našeho podvědomí. Tato energetická napětí v prostoru jsou v úzké souvislosti s astrologickým obrazem naší nebeské sféry.

Princip rezonance neboli souznění lze velmi názorně ukázat v materiální pláni při přechodu vojenské pěší jednotky přes most. Most je architektonický útvar, jehož jednou důležitou fyzikální veličinou je frekvence vlastních kmitů. Je to frekvence kmitání mostu, dostane-li podnět prostřednictvím rázové energie. Je to jako když drkneme na houslích o strunu a jejíž vlastní frekvence je 442 herzů. Jestliže drnkneme o most, je samozřejmě tato frekvence podstatně nižší, řádově od jedné poloviny až do tří herzů, podle velikosti a dalších fyzikálních parametrů stavby. Pochodující vojáci pochodují s frekvencí přibližně dvou herzů, tedy šlapou dvakrát za vteřinu. Dojde-li k případu, že frekvence pochodujících vojáků je přesně shodná s vlastní kmitavou frekvencí mostu, nastane fyzikální jev, který se nazývá rezonance, most se začne nebezpečně rozkmitávat, říkáme, že amplituda jeho kmitu roste. Je-li překročena kritická mez pevnosti materiálu, most se zbortí.

Co platí v oblasti hrubých energií, tedy ve hmotné pláni, platí samozřejmě i v oblasti jemnějších energií, ze kterých jsou utkána jemnější, éterická těla člověka, a tedy i jeho podvědomí.

Čím je most při přechodu vojenské jednotky ve hmotě, tím je u člověka energetické napětí jeho podvědomí, které je stvořeno jako následek karmických a genetických dispozic bytosti a je graficky vyjádřeno jako horoskop našeho narození.

Čím je pochodující jednotka v našem ukázkovém případu, tím je vibrační působení tranzitu nebo některého druhu direkce. Dostává-li se tedy tranzitující energie do rezonance s energiemi radixového horoskopu, dochází ke vzniku rezonance systému, ovšem na daleko jemnějších úrovních energií, které nejsou pozorovatelné obyčejnými smysly ani naším vědomím a rozumem.

Teprve jako následek takto rozkmitaného systému našeho podvědomí reaguje okolní svět formou jevů, událostí, které astrologie nazývá vybíjení tranzitů nebo direkcí.

Z hlediska pozorovatele, tedy majitele horoskopu, který nezná tuto zákonitost rezonance vnitřních a vnějších energií, se jeví svět kolem jako sled náhodných událostí bez jakýchkoli zákonitostí, které nemají vzhledem k jeho bytosti prakticky žádnou vazbu.

Člověk, který je poučen o těchto zákonitostech a prakticky si je delší časové období ověřoval na "vlastní kůži", ví, že okolní události vnějšího světa jsou zákonitým odrazem jeho vnitřních energií. V tom bodě se dostáváme k zásadnímu významu astrologie.

Protože člověk většinou neumí tyto vnitřní energie ve svém nitru přímo registrovat, používá astrologie a všech jejích kouzel jako symbolické hermetické techniky, která mu umožňuje racionálně, rozumem, tyto energie poznávat a na základě jejich poznání teprve sekundárně, jako následek působení těchto energií, popisovat jejich reálné působení v praktickém životě. V této souvislosti nikdy nezapomenu větu, kterou řekl můj první učitel astrologie: "Nezapomínej, že svět má povahu magickou, nikoli reálnou." Proto pro prostor kolem nás používáme název stvořené Univerzum. Přestože se našim smyslům prostor jeví jako prázdnota, ve které nic není, je ve skutečnosti polem, ve kterém neustále působí energie ve velmi vysokých vibračních úrovních.