Rektifikace

28.04.2008 12:54

 

 

Lekce 1

Rektifikace (lat. Recificio - očišťuji) je v podstatě upřesnění času narození. Zde je potřeba se dorozumět. Z našeho pohledu „čas narození“ se stal jakýmsi eufemismem - z hlediska zvláštnosti příchodu dětí na svět za posledních několik desetiletí. Co je to za zvláštnosti?

Jako všechno, pokrok lékařské vědy v praxi má i svoji druhou stranu. Jestliže dříve děti, které nespěchaly na svět, „vytlačovali“ nebo vytahovali kleštěmi, tak nyní přišel na řadu císařský řez. Už jeho název ukazuje na starobylost této metody, jen v naší době k operativním zákrokům v případě problematických porodů dochází velmi často. V posledních letech statistika provedení takového porodu ukazuje jistou hrozbu: na specializovaných klinikách v Rusku množství dětí, narozených pomocí císařského řezu, v r. 1980 již dosáhlo 20 %.

Proto je čas na otázku, co považovat za astrologický moment narození. Na tento problém mají astrologové různé názory. Jedni považují za moment narození objevení hlavičky plodu, a mnozí se senzibilním nadáním tento moment „vidí“. Jiní se v tomto bodě drží názoru, že okamžik zrození je svázán s odchodem plodové vody z dýchacího systému dítěte a prvním křikem (čti: nádechem) novorozence. Někteří astrologové dávají do souvislosti okamžik narození s přestřižením pupeční šňůry nebo s prvním tělesným kontaktem miminka s matkou, nebo s prvním přiložením k prsům.  Mezi astrology, volně užívajícími rozličné systémy astrologických domů, také převládá mínění, že tyto mají vzájemný vztah s rozličnými, sledovatelnými momenty v procesu rození.

Tak objevení hlavičky plodu souvisí se zapojením domů Brahmaputry, první křik - s domy dle Placida, přerušení pupeční šňůry - s domy dle Kocha atd. To očividně není příliš korektní, protože vyčíslené okamžiky se liší v čase o několik minut. Jasné je jedno: moment narození - to je moment SPUŠTĚNÍ té matrice, kterou my nazýváme natálním horoskopem, moment počátku její práce. To je první událost v životě člověka a jeho horoskopu. K významu události v životě a v horoskopu se ještě vrátíme. Praxe, rektifikační i prognostická, s horoskopy lidí, narozených císařským řezem, ukazuje, že ke „spuštění“ jejich horoskopů častěji dochází dříve nebo později, než jsou propočítané okamžiky v procesu let. Přičemž tento rozdíl může dosáhnout velkého rozdílu - až 40-45 minut. Co je to? Nějaký jemně energetický fenomén? Nepravdivý výsledek rektifikace? Ano i ne, rektifikace horoskopu „císařských“ dětí naším způsobem je umožňuje s jistotou využívat pro prognostiku a další astrologickou práci. Podobnou anomálii jsme nalezli i u některých dětí narozených pomocí kleští. Pravda, v těchto případech čas zaznamenaný matkou se odlišoval od okamžiku spuštění horoskopu pouze o 0-15 minut. V každém případě, stanovení skutečného času spuštění natálního obrazu leží na svědomí astrologa. Každému z nás jsou známy kuriózní případy, spojené s dotazováním u matky a dalších příbuzných.

My bychom zde nechtěli probírat esoterické otázky procesu rození, vykládat o okamžiku vstupu duše do těla, vzniku jemnohmotných těl a spuštění karmického programu člověka. Každý z vás, drazí kolegové, má o tomto svoji vlastní představu - ať je astrolog, ezoterik nebo pragmatik, žijící v hmotném světě, světě fyzických těl. My vás jenom chceme varovat před pochybnostmi, pokud vámi nalezený čas narození se bude třeba o 40 minut odlišovat od času udaného matkou, přestože ona tvrdí, že si vše přesně pamatuje.

 

První pravidlo

Okamžik spuštění natálního horoskopu může souhlasit s kterýmkoli okamžikem v procesu rození člověka, a také nemusí.

 

Druhé pravidlo

Moment spuštění natálního horoskopu je první událostí v životě člověka..  To je nezbytné vysvětlení Co znamená „moment spuštění“? Z úhlu pohledu ezoterické astrologie je to moment, kdy začíná karmický program daného ztělesnění. Z pohledu tradiční astrologie je to okamžik, kdy začíná pracovat horoskop jako celek, to je: spouštějí se jeho mechanismy, závislé na základních principech astrologické logiky, umožňujících rozšifrovat jeho pozitivní i negativní aspekty pro projevení jeho potenciálu - potenciálu radixu. Z tohoto bodu prognostické astrologie to je nulový bod, bod začátku, bod počátku odpočtu prognostické funkce - dynamické, rychle jdoucí (rozličné direkce a progrese) i cyklické (oběh světel, planet a bodů horoskopu). Jak bylo řečeno, okamžik spuštění horoskopu se jeví být první událostí v životě člověka.

Význam „událost“ v životě i v horoskopu uvedl a objasnil náš významný současník, astrolog C.M.Ajzin. Tomuto tématu jsou věnovány dvě jeho práce.  Událost v horoskopu počítá s existencí aspektů (s příslušnými orbisy) mezi všemi hroty domů, účastnících se na formování události, a jejich vládci. Vládce si nepleťte se signifikátory.

Systém Ajzina je velmi harmonický, ale také obtížný pro tradičního západního astrologa. Je sestrojen nejenom na vžitých aspektech, ale i na aspektech k domům vnitřním. Kromě toho také využívá aspekty vedlejší i základní systém orbisů.

 

Třetí pravidlo

Pro to aby k události došlo, je nezbytně nutná existence nějakého aspektu mezi hroty domů, které formují událost, a jejich vládci. V posledku ještě zmíníme toto odůvodnění - vycházíme z nutné práce s dynamickým (rychlým? - pozn. překl.) rozborem kolečka. Připomenu ještě jedno astrologické pravidlo zformulované dalším známým astrologem, rektorem Petrohradské Akademie astrologie, S.V.Šestopalovem - jeho pravidlo „astrologického pole“. V pravidle: „Pole“ je vlastně prostor domu, začíná s hrotem domu a končí s hrotem domu následujícího, takže i hrot domu je bodem horoskopu, a také: vládce hrotu - jeden, dva i více, dle počtu znamení v domě, i všechny planety i body stojící v domě. Naše pozorování dovoluje použít v pravidle pole také planety stojící na hrotu domu, ale ležící v domě předcházejícím, a to v orbisu dva stupně. Pole vytvořená dle Šestopalova tak nazýváme formulí události. Pravidlo „pole“ nám říká: když budeme hovořit o tom, že pole pracuje, budeme brát v úvahu, že všechny prvky daného pole (nebo domu - hrot, vládci, planety i body v domě) se účastní při vytváření aspektů. Pro porozumění čtenářů, kteří nejsou našimi posluchači, se domluvíme, že „pole“ budeme nazývat pro nás obvyklejším slovem „dům“. Ale budeme vědět, že slova „dům pracuje“ znamenají, že zároveň pracují i některé vyčíslené elementy pole nebo domu.

 

Čtvrté pravidlo

Dům pracuje, když pracují některé jeho prvky - hrot nebo vládci, nebo planety a body položené v domě (nebo stojící na jeho hrotu). Prakticky všechny nám známé systémy rektifikace se shodují v jednom: rektifikace se dá provést na základě vyhodnocení událostí v lidském životě. Stranou stojí toliko TRUTINA HERMES - metoda unikátní, ale nedávající prokazatelně jednoznačný výsledek. My se také nebudeme odchylovat od tradice. Náš algoritmus se jeví algoritmem sledování událostí - z úhlu pohledu astrologických parametrů. Tj., opírajíce se o popis události v životě, budeme hledat tuto událost v radixu. To je možné posoudit jako další, páté pravidlo. Jasně, že až jednou budeme pracovat s životními událostmi, budeme potřebovat „dynamický rozbor obrazu osudu“, tj. vztahy radixu s časovými termíny. V astrologické praxi, jak bylo řečeno, musíme upravit ohraničený výběr dynamických rozborů. Každý z nich slouží vyhraněným cílům a má svou specifiku.

Nejčastěji astrolog - prognostik operuje se

 • symbolickými direkcemi (1 stupeň = 1 rok života)

 • direkcemi Slunečního oblouku, nebo

 • solárem

 • primárními progresemi (den za rok života)

 • profekcemi (30 stupňů za rok života)

 • tranzity (reálným pohybem planet a bodů)

 

A proto, aby určení události prošlo v určeném věku, je nutné, aby dynamický rozbor kolečka s touto periodou pracoval. To je další postulát. V rámci shrnutí našich pravidel, popíšu, čím se budeme zabývat. Budeme hledat aspektové provázání dynamických elementů domů, formujících danou událost souhlasně s logikou astrologie události. Pokud se na vzniku události účastní několik domů, jsme nuceni hledat nejenom vnitřní aspekty prvků domu, ale i rychlé (dynamické) aspekty mezi natálními a dynamickými prvky nám potřebných domů.

 

Praxe ukazuje, že pro použitelnou rektifikaci je možné použít pouze jednu metodu - symbolické direkce „stupeň za rok“. Rozumějte, všechny ostatní metody mohou (a musí) být použity pro ověření výsledků rektifikace. A ony musí dávat zřetelný obraz události. Proč zrovna symbolické direkce (nadále: direkce)? Za prvé - kvůli jednoduchosti výpočtu. Pro výpočet direkcí není třeba speciální program. Primární progrese, například, se nehodí proto, že často ukazují psychologické procesy, posun životních cyklů, sféry zájmů. Za další - pro zřetelnost projevených direkčních aspektů v hranicích vyznačených orbisů. O nich promluvíme později. Také hranice tranzitních aspektů jsou často mlhavé, rozličně veliké a větší než hranice direkčních aspektů. Proč nepoužívat solár nebo sluneční oblouk, tak oblíbené americkými astrology? Za prvé - kvůli složitosti výpočtu, za druhé - výsledky s použitím symbolických direkcí se ukazují být dostatečnými.

Pohovořím trochu o symbolických direkcích, abych osvěžil v paměti tuto metodu prognózy. Doporučuji vám prostudovat knihu napsanou o této metodě „Symbolické direkce“ od M.Levina, T.Mitjajevové a B.Tiščenka. V symbolických direkcích rok života se přirovnává k jednomu úhlovému stupni. Pro výpočet direkčního postavení planet, bodů i hrotů k jejich natálnímu postavení dodává význam okamžikům prožitých událostí během let i dní, vyložených formou direkčního oblouku. Tak jako každý rok se rovná úhlovému stupni, tak množství let a dní se rovná celkovému významu úhlových stupňů, minut a vteřin. Pak se vyjadřujeme o „direkčním oblouku události“. Praxe ukazuje, že úhlovými vteřinami je možné se nezabývat a zaokrouhlit je na celé minuty. Ale my budeme používat u direkčního oblouku i vteřiny. Jak spočítat direkční oblouk a postavení direkční planety, bodu, hrotu? Například:

 

 1. natální postavení Slunce je 3 st. 3 min 35 vt. Blíženců (63 absolutních stupňů 3 min 35 vt.),

 2. k události došlo ve věku 17 let 40 dní. To znamená - k 63 st. Slunce připočítat 17 st. A k 3 min. 35 sec. - 40 dní převedených na úhlové minuty a vteřiny. Tento převod vypadá následovně: 1 rok = 60 úhl. min. a v roce 365 dní 1 den + 60 min.: 365 = 0,1643 min. vynásobíme 40 dní krát 0,1643 = 6,572 min. Dostaneme v celých úhl. minutách. Abychom zůstatek ( …,572 ) převedli na vteřiny, vynásobíme 60, dostaneme 0,572 krát 60 = 34 vteřin.

 3. Takže oblouk události je roven 17°6´34“. Efemerida direkčního Slunce pro tento věk bude rovna: 65 st. 3 min 35 sec. + 17 st. 6 min. 34 sec. = 80 st. 10 min., 9 sec. To představuje 20°Blíženců 10 min. 9 sec. Oblouk 17 st. 6 min. 34 sec.

 4. Přidáme ke všem planetám, bodům a hrotům horoskopu. Tak jako pracujeme se symbolickými direkcemi, tak v případě retrográdní planety také přidáváme, a ne odčítáme, hodnotu oblouku.

 

V některých případech je logické použít „zpětné direkce“ - jestliže k události došlo před narozením člověka. Např. svatba jeho rodičů. V principu lze použít i takovéto události, a bude to fungovat. Zpětné direkce mají ještě jednu podivuhodnou vlastnost - ukazují i na události, ke kterým došlo během porodu. I to je možné prověřit. Jaké direkční aspekty nás budou zajímat?  Především ty 30°: polosextily ( 30st.), sextil (60st.), kvadrát (90st.), trigon (120st.), kvinkunx (150st.), opozice (180st.). Hledáme také polokvadratury (45st.) a seskvikvadráty (135st.). Ostatní aspekty dávají doplňující informace, je možné je spočítat, ale v procesu rektifikace je nepoužíváme.  Výjimečně je možno použít i kvintil (72st.) a nonagon (40st.), ale my je zde používat nebudeme. Vyčíslené aspekty, jedno zda hlavní či vedlejší, v direkcích mají stejnou sílu a hovoří o tom, že prvek horoskopu, tvořící v direkci tento aspekt, pracuje. Nemá význam klasifikovat aspekty na harmonické a neharmonické v případě direkčních aspektů. Můžete se ujistit, že k většině svateb dochází při neharmonických direkčních aspektech, a u rozvodu se často objevují trigony nebo sextily, např. Neptunu nebo Saturnu.

 

Vyvstává otázka orbisů direkčních aspektů, zde se většina astrologů shoduje na následujícím. Orbisy všech aspektů:

 

 • direkčního Slunce k planetám a bodům radixu - 2 stupně
 • direkční Luny - 1,5 stupně
 • ostatních planet a bodů - 1 stupeň

 

V literatuře můžete najít různé způsoby čtení. Např. orbisy direkčních „vedlejších“ aspektů světel 1 stupeň. Nebo: orbisy dir. aspektů planet a bodů k natálnímu Slunci a Luně 2 i 1,5 stupně. Proti prvnímu bodu máme tuto připomínku: domluvili jsme se, že nebudeme dělit direkční aspekty na hlavní a vedlejší, to nám potvrzuje praxe.

Proti druhému následující: aspekt dělá direkční planeta svým orbisem, a v tomto smyslu je jedno k čemu je tento aspekt. Proto ona vytváří aspekt s natálním Sluncem nebo Lunou se svým orbisem 1 st. Jaké prvky domů, ukazující na danou událost, - direkční i natální - budeme upravovat? Za prvé:

 

 1. Planetu - vládce (od Slunce po Pluto)

 2. Hroty všech domů, účastnících se na vzniku události

 3. Lunární uzly, prokazatelně pracující v okamžiku osudových událostí. To jsou hlavní prvky domů.

 4. Všechny body, počítané za použití efemerid planet a hrotů. Jsou to Vertex a dva základní body - Bod štěstí a Bod osudu.

 5. Nezavrhujeme ani Černou lunu (apogeum lunární orbity) - s oběhem 7 let. To jsou ceněné informativní body, a jejich direkční aspekty doprovázejí osudové události. V tomto smyslu aspekty Černé luny mají velkou vyjadřovací schopnost.

 6. Budeme také používat aspekty některých asteroidů, nejčastěji Chirona a Vesty. Zvláště když zaujmou úhlovou pozici v radixu nebo odrážejí charakter události. Např. Chiron dobře poukazuje na sebe v případě neregistrovaného sňatku.

 7. Direkční aspekty Vesty (strážkyně domácího krbu) prokazatelně ukazují na první vstup do manželství, budování vlastní rodiny, začátek soužití, projeví se při rozvodu, změně bydlení a při řešení dalších bytových problémů.

 8. Další prvky jako stálice, planetky a arabské body, nebudeme používat primárně, i když někdy mohou být jejich aspekty docela výřečné, např. Pokud zaujímají úhlovou pozici nebo se nacházejí v těsné blízkosti planety, mající vztah k domu, účastnícímu se na události. Ale nebudeme jejich aspekty používat na potvrzení našeho výkladu.

 

Nyní zformujeme základní tezi práce s direkčním rozborem radixu použitelné k jakékoli události. V okamžiku události každý z domů (polí), účastnících se na jejím vytvoření, se musí projevit byť i jediným direkčním aspektem ze strany byť i jediného svého prvku k natálnímu prvku kteréhokoli domu (pole) z množství domů účastnících se na události. A libovolný prvek kteréhokoli domu události musí tvořit byť jen jediný direkční aspekt k třebas jedinému natálnímu aspektu posuzovaného domu. Jinými slovy, jestli se dům (pole) podílí na události, tak v orbisu direkčního aspektu se musí ukázat jeho planeta - vládce nebo planety v domě, nebo hrot. I tento aspekt musí mít vztah k natálním prvkům domu (pole) - k planetě-vládci, planetě v domě nebo jeho hrotu. Ale také natální prvky domu (pole) musí mít aspekty k direkčním prvkům použitých domů.

 

 

Lekce 2

Ještě několik všeobecných slov o rektifikaci. Každý astrolog nebo astrologický učeň, který se aspoň jednou zabýval rektifikací horoskopu, ví, že proces rektifikace sestává ze dvou fází. První fáze je zaměřená na vyjasnění pravděpodobného intervalu času narození v maximálním přiblížení k pravdě. Zdaleka ne všichni lidé, zvláště narození v těžkých časech, v obdobích proměny historických epoch, v podmínkách venkova, mají informace o čase svého narození. Dříve, v etapě popírání astrologie, je to nezajímalo. Někdy v rodinách tyto informace chránili a předávali ústně. Např. děd i vnuk se narodili ve stejnou dobu, nebo se všechny děti v rodině rodí ráno. Jindy matka sdělila podrobnosti o porodu dceři a ta si domyslí, v jakém čase to asi bylo.  Ale i v takových případech čas narození bývá velmi přibližný, např.: „nad ránem, ještě byla tma,“ nebo „ráno když otvírala lékárna“, nebo „v podvečer“, apod. V případě i takto vleklých otázek i vyřešení otázek o čase rozednívání v daném kraji, režimu práce lékáren nebo vyjasnění obvyklého režimu rodiny je možno si přibližně představit, kdy se mohl člověk narodit, s rozpětím 2-3-4 hodiny. Ale zopakuji, ve většině případů takové informace nemáme nebo je jejich důvěryhodnost velmi sporná. Každý z vás se jistě setkal s různými kuriozitami. Tehdy je k vyjasnění předběžného časového intervalu vhodné použít astrologii. Obyčejně se astrolog pokouší stanovit ascendent svého klienta. Konečně, mnozí z nás - jako ezoterici - mají senzibilní schopnosti, plus znalost lidí, plus znalosti z astromorfologie a astrofyziognomie. Ale za prvé, ne všichni se tímto mohou pochlubit, a za druhé , na představu o znamení Ascendentu může mít silný vliv i planeta, stojící na ASC, též planeta v 1. domě, a také konjunkce Slunce s jinou planetou.  Jestli chceme registrovat i znamení MC, i sluneční dům, který ukazuje i na vzezření, charakter, na způsob chování člověka, to je třeba přiznat, že jen velmi zkušený astrolog může oddělit zrno od plev. Naším centrem VALIRAN s cílem stanovení znamení hlavních domů horoskopu byl vypracován Astrologický dotazník. V této lekci bude představen - spolu s algoritmem jeho zpracování a obdržení výsledků. V první fázi rektifikace vám velmi pomůže retrospektivní vyslechnutí klienta - o jeho povoláních, zálibách a vášních, událostech v životě, rodinné situaci, bytových podmínkách, vztazích s okolím, o jeho zdravotním stavu, stěhování (!), operacích a úrazech. Nebojte se klienta vyptávat, ujistěte ho, že čím více informací o tom co prožil vám může dát, tím přesnější informace a prognózy může dostat. Všechny výroky některých klientů typu: „Tak mi řekněte něco o mé minulosti“ stojí za starou bačkoru. Takový člověk přichází ze zvědavosti, ze samolibosti, nebo chce astrologa a astrologii prověřovat. Klienty hrající s vámi hru na „věřím - nevěřím“, je lépe odmítnout, pokud vám nechtějí dát potřebné informace. Tyto otázky profesionálnímu astrologovi dovolují, kromě jiného, udělat si představu o tom, v jakých znameních se mohou nacházet jednotlivé domy, jaké planety mohou stát v různých domech, kde se mohou nacházet různé body horoskopu - Vertex, Bod štěstí, Kříž osudu. Např.:

 

 1. u velmi churavého člověka se Kříž osudu nebo Vertex nachází v 6. domě.

 2. U člověka, který bere velmi vážně partnerství, který si cení pocitu sounáležitosti, se bude Vertex nejspíš nacházet v 7. domě.

 3. Člověk, který lehce nachází společný jazyk s dětmi, často mívá Bod štěstí v 5. domě. Konečně, tyto momenty mohou být naznačeny i dalšími elementy v těchto domech.

 4. V jiném případě u člověka, který se nikdy nikam nestěhoval, u kterého doma vládne klid, nemůže být ve 4. domě žádný škůdce.

 5. Člověk společenský, snadno se sbližující s neznámými lidmi, nemůže mít Saturna v 1. domě.

 6. Člověk, který má dobré vztahy se sourozenci, sousedi mu nedělají naschvály, lehce hovoří, nemůže mít Černou Lunu nebo Kříž osudu v domě třetím.

 

A tak dále. Ke druhé fázi rektifikace - upřesnění času počátku horoskopu s maximální možnou přesností - je potřeba přistupovat s již věrohodnou variantou znamení na Ascendentu. V krajním případě se dvěma možnostmi. I tak nám zůstane 2 - 3 - 4  i 5 variant umístění vertikální osy MC - IC. „ Fikanost“, tak říkajíc, našeho algoritmu se jeví v provedení rektifikace jenom na této druhé fázi. Proto dovolte trochu odstoupit od logického schématu a začít proces rektifikace druhou fází, pokud již znáte jednu - dvě varianty umístění horizontální osy ASC - DSC ve znameních zvěrokruhu. V této fázi se dostáváme k přesnému označení okamžiku počátku horoskopu. Přijatelným výsledkem rektifikace je upřesnění času narození do 1 minuty. Za 1 minutu času MC projde čtvrt stupně - 15 minut.  Taková přesnost je možná při rektifikaci horoskopu lidí, narodivších se s ASC v pomalu vycházejících znameních - od Panny po Štíra. Hodí se i v případech ASC ve znameních střední rychlosti vycházení - od Blíženců po Lva a od Střelce po Vodnáře. Za 1 minutu ascendent v těchto znameních projde od 10 do 20 úhl.  minut, což dovoluje dělat prognózy s dostatečnou přesností. Mimořádně pro astrology s akcentovanou Pannou. Rektifikaci horoskopu s přesností do 1 vteřiny považujeme za možnou, ale ne nutnou. Pro určení vteřiny narození je možno použít následující metodu.. Přirovnejte k roku života (365 dní a nocí) ne stupeň, ale minutu.

 

 1. Vezměte data alespoň 20 nejdůležitějších událostí v životě klienta.
 2. Určete periodu roku (půlměsíc, - měsíc - půldruhého měsíce), kdy tato data stojí nejblíže k sobě. Např. u člověka mnohé závažné události prošly v periodě od 20. února do 26. března.
 3. Vyčíslete střední aritmetické datum. V našem případě je to 9.3.
 4. Spočítejte délku roku, kterou člověk prožil ode dne narození do 9. března. Např. to bude 0,245 roku. V úhl.  Minutě je 60 sec.
 5. Sestavte propočet: 60 sekund - 1 rok. X sekund - 0,245 roku
 6. Najděte x. V našem případě je to 14,7 úhl. sekund. Předpokládáme, že 14,7 úhl. sekund - množství sekund v efemeridě ASC.
 7. Stanovte přesně čas (do vteřiny), kdy ascendent bude mít tuto efemeridu.

 

Co všechno tedy potřebujeme pro druhou etapu rektifikace? Je to, jak již bylo řečeno, jedna nebo dvě varianty umístění horizontální osy horoskopu ve znameních Zodiaku. Můžete vycházet z nich, nebo určit znamení ASC dle vzhledu, charakteru a způsobu chování klienta, nebo vycházet ze znalosti časového intervalu možnosti narození.  K tomu budete potřebovat efemeridy planet pro tento časový interval, zpočátku některé střední hodnoty, vše - s přesností do sekund. Abyste neutonuli v tomto moři čísel, hodí se vám počítačový program pro volné manévrování a korekce horoskopu. Vypište si události, se kterými budete pracovat - 3 nebo 4 - a pro každou určete direkční oblouk, nebo oblouk události s přesností do vteřin. Vyberte jednu základní událost, se kterou budete pracovat přednostně.  Ideální je, pokud to bude svatba, jedno kolikátá, ale musí k ní dojít nejméně dva roky po předchozím rozvodu. Proč svatba? Protože svatba prokazatelně ukazuje na hlavní osy horoskopu a na to je nutno se orientovat.  Kromě toho, svatba je prakticky jediná událost, pro kterou je možno zcela přesně určit domy na ni ukazující. Další 2-3 události použijte pro ověření výsledků. Jaké události je nejlépe vybírat? Za prvé - úrazy a operace. Tyto události bývají jednoznačné a časově omezené. Ony zapojují 4 osy domů.  Ženský horoskop se dá úspěšně rektifikovat dle porodů, obzvláště v případě operativního zákroku. V tomto případě pracuje 5 os domů. Další 2-3 události použijte pro ověření výsledků. Jaké události je nejlépe vybírat? Za prvé - úrazy a operace. Tyto události bývají jednoznačné a časově omezené. Ony zapojují 4 osy domů. Nedoporučujeme používat takové události jako je povýšení, změna práce nebo odchod do penze. Jsou většinou nejednoznačné, rozprostřeny v čase, zasahují příliš velký počet domů.  Ačkoliv pro konečnou prověrku, pokud nepotřebujeme tak vysokou přesnost, se hodí. Takové události jako nemoci, obhájení disertace, ukončení školy a nástup na vysokou školu, cesty, je lépe nepoužívat vůbec, protože jsou již velmi „ roztaženy“ v čase a dotýkají se 1-2 os horoskopu. Naše metoda je ještě dobrá v tom, že umožňuje (pravda, ne s takovou přesností) zrektifikovat i horoskop dospívajícího nebo též dítěte, u kterých v životě ještě nebylo mnoho výmluvných událostí. Upřesněte u klienta, v jakém městě došlo k události.  Spočítejte, zda se vám zadařilo a můžete dosáhnout maximální přesnosti rektifikace, pokud se člověk narodil v jednom místě, a vámi vybrané události proběhly v místě jiném. Rektifikace nativního horoskopu člověka narozeného a proživšího události v jednom místě, dává nejhorší výsledky - do 10 úhl. minut na ascendentu. I tak radíme možnost začínat rektifikaci s událostí „svatba“. Jaké domy se prokazatelně aktivují při vstupu do manželství?. Je to 1,7,10,4 dům. Zjistěte u klienta, v jaké době před i po svatbě došlo k narození dítěte. Pokud se narodilo v období 3 měsíců před svatbou nebo v průběhu následujících 21 měsíců (1 rok a 9 měsíců), tak direkční význam 4. domu může být též ovlivněn faktem početí, a ne svatbou, a to vás může svést z cesty.  Při vstupu do manželství prokazatelně pracuje dům třetí!!! Mnozí astrologové tvrdí, že vždy, když podepíšeme nějaký dokument, tak pracuje 3. dům. A pátý dům - na který poukazují mnozí astrologové - v okamžiku svatby nepracuje vždy. Opětně, dítě narozené v období roku před svatbou nebo po ní, může ovlivnit váš úsudek. Je ještě jeden bod, který určitě pracuje v momentě vstupu do manželství - a to je Slunce! A tak proto, že je Slunce signifikátorem 5. domu, mnoho astrologů posuzuje jeho direkční aspekty na působení 5. domu. Přesto, i z tohoto pravidla jsou výjimky. Krátce vyčíslím domy ukazující na rozličné události:

 1. Úraz, operace: 1,2,6,8,10,12.  Pokud je úraz spojen s pádem z výšky, tak ještě 4. dům nebo Saturn, jestli je způsoben jiným člověkem - 7. dům, pokud k němu došlo v jiném místě - ještě 9. dům. Ve většině případů i 3. dům, symbolizující i ruce chirurgy, i střídání nejbližšího prostředí a v posledku ambulantní doléčování - návštěvy polikliniky.

 2. Narození dítěte u ženy - 1,5,7,8,10,11,12 dům. Osmý v případě operativního zákroku. Naše zkušenosti ukazují, že pracuje i šestý dům, odrážející jak bolestivé stavy při porodu nebo operaci, tak i opatrování miminka, připoutanost k němu, konec svobody pohybu. Pravda, to se ale nemusí projevit vždy.

 3. Početí ukazuje též 4. dům, ale aspekty, které na něj ukazují, se opožďují o oblouk 45 min. (9 měsíců) nebo méně (s orbisem +- 1 stupeň), s tím je nutno počítat.

 4. Mužský horoskop nestojí za to rektifikovat podle narození dětí. U muže pracují obyčejně jen 4,5 a 7 dům.

 5. Změna místa pobytu v rámci města: 1,3,4.

 6. Stěhování do jiného místa pro dlouhodobý pobyt: 1,3,4,9.

 7. Stěhování s emigrací: 1,3,4,9,12. Může se účastnit i 8.  dům, symbolizující kruté proměny osudu.

 8. Rozvod - většinou složitá, mnohostranná událost. Rozvod bez soudu a „dělení“ dětí: 1,2,3,4,7,8,10. Se soudem - plus 9. dům. S „dělením“ dětí - plus 5. dům. U mužů, na rozdíl od žen, ještě může pracovat i 11. dům - aspekt svobody. Jestli byla manželka nevěrná, 8. dům pracuje velmi výrazně - všemi svými prvky. Pokud manželka zmizela - plus 12. dům.

 

Ve formulích dalších událostí je možno se zorientovat v jiných pramenech. Nebo dle vlastního rozumu. My ale stavíme na vyčíslených pravidlech. Takže, máme výběr událostí s jejich oblouky a souřadnicemi, variantami znamení na ASC a přibližné určení efemerid 10 planet a Lunárních uzlů (Lunu počítejte pro půlnoc nebo pro poledne). Nemáme přesné efemeridy ani úhly horoskopu, ani jeho další hroty. V další lekci si popíšeme postupy, které nám umožní sestavit vlastní algoritmus rektifikace.

 

Lekce 3

 

Zde chceme uvést ještě jeden závěr, ke kterému jsme došli při učení se zvláštností direkční aspektace prvků domů události na okamžik události. Sledování, provedené na horoskopech, které byly přesně a věrohodně odrektifikovány s použitím dalších metod, ukázalo, že na moment události ukazují prokazatelně jen dva elementy každého domu aspektované v direkcích – jejich planety-vládci a hroty. Tj. "Každý vládce i každý hrot ze svého direkčního umístění vytváří třeba jen po jednom aspektu k libovolnému (!) prvku jiného nebo i stejného domu události. A každý vládce a hrot domu události přijímají třeba jen jeden aspekt ke svým natálním pozicím od libovolných (!) direkčních prvků dalších domů nebo i toho samého domu."

 

Takové prvky domů události, jako planety v domě a druhý (nebo i třetí) vládce domu se neúčastní prokazatelně na momentu události v direkční aspektaci. Planeta v domě může být aspektována v případě, že její charakteristika odpovídá dané události. Ale ona může zůstat i bez aspektů – z jedné nebo i druhé strany. Druhý nebo třetí vládce domu se účastní v aspektaci, pokud má významnou pozici v horoskopu. Např. je dispozitorem Slunce, Luny, Sev. lunárního uzlu, nebo stojí na ASC, ale ne ve 12. domě. Ale první vládce a hrot domu se jeví být aspektované vždy a z obou stran. Předat svůj direkční aspekt (nebo ho dostat) mohou jak jinému vládci nebo hrotu, tak i planetě v domě události nebo libovolnému vedlejšímu vládci. Mohou také dělat aspekt s dalšími prvky události, které jsme již připomínali – s Lunárními uzly, s Vertexem, Černou Lunou, s Vestou (u svatby) a také s Chironem, Proserpinou a Bílou Lunou (v případě žen jsou umístěny v domě události).

 

Proto jako základní pravidlo působení domu na moment události uvádíme: existence byť jednoho aspektu direkční planety – vládce a hrotu domu k jednomu z prvků jiného domu události a obdržení natální planetou – vládcem a hrotu domu k jednomu z prvků jiného domu události a obdržení natální planetou – vládcem a hrotem domu byť jednoho direkčního aspektu ze strany direkčních prvků jiných domů události.

 

V momentě události pracují domy, které ji tvoří. To znamená, že hroty domů a jejich vládci musí mít byť po jednom aspektu k prvkům tohoto nebo jiného domu. I kdyby jeden jediný prvek jiného domu dělal direkční aspekt k hrotu a vládci sledovaného domu. Ale my neznáme efemeridy hrotů, zrovna tak nevíme ve kterých domech jsou umístěny planety. Známe pouze planety jako vládce domů. Tak jak máme určeny varianty umístění os horoskopu ve znameních, tak známe vládce hlavních domů. Můžeme si udělat představu i o možnosti vládce 3. domu. - 1-2-3 varianty. To je asi tak všechno co máme.

 

Praxe ukazuje, že na okamžik události většina planet - vládců hlavních domů a 3. domu dělá direkční aspekty jeden k druhému. Např., jestli ve výběru vládců je Slunce, Luna, Venuše a Mars, tak direkční Slunce může tvořit aspekt k natální Venuši, a direkční Venuše k natálnímu Marsu.

 

Stejná praxe ukazuje, že (jak řečeno) jedna nebo několik direkčních planet – vládců v okamžiku události netvoří aspekty ani k jedné natální planetě – vládci. Nebo že k jejich natální pozici netvoří aspekty ani jedna z dalších direkčních planet - vládců !

A tak když v okamžiku události planeta - vládce musí pracovat, tak tato práce musí být zabezpečena jejím direkčním aspektem k libovolnému natálnímu prvku domů události, v tomto případě k libovolnému úhlu obrazu radixu nebo k natálnímu hrotu 3. domu. Nebo, v případě nepřítomnosti aspektu k natálnímu umístění vládce, libovolný direkční prvek domu události, v tomto případě úhel nebo hrot 3. domu, se musí projevit aspektem k natálnímu umístění sledované planety – vládce.

 

Přítomnost takových aspektů – to je podmínka práce domu. To znamená, že natální i direkční osy i hroty 3 domu musí zaujímat takové umístění, které by nám zabezpečilo vytvoření podmínek práce každého z 5 domů – 1,3,4,7,10.

 

Vypadá to, že musíme ustavit osy a hrot 3. domu v natálním i direkčním radixu tak, aby v okamžiku události neaspektované planety - vládci pracovaly byť jedním aspektem v jednom nebo druhém kolečku - jak dávaly aspekt, budoucí direkčním, tak i obdržely direkční aspekt ke svému natálnímu postavení.

 

Pročtěte si tuto lekci od začátku a ujistěte se, že jste všemu rozuměli. Z těchto pravidel budeme vycházet v naší následující práci. Pokud direkční planeta – vládce tvoří aspekt k Lunárním uzlům nebo její natální pozice dostává aspekt od direkčních Lunárních uzlů, tak se planeta považuje za pracující pro událost. V případě rektifikace pro "svatbu" se počítá i s Vestou. Prakticky pro všechny události se dá též počítat i s Černou Lunou. Jak bylo řečeno, planet – vládců nemajících žádné direkční aspekty, bývá tak 2–3.

 

Ze všech horoskopů rektifikovaných pomocí našeho algoritmu se objevil pouze jeden, kde ani jedna planeta – vládce na okamžik svatby neměla aspekty mezi sebou. Ale povedlo se sestrojit dvě osy a hrot 3. domu tak, že všichni vládci obdrželi aspekty od direkčních hrotů, a všechny tvořily direkční aspekty k natálním hrotům domů. Takovým způsobem byly splněny podmínky práce všech domů. Byl to unikátní a velmi krásný případ.

 

Jak budeme sestrojovat osy? V „pracujícím“ horoskopu je vše harmonické. A jestli vaše předběžné úvahy o věrohodnosti času narození jsou přesné, tak se vždy podaří určit osy dokonale přirozeným, byť i jedinečným způsobem.

 

Pokud základní události v životě člověka proběhly jinde než v místě narození, tak v momentě události musí pracovat dva horoskopy: direkce/radix a direkce/relokace. Doporučuji vám začínat práci s kolečkem direkce/radix. Obrázek direkce/relokace vám umožní prověřit přijatý úsudek a výrazně zúžit možný interval času vzniku horoskopu.

 

Při práci s horoskopy lidí, kteří se narodili a prožili život v jednom místě, tato možnost chybí. Pro zúžení možného časového intervalu je třeba pracovat s dalšími událostmi, u kterých si možná nebudete zcela jisti výběrem domů, které na ně ukazují. Ale prověrka výsledku relokací – to je další etapa. Takže jak určit osy a hroty?

 

Máme jednu (nebo dvě) planetu – vládce, netvořící aspekt na okamžik události. Známe střední hodnotu natálního postavení (dobře se pracuje s Lunou), a můžeme za pomoci direkčního oblouku události spočítat její průměrné direkční postavení. Prostým složením absolutních stupňů, minut a sekund.

 

Takže můžeme najít nutné direkční postavení hrotu jednoho z pěti domů, který by tvořil aspekt k natálnímu postavení neaspektovaného vládce, – odčítáním oblouku. Jestli vládce netvoří direkční aspekt k dalším vládcům, tak můžeme určit 2 – x stupňový úsek libovolného znamení, kde se musí nacházet kterýkoli z pěti natálních hrotů domů. Jestli vládce nepřijímá direkční aspekt, tak můžeme určit 2 – x stupňový úsek libovolného znamení, kde se musí nacházet libovolný z pěti direkčních hrotů.

 

Ukázaný úsek v případě direkčního Slunce musí být 4 – x stupňový, v případě direkční Luny 3 stupňový. Nezapomeňme při tom, že upravujeme nejen konjunkci a 30stupňové aspekty, ale i polokvadrát (45°) a seskvikvadrát (135°). S pomocí rychlého počítačového programu je možné rychle najít buď jednu možnou, nebo i několik variant umístění os a hrotu 3. domu. To uvidíte na příkladech.

 

Druhá etapa – prověrka variant umístění os. Předpokládejme, že máme dvě direkční neaspektované planety – vládce. A nám se podařilo sestavit osy a hrot 3. domu tak, aby planety přijímaly potřebné aspekty od os nebo hrotu 3. domu. Ale vždyť i osy, i hrot 3. domu musí přijímat své direkční aspekty, a nejenom je předávat. A my musíme vidět, že takové aspekty opravdu přijímají.

 

Taková prověrka umožňuje nejenom určit z několika možných variant sestrojení jednu, ale i, majíce na paměti orbisy direkčních aspektů, zkrátit úsek jejich možného umístění v tabulce stupňů na minimum. Následuje hledání průniku časových intervalů orbisů.

 

Jak si ulehčit práci? Praktickému astrologovi, běžně operujícímu s efemeridami planet, nedá mnoho práce spočítat vzdálenost (při modulu 30 stupňů) mezi všemi páry planet a Lun. Uzly. Na jednu i druhou stranu – od první planety k druhé a od druhé planety k první.

 

Podíváme se, například, na dvojici planet Slunce – Mars. Předpokládejme, že Slunce má efemeridu 5°32´16´´ Lva a Mars 10°32´16´´ Kozoroha. Na samém počátku vzdálenost mezi nimi v absolutních stupních je 155°00´00´´. V direkci každých 30 let, začínaje v pěti letech, Slunce bude tvořit nějaký aspekt k Marsu. Pět let – to je zůstatek z dělení 155 stupňů po 30. Proto můžeme zkrátit vzdálenost na 150° (30°x 5) a zapsat si, že vzdálenost od Slunce k Marsu, při modulu 30, se rovná 5°00´00´´. To znamená, že v 5 letech života Slunce vytvoří první direkční aspekt k Marsu – v našem případě kvinkunx (z 10°Lva), v 35 letech - trinus (z 10°Panny ), v 65 letech - kvadraturu (z 10°Vah), v 95 letech - sextil (z 10°Štíra) atd.

 

Mars se bude direkčně pohybovat ne vstříc Slunci, ale po delším oblouku. V našem příkladu je vzdálenost Marsu ke Slunci 205° (360 – 155). Zkrátíme tuto vzdálenost odebravše 30 x n. Odstranění množství stupňů – 180, v zůstatku je 25 stupňů. To znamená, že první aspekt direkčního Marsu k natálnímu Slunci proběhne v 25 letech (z 5° Vodnáře) - opozice, dále v 55 letech - kvinkunx ( z 5°Ryb ), dále v 85 letech - trigon (z 5° Berana) a pokud se člověk dožije, ve 115 letech - kvadratura (z 5° Býka). Je nutno vést v patrnosti ještě polo i seskvi kvadratury ke Slunci z 20° (5+15). Seskvikvadraturu direkční Mars udělá k natálnímu Slunci z 20° Ryb ve věku 70 let, polokvadrát z 20° Blíženců, pokud by se dožil 160 let.

 

Vrátíme se k našemu algoritmu. Když vzdálenosti os radixu a hrotu 3. domu budou nalezeny a prověřeny, v případě jestli vstup do manželství (nebo jiné základní události) proběhl v jiném městě, použijeme k prověrce události horoskop relokace na toto místo.

 

Základní princip analýzy horoskopu relokace sestává z toho, že událost, která proběhne v daném místě, se odráží v radixu relokace – stejně tak jako v natálním horoskopu. Události, které proběhnou v třetím, čtvrtém, pátém a dalších městech, se budou odrážet v relokacích sestavených s použitím souřadnic daných míst. A v libovolném případě, všechny tyto události se odráží v natálním radixu. Radix ukazuje na všechny potencionální události, které člověk musí prožít. Ale prožít je může nejenom ve svém rodišti (jak na to ukazuje radix), ale i v jiném městě, ale pouze v tom, pro které obraz relokace splňuje všechny nezbytné ukazatele. Jestli se jakákoli událost, např. svatba, nemůže odehrát v místě rodiště, tak radix na to poukazuje, zároveň ale neruší takovou událost jako takovou. V příkladu 3 to uvidíme.

 

Stěhujíce se z místa na místo, děláme to neuvědoměle, sledujíce linii svého radixu a předurčení svého osudu. Přijímáme-li uvědomělá řešení, následujeme-li životní okolnosti nebo druhé lidi, – to vše už je založeno v našem radixu a v našem osudu. Vyskytujeme se v potřebném místě v potřebném času a za potřebných podmínek v ten moment, kdy máme prožít tu či onu událost.

 

Jsou pouze dvě cesty postupu naproti sudbě – astromagie a úmyslné přestěhování do místa, pro které obraz relokace nepoukazuje na nechtěnou prognózovanou událost. První cesta, nutno říci, se příliš neslučuje s astrologickou etikou. V daném kontextu astromagii je potřeba vnímat jako energetické působení na matrici osudu, jak se jeví v radixu. Například, s použitím rozličných (slušnosti odpovídajících) rituálů je možno pozměnit umístění některých prvků v radixu. Je to velmi nejistá práce, potřebující maximální koncentraci a vyčíslení všech možností, protože zároveň se v radixu mohou vyskytnout jiné nežádoucí události. Kromě toho pak ztrácí jakýkoli smysl prognózování jak z nového horoskopu, tak i z toho původního, protože jen velmi zběhlý a senzitivní astrolog může rozlišit, které vazby v horoskopu se vám podařilo přerušit a které naopak zachovat.

 

Druhá cesta je o něco přijatelnější, byť i ona ukládá nemalý podíl zodpovědnosti na doporučujícího astrologa, tak na následujícího (klienta). S nenaplánovaným stěhováním jako byste vyskočili ze svých kolejí, vydávajíce se do neznáma. Pohybovat se po neznámé krajině (osudu) je trojnásobně těžké a pomalé, a kde je záruka, že přepočítavše se např. v nějakých aspektech, se majitel horoskopu nedostane do ještě těžších životních situací, než naznačoval původní radix.

 

Jinými slovy, je lépe se neprotivit své duši, která si určila program pro dané zrození, vše již zhlédla, propočítala a odsouhlasila. Duši, která se narodila a putuje s vaším fyzickým tělem tak, že vše co je nutné prožít a odpracovat, bude prožito a odpracováno.

 

Z ruštiny přeložila Zlata Váchová

ZDROJ