První kroky při výkladu horoskopu - A.Leo

28.04.2008 14:04

 

Ve všech systémech, které zkoumají charakter a osudy člověka, jsou rozdílné a často vzájemně si odporující náznaky, které musíme brát do úvahy. Nebývá snadné je uspořádat a srovnat tak, abychom mohli určit celkovou převládající tendenci. Astrologie, frenologie, fyziognomika, chiromantie – všechny tyto obory skrývají v sobě tento problém, který začátečníkovi a často i pokročilému dá dost úsilí. Horoskopy jsou, pokud se tohoto týče, různé – mnohdy je vysvětlení vcelku snadné, jiné horoskopy lze vyložit jen velmi obtížně. I v jednom horoskopu může jedna část, např. manželství, být velmi jednoduchá a jiná, např. finanční záležitosti, je zamotaná a obtížná.

Není žádná skutečně jistá a spolehlivá metoda, která by tyto potíže odstraňovala. Jen dobrá znalost věci a praktická zkušenost vede k cíli. Různá pravidla, která nacházíme u starých i novodobých autorů, mají ukazovat směr a naznačovat, jaký bude výsledný efekt mnoha různých pozic a aspektů. Každé takové pravidlo je vlastně už samo o sobě syntézou v malém. Podnikneme-li podrobnější zkoumání, množí se různé možnosti tak rychle, že bychom tato pravidla mohli opět spojit do větších, nadřazených pravidel. Ideální stav bychom dosáhli až potom, když bychom tento postup opakovali tak dlouho, až by všechny možné detaily byly zahrnuty do několika jednoduchých a jasných syntetických systémů. Knihy novějších autorů mají tuto tendenci už výraznější, než knihy autorů starších a pravděpodobně se bude tímto směrem pokračovat tak dlouho, dokud se všechny metody nestanou přesnými a skutečně obsahujícími všechno.

V jistém smyslu je to však nedosažitelný ideál a to ze dvou důvodů. Zaprvé nikdy nemůžeme vyloučit možnost svobodné vůle a individuální volby. Zjišťujeme, že dva lidé ve zcela shodné situaci se chovají odlišně. Dokonce ani ten samý člověk se nebude chovat v různých obdobích svého života v podobných situacích stejně. Není tedy možné používat nějaký strnulý a pevně stanovený výklad určitého planetárního postavení nebo direkce, který by vyhověl za všech okolností. Za druhé počet různých kombinací mezi planetami, ve vztahu ke znamením a domům, je takřka neomezený. Systémy syntézy mohou výklad těchto různých postavení kategorizovat a usnadnit, ale nemohou přehlédnout skutečnost, že každé postavení a každý aspekt v horoskopu je nutné uvažovat i samostatně, i ve vzájemných vztazích k dalším postavením a aspektům.

Porovná-li čtenář horoskopy ve své sbírce, tak zjistí, že ani dva z nich nejsou shodné, a že v každém je nutno vzít do úvahy mnoho faktorů při jejich výkladu. Slouží k tomu různé metody. Pravděpodobně se začne v každém případě tím, že se vypočítají vlivy, které dává vycházející znamení. Ale jak postupovat, když chceme z horoskopu vyčíst více, než jenom samostatná postavení? Chceme-li vidět věci v celku? Tato otázka vychází z předpokladu, že v každém horoskopu, ať je jakkoli složitý a plný zdánlivých protikladů, existuje ústřední, spojující činitel, kolem kterého je možno vše další srovnat a k němu vztáhnout. Připomeňme si rozvětvený telefonický systém ve velkoměstě s jeho ústřednami a centrálou.

Tato myšlenka se zdá v každém případě přijatelná. Někteří okultisté, bez ohledu na astrologii, tvrdí, že každá lidská bytost přísluší jednomu ze sedmi paprsků, a že se vyvíjí pod jeho vlivem, a všechno ostatní má pro člověka během života jenom vedlejší smysl. Astrolog potom vychází ve svém výkladu od ascendentu neboť člověk je nejlépe vykreslen vycházejícím znamením. Od ascendentu postupuje při výkladu různými směry, k jednotlivým planetám a domům. Tím se ascendent stává do jisté míry východiskem každé syntézy, protože všechny ostatní složky horoskopu musíme dát k němu do vztahu. Např. Mars v Beranu dá určitou sílu, která je stejná pro každého člověka, který má v horoskopu toto postavení. Ale člověk narozený s ascendentem ve Lvu ji využije jinak, než člověk s ascendentem v Panně. Venuše vycházející současně s ascendentem, přinese vždy příznivé působení, ale tento vliv není stejný pro člověka, který má ascendent v Raku a pro toho, který má ascendent v Blížencích.

Ve větší nebo menší míře mění každé postavení, postavení další, a všechno je víceméně soustředěno kolem ascendentu. Kromě ascendentu jsou i jiná centra, kolem nichž se některé vlivy shromažďují. Mnozí autoři uvažují podle důležitosti na druhém místě Slunce a na třetím místě Měsíc. Jiní se zase domnívají, že je nutné především zdůrazňovat vládce života. A z těchto nejrůznějších názorů vznikají různé metody horoskopického výkladu.

Žádný z těchto systémů se nedá úplně odmítnout. Podrobné zkoumání tohoto problému by nejspíše ukázalo, že každý z nich je použitelný k jinému účelu a že všechny lze uvést do vzájemných vazeb. Poznámky, které v následujícím uvádíme, mají podpořit systematizaci těchto metod. Zjistíme, že v jednom horoskopu je jedna metoda klíčem k tajemství různých vlivů; v jiném se bude ke spojení dat do organického celku lépe hodit jiná metoda. Všechny jsou použitelné jako úhly pohledu, ze kterých můžeme pozorovat určitý počet faktů, jinak spolu naprosto nesouvisejících, a všechny slouží při výkladu různých částí horoskopu.

 

 

TROJICE A ČTVEŘICE

Zdá se to být jedna z nejlepších dosud navržených metod, která vede k celkovému pohledu na typ horoskopu. Počet planet v ohnivých znameních (Beran, Lev, Střelec), v zemních znameních (Býk, Panna, Kozoroh), vzdušných (Blíženci, Váhy, Vodnář) a vodních (Rak, Štír, Ryby) ukazuje, která trojice (triplicita, trigon, element) je nejsilnější; počet planet v základních znameních (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), pevných (Býk, Lev, Štír, Vodnář) a proměnlivých (Blíženci, Panna, Střelec, Ryby) zase určuje převládající čtveřici (kvadruplicitu, dynamiku). A spojením trojice se čtveřicí vyjádříme typ jako celek.

V horoskopu Ruskina nalezneme např. tuto sestavu planet: V základních znameních jsou 4 planety, v proměnlivých 3, v pevných 2. V zemních 3, ve vzdušných 2, ve vodních 2, v ohnivých 2. Tuto kombinaci bych označil jako „základní země“ – beru do úvahy největší počet planet ve znameních, ascendent nikoli. Vliv základních znamení je u Ruskina důležitější než vliv zemních znamení, protože Měsíc je v základní trojici (v Raku) zatímco v zemních znameních není ani ascendent, ani jeho vládce, ani žádné Světlo (tedy ani Slunce, ani Měsíc). Formulace „základní – země“ vyjadřuje znamení Kozoroha a spojíme-li vliv tohoto znamení s vlivem ascendentu (Vodnář), zjistíme tato fakta:

 1. V obou těchto znameních je Saturn ve svém domě (v domicilu); horoskop ukazuje, že Saturn stojí v 1. domě. Proto je Saturn mnohem důležitější, než by se na první pohled zdálo.
 2. „Pevný“ ascendent (tj. ascendent ve Vodnáři) tlumí vliv základních znamení (Beran, Rak, Váhy, Kozoroh), dělá ho tak stálejší a méně proměnlivý, ale ne méně praktický.
 3. Ascendent ve vzdušném znamení (Vodnář) intelektualizuje vliv zemních znamení (Býk, Panna, Kozoroh); obsazení zemních znamení by mohlo vytvořit státníka, obchodníka, řemeslníka, ale vzdušná znamení zprostředkují duchovnost a originalitu.
 4. Působením vlivu základních znamení na vzdušná znamení vzniká neobyčejná pozorovací schopnost (kombinace „základní – vzduch“) tj. schopnost, která byla u uměleckého kritika Ruskina velmi živá a pro něho velmi charakteristická; tato tendence je ještě zdůrazněna konjunkcí Merkura s Marsem.

 

V horoskopu německého teosofa a pozdějšího antropozofa Rudolfa Steinera je toto postavení planet:

 

         
proměnlivá 5   vzdušná 3
pevná 3   vodní 3
základní 1   zemní 2
      ohnivá 1

 

(Bohužel přes veškerou snahu se mi nepodařilo zjistit jak A.Leo dospěl k těmto výsledkům - počty prostě neodpovídají datu, které se běžně uvádí - 25.2.1861, 23:15 Kraljevec. Poznámka: J.Holeček)

 

Tuto sestavu můžeme označit jako „proměnlivá – vzduch“ nebo „proměnlivá – voda“. Zkoumáme-li ale horoskop detailněji, ukazuje se, že Slunce je ve vodním znamení a Měsíc ve vzdušném znamení, takže Světla nedávají žádné straně převahu. Ale ascendent ve Štíru ve vodním znamení a tím dostává převahu kombinace „proměnlivá – voda“.

Jsou-li obě skupiny takto stejné a nezjistíme-li ani podrobnějším zkoumáním žádný větší rozdíl, budou tedy působit obě skupiny, a to v různých obdobích života tohoto člověka a různých směrech jeho charakteru a osudu.

 

 

 

 

 

SLUNCE, MĚSÍC A ASCENDENT

Tyto tři nejdůležitější faktory každého horoskopu je možno srovnávat a třídit podle jejich postavení ve čtyřech kvalitách (kvadruplicitě):

 1. Slunce, Měsíc a ascendent, tedy všechny tři faktory stojí ve znameních základních, pevných nebo proměnných.
 2. Dva faktory jsou ve stejné a jeden v jiné kvadruplicitě.
 3. Každý z těchto faktorů je v jiné kvadruplicitě.

 

Ad 1.) Všechny tři faktory – Slunce, Měsíc i ascendent

 • Ve znameních základních dávají vůli, která směřuje k cíli rychlým jednáním.
 • Ve znameních pevných dávají vůli, která jde k cíli zvolna, ale bezpečně. Vůli, která se dovede usilovat za určitým cílem měsíce i roky.
 • Ve znameních proměnlivých dávají vůli, která je provázena předvídavostí, intuicí, přizpůsobivostí.

 

Ad 2.)

 • Dva faktory základní, jeden pevný: Lidé velmi čilí duševně nebo fyzicky (příp. v obou směrech) a přitom pánovité povahy. Cit se lehko mění v čin, sympatie a antipatie se silně projevují. Proto se setkávají s kritikou nebo opozicí. Mají předpoklady pro veřejné uplatnění, při příznivém horoskopu mají mnoho známostí, přátel a těší se popularitě. Při nepříznivém horoskopu se vyskytují nepřátelé a soupeři a hrozí jim nebezpečí pádu. Mají schopnost získat obchodováním značné částky.
 • Dva faktory základní, jeden proměnlivý: Originalita v myšlení, duchovní a často i fyzická podnikavost, obratnost, chytrost, vnímavost pro nové věci. Nadání pro samostatnost v práci i myšlení, nadání pro sport a pro povolání, ve kterých se uplatňuje obratnost a zručnost. Často schází stálost a vytrvalost, povaha je proměnlivá, projevuje se hodně pochopení pro střídání a změny. Mnoho cest, změny bydliště, změny povolání i názorů, náboženských i jiných.
 • Dva faktory pevné, jeden základní: Lidé se stálou, vytrvalou povahou, nesnadno ovlivnitelní. V první polovině života není často jasné, co vlastně dovedou vykonat. City a vášně jsou hluboké, ale v tomto případě dobře ovládané. Někdy jsou pomalí a indolentní. Mají mnoho přátel. Často ve vedoucích funkcích. Je jim vlastní spořivost, často ale může nastoupit i opačný extrém.
 • Dva faktory pevné, jeden proměnlivý: Síla vůle, která je ale klidnější a méně nápadná než u předchozí kombinace. Jsou nadáni obezřetností a metodičností, vypracovávají své plány a projekty přesně a na roky dopředu, provádějí je spolehlivě a trpělivě. Co jim schází na skvělém nadání, to nahrazují vytrvalostí. City jsou silné, trvalé, ale nesnadno vzbuditelné. Schází jim spontánnost a vřelost. Často se nechají okolnostmi připravit o odvahu, jindy zase promeškají příležitost přílišným váháním.
 • Dva faktory proměnlivé, jeden základní: Činné, duchaplné myšlení, vynalézavost. Tato kombinace přináší mnoho plánů, často více, než dokáže uskutečnit. Z toho vzniká duševní i tělesný neklid, nerozhodnost, nedostatek trpělivosti. Často se vyskytuje sklon k zoufalství, uzavřenost, vyhýbání se světu. Mají vtip, živost a originalitu myšlení. Sklon ke změnám, mění pobyt, názory, poslání i metody. Pravděpodobné jsou časté a dlouhé cesty.
 • Dva faktory proměnlivé, jeden pevný: Rozsáhlá rozumnost, spojená se silou vůle. Zdravý a silný intelekt, umožňující mnohostranný rozvoj. Široké nadání. Často se zde spojuje praktičnost s hlubokou duševností a velkou fantazií. Nadání pro malířství, hudbu a literaturu. Jindy se dostane do popředí abstraktní myšlení vědecko-filozofického typu. Tyto faktory vytváří lepšího úředníka než obchodníka. Často můžeme zaznamenat citový chlad, proměnlivost nebo kolísavost charakteru, váhavost. Nechybí ale trpělivost a vytrvalost.

 

Ad 3.) Každý faktor v jiné kvadruplicitě (čtveřici): Nativita je silně pod vlivem vycházejícího znamení a pod vlivem „vládce narození“ tj. pod vlivem planety, která má svůj dům ve vycházejícím znamení. Vyskytují se časté změny a kontrasty charakteru i osudu, střídají se zájmy o veřejný život se zájmy o život soukromý. Střídá se popularita s nepopulárností, člověk zastává dvě povolání v různých obdobích nebo i současně ve stejné době. Nastupují změny ve zvycích i názorech. Je-li intelekt silný, je i mnohostranný, je-li aktivní cit, potom je člověk soucitný a humánní.

 

 

 

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ TEMPERAMENTY

Tato dva protikladné temperamenty můžeme posuzovat ze tří hledisek:

 1. Podle relativní převahy Slunce nebo Měsíce

 2. Podle relativní převahy mužských nebo ženských planet

 3. Podle počtu planet v lichých znameních (1, 3, 5, 7, 9, 11) a znameních sudých (2, 4, 6, 8, 10, 12).

Slunce, mužské planety a lichá znamení dávají temperament pozitivní – kladný, jehož typem je muž. Měsíc, ženské= planety a sudá znamení dávají temperament negativní – záporný, jehož typem je žena.

Ad 1) Převaha Slunce nebo Měsíce závisí od toho, které z obou Světel je silnější a prominentnější. Síla planety se určuje především z toho, jaké má postavení v Zodiaku, prominence podle postavení mundánního, tj. podle postavení v domě horoskopu.

Zodiakální síla nebo slabost planety je vyjádřena následující stupnicí, ve které je první pozice nejsilnější a poslední nejslabší:

 1. Domicil

 2. Povýšení

 3. Příbuzné znamení

 4. Nepříbuzné znamení

 5. Pád

 6. Exil

Tímto rozlišením naznačujeme: Stojí-li Slunce ve Lvu, tj. ve svém domě neboli domicilu, v Beranu je v povýšení nebo ve Střelci je ve třetím znamení ohnivého trigonu (Beran, Lev, Střelec).  Nemá-li Měsíc žádné takovéto dignity nebo jen dignitu slabší, je tedy Slunce silnější. Naopak: Stojí-li Měsíc v Raku, tj. ve svém domě, v Býku, tj. v povýšení nebo v Panně či Rybách, tj. ve znamení příbuzném, zatímco Slunce má dignitu nižší, je Měsíc silnější.

 

Ad 2 Síla mundánního postavení planety je závislá od elevace (pozdvižení na nejvyšším místě horoskopu) a od toho, nachází-li se v rohovém domě. To ze Světel je silnější, které stojí v rohovém domě (1, 10, 7 nebo 4). Jsou-li ale obě Světla v rohovém postavení, tedy je silnější to, které je blíže hrotu rohového domu. Není-li ani jedno v rohovém domě, tedy je silnější to, které je elevovanější.

Z rohových domů jsou 1 a 10 nejdůležitější, 4 je poměrně nejslabší. Proto je i dům 11 a 9 – právě následkem elevace – silnější než 4 dům.

 

Ad 3) Lichá znamení, obsahující většinu planet, dávají sklon k pozitivnímu temperamentu, sudá k negativnímu. Stává se někdy, že oba temperamenty se jeví skoro úplně v rovnováze a že jeden z nich má jen zcela slabou převahu nad druhým. Potom se v charakteru projeví účinky obou, podle toho, jestli okamžité okolnosti zdůrazňují jeden nebo druhý temperament. Někdy odporuje jedna metoda druhé. Např. Slunce vychází, tj. je při ascendentu v 1 nebo 12 domě, ale většina planet je v sudých znameních a Měsíc pod obzorem. Tehdy převládá sice pozitivní temperament, ale citlivost a jiné rysy negativního temperamentu jsou také silné v charakteru člověka a vystupují za určitých okolností silně do popředí.

Pozitivní temperament označuje člověka se silnou vůlí, který spíše ovládá poměry, než se jimi nechává ovládat. Je nepoddajný a nepřizpůsobivý. Staví se proti okolnostem, míněním a citům, které nejsou jeho vlastní a jen těžko přizpůsobuje své zvyky a názory. Vyhýbá se každé kontrole, pravidlům nebo zákonům, které jsou v rozporu s jeho ideami. Tato pravidla platí pro myšlení, cítění i jednání. Tento člověk spíše vnutí své názory druhým, než by se jich zřekl bez boje.

Negativní temperament se projevuje těmito vlastnostmi: přizpůsobivost, tvárlivost, citlivost. Lidé s negativním temperamentem projevují jednak duševní otevřenost, plodné myšlení, horlivost a fantazii, ale stejně tak i duševní lhostejnost, nesamostatnost a lenivost. V citovém životě kolísají mezi soucitem, příchylností, přívětivostí a lenivou vyrušitelností, sobeckou smyslností a lhostejností ke svému okolí.  V jednání jsou nejupotřebitelnější tehdy, když pracují společně s jinými, s představenými nebo se společníkem, anebo s člověkem pozitivního temperamentu. Jsou častěji poddanými než pány.

Jako typ odpovídá pozitivní temperament muži a jednání, zatímco negativní temperament odpovídá ženě a citu. Takové rozdělení je nutné ovšem brát jenom ve smyslu zcela obecném, protože i mezi muži najdeme negativní temperamenty a mezi ženami zase pozitivní. Žádný člověk není absolutně jen pozitivní nebo výlučně jen negativní. Poněvadž v každé lidské bytosti jsou spojeny oba temperamenty, musíme stanovit, který z nich relativně převládá.

 

 

 

VLÁDCE ŽIVOTA

Vládce života - planeta vládnoucí v horoskopu, je astrology různě chápán. Všichni se shodují na tom, že nebeská tělesa nejen v různých horoskopech, nýbrž i v jednom, se od sebe liší, pokud jde o sílu a důležitost. V mnohých horoskopech stojí jedna nebo dvě planety v akcidentální nebo esenciální dignitě, v jiných čtyři, pět i více. Je však pravděpodobné, že v každém horoskopu existuje jedna planeta, která vlastníka horoskopu nejlépe znázorňuje. V tomto bodě se názory rozcházejí a to z toho důvodu, že jsou rozličné možnosti, jak může nebeské těleso získat na síle a důležitosti, a že dosud není možné použít kvantitativně – matematickou metodu, která by rozhodla o přesném poměru síly hodnocených planet. Není tedy v mnoha případech nikterak snadné určit spolehlivě vládce života.

Je nutno rozlišovat mezi vládcem života a mezi pánem vycházejícího znamení. Pán vycházejícího znamení je silně postaven tehdy, pokud se nachází v domicilu nebo v povýšení, v I., X. nebo VII. domě, anebo v IX., anebo X. domě; nebo je-li elevovaná nad ostatními planetami. V těchto případech je pravděpodobně nejsilnější planetou horoskopu a může platit jako vládce života.

Je-li ale pán vycházejícího znamení v pádu nebo v exilu, jako např. Měsíc ve Štíru nebo v Kozorohu a jiná planeta v horoskopu stojí silně, tedy bude tato „vládcem života“. Je třeba pečlivě uvážit, jaký druh dignity neboli síly tato planeta má a co ovládá. Tak planeta je silná, která je v domicilu nebo v povýšení nebo blízko hrotu rohovou domu, v elevaci nebo je-li pánem znamení, v němž je nakupeno více planet (viz pátá část). Ale vycházející nebo vrcholící planeta, která je v pádu v pádu nebo v exilu, jistě není dost silná, aby mohla být vládcem života. V takovém případě, nebo když ani pán ascendentu není dost silný nebo jsou-li dvě planety stejně silné – potom je nutno uvážit jejich vzájemnou důležitost dříve než rozhodneme, která z nich má platit za vládce života.

Pána ascendentu nesmíme při horoskopickém výkladu nikdy přehlédnout.

Člověk, který hledá stezku vyššího okultismu, může v nejsilnější planetě svého horoskopu nalézt svého „vůdce“.

Vztah mezi pánem ascendentu a nejsilnější planetou může být příznivý nebo nepříznivý. Neštěstím a nepřátelstvím se v člověku rozvíjejí vlastnosti stejně tak, jako štěstím a přátelstvím. Je-li tedy mezi nimi aspekt, je nutné ho brát v úvahu, stejně tak je nutné uvažovat postavení planety v domě. Stojí-li nejsilnější planeta v dobrém aspektu k pánu ascendentu, vzniká z jejich spojení štěstí, síla a rostoucí vliv. Tvoří-li spolu nepříznivý aspekt, aniž by přitom pán ascendentu stál slabě, vzniknou – a to podle postavení planety v domě – obtíže a starosti, člověk tím ale, i když ne hmotně, tedy duchovně jistě získá. Při nepříznivém aspektu a slabém postavení pána ascendentu nevznikne pravděpodobně nic jiného, než neštěstí. Je-li však nejsilnější planeta pánem VII. domu, bude člověk zastoupený planetou účastníkem v obchodě nebo manželství.

 

 

 

HROMADĚNÍ PLANET

Často se vyskytuje, že např. Beran nebo Štír (domy Marsu), obsahují 4, 5, 6 i více planet. Tím se zesiluje marsovský vliv v charakteru i osudu člověka i bez ohledu na postavení Marsu samého.

Podobně dávají planety nahromaděné v Býku nebo Vahách horoskopu zabarvení podle Venuše, v Blížencích nebo Panně podle Merkura, ve Střelci a Rybách podle Jupitera, v Kozorohu a Vodnáři podle Saturna, v Raku podle Měsíce a ve Lvu podle Slunce. Často se stane, že tento vliv opomineme při výkladu. Jeho výklad nebývá snadný. V Ruskinově horoskopu stálo 5 planet ve znamení Saturna (v Kozorohu a Vodnáři), 3 ve znamení Jupitera (Střelec a Ryby) a Měsíc v Raku.

Jsou-li planety rozloženy po celém horoskopu, vzniká mnohostrannost nadání i zážitků. Je-li nakupeno 5 – 6 planet v jednom znamení, bude pán tohoto znamení (jejich „dispozitor“) ovlivňovat charakter i osudy člověka. Jsou-li v jednom znamení pouze 2 – 3 planety, nepostačují, aby pán znamení měl vliv.

 

 

Alan Leo

(16. kapitola Sebraných spisů)

Přeložil J.Pover, překlad upravil J.Holeček