Tranzity a progrese - L.Greenová

28.04.2008 12:43

Liz Greenová: Transity a progrese v individuálním horoskopu

vydalo nakladatelství Sagittarius v roce 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROVINY, NA NICHŽ SE TRANSITY A PROGRESE PROJEVUJÍ

Nyní bych chtěla podrobněji probrat rozdílné roviny, na nichž se transity a progrese mohou projevovat. Mnozí z vás mě slyšeli hovořit na toto téma už při jiných příležitostech, ale přesto, že se nevyhnu nebezpečí, že vás budu nudit, chci to stručně zopakovat, protože se mi to zdá nezbytné pro pochopení planetárních pohybů. O rozdílech mezi transity a progresemi si řekneme v průběhu výkladu.

 

 

Význam neboli teleologie

Jsou tři hlavní roviny, na nichž lze pozorovat působení transitů a progresí. Někteří z vás si budou možná myslet, že těchto rovin je víc. Ale pro získání celkového přehledu nám tyto tři roviny zcela postačí. První rovina se týká toho, co je pro duchovně zaměřeného astrologa patrně vůbec nejdůležitější, a to je rovina hlubšího významu aspektů vytvářených transitujícími nebo progresivními planetami. Pojmem „význam“ transitů a progresí rozumím jejich teleologii – konečný cíl z hlediska vývoje osobnosti nebo duše, případně obou těchto entit.

 

Ti z nás, kteří jsou duchovně nebo nábožensky založeni, vycházejí z předpokladu, že vesmír má jistý účel a že zkušenosti, které získáváme v průběhu svého života, mají určitý smysl. Události mají proto v sobě určitý skrytý záměr a chtějí nás o něčem poučit, a jestliže jsme schopni zrát v souladu s tím, co se nám děje, uskutečňujeme jakýsi obsáhlejší duchovní nebo vývojový plán.

 

Zda takový vesmírný plán skutečně existuje, je diskutabilní. Jakkoli můžeme být přesvědčeni o objektivní existenci takového hlubšího vzorce – což je jen jiný způsob, jak říci, že Bůh nebo bohové existují – nejsme s to jej dokázat. Můžeme však vnášet do nahodilého a nespojitého vesmíru své vyloženě osobní představy o významu toho, co se děje. Hodně lidí zakouší svůj život beztak jako něco, co má v sobě určitý záměr nebo smysl, a toto přesvědčení, ať už je to projekce nebo ne, jim může v životě pomáhat. Je to z psychologického nebo duchovního hlediska tvůrčí přístup, i když ho nelze vědecky dokázat.

 

Když se na transity a progrese díváme z tohoto hlediska, klademe si otázku: „Jaké poznání bych měla vytěžit z konjunkce transitujícího Saturna přes moje Slunce? Jaké poučení mi přináší progresivní Venuše v kvadrátu na nativního Pluta? Co mohu objevit, když se transitující Uran ocitne v oposici k mé Luně? Jaké pozitivní možnosti v sobě skrývá progresivní Mars v sextilu s Cheirónem?“ Tento přístup je nesmírně důležitý u kteréhokoli transitu nebo progrese. Ačkoli jsem použila pojmu „duchovní“, je to stejně tak psychologický problém, neboť posuzujeme pohyb planet z hlediska vývoje lidské psýchy. Toto hledisko se vztahuje spíše k transpersonální nebo archetypové psychologii, než k psychologii reduktivní. Psychologický problém je to však tak jako tak. Bez této perspektivy se z astrologie stává pouze mechanická záležitost a člověk se mění v jakousi mechanickou bytost.

 

Někteří astrologové se soustřeďují výhradně na tuto rovinu a ostatní roviny považují za nedůležité nebo příliš materialistické. Když posuzují transitujícího Pluta přes nativního Cheiróna, nebo progresivní Venuši v kvadrátu na Saturna, hovoří především o tom, jaké možnosti pro osobní růst přinášejí tyto planetární pohyby. Vezměme si jako příklad transitujícího Saturna v oposici k nativnímu Slunci v 5. domě. Díváme-li se na tento transit z teleologického hlediska, soustředí se naše pozornost na vývoj lidské individuality. Takový transit může přinést dotyčnému zřetelnější pocit osobní identity, jasnější porozumění tomu, oč mu v životě jde, a uskutečnění jeho tvůrčích schopností. Materiální svět se svými problémy může leccos z toho narušit, ale vše může nakonec vyústit v hlubší zakořeněnost v určitém povolání. Ať už se během této doby stane cokoli, skrytým záměrem těchto událostí, jakkoli obtížných, je přispět k většímu uvědomění sebe sama.

 

Teleologický přístup sám o sobě často postačí v případech, kdy jde o příznivé transity a progrese, například když transituje Jupiter v trigonu na Lunu nebo když progresivní Slunce je v sextilu s Uranem. Když zkoumáme harmonické pohyby planet, máme sklon v nich spatřovat pozitivní vesmírný záměr, a v těchto interpretacích se odráží, jak se v dané době cítíme. Význam transitu nebo progrese a emocionální reakce se zdají být v dokonalém souladu. Když však máme co dělat s nějakým méně příznivým pohybem planet, můžeme o něm hovořit z hlediska potenciálních možností, jež se nabízejí. Takový přístup může být velice terapeutický v obdobích neklidu, stresu nebo bolesti.

 

Jestliže čelíme opravdu obtížnému transitu nebo progresi, musíme si položit otázku, jaké potenciální možnosti osobního růstu tyto transity a progrese nabízejí. Je velmi důležité, abychom na to nezapomínali a byli schopni o tom hovořit. Musíme však mít rovněž na zřeteli, že ať už se v nich skrývá sebehlubší a sebepozitivnější význam, ten, kdo něco takového zakouší, nemusí být vždy ochoten naslouchat řečem o svých vývojových možnostech. Mnoha lidem, zejména těm, kteří jsou navyklí dívat se na to, co se děje, čistě z materialistického a extrovertního hlediska, se hlubší smysl událostí a potenciální možnosti v souvislosti s obtížným transitem nebo progresí často vyjeví až mnohem později. V době, kdy jsou ve středu událostí, nejsou obvykle schopni naslouchat ničemu jinému než tomu, co se týká jejich problémů a bolestných zážitků.

 

 

Emocionální rovina

Transity a progrese zahrnují rovněž emocionální rovinu působení. Také tato rovina je psychologická, ale týká se hlavně reakcí člověka, jak na citové rovině, tak i v souvislosti se zaktivizovanými nevědomými komplexy. Je zde obvykle vazba jak na přítomnost, tak i na minulost. Naše emocionální reakce v době transitu nebo progrese jsou nesmírně složité a závisejí do značné míry na tom, jakého stupně sebepoznání jsme dosáhli, jak silné je naše Já, jakou část probuzených emocí jsme schopni obsáhnout a do jaké míry jsme obeznámeni s problematikou rodičovských komplexů.

 

Minulé zkušenosti jsou téměř vždy oživovány některým významným transitem nebo progresí, zvláště když k podobným pohybům planet došlo již v minulosti; proto potřebujeme vědět, jaké vzpomínky a asociace se vážou k následným transitům a progresím v aspektech na konstelace v nativním horoskopu. Také se může stát, že zkušenost, která má vyloženě pozitivní a produktivní význam, vyžaduje utrpení jako součást svého průběhu. Všechny tyto faktory se projevují na emocionální rovině, a proto se emocionální reakce mohou diametrálně lišit od toho, co pokládáme za jejich teleologii.

 

Může se zdát, že mezi významem transitu nebo progrese a způsobem, jakým je prožíváme a jak se v dané době chováme, není vůbec žádná souvislost. Tato okolnost může astrologa úplně zmást, nemluvě o klientovi. Byla jsem svědkem skvělých transitů Jupitera, které nic skvělého nepřinesly. V takových případech, kdy například přechází Jupiter přes naše Slunce, máme sklon se pohodlně usadit a očekávat, že nás potká nějaké velké štěstí. V teleologickém smyslu se skutečně něco významného stane, ale v každodenním životě se to může projevit jako zlý sen.

 

Například když má někdo převahu zemitého živlu v horoskopu a několik planet v Býku a silně postaveného Saturna, takže jeví značný sklon ke stabilitě a pevným strukturám, a je třiadvacet let šťastně ženat, má tři děti, dvě auta, zajištěné zaměstnání a hypotéku na velký dům, a jeho progresivní Venuše se ocitne v konjunkci s jeho nativním Jupiterem v 5.domě, pak to, co se stane, nemusí být vůbec nic tak skvělého na emocionální a materiální rovině. Jako astrologové můžeme chápat, že když se otevře srdce tohoto člověka, což je nejpravděpodobnější důsledek takové progrese, že je to přesně to, co potřebuje. Ale když k tomu dojde, jak to vysvětlí své ženě? A může si dovolit zaplatit rozvodové řízení?

Hodně závisí na tom, jak žijeme svůj život a do jaké míry jsme v kontaktu s různými konstelacemi svého horoskopu. Nikdo z nás nemůže pravděpodobně říci, že má dokonalý kontakt s tím, co se děje v jeho nitru, a proto vše závisí na tom, jakou úlohu hraje v našem životě nevědomí. Jestliže někdo uzavře sňatek z důvodů materiální zajištěnosti nebo ze společenských důvodů, a potenciální projevy jeho Jupitera v 5. domě byly tvrdě potlačeny, pak taková progrese může uvolnit množství konfliktů a způsobit značné utrpení. Takový člověk se může zamilovat – a nést potom všechny následky své nevěry. Někdy je to manželka, kdo se ujme role zrádného Jupitera. Někteří z vás si už možná všimli této zjevně zástupné role v horoskopu klienta nebo v horoskopu vlastním. Tak se stane, že když vám jde Uran přes vaši nativní Venuši, očekáváte, že k vám přijede princ na bílém koni, a místo toho si váš partner sbalí kufry a zmizí. Můžeme si klást otázku, proč se tolik zdráháme uznat sílu nevědomé psýchy, která ovlivňuje způsob, jakým se transity a progrese projevují.

 

Někdy je vyloženě příznivý transit provázen hlubokou depresí. Často se s tím setkávám, když jde o tzv. dobromocné planety. Jupiter přechází přes nativní Slunce nebo se progresivní Slunce ocitá v konjunkci s Venuší, přičemž astrolog dojde k závěru, že klienta čeká šťastné období, v němž se vyplní všechna jeho přání. Místo toho se klient ocitne v pěkné kaši. Radostné zážitky v něm mohou probudit vážné konflikty spojené s hluboce zakořeněnými pocity viny v souvislosti se vztahem k rodičům. Nebo nám Jupiter připomene, co všechno jsme nestihli prožít nebo udělat ve svém životě, což v nás může vzbudit pocit životního selhání. Jestliže náš život uvízl ve strnulých strukturách a my jsme si odřízli všechny vývojové možnosti, můžeme si klást otázku, jaký smysl má vůbec náš život. Jupitera lze dávat do souvislosti s hlubokou depresí, neboť hluboká propast mezi našimi možnostmi a naším skutečným životem nám jednoho dne vyvstane před očima a toto bolestné poznání v nás může vyvolat pocit hanby za to, co jsme udělali ze svého života.

 

Emocionální reakce na transity a progrese se tak mohou značně lišit od jejich významu. Musíme být schopni o tom rozmlouvat s klienty, kteří jsou psychicky rozvráceni a nejeví příliš pochopení pro to, co pokládáme za teleologii transitů a progresí. Zatímco my přemýšlíme o tom, co všechno může daný planetární pohyb znamenat, klient je tomu svými pocity a myšlenkami na hony vzdálen. Klient nebo klientka mohou být hluboce otřeseni tím, co prožívají, přestože z teleologického hlediska jde o událost, která je s to přivodit v jejich životě žádoucí změnu. Víme sice, že konečný výsledek této krize bude pozitivní, ale klient ji v dané chvíli prožívá jinak. A jestliže se nedokážeme vcítit do bezprostředního emocionálního stavu klienta a poskytnout mu psychologický výklad toho, co prožívá, a přivést ho tak k pochopení hlubšího smyslu jeho situace, pak veškeré naše osvícené výklady mu budou připadat jako prázdné řeči.

 

Jedna rovina bez zřetele na ostatní roviny nepostačuje. Je nesmírně důležité vědět, jak se lidé cítí během obtížných transitů. Mnoho transitů je velmi trýznivých, a bylo by hloupé a krátkozraké předstírat, že tomu tak není, nebo si myslet, že bychom během nich „měli“ mít optimistické pocity. Jestliže k vám přijde někdo, jehož progresivní Venuše je v kvadrátu na jeho nativního Cheiróna, a řekne vám, že se cítí mizerně, nemůžete mu jednoduše sdělit, že je to skvělá příležitost k vyléčení jeho partnerských vztahů a že by se měl cítit radostně a šťastně. Můžeme s ním samozřejmě na téma léčby pohovořit, ale musíme mít zároveň pochopení pro jeho pocit osamělosti, méněcennosti a nespokojenosti s léčbou, kterou pravděpodobně právě prodělává; jinak mu nebudeme schopni vysvětlit, proč se cítí tak, jak se cítí. Bude možná také žádoucí, abychom se zmínili o minulosti, zejména o obdobích, kdy byl Cheirón aktivován jinými významnými transity nebo progresemi. Emoce, které provázejí hluboké vnitřní změny, jsou často neobyčejně nepříjemné.

Během svého výkladu budu této emocionální rovině věnovat značnou pozornost. V jistém smyslu je tato rovina nejsložitější, a to proto, že zde máme co dělat s tajemstvím individuálního vědomí. Emocionální realita je spojnicí mezi rovinou významu a rovinou materiálních projevů, a je to také oblast, v níž máme do jisté míry možnost se svobodně rozhodovat. Jakmile se psychologický problém natolik vyhraní, že musí být vyjádřen konkrétní formou, můžeme pak už jen plánovat budoucnost, ale nemůžeme odčinit, co se mezitím stalo součástí reality. To je základ toho, co Jung a Hillman nazývají duší, která je zprostředkovatelkou mezi duchem a hmotou.

 

Ten, kdo má transitujícího Saturna v oposici k nativnímu Slunci a kdo má díky tomu skvělou příležitost si jasněji uvědomit svou identitu, může trpět vážnou depresí a nejistotou. Může mít pocit, že v životě selhal, a vše, čeho dosáhl, mu může připadat nicotné. Na povrch se mohou dostat problémy s rodiči, zejména ty, které souvisejí s otcem a otcovským komplexem. Tento transit se může jevit ne jako příležitost, ale jako vyložená ztráta. Sám základ osobní identity se zproblematizuje a na pořad dne se dostanou takové otázky, jako je přístup k životu a to, co člověk od života očekává. Teprve když se tyto otázky vyjasní, svitne naděje na vytvoření nového světonázoru. Vztah k mužskosti – jak vlastní, tak i druhých mužů ve svém životě – se může od základu přehodnotit. Je hodně věcí, které ten, kdo má transit Saturna v oposici na Slunce, může prožívat jako nijak zvlášť příjemné, a když se lidé necítí dobře, chtějí se od astrologa dozvědět příčinu svých potíží a očekávají od něho, že jim pomůže pochopit, odkud se berou. Duchovněji zaměřený astrolog by možná potřeboval jistou psychoterapeutickou zkušenost, aby mohl pracovat na této rovině. 

 

 

Materializace

Třetí rovinou transitů a progresí je rovina materializace. To je oblast, v níž mají těžiště mnohé, ne-li všechny starší astrologické přístupy. Astrolog pracující na této rovině soustřeďuje svou pozornost především na to, co se stane v souvislosti s transity a progresemi v materiálním světě. Tento přístup se může zdát jednoduchý, ale ve skutečnosti je velmi složitý. Existuje množství faktorů, vnitřních i vnějších, které mohou rozhodnout o tom, zda se příslušný transit nebo progrese projeví na materiální rovině a jakým konkrétním způsobem.

 

Jedním důležitým faktorem jsou psychické komplexy, které mají tendenci se materializovat v případě, že jsou silně zaktivizovány a odděleny od jáského vědomí. Pokud existuje něco jako karma, pak to může být další faktor; k tomu přistupuje dědičnost, jak genetická, tak i psychologická. A nemůžeme pominout ani vliv prostředí, v němž člověk žije, zejména převažující sociální postoje a světonázor, protože každý člověk je ve větší či menší míře ovlivňován pospolitostí, v níž žije.

 

Každý člověk může mít kromě toho svůj osud, který má tendenci se projevit v určitém časovém období. Řekové měli za to, že jsou dva druhy osudu ovlivňující život člověka: erínye a daimon. Erínye lze přirovnat přibližně k získaným dědičným vlastnostem; daimon vyjadřoval osud duše nebo její vnitřní účel. Vedle toho může mít svůj osud také každý kolektiv – celé národy mají zvláštní osud ve smyslu lidského vývoje a nesou si v sobě dědictví předků. Jako jedinci se někdy ocitáme ve středu dění, které je mocnější než my, protože jsme součástí širší lidské komunity, a její osud se rovněž odehrává v souladu s planetárními cykly. Podílíme se tedy na životě větších společenských celků a musíme se nějak vyrovnat s psychologickým dědictvím, jehož součástí jsou rasové, náboženské, sociální a národní faktory.

 

To jsou filosofické otázky, na něž jistě máte svůj vlastní názor. Zmiňuji se o nich proto, že se mohou projevit při materializaci transitů a progresí. Ze všech těchto faktorů, jichž jsem se dotkla, je jen jediný, který jsme jako jedinci s to ovlivnit, a to je oblast našich vlastních nevědomých komplexů. Naše schopnost přijmout tyto komplexy, integrovat je, pracovat s nimi a transformovat je může mít vliv na kolektiv, jehož jsme součástí. Může to také ovlivnit naši „karmu“. Za každou prognózou kterékoli události je vždy určitý člověk nebo skupina. Nakonec jsme nuceni se vždy uchýlit do svého vlastního nitra, abychom se zde zamysleli nad tím, co v něm nazrává, chceme-li pochopit, proč se nám děje to, co se nám děje.

 

Liz Greenová je jedna z nejvýznamnějších současných astroložek, jejíž přístup se vyznačuje spojováním astrologie a jungovské psychologie, je u nás známá díky svým knihám Saturn, nový pohled na starého ďábla (Saturn) a Duše a vesmír (Relating), které vyšly v českém překladu v nakladatelství Sagittarius. Je ředitelkou londýnského Střediska pro psychologickou astrologii (Centre for Psychological Astrology), přednáší v mnoha zemích Evropy a je autorkou desítek knih, zaznamenaných seminářů a výkladových počítačových programů.

 

Ukázka z knihy (str. 15 - 24)