Vladimír Sládeček - Chirón v aspektech k planetám

30.04.2016 20:46

 

 

Příznivé aspekty Chiróna přinášejí v životě tvořivost, inspiraci, uvolňují originalitu, nesouladné aspekty přinášejí tlak, konflikty, napětí, obavy, strach, krize, způsobují bolest. Díky těmto aspektům je však možno posílit a vyvinout kladné charakterové vlastnosti, zlepšit schopnost překonávat nesnáze. Orbis u Chirónových aspektů používáme stejný, jako u aspektů Saturnových.

 

Slunce

 

Konjunkce

Povzbuzení procesu individualizace. Září nejen pro sebe, ale i pro slávu Boží. Originální osoba s novou iniciativou, duchaplnost, humor. Přehnaná smyslnost oslabuje vitalitu.

Sextil, trigon

Charismatické osobní vyzařování, zvýšení popularity. Obyčejně dosáhne toho, po čem touží. Omezení překonávají bez větších potíží. Snadno spolupracují s těmi, kteří se odkloňují od zvyklostí všedních norem. Snadné získávání příznivců, stoupenců. Dynamika.

Kvadrát, opozice

Sebechvála, vypínání se. U žen zde schází sebedůvěra, soustředění. Aktivita se vydává špatným směrem. Vzniká dosti nepřátel. Neurologický stres. Nemoc nebo omezení otce.

 

 

Luna

 

Konjunkce

Poměrně záhy v životě se požaduje filosofické vysvětlení, jak neviditelné síly ovládají životní děje. To se může projevit v silnější religiozitě. Hledání bydliště, které se vybočuje z normálu. Dokážou ovlivnit emoce druhých, snadno vyciťují bolest. Matka citově založená. Emocionální krize.

Sextil, trigon

Především u žen mateřské instinkty, pečují o zdravotně postižené nebo zneužívané děti. Muži s tímto aspektem jsou citově na úrovni své matky. Své bližní vidí v jiném světle, než je vidí ostatní. Snadněji vnímají nemoci, slabosti, ale i schopnosti, nadání, potřeby a přání jiných lidí. Jsou spravedliví. Jsou dobrými učiteli a řešiteli různých problémů. Dobrý vztah k matce.

Kvadrát, opozice

Matka nebo manželka kontroluje syna, manžela a snaží se je ovládat. Málo sebekázně, emocionální nevyrovnanost, v horším případě to přechází do „teroru“ Boj proti jiným (dle postavení domu – oblasti). Někteří propagují násilí. Mohou si nadělat spoustu nepřátel.

 

 

Merkur

 

Konjunkce

Obnovitelé, vynálezci. Zvláštní styl komunikace. Může se vyskytnout i sklon k hádavosti, ale také pochopení pro „selský rozum“. Nemají rádi nic, co je omezuje, nutí. Dobří učitelé, hudebníci, skupinoví léčitelé. Technické nadání, záliba v erotické komunikaci.

 

Sextil, trigon

Logické myšlení, silná intuice, originalita ve vyjadřování, dobrý intelekt až do stáří. Na každou situaci nahlíží s humorem a to zprostředkovávají i jiným lidem. Rozum je jejich důležitým nástrojem, který používají ve všech situacích. Snadno se učí. Učitelé, komici, řečníci, ale i badatelé, vědci. Schopnosti okultní, esoterické, léčitelské.

 

Kvadrát, opozice

Neklid již ve škole, když mají své myšlenky vyjádřit slovně nebo písemně. Vesměs se domnívají, že je jejich intelekt nadprůměrný. Kousavý humor. Kdo přijde do hádky s touto osobou, ať se nedomnívá, že snadno vyhraje. Hochštapler a podvodník.

 

 

Venuše

 

Konjunkce

Vidí krásu tam, kde ji jiní nespatřují, mnoho lásky, která se může projevit jako léčivá síla. Idealismus. Hledání všeho, co je hodnotné, reálné a krásné. Umělecké schopnosti.

Sextil, trigon

Osobní přitažlivost, láska k bližním, snaha pomoci trpícím a potřebným. Posílení romantické stránky. Sklon k umění. Příjemné vystupování, zájem o etiku, estetiku, společenské hodnoty. Trvalý vztah lásky.

Kvadrát, opozice

Nesnáze s žárlivou matkou nebo sestrou. Výstřednosti v lásce. Obdiv dekadentního umění. Zájem o věci, které jiní přezírají. Možnost homosexuality. Málo sebeovládání. Sklon k nízkému okultismu, sexuální magii.

 

 

Mars

 

Konjunkce

U žen – bojovná Amazonka. Již od dětství sklon konat něco svým vlastním způsobem, svévolně. V dětství je dobré nechat tuto energii plynout a nesnažit se takové dítě od jeho způsobu odvádět. Sexualita se pojímá poněkud odlišně od běžného rázu. Striktní sledování svého cíle. Občas tvrdost vůči blízkým. Nesprávně nasazená energie. Neoblíbenost, nepřátelství.

Sextil, trigon

Tvořivá energie. Nepochybuje o tom, že to, co si vzal do hlavy, to vykoná. Dobrá intuice. Poznávání správného okamžiku průlomu. Schopnost kontrolovat a nasadit energii. Atleti, pohotoví politici.

Kvadrát, opozice

Nemá rád omezení a jde zatvrzele za svou myšlenkou, neodradí ho ani vysoká pravděpodobnost neúspěchu. Opakovaný stres může poškodit zdraví a přináší odpovídající emoce.

 

 

Jupiter

 

Konjunkce

Nesnadno se podřizuje pravidelnosti a nesnadno se upoutává na jedno místo. Užitečnější je osobní učitel než pravidelné vyučování. Má se naučit hledat a nalézat i pozitivní stránky a dobro v druhých lidech. Pokrytectví, rád káže druhým o morálce, kterou sám nezachovává.

Sextil, trigon

Schopnost učit se a učit i jiné. Sklon připoutat se k nějaké filosofii. Alespoň v počátku potřebuje dobré vedení, aby své znalosti a vědomosti použil k prospěchu jiných. V oblasti umění nebo komunikace může svou schopnost použít k tomu, aby jiným nastavil zrcadlo, aby pochopili sami sebe. Schopnost předvídání, až jasnovidnost již od mládí. Snadno najde místo pro úspěšnou činnost.

Kvadrát, opozice

klon k ustrnutí na jednom bodu, nesnadno se dostává ze svého šnečího domečku, do kterého zalezl. Schopnost pracovat v zákulisí, skrytě, ale i občas nečestně. Snadná ztráta kontaktu s realitou.

 

 

Saturn

 

Konjunkce

Narušení tělesnosti nemocemi, katastrofami. Vesměs přísná, tvrdá až krutá výchova od otce nebo otčíma. Nesnadné ekonomické poměry a vztahy. Chlad narušuje manželský vztah.

Sextil, trigon

Z člověka vyzařuje uvolněná, přirozená autorita. Dovede ocenit dobré osobní vlastnosti, ale jen tehdy, když to přináší nějaký užitek. Snaha o spravedlnost ve společnosti. Snad tvrdší poměry v dětství, ale tyto zocelí osobnost, že pak houževnatěji jde cestou, kterou si vytýčil. Sklon k činnosti nebo pobytu o samotě.

Kvadrát, opozice

Sklon k onemocněním. Je nutno zdolávat tvrdé podmínky a překážky. Bude nutno se učit přizpůsobovat se různým situacím a okolnostem. Někteří mají zde sklony k uplatňování jezuitského „Účel světí prostředky.“

 

 

Uran

 

Konjunkce

Život plný zážitků. Sklon vychutnávat život plnými doušky. Tito lidé se obyčejně rodí na začátku nějakých velkých světových změn, revolucí. Podvědomá víra, že posléze přece jen zvítězí dobro a právo. Zabývání se problémy lidstva. Požívačnost, svádění.

Sextil, trigon

Snaha nějakým způsobem přispět ke zlepšení světa a objevovat různé cesty k tomu. Velké změny v povolání. Sklon a možnosti k transformaci. Duchaplnost, mentální pohotovost. Neočekávané východisko z různých problémů.

Kvadrát, opozice

Snad poněkud přehnaný idealismus a snaha po nezávislosti. Svou individualitu si žárlivě střeží a může se takto dostávat do konfliktu s jinými, mohou se dostávat do vlivu různých guru. Občas problémy s drogami.

 

 

Neptun

 

Konjunkce

Potíže s autoritami. Buřičství. Sklon ovlivňovat velké masy a to ať na již na úrovni emocionální nebo spirituální. Za velmi dobré aspektace mohou být tito lidé dobrými učiteli, protože mohou dát více, než pouhá slova. Jinak také utopisté.

Sextil, trigon

Snivost, snadný přístup k pohádkám. Idealismus, vysoké ideály, humanita, představivost, snaha pomoci řešit lidské problémy. Schopnost léčení a nadsmyslového vnímání.

Kvadrát, opozice

Bude nutno ovládnout velkou, někdy až chorobnou obrazotvornost. Honění se za přeludy a fantastickými projekty a plány, vesměs neuskutečnitelnými. Je téměř nemožné, přesvědčit tyto lidi, že jsou nesprávnou cestou. Zmatené nitro, nejasná mentalita. Což se někdy nepříznivě promítne i do existenční oblasti.

 

 

Pluto

 

Konjunkce

Snaha proměnit, transformovat svět (Marx, Mussolini). Politika, aktivita ve větším množství lidí.

Sextil, trigon

Emocionální hloubka. Snaha získávat nové poznatky a znalosti v nějakém bádání, které by se pak dalo přenést do života větších celků a zlepšit životní úroveň. Schopnost přesvědčovat.

Kvadrát, opozice

Potíže v intimních vztazích. Obavy, aby jiní nevnikli do jeho nitra a soukromého života. Mnoho nesnází snad již v dětství, překážky a protivníci v životě, to pak může vést k nevyrovnanosti.

 

 

Severní lunární uzel

 

Konjunkce

Sklon hodně hovořit o tom, jak dosáhnout velkých věcí, ale stálé padání zpět. Pokud však se opravdu učiní krok vpřed, vyvine se velký talent, hraničící s genialitou. Možnost rozvinout své vnitřní vlohy a stát se velkým léčitelem nebo spirituálním učitelem.

 

 

Jižní lunární uzel

 

Konjunkce

Bude nutno se poučit z těžkých lekcí. Je nutno se vzdálit od minulosti a nenechat se ji ovládnout. Možnost dát životu mystický výraz, vzdělávat se po esoterické stránce. Soustředit se na přítomnost.

 

 

 

Ascendent

 

Konjunkce

Zvláštní výraz v očích, jako by byly schopny vyprávět historii. Možnost zvláštního vědění, vycházející z nitra.

 

 

Descendent

 

Konjunkce

Zážitky z dětství, které mohou znesnadňovat hladký kontakt s jinými. Schopnost prohlédnout niterným zrakem. Mohou být dobrými poradci.

 

 

Medium coeli

 

Konjunkce

Touha po nezávislosti v povolání. Zaměření na své zdraví. Dobrá pozice pro učitele.

 

 

Aspekt ke kardinálním bodům

 

Vždy významné. Při kvadrátu lehká nespokojenost s životními poměry a okolnostmi. Při sextilu a trigonu rozvoj schopností, poučení se ze životních lekcí.

 

 

Na poloviční vzdálenosti mezi dvěma planetami

 

Vždy významné. Zde se Chirón stává kanálem, umožňujícím průchod těchto planetárních sil.

 

 

ZDROJ