Převládající a chybějící aspekty

10.01.2017 18:34

Převládající druh aspektů

V mnoha horoskopech existuje harmonický vztah mezi konjunkcemi, sextily, trigony, kvadraturami a opozicemi – je-li každý aspekt zastoupen zhruba třikrát. V tomto případě je otázka na převládající druh aspektu bezpředmětná. Jestliže se však nějaký typ aspektu v poměru k ostatním vyskytuje zřetelně častěji, pak to má pro život člověka velký význam. Tento člověk bude mít sklon podle povahy tohoto aspektu neustále jednat – daleko častěji než podle ostatních aspektů.

Konjunkce

Lidé, v jichž horoskopu převládají konjunkce, jsou obvykle velmi cílevědomí, jednají plně podle svých zájmů a nepotřebují pro svou činnost nějaké vnější podněty. Takoví lidé jsou schopni se koncentrovat na nějaký cíl, za kterým pak neochvějně jdou – samozřejmě za rizika, že někdy ztratí objektivitu a vydají se někam, kde jim ostatní už nebudou moci pomáhat.

Sextily

Pro lidi s mnoha sextily v horoskopu je v mnoha případech velmi snadné projevit svou osobnost. Jsou velmi tvůrčí a schopni navzájem pospojovat mnoho oblastí. Mohou však tu a tam potřebovat nějaký podnět či pobídku, aby si rozvinuli své myšlení a komunikativní schopnosti – což je jim ku prospěchu.

Kvadratury

Jestliže převládají v horoskopu kvadratury, ukazuje to na lidi, v jejichž životě se odehrává hodně krizí a kteří jsou ochotni tvrdě pracovat na překonávání překážek. Takoví lidé jsou mimořádně výkonní, mají však sklon plýtvat svou energií v nadměrném nasazení a boji. Měli by se naučit se čas od času uvolnit a energie využívat harmoničtěji a v souladu s vlastním založením.

Trigony

Trigony se objevují často v horoskopech lidí, kteří jsou mnohostranně nadaní a jejichž život vypadá, že v něm vlastně nejsou žádné větší problémy. Protože se nemusí potýkat s mnoha problémy, které by od nich vyžadovaly zmobilizování energie nebo prohloubení vědomí, zůstávají často u svých starých modelů myšlení a chování – ty jsou sice pohodlné, ale rigidní. Takové lidi je nutno vytrhnout z jejich sebeuspokojení a donutit k tomu, aby se sami nějak rozvíjeli.

Opozice

Hodně opozic v natálním horoskopu ukazuje na to, že takovýto člověk bude mít sklon k rozporuplnému chování a bude snadno upadat do extrémů – přitom se vždycky bude samozřejmě snažit získat rovnováhu a lépe pochopit sebe i své vztahy k ostatním. Jsou to hledači smyslu, kteří jsou schopni hlubokého pochopení a inspirujících objevů. Musí se naučit využívat energie pro své vlastní cíle a také pochopit, že vlastnosti, které projektuje na druhé, jsou součástí jeho vlastní podstaty.

 

 

Chybějící druh aspektů

Nejen převaha určitého druhu aspektů, ale také jejich absence ukazuje, jak člověk svých energií využívá. Chybějící sextily nebo trigony mohou často kompenzovat vedlejší aspekty – jako třeba kvintil, novil, případně nonagon a polosextil – pokud se aktivizují. Polokvadratura – a do jisté míry i kvinkunxy – mohou posloužit jako náhrada za chybějící kvadratury a opozice (přičemž kvinkunxy často působí jako dráždění, které ovlivňuje nevědomí, ale nemá-li následek žádnou změnu vědomí nebo chování). Jestliže v horoskopu nejsou žádné konjunkce, dochází k podobným účinkům jako u převahy opozic (a obráceně) a absence trigonů a sextilů odpovídá převládání kvadratur (a naopak).

Konjunkce

Lidé bez konjunkcí v horoskopu mají problémy s tím, mají-li soustředit energii na nějaký konkrétní projekt nebo jednu životní oblast. Jsou mnohostranně nadaní, přitom jsou ale roztříštění do mnoha dílčích osobností. Potřebují nějaký pocit smyslu nebo životní cíl, se kterým by se mohly ztotožnit všechny části jejich osobnosti.

Sextily

Lidé, kterým scházejí v horoskopu sextily, se necítí dobře, když nějak musí dokazovat svou kreativitu nebo intelekt. Jejich úkolem je, aby se zcela vědomě snažili o rozvíjení mentálních schopností a projevovali se nějakým komunikativním nebo tvůrčím způsobem.

Kvadratury

Pokud v horoskopu chybí kvadratury, jde často o osoby, které se vyhýbají tomu, mají-li se vypořádávat s překážkami a většinou jdou cestou nejmenšího odporu. Tím se ale okrádají o šanci k růstu a vývoji. Takovíto lidé musí sami pro sebe vytvořit jakýsi druh výzvy a snažit se o to, aby se dostali ze svých vzorců chování, které ustrnuly v rutinu, protože ty jim brání ve vývoji.

Trigony

Trigony chybí v horoskopech lidí, kteří mají problémy sami so sebou i s ostatními lidmi a kteří se musí hodně snažit o to, aby našli uspokojení ve vztazích a činnostech. Ti se musí naučit regenerovat svou energii a ve svém chování projevovat uměřenost a vyváženost.

Opozice

A konečně, nejsou-li v horoskopu žádné opozice, dá se z toho usuzovat na člověka, který sám sebe zná a není odkázán na ostatní, aby projevil kvality, které si oni sami ještě nevypěstovali. Takovým člověk se vyznačuje nadměrně velkou subjektivitou, je přesvědčen o tom, že jeho – často příliš zjednodušený – pohled na sebe sama na ostatní je správný. Může být pro něj užitečné, když se bude snažit svůj pohled rozšířit a pochopit širší souvislosti.

 

 

Tracy Marks - Horoskop a jeho správný výklad