Vladimír Sládeček - Chirón

29.04.2016 13:16

Chirón: Léčitel a posel vesmíru

Z různých pramenů – Vladimír Sládeček

 

Z historie

Půl koně a půl muže se již vyskytuje v šamanské kosmologii a v rituálních praktikách různých kultur. Znázorňuje přechod z tohoto světa do druhého. Představuje most mezi světem tvarů a světem neviditelným. Mimo to, podporuje ty, kteří již odešli z tohoto světa v jejich dalším životě po tělesné smrti.

Řecká mytologie uvádí, že Chirón je synem Chronose (Satrurn) a nymfy Phyliry, dcery Okeanose a Tetis. Chronos potkal Phyliru v Tesálii, když hledal svého syna Zeuse, kterého před ním schovala jeho žena Rhea, protože se obávala, že spolkne svého syna jako všechny své potomky. Phylira se proměnila v klisnu, aby unikla Chronosovi, který ji pronásledoval, oklamal ji, když se proměníl v hřebce a takto se s ní i spojil. Narodil se Chirón – kentaur, který měl tělo a nohy koně a trup a ruce člověka. Když Phylira spatřila dítě, byla tak zděšena, že prosila bohy, aby ji proměnili v jinou bytost. Bohové vyslyšeli její prosbu a proměnili ji v lípu. Osiřelého Chiróna našel Apollón, který se stal jeho pěstounem a naučil ho mnoha věcem. Chirón se stal mudrcem, prorokem, lékařem, učitelem a hudebníkem. Králové mu svěřovali své syny, aby je naučil vládnout a připravil je na jejich budoucí úkoly.

 

Objev Chiróna

Byl objeven v listopadu 1977 astronomem Charlesem T. Kowalem (nar. 8.11.1940 v Buffalo, New York). Chiróna nazvali samotářem, podivínem, ale lze říct že je prostředníkem mezi konzervativním vědomím Saturna a revolučním vědomím Urana. Poučuje o spojení Země s vyššími oblastmi. Je klíčem, který odemyká bránu Nového věku. Jde osamoceně svou cestou, ale je sledován a získává stoupence, příznivce. Chirón je bránou ke kameni mudrců, ale také velkým léčitelem, pokud se mu tak rozumí. Reintegrace vědomí a těla je klíčem k Chirónu a jedním z nejdůležitějších jeho témat. Zde je jak rozdílné racionální myšlení, tak i spojení s obsáhlou, objímající oblastní, která je nad naší schopností chápání, vnímání.

V horoskopu Chirón ukazuje, kde budeme hledat něco nadosobního. V domech Chirón ukazuje životní oblast, která je sevřená, narušená, zraněná, závadná. Současně však můžeme vyčíst, kde můžeme přinést jedinečný osobní příspěvek. Dům, ve kterém je Chirón, je peklem, v kterém jsme uvízli. Muka, která tak prožíváme, přivedou nás na vnitřní cestu uvažování, jak toto vše zpracovat, jak se z toho všeho osvobodit, dospět k uzdravení, spasení, jehož hodnotu popisuje zvířetníkové znamení. Planety v aspektu k Chirónu nás poučují o terénu, který musíme projít, o pomocnících a nepřátelích, se kterými se setkáme, o netvorech, které uspokojíme nebo nad kterými zvítězíme. To jsou různí bohatýři, kteří mezi Chirónovými žáky, kteří Chiróná opustili, aby se vydali na svou vlastní cestu. Symbolizují nadání a moci, které můžeme projevit. Chirón podporuje tento proces a vede k novému začátku, k psychologickému znovuzrození. Láme naše vědomí a vyzývá nás, abychom transformovali naše představy o skutečnosti, a dle možnosti vyvolává i intenzivní transpersonální zkušenosti. Chirón nás doprovází na naší cestě a dává nám možnosti, které můžeme chopit a využít ke zpracování vlastního utrpení a tím i rozšířit naše vědomí. Je naším učitelem, kterému máme být věrni. Jeho třídou jsou naše životní zkušenosti a jeho hbitost a obratnost se projeví v průběhu času v masách, až budou připraveny přijmout vynořující se smysl života. Chirón ohlašuje svítání nového druhu vědomí, které není ani výlučně materialisticko - psychologické, ani nábožensko - spirituální, ale oboje. Přijímá existenci nového, neznámého. Symbolizuje zvláštní kombinaci mocné a tvořivé síly a vizi Urana na jedné straně a Saturnovy úcty k minulosti, pro osobní omezení a zákony společnosti a hmotný svět na straně druhé. Dává nám možnosti tyto síly a energie uvést do našeho života a tento impuls zespolečenštit v říši Jupitera.

 

Sensitivní bod Chiróna

Poloviční vzdálenost v horoskopu mezi Saturnem a Uranem, je „senzitivní bod Chiróna“. Pokud se na tuto poloviční vzdálenost dostane nějaká planeta nebo osa, je to stejné, jako by tvořila aspekt k Chirónu. Vhodné i pro léčení. Když tuto poloviční vzdálenost tranzituje nějaká planeta, přičemž je nejdůležitější konjunkce nebo kvadrát, pak aktivizuje v životě dotyčné osoby Chirónova témata. Když sám Chirón tranzituje tento bod, pak vrcholí témata, která Chirón v horoskopu reprezentuje, což není vždy destruktivní, ale mohou být naznačeny i příznivé příležitosti. Má-li někdo v základním horoskopu na poloviční vzdálenost spojení Chirón - Saturn/Uran, pak je po celý život ovládán tímto Chirónovým vlivem. Psychologicky řečeno, stojí Chirón na prahu mezi oblastí osobní a nadosobní. Reprezentuje osobní a nadosobní energie.

Chirón je spoluvládcem znamení Střelce a 9. domu. Ve zničení je v Blížencích, v povýšení je v Panně, v pádu v Rybách.

Chirónova témata: Jednota ducha a hmoty. Příroda a kultura. Znovuspojení s instinktivním. Revitalizace, Inkarnace. Přijetí nesmrtelnosti, šamani, kněží, tvořivost, sexualita, animální příroda, hledání, putování, odcizení, ztráta, oběť, zranitelnost, nemoc, utrpení, bolest, služba pro jiné, povinnost k životu, iniciativa, individualizace, integrace, zvláštnost, nezávislost, izolace, uznání jednoty, vnitřní učitel, guru, moudrost, sebepoznání, jednostrannost, hrdinství, násilí, hrdost, marné boje, zkoušky, rozšíření vědomí, ekologie, biospiritualita, holistické myšlení.

 

 

Chirón ve zvířetníkových znameních

 

(Domy pak ukazují blíže, o jaké hodnoty se tito lidé budou zasazovat)

 

Skopec

Vystupuje zde snaha o vlastní identitu, její nalezení, touha v něčem vyniknout. Tito lidé často razí cestu něčemu novému. Projevuje se zde aktivní energie, ale je nutno vyvinout jistou sebekázeň, aby tuto energii bylo možno vhodně a účelně vést a použít. Sklon k překotnému jednání přináší pak emocionální napětí. Zde se zraňujeme vlastní militantností. V dětství můžeme trpět nějakým nepřátelstvím, utlačováním nebo agresí. Je-li zde Chirón v konjunkci s ascendentem, je v počátku všechno nesnadné, těžké, objevují se pak reakce vzteku, když není možnost se prosadit. Síla roste objevováním nesnází a jejich zdoláváním. Je zde silná magnetická přitažlivost, na kterou jiní prudce reagují.

 

Býk

Hledání nových hodnot i ve stále se měnícím a nestálém prostředí. Tématika Býka vlastnictví a jistoty, zabezpečení, jsou zde mimořádně důležité. Tyto lidi nic nezadrží při dosahování toho, co pokládají za důležité pro přežití. Zastávají názor, že nikdo by neměl dosahovat blahobytu na úkor jiných. Jsou vynalézaví, pokud se jedná o překonávání nesnází ve hmotném směru. Je zde možno pozorovat velké nároky na vlastnictví. Připoutanost může být i sexuálního rázu. Měli by se léčit poznáváním moudrosti těla, naslouchat tělu, jíst jen když je opravdu hlad, spát když je únava.

 

Blíženci

Zde je kladen důraz na komunikaci. Dovedou navazovat mnoho kontaktů a zraňuje je, když nejsou pochopeni. Sklon učit se stále něčemu novému, sbírání nových poznatků. Rádi se otevírají novému způsobu myšlení a řešení problémů. Jsou napojeni jak na vědomí jednotlivých osob, které je obklopují, tak i na kolektivní nevědomí. Při špatné aspektaci může trápit nervová nebo dýchací soustava. Neuvážené výroky. Ke zlepšení napomáhá odchod na nějaké jiné, teplejší místo třebas i ve vzdálenější oblasti. Je-li však zde dostatek osobní jistoty a zralosti, pak se tito lidé snadno otevírají transpersonálním zdrojům léčivým a tvořivým. Mohou být médii nebo proroky.

 

Rak

Jistota při zajišťování domova. Rodina je nadevše. Je zde silný odpor proti agresi a nepřátelství, žije souladněji se svými city, než jiní lidé. Je nutno mít své city pod kontrolou. Bývá zde velmi nesnadné vymanit se z konzervativních proudů Saturna a napojit se na jemnější proudy Urana. Při nesouladné aspektaci Chiróna bude nutno překonat sklon k alkoholismu, drogám. Vztah k otci může být problematický nebo byl neznámý, či zemřel předčasně. Může být i známkou nějakého sadismu v domově rodičů. Při souladném ozáření vciťování, léčivé síly. U mužů toto postavení dává vesměs dlouhé „držení se matčiny sukně“ a také dlouhé hledání životní partnerky.

 

Lev

Sebedůvěra, snaha uchopení se vedení, protože k tomu není nikdo schopnější. Snaha o individualismus za každou cenu. Přílišná hrdost se vzpírá jakémukoli omezování, napomáhání třebas i v dobrém smyslu. Zde je nutno radit k trpělivosti, uvolnění. Dobře aspektovaný Chirón, především v MC ve Lvu, ukazuje silné použití vůle. U některých je v dětství zraněna jejich spontánnost, že pak jako dospělí se obávají, aby nebyli směšní. Při dobrém ozáření tito lidé dosahují krásy, popularity, obdivu. Při špatném ozáření bezdětnost nebo nesnáze, způsobené dětmi, které můžou být nemocné nebo předčasně umírají, případně brzy opustí domov rodičů.

 

Panna

Mnozí s tímto postavením mají duši Dona Kichota, snaží se napravovat chyby a korigovat omyly. Jejich vědomí je zaostřeno na vše, co je ve světě nesprávné. Je zde pevné přesvědčení, že by nikdo nikoho neměl ovládat a nikdo by neměl brzdit něčí vývoj. Najdeme zde i hodně workoholiků. Intuice pro dobré zacházení s časem. Léčitelské schopnosti. Kontrola zde hraje důležitou úlohu, buď je jí málo, nebo příliš. Toto postavení může také přinést sterilitu. Bude nutné překonat obavy z nemoci, z neúcty jiných lidí. Dobře uklidňuje a léčí pobyt u moře.

 

Váhy

Silný smysl pro spravedlnost, vyrovnanost. Pro tyto lidi je přirozené navazovat vztahy s jinými lidmi a snaha chápat je, bez omezení jejich náhledů. Na druhé straně mají sami zájem, aby je nikdo neomezoval. Nemají rádi úzkoprsé lidi a ty, kteří si hrají jen na svém písečku a nepřijímají jiné myšlenky. Umění v jakékoli formě je pro ně nutností, živí jejich duši, pokud nemají sami nadání pro umění, zajímají se o ně třeba jen pasivně. Měli by se naučit zcela vědomě myslet a jednat. Někdo zde trpí přemírou diplomacie. I v konfliktních situacích zůstává pozitivně tvořivým. S Chirónem ve znamení Vah není snadné zůstat jen nestranným pozorovatelem.

 

Štír

Na vyšším stupni vývoje se zde nacházejí lidé, kteří pracují na svém zdokonalení a snaží se o spojení se svým vyšším „já“. Na nižším pak jen snaha o uspokojení svých žádostí a chtíčů bez zábran. Najdeme zde spoustu zájemců o esoteriku, okultní disciplíny, jógu a filosofii. Mohou disponovat s větší léčivou silou. Dle aspektace a postavení Chiróna v domech lze usuzovat, že prožijí v životě nebezpečí nebo krizi smrti – klinická smrt. Při špatné aspektaci se může objevit schizofrenie, paranoidní jevy, setkání se sadismem, zneužíváním dětí, znásilnění.

 

Střelec

Tito lidé mají velmi silnou touhu po dobrodružství a hledají něco stálého, i když se stále vše mění. Pokud najdou svou filosofii, pak mají silnou touhu ji sdílet s jinými. Instinktivně jsou ve spojení se svými duchovními učiteli. Mnohdy filosofie, kterou získali v dětství od rodičů, nevyhovuje jejich potřebách a hledají něco nového. Je mezi nimi spousta poutníků, kteří navštěvují poutní místa a kostely. Dokážou se upsat i nějakému duchovnímu učiteli, guru, dokáží předvídat budoucnost, případně se povznášet nad duchovní úroveň.

 

Kozoroh

Potřebují pocit jistoty, že jsou na správné cestě. Nesnadno chápou jiné lidi a jejich cesty. Vyznačují se velkou trpělivostí, ovládáním času. Měli by se naučit naslouchat druhým. Při špatném ozáření snadno zneklidní, jsou podráždění, nesnadno si vytyčují správné cíle a nesnadno dosahují místo ve společnosti. Obtížně a ne vždy splní očekávání rodičů.

 

Vodnář

Imperativ těchto lidí lze vyjádřit jedním slovem – budoucnost. Nevyhovují jim lidé, kteří nemají zájem o pokrok, o novoty, ale mají silnou dávku sympatie pro ty, kteří alespoň o něco vyrostli nad všednost a davové mínění. Potřebují navazovat kontakty s lidmi, vyměňovat si ideje. Nedokážou stát za zavřenými dveřmi, ale mají snahu vstoupit tam, kde ještě nikdo nevstoupil. Neměli by pouze létat ve svých ideálech, ale naučit se stát pevně na zemi. Mohou být otroky nějaké ideje a nepozorovat, že tím se brzdí jejich vlastní pokrok, pak i snadno dojdou ke zklamání. Mohou zde být i obavy ze skupin a kolektivu, protože kolektivní ideje mohou snadno ovládnout osobnost.

 

Ryby

Ve všem, s čím přichází do styku, se snaží nalézt opravu. Ti, kteří dosáhli vyšší stupeň duchovního vývoje, se snaží o universální životní styl, o překročení současné všednosti, o sebezdokonalení. Vyznačují se silným optimismem, že se jednou svět změní k lepšímu. Mají neobyčejnou snahu projevit lásku ke všem a ke všemu. Je zde nutná snaha po spojení s božskou silou, s universální jednotou. Pokud naslouchá zpěvu mořských sirén, pak loď života snadno může narazit na skálu. Mnohdy potřebují povzbuzení. Vesměs je zde silná léčivá síla, spíše neptunického rázu. Atmosféra pro meditaci a universální lásku. Soucit s trpícími, slabými, nemocnými. Silný smysl pro hudbu. V létech 1861 a 1869 byl Chirón ve znamení Ryb. V USA byla válka severu proti jihu za zrušení otroctví. Jižní státy se nechtěly zříci svých privilegií. Chirón v Rybách v létech 1910 – 1918, kdy první světová válka změnila tvářnost Evropy. Invaze a protiinvaze změnily hranice mnoha států, tisíce lidí zemřelo otravnými plyny, které ve válce byly poprvé nasazeny. Invaze, plyn, utrpení mas jsou typické pro neptunovskou oblast, která se hodí k Chirónu v Rybách. Naposled procházel Chirón znamením Ryb v létech 1960 -1969. Zde zuřila silná partizánská válka ve Vietnamu, kde padly tisíce mladých mužů, nebo se vrátili zpátky se závislostí na drogách.

 

 

Chirón v domech horoskopu

 

Chirónova pozice v domech naznačuje oblasti, ve kterých se máme něčemu naučit, když se již zvládly Saturnovy úkoly. Pozice Chiróna v domech ukazuje cestu duše, na které je nutné se zdokonalit, aby se člověk naučil léčit své nemoce a bolesti pocházející z jeho nedostatků a nedokonalosti.

1. dům – Člověk se orientuje na vesmír způsobem, který se vymyká všednímu pojetí života. Tito lidé jsou dynamičtí, mají silné a zajímavé osobní vyzařování, které k němu přitahuje lidi. Mají sklon k osamělosti nebo se cítí osamělí i ve společnosti jiných lidí. Mohou mít léčitelské vlohy, zvláštní schopnosti i zážitky. Přiměřená iniciativa, přiměřené jednání, podivínství.

2. dům – Tito lidé hledají k sobě lidi, kteří mají stejné osobní hodnoty, jako oni sami. Jejich vztah k vlastnictví a k penězům je zvláštní. Když se naučí správným vztahům k těmto hodnotám, vesměs projevují přání pomáhat potřebným. Dovedou se zcela ponořit do své práce. Vynalézavost, mnohdy technické schopnosti, manažerství. Jedná se převážně o chladně uvažující osobnosti s poměrně dobrým úsudkem. Přiměřené hodnoty, přiměřené použití nástrojů. Mnohdy láska pro peníze.

3. dům – Naivní víra, že vše je možno vykonat. Stále se snaží o různé vztahy s jinými lidmi. Humor, liberalismus v myšlení. Jejich intelekt se neomezuje pouze na logiku, ale bývá spojen s jejich emocemi a instinkty. Rychlé chápání, zajímavé vyjadřování v řeči a písmu, hovornost. Zvláštní zážitky se sourozenci, z nichž může jeden hrát významnější roli při jeho vývoji. Při špatné aspektaci nesouladné vztahy se sourozenci, pocit izolovanosti. Přiměřená komunikace, myšlení a jednání. – Oplzlé hovory, erotická literatura.

4. dům – Silný vztah k humanitě, ve svém nitru cítí společné kořeny se vším lidstvem. Je zde snaha pozvednout, povzbudit jiné, ať již mentálně, emočně nebo spirituálně, osvítit, vytvořit pro všechen svět rovnost. Láska k činnosti, práci v domácnosti. Vědí, co je bolest, protože vesměs už nějakou prožili v dětství nebo mládí. Měla by zde být snaha o samoléčbu. Přiměřené emocionální svazky, přiměřený postoj vůči rodině. Nevěra, nemanželský život lásky v domově rodičů.

5. dům – Chtějí být sami sebou a nechtějí, aby jejich tvořivost byla ovlivněna jinými. Mají svůj vlastní styl a občas i něco, co přežije jejich smrt. Těmto lidem udělí důležité lekce milé osoby nebo děti, což může změnit způsob jejich života. Do své oblasti vnášejí mnoho nadšení, a pokud trénují, pak trénují tvrdě. Ostrý až kousavý humor. Stále v nich zůstává kus dítěte. Přiměřený výraz sama sebe, přiměřená tvořivost. Dobrodružství v lásce, především v mládí.

6. dům – Mohou se vyskytnout mimořádné zdravotní problémy. Zdraví je zde dominující záležitost. Snaha pomoci druhým po zdravotní stránce, léčitelské schopnosti, talent určit diagnózu. Je nutné udržovat rovnováhu mezi tělem, duchem a duší. Jsou to pracovití lidé s rozhodností, smyslem pro zodpovědnost a povinnost. Je mezi nimi spousta dobrých řemeslníků. Mají málo optimismu a mohou působit chladným dojmem. Přiměřená forma služby pro jiné, péče o tělo. Hypochondrie, schizofrenie, obsedantnost, pohlavní nemoci. Sexuální kontakty s podřízenými.

7. dům – Dynamika osobních vztahů. Mezilidské vztahy jsou velkým učitelem a je nutno tvrdě na nich pracovat. Nové originální způsoby kontaktů s druhými lidmi, druhým pohlavím. Spolupráce je však dosti nesnadná. Vnitřní sklon ke křižáckému tažení ve veřejnosti pro nějakou ideu. Rodina je pro ně důležitá a sňatek může otevřít novou dimenzi. Mnohdy se zde vyskytují exponovaní protivníci. Přiměřené společenské vztahy ve veřejnosti. Pokud působí v politice, pak končí tím, že vystoupí proti celé mašinérii nebo ji rozbijí, když je nečestná a nespravedlivá. Vstup do veřejného života, do manželství je vstupem do ohně. Zachmuřené manželství.

8. dům – Vyžaduje práci na sobě samém, aby došlo ke zjemnění. Nutnost sebekázně, sebekontroly. U výše stojících typů sklon a láska k nějakému bádání, zkoumání neprozkoumaného, rychlé řešení problémů. Mají sílu a možnost uvolnit obrovské energie a životní síly a vést je určitým směrem. Sklon k ezoterice, okultismu, léčivé síly. Důležité lekce se vztahují na sexualitu, moc, smrt. Přiměřený postoj ke smrti a sexualitě. Poškozuje si zdraví, možnost závislosti na drogách. Sklon k sebevraždě.

9. dům – Schopnost intuitivního chápání základních zákonů přírody, všeobecných principů života, objasnění různých situací. Schopnost přizpůsobit se proudům doby, ztotožnění se s posluchači, naučit je něčemu, zvláštní schopnost přemlouvat a přesvědčovat druhé. V životních oblastech hledají potvrzení toho, v co věří. Dle aspektace snadné nebo nesnadné spojení s vyšším „já“. Přirozený zájem o duchovní filosofii, spiritualismus. Při negativním ozáření „policejní mentalita“. Na cestách dobrodružství v lásce.

10. dům - Tito lidé jsou známí svou vitalitou, čilostí a pílí, činorodostí, rozhodností. Nemají rádi nečinnost. Mohou dosáhnout vyšší pozice s menšími předpoklady, než je běžně zapotřebí. V povolání jdou svou vlastní cestou, což je odlišuje od jejich spolupracovníků. Rychlé chápání, sklon k ironickému humoru. Dovedou se prosadit, vykonají něco zvláštního v životě, něčím na sebe upozorní. Mohou začít nová díla, odpovídající novému věku. Přiměřené povolání a společenská účast. Při špatné aspektaci sklon žít na úkor jiných. Pasáctví, prostituce.

11. dům – Moudrá volba přátel a partnerů náleží zde k nejdůležitějším lekcím. Je nutno předem uvážit, komu se věnuje důvěra. Silný společenský sklon. Snadno se stává středem pozornosti, případně se dovede společnosti přizpůsobit. Chtějí být řešiteli problému. Mnozí se zajímají o nějakou vědu. Sklon pracovat ve skupině. Je nutno nabádat k objektivitě a uvolnění. Přiměřené ideály a přátelství. Sklon k homosexualitě, k využívání přátel, popřípadě přátelství, které škodí.

12. dům – Sklon k experimentování. Snaha osvojovat si nové poznatky klidu samoty, učit se něčemu novému, rozšiřovat svůj obzor. Léčitelské schopnosti. Zájem o minulost. Někdy sklon pracovat na několika projektech může vést k roztříštěnosti. Mají rádi úlohu disidenta. Neptunická intuice, esoterika. Přiměřená opatrnost. Tajné smyslné výstřelky.

 

ZDROJ