Výklady aspektů planet - Karel Weinfurter

05.08.2009 16:58

Z knihy Astrologie všeobecná vydané v roce 1931

 

D. (dobrý aspekt) a Z. (zlý aspekt)

 

Aspekty Slunce

 

Slunce v aspektech s Měsícem. D. Velmi příznivý aspekt pro zdraví, uznání, úspěchy a čest, jakož i všeobecně pro soulad. Zrozenec svojí osobností zevní, jakož i vnitřní je v harmonii. Takový dobrý aspekt dává úspěchy všude, kde se uplatňuje cit. Aspekt podobný zlepšuje celý horoskop.

 

Slunce a Měsíc Z. Špatný aspekt pro zdraví a úspěchy a také nepříznivý pro oblíbenost. Často tím trpí i povolání a čest. Tento aspekt činí člověka nestálým a nerozhodným, ale má sklon vměšovat se do všech věcí, které se ho netýkají, což souvisí zase s nadsazenou sebedůvěrou a sebepřeceňováním, Zrozenec bude mít obtíže se svými představenými a také v domácím životě.

 

Slunce v konjunkci s Měsícem. Tato posice je příznivá pro člověka, jehož charakter stojí morálně na stanovisku povýšeném, protože zde působí zevní i vnitřní člověk jako celek. Ale jinak je zrozenec jednostranným člověkem, bezstarostným a lhostejným. Toto postavení je nejlepší, když Slunce má silnější posici než Měsíc, pokud se týká znamení zodiakálního a domu.

 

 

Slunce v konjunkci s Merkurem. Tato dvě nebeská tělesa nemohou utvořit jiný aspekt než konjunkce, poněvadž Merkur se nevzdálí od Slunce nikdy více než na 28°.

Příliš úzká konjunkce není však pro dobré působení Merkura příznivá. Astrologové říkají takovému jeho postavení, že je spálen. Blízkost Slunce (t. j. 7 - 12°) je příznivá, neboť dává intuici, duchaplnost a inteligenci. Rovněž je to posice příznivá pro paměť a schopnost soustřeďovací.

 

 

Slunce a Venuše. D. Zde máme velmi šťastný vliv, který přináší oblíbenost, jakož i přitažlivost k druhému pohlaví, lásku, oddanost, příjemné chování a smysl pro umění. Ale zároveň je tu také touha po zábavách a společnostech, upřímnost a dobromyslnost. Slunce s Venuší mohou utvořit jenom slabý aspekt polovičního sextilu.

 

Slunce a Venuše. Z. Venuše se Sluncem může utvořit pouze poloviční kvadraturu. Venuše se totiž nevzdálí od Slunce dostatečně, jenom na 48°, takže kvadraturu, t. j  90° utvořit nemůže. Tento slabý aspekt znamená zklamání a oslabuje také poněkud morální stránku člověka.

 

Slunce v konjunkci s Venuší. Tento aspekt znamená velikou touhu zrozencovu po zábavách, za nimiž se bude hnát takřka bez rozvahy, dále touhu po lásce k druhému pohlaví a k přepychu a k pohodlnému životu. Jinak bude člověkem oblíbeným, sympatickým a zdvořilým. Ostatní vlivy se shoduji s těmi, které jsou uvedeny pod D.

 

 

Slunce a Mars. D. Tyto aspekty jsou dobré pro životní sílu a dávají zrozencovi odhodlanost, podnikavost, Šlechetnost, věrnost a chuť k práci. Aspekty dobré dávají zároveň sílu duševní i tělesnou. Zrozenec bude mít nadání organizační a bude váben k povolání, jež je spojeno s velikou zodpovědností.

 

Slunce a Mars. Z. Špatné aspekty Marse se Sluncem dávají pudovost, nadutost, dráždivost a zrozenec bude člověkem nepříjemným. Zároveň však bude mít mnoho životní síly, ale rovněž veliký sklon k chorobám horečnatým a spojeným se záněty.

Tento aspekt zároveň s následujícím, totiž s konjunkcí znamená dále rozpory s otcem zrozencovým a s jeho představenými a rovněž značí časnou smrt otce. Choroby budou způsobu horečnatého a zánětlivého a jejich průběh bude rychlý. Zrozenec bude uchvácen svými vášněmi, takže jich nedovede svojí vůlí ovládnout.

 

Slunce v konjunkci s Marsem. Tento aspekt značí silnou a energickou vůli, ale zároveň veliký sklon k výbuchům hněvu, jimiž se dá zrozenec uchvátit. Dále je tu také nebezpečí nadsazování a přílišná pudovost.

Jestliže je Slunce v tomto aspektu silněji postaveno než Mars, tu je tato posice nejpříznivější. K této okolnosti je nutno vzít při všech aspektech zřetel, ale zvláště u aspektů, ve kterých je účastněn Mars.

 

 

Slunce a Jupiter. D. Tento aspekt je pro vše velmi příznivý. Zrozenec bude mít velmi dobré zdraví, ale také úspěchy v lásce, náboženství, obchodech, záležitostech zákonitých a k cestám. Toto vzájemné postavení obou těles zjemňuje povahu zrozencovu, dává mu naději a důvěru a činí jej čestným, šlechetným, žoviálním a také lidumilným.

 

Slunce a Jupiter. Z. Tento aspekt dává obtíže v záležitostech společenských, náboženských a ve věcech, týkajících se zákonů. Zároveň bude zrozenec pověrčivým a nedůvěřivým, nadutým a pyšným a domýšlivého chování. - Tyto aspekty jsou také nepříznivé pro zdraví.

 

Slunce v konjunkci s Jupiterem. Toto postavení dává zrozencovi vlastnosti sympatické, dále ušlechtilost a čestnost a poskytne mu v životě mnoho příležitosti, aby postoupil ve smyslu morálním i společenském. Jeho představení mu budou pomáhat, takže dojde všude úspěchu.

Stojí-li Jupiter nejsilněji, tu toto postavení je méně dobré. Přinese pak kromě dobrých vlastností také pýchu a domýšlivost a předpojatost.

 

 

Slunce a Saturn. D. Hlavní vlastnosti zrozencovy budou vytrvalost, takt a sebevláda, K tomu však bude člověkem pracovitým, s názory konservativními a ve všem bude jednat s metodou. K tomu bude mít úspěchy na místech význačných, neboť mu budou pomáhat starší lidé, kteří k němu pocítí sympatii.

Toto postavení dává povaze člověka mnoho pevné síly a také nadání organizační. Zrozenec bude schopen vstoupit na místa, spojená s velikou zodpovědností.

 

Slunce a Saturn. Z. Tyto aspekty jsou špatné pro zdraví a přinášejí také ve všech oblastech lidského snažení omezování a zklamání. Zrozenec bude sobecký a žárlivý, zlý, mrzutý, bázlivý a lakotný. Aspekt tento naznačuje spory s otcem, jakož i s představenými a všeobecně s lidmi staršími. Jestliže je při tom Slunce v nejsilnějším postavení, tu aspekt tento je poněkud lepší.      

 

Slunce v konjunkci se Saturnem.  Toto postavení dává nadání organizační, ale zrozenec bude nesympatický a sobecký, bázlivý, lakotný, chladný, plachý, ale vytrvalý.  Aspekt tento není dobrý pro zdraví. Jestliže však Slunce stojí v nejsilnějším postavení, zlepšuje velice tyto vlivy.

 

 

Slunce a Uran. D. Zrozenec bude originální a někdy geniální a k tomu bude mít intuici a podnikavého ducha. Dále bude cítit velikou náklonnost k cestování a ke starožitnostem, ale rovněž k veřejnému životu. Jeho povaha bude mít jako hlavní rys neodvislost. Rovněž bude mít veliký sklon k okultním studiím anebo k nějakému zaměstnání okultnímu.

 

Slunce a Uran. Z. Zrozenec se setká ve svém životě s neočekávanými a nepředvídanými překážkami a protivenstvím. Zažije odloučení a odcizení s přáteli a příbuznými, jakož i jiné ztráty a potkají ho náhlé obtíže a náhlé nepřátelství.

 

Slunce v konjunkci s Uranem. Tento aspekt v horoskopu znamená sklony revoluční a zrozenec bude mít povahu velmi originální a silnou. Setká se s mnohým odporem a protivenstvím. Bude mít silnou vůli a velikou neodvislost a intuici.

 

 

Slunce a Neptun. D. Tyto aspekty dávají výborný rozhled a vkus, jakož i lásku ke krásným uměním, k mystice a ke všemu uměleckému. Vliv těchto aspektů zjemňuje naše duševní hnutí a city. Všichni umělci, kteří jsou zároveň mystiky, podléhají těmito vlivům, tak jako zase okultisté a spiritisté podléhají vlivům Slunce a Urana, jak shora pověděno.

 

Slunce a Neptun. Z. Zrozenec podléhá nebezpečí, že upadne do neřesti a podvodů, ale sám také bude podváděn a zažije veliká zklamání. Vlivy tyto, hlavně z Neptuna, se jeví také zlými a nepříjemnými sny, jakož i stavy astrálního vytržení, čili trance, jimž podléhají mnohá media. Všechna špatná media, ne snad pokud se týká schopností, nýbrž spojení se špatnými vlivy neviditelnými, stojí v těchto vlivech.

 

Slunce v konjunkci s Neptunem. Tento aspekt dává zrozenci zvláštní povahu, která je namnoze nepochopená jinými lidmi. Má nadání psychické, někdy je jasnovidný a také může mít nadání pro psychometrii. Ale při tom je zde jakýsi zmatek. Někdy má velmi silné sklony k mysticismu, ale nikoliv k pravé mystice. Obírá se blouznivými představami o věcech tajemných a nezbadaných, ale nenalezne k nim nikdy klíče.

 

 

Aspekty Měsíce

 

Měsíc a Merkur. D. Tyto aspekty jsou velmi dobré pro intelekt zrozence a dávají mu rychlou chápavost a správné pozorování. Proto bude mít nadání skoro pro každé studium. Zároveň bude klidný ve svých úsudcích a dovede se dobře přizpůsobovat okolnostem a bude mít vlohy k duševní pohotovosti.

 

Měsíc a Merkur. Z. Také tyto aspekty poskytují člověku velmi mnoho dobrých schopností.  Ale při tom bude nestálý, nerozhodný a povrchní. Bude mít nedostatek soustředění a bude příliš odvislý od jiných lidí a okolností a proto snadno upadne ve spory.

 

Měsíc v konjunkci s Merkurem. Tento aspekt poskytuje velmi mnoho schopnosti přizpůsobovací, ale zrozenec bude povahy nestálé. Jinak bude bystrého a vtipného rozumu, bude duchaplný a intuitivní.

 

 

Měsíc a Venuše. D. Dobré aspekty Měsíce a Venuše dávají úspěchy u žen a jsou příznivé pro manželství a život rodinný. Poskytnou také zrozencovi na krátkou dobu oblíbenost. Jeho osobnost bude příjemná a lidem sympatická. Zrozenec bude dobromyslný a také bude mít umělecký vkus a umělecké pochopení, ale hlavním jeho rysem bude povaha zamilovaná.

 

Měsíc a Venuše. Z. Tyto aspekty činí člověka bezstarostným, sentimentálním, netečným, nedbalým, domýšlivým a smyslným a k tomu bude mít sklon k nadsazování. V domácím životě bude mít obtíže a někdy vedou tyto aspekty k manželskému rozvodu.

 

Měsíc v konjunkci s Venuší. Tento aspekt je celkem příznivý. Dává zrozencovi život šťastný a pohodlný, s velikou láskou k příznivému a dobrému okolí a zrozenec bude v životě ctěn a milován - zkrátka, bude šťasten. Ale namnoze bude povahy příliš změkčilé a zamilované.

 

 

Měsíc a Mars. D. Zrozenec bude praktický a podnikavý a odhodlaný, jakož i šlechetný, energický a povahy dobrodružné. Jeho řeč i jednání budou rozhodné a zrozenec bude sice dovedný, ale nestálý.

 

Měsíc a Mars. Z. Tyto aspekty jsou nešťastné. Zrozenec bude nadán pudově, ale bude ukvapený, dráždivý, bezcitný, nesympatický a nezdvořilý. K tomu bude mít veliký sklon k hádkám a sporům, bude vychloubavý a dobrodružný. Tyto aspekty přinášejí choroby, spojené se záněty a horečkami, jakož i zranění.

 

Měsíc v konjunkci s Marsem. Posice tato přináší přílišnou impulsivnost a ukvapenost v jednání i řeči. Dále přílišnou sebedůvěru a nadsazování, vášnivost a jiné vlastnosti, podobné těm, které dávají špatné aspekty Měsíce s Marsem, jako nahoře.

 

 

Měsíc a Jupiter, D. Tyto aspekty jsou velmi šťastné. Poskytují člověku štěstí a úspěchy v mnohých oborech, Zrozenec je nábožensky založen a při tom je čestný a upřímný, sympatický, postupuje ve všem povolání a má intuitivní povahu. K tomu je velmi oblíben a má náklonnost k vědám filosofickým.

 

Měsíc a Jupiter. Z. Tyto aspekty činí člověka domýšlivým a bezstarostným. Zrozenec si způsobuje sám obtíže a zklamání svou nemístnou nedůvěrou. Zažije nepříjemnosti ve věcech náboženských a na cestách. Aspekty tyto dávají velmi často přílišnou krevnatost a choroby jaterní.

 

Měsíc v konjunkci s Jupiterem. Posice tato je velmi příznivá pro úspěchy a blahobyt. Zrozenec má velmi mnoho mocných přátel, kteří mu pomáhají. Je při tom dobročinný, má vždycky plnou míru naděje a důvěry a je šlechetný. Dále je všude oblíben a vážen. Vůbec tento aspekt je velmi dobrý pro tělo i ducha. Zrozenec je osobou velmi příjemnou.

 

 

Měsíc a Saturn. D. Tyto aspekty dávají takt, vytrvalost, trpělivost a vážnost. Zrozenec má schopnosti k místům, která jsou spojena s velikou důvěrou představených, zároveň má nadání organizační a je dobrým hospodářem. Jeho vystupování je klidné a imponující, ale povaha jeho je uzavřená.

 

Měsíc a Saturn. Z. Tyto aspekty patří k nejhorším! To se hlavně týká žen. Přinášejí velmi mnoho životních obtíží a nehod i neštěstí a nezdarů. Zrozenec je povahy stísněné, vždy je pln strachu a bázně a nedůvěry v osud. Při tom je netečný, stále má nějaké, třeba zbytečné starosti a k tomu ještě trpí chabým zdravím. Aspekty tyto činí zrozence nedůvěřivým, apatickým, necitlivým a shrouceným. Při tom se jeví také plachost, nespokojenost a neupřímnost. Ve všem je vidět omezování. Setkal jsem se několikráte s lidmi takto postiženými a snažil jsem se radit jim, aby zlepšili svůj osud myšlenkovými silami podle návodů Mulfordových, které se vždy osvědčují, kdy běží o pozvednutí sebedůvěry a potření plachosti a strachu, čímž se změní celá polarita duše a člověk pak vlastní vůlí - myšlenkovými silami - změní svůj soud. Ale u takových lidí zdá se, že je vše marné. Nejsou schopni věnovat se myšlenkovému cvičení, a poněvadž nedovedou myslit na nic jiného než na svoje starosti, přitahují tím stále nové nezdary a nehody. Jejich nedůvěra a neupřímnost je také hlavní pákou jejich neúspěchů. Jejich chabý tělesný stav a nedostatek vůle jsou příčinou jejich neštěstí. Jenom v řídkých případech lze takového člověka psychicky vyléčit. Je k tomu totiž třeba jeho vlastní součinnosti a té obyčejně nebývá schopen, poněvadž je neustále stísněný a netečný.

 

Měsíc v konjunkci se Saturnem. Tento aspekt je lepší než předcházející. Mnoho ovšem záleží na aspektech jiných. Ale také zde je sklon ke stísněnosti, nespokojenosti, nedůvěře, nečitelnosti a k samotě.

 

 

Měsíc a Uran. D. Tyto aspekty jsou velmi příznivé a přinášejí život plný neobyčejných událostí a změn. Zrozenec má nadání k okultnímu studiu a je originální povahy. Jeho duše má mnoho životní síly a při tom se jeví u něho chuť k cestování.

 

Měsíc a Uran. Z. Nepříznivý aspekt. V životě zrozencově nastanou náhlé obtíže a změny, Jeho povaha je výstřední, jeho chování zvláštní a podivné a při tom je velice dráždivý a sám také proměnlivý. Jeho sklon se nese k potulnému životu, při tom je charakteru svéhlavého a romantického.

 

Měsíc v konjunkci s Uranem. Tento aspekt dává zrozencovi povahu výstřední, nervosní a nestálou, ale pří tom má velikou intuici a chápavost a vynalézavost a zároveň sklon vystoupit jako průkopník nějakého nového učeni nebo reformátor. Člověk s tímto aspektem v horoskopu nenávidí vše obyčejné a jeho touha se nese ve všem kupředu. Také zde je sklon k životu bludnému.

 

 

Měsíc a Neptun. D. Dobré aspekty Měsíce s Neptunem dávají osobnost přitažlivou, někdy velmi umělecky založenou, snivou a citlivou. Zrozenec cítí neodolatelnou touhu přiblížit se k moři. Při tom bývá nadán velikou obrazotvorností, ale přijímá velmi snadno cizí vlivy.

 

Měsíc a Neptun. Z. Život zrozencův bude naplněn zvláštními nehodami a zklamáním. Jeho povaha je snivá, zvláštní a psychická, ale v obyčejném životě nebývá spolehlivý. Velmi často má sklony požívat prostředků omamných, jako hašiše, opia, éteru a podobných věcí. Hrozí mu nebezpečí pomluv a očerňování. U muže jsou tu špatné předpoklady k manželství.

 

Měsíc v konjunkci s Neptunem. Povaha zrozence je snivá a při tom je velmi citlivý k dojmům, jež přicházejí z vyšších světů. Zkrátka je tu silné psychické nadáni. Ale také jinak je velmi citlivý a při tom někdy geniální, nesmírně nestálý a umělecky založený. Pří aspektech jinak dobrých má prorocká vidění i prorocké sny.

 

 

 

Aspekty Merkura

 

Merkur a Venuše, D. Aspekty tyto poskytují člověku povahu příjemnou a veselou, která miluje hudbu nebo krásné umění výtvarné a zrozenec je zdvořilý, výmluvný a nevinného charakteru. Zvláště se cítí váben k mladým lidem.

 

Merkur a Venuše. Z. Tyto dvě planety mohou spolu vytvořit jenom úhel 45°, tedy poloviční kvadraturu. Aspekt tento je nepříznivý pro vývoj jakéhokoliv uměni, ačkoliv nadání k tomu mívá zrozenec velmi často.

 

Merkur v konjunkci s Venuší. Tento aspekt přináší velmi mnoho dobrého. Zvláště je příznivý pro studium hudby, cizích jazyků a krásných umění. Povaha zrozencova je příjemná, roztomilá a sympatická.

 

 

Merkur a Mars. D. Zrozenec je duchaplný a bystře a s určitostí chápavý. Při tom jedná ve všech ohledech rychle, je sklonu sarkastického, má velmi mnoho energie a nadšení a dovede se všech věcí chopit s praktické stránky. Při tom bývá také dobrým řečníkem.

Tento aspekt dává hlavně dovednosti v rukou, a proto lidé s tímto aspektem v horoskopu bývají dobrými kreslíři, rytci apod. umělci.

 

Merkur a Mars. Z. Aspekty špatné těchto dvou planet dávají člověku stejné vlastnosti jako nahoře, ale s jistým nepříjemným nádechem. Jsou to lidé, kteří rádi nadsazují, nepříjemného chování, netrpělivé povahy a všemu se rádi posmívají, ať již vtipně nebo nevtipně. Zrozenec nemá obvykle dostatečné trpělivosti vyslechnout to, co chce říci člověk druhý. Charakteristickou vlastností lidí takových je, že se nesnášejí se svými sourozenci.

 

Merkur v konjunkci s Marsem. Tento aspekt dává povahu pohotovou a rychle jednající. Při tom má zrozenec sklon k socialistickému materialismu, je podnikavý, ostrý, dráždivý a miluje hádky a důvody a nadsazování.

 

 

Merkur a Jupiter. D. Aspekty tyto jsou příznivé. Hlavně se to týká myšlenek a cest. Zrozenec má dobrý a správný úsudek, je ducha filosofického, při tom je povahy spravedlivé, spolehlivé a upřímné, je vždy nadějeplný a jeví velikou lásku k lidstvu vůbec. Dobrý aspekt pro přemýšlení harmonické, zvláště v oblastech, které se týkají filosofie, písemnictví a náboženství.

 

Merkur a Jupiter. Z. Zrozenec je velmi nakloněn činit nesprávné závěry. Při tom má velké předsudky, týkající se náboženství a zákonů. Hrozí mu nebezpečí procesu a vůbec nepříznivého jednání se soudy a jinými úřady. Povahy je váhavé a není schopen učinit si o věcech vlastního názoru.

 

Merkur v konjunkci s Jupiterem. Tento aspekt je velmi d o b r ý. Zrozenec je nadán intuicí a vždy je naplněn důvěrou a nadějí. Zároveň je spravedlivý a mírumilovný a spolehlivý. Miluje bližní, je geniální, zbožný, morální a má četné úspěchy. Jeho duch je sklonů nábožensko-filosofických.

 

 

Merkur a Saturn. D. Dobré aspekty těchto planet přinášejí člověku hluboké myšlenky a nadání k studiím. Povahy je metodické, pořádkumilovné a velmi dobré paměti. Zrozenec nedovede být nikdy povrchní, ať koná cokoliv a v přátelství je vážný a upřímný. Tyto aspekty činí zrozence schopným uplatnit se ve mnohém povolání, kde je třeba důvěry a spolehlivosti a také ke studiím filosofickým. Poskytuje klid, spojený s horlivostí, uzavřenost, vytrvalost a pevnost. Někdy se však jeví také nedůvěra, váhavost a lhostejnost.

 

Merkur a Saturn. Z. Zrozenec je povahy velmi hádavé a hašteřivé. Při tom je nešťastný, těžkomyslný, temného charakteru, velmi nedůvěřivý a bázlivý, sobecký a úzkostlivý, rozmarný. Je to pravý bručoun, nepříjemné povahy. Tyto aspekty dávají velmi mnoho nepříjemných životních událostí a sice ve všem, co je ve vládě Merkurově, jako např. na cestách, v literatuře, ve stycích s mladšími bratry a podobně.

 

Merkur v konjunkci se Saturnem. Jsou-li aspekty k Saturnovi dobré, tu lze očekávat v životě zrozencově, že bude ve všem pracovat pilně a podle určitých metod. Rovněž bude mít lásku k okultním studiím. Při tom bude povahy hluboce založené a pronikavého rozumu, velmi přísným kritikem. K tomu přistupuje ještě trpělivost a vytrvalost, takt a prostota, ale zároveň též nedůvěra, sobectví a přílišný sklon ke kritizování.

 

 

Merkur v aspektech s Uranem. D. Zrozenec je originální, vynalézavý a geniální a je schopen širokého rozhledu. Také má nadání k metafysice, chemii a elektrotechnice a oplývá velkou láskou ke starožitnostem, člověk s těmito aspekty v horoskopu je i jinak duchaplný a má silnou intuici. Vůbec se tu jeví vliv Uranův velmi silně na poli psychickém, ale spíše se stanoviska praktického života než s okultního.

Toto postavení obou planet dává také nadání k veřejnému řečnění o předmětech v tomto odstavci uvedených a vůbec o všech věcech, které se týkají přetvoření starých názorů a nauk.

 

Merkur a Uran. Z. Toto postavení planet skýtá obtíže ve všech věcech, uvedených v předcházejícím odstavci.  Zrozenec je velmi svéhlavý a sarkastický, dráždivý a plný horečnatých impulsů a tím si vyvolává mnoho nepřátel a obtíží. Proto si zrozenec nezíská nikdy a nikde oblibu.

 

Merkur v konjunkci s Uranem. Tento aspekt přináší vše příznivé, co bylo řečeno o dobrých aspektech Merkura a s Uranem, ale v míře ještě mnohem větší. K tomu přistupuje ještě větší výstřednost u zrozence, ještě větší rychlost v myšlení a probadání nejtěžších problémů na poli mechaniky a elektřiny. Zároveň zde vystupuje velmi silný sklon ke studiu okultnímu a hlavně také mystiky. Zrozenec bude mít v těchto posledně jmenovaných oborech úspěchy. Zároveň je naplněn láskou k věcem starobylým a starožitným.

Je-li však člověk nižšího duševního typu, tu vyvolávají u něho tyto aspekty Urana s Merkurem namnoze jen zvláštní způsob jednání a myšlení - nic jiného. Jsou to podivíni.

 

 

Merkur a Neptun. D. Toto dobré spojení obou planet činí člověka idealistou se sklony k romantismu a básnictví. Jeho duše je zjemnělá a citlivá. Aspekty tyto jsou příznivé pro intuici, obrazotvornost a také mediumitu.

 

Merkur a Neptun. Z. Jestliže toto postavení je v horoskopu silné, tu přináší zrozenci nižšího typu jakési nejasné, snivé a nepraktické, často smyslné a zvláštní sklony, jimž se oddává. Sem náleží různé druhy podvodů, sklon ke kleptomanii a mnoho jiných věcí. Zkrátka vystupují zde v té či oné formě chorobné vlastnosti duševní. Také tzv. fetišismus a různé jiné na psychosu hraničící vlastnosti, patří do této kategorie.

 

Merkur v konjunkci s Neptunem. Jestliže se tato konjunkce týká člověka nevyvinutého a nízkého typu, bude zrozenec nepraktickým snílkem se zvláštními, nejasnými sklony a v jistém smyslu budou jeho touhy podobné jak v předešlém odstavci uvedeno.

Je-li však člověk typu vyššího, tu tato konjunkce přivodí buď neobvyklé nadání umělecké, které se také skutečně projeví, anebo dokonce geniálnost. V mnohých případech se objeví také velmi mohutná náklonnost k mystice a tato náklonnost bude doprovázena nejlepšími úspěchy. Ve špatných aspektech a u nízkých povah vznikne však šarlatánství v mystice, anebo v některém jiném okultním oboru.

 

 

Aspekty Venuše

 

Venuše a Mars. D. Zrozenec bude povahy podnikavé, zamilované a dobrodružné a bude vyhledávat vždycky zábavy a společnosti. Při tom bude však ušlechtilé duše, ač někdy smyslných náklonností, volných a bezstarostných názorů. Aspekty Venuše s Marsem nebo s Uranem vedou velmi často k předčasnému a ukvapenému manželství.

 

Venuše a Mars. Z. Zrozenec je povahy rozmarné a impulsivní, domýšlivé a smyslné. Jeho láska k zábavám je bezmezná a pří tom má málo sebeúcty, je marnotratný a bezstarostný.

Hrozí zde veliké nebezpečí buď nepříjemností, anebo dokonce rozdvojení s manželkou nebo manželem, anebo společníkem v obchodě. Zvláště u ženy jsou tyto aspekty velmi nepříznivé, pokud se týká stanoviska morálního. Chceme-li tyto aspekty posuzovat, musíme mít vždycky na zřeteli morální stanovisko zrozencovo.

 

Venuše v konjunkci s Marsem. Zrozenec, jenž má v horoskopu tuto konjunkci, je vášnivý, zamilovaný, rozmarný, domýšlivý a sentimentální. Většinou zde platí totéž jako v předcházejícím odstavci, ale v obou případech záleží velmi mnoho na okolnosti, zdali je silnější Venuše nebo Mars, pokud se týká domu a znamení zodiakálního. Podle toho bude výrok astrologa vždycky rozdílný.

 

 

Venuše a Jupiter. D. Tyto aspekty jsou vždycky velmi dobré. Svými očišťujícími vlivy zlepšují vždycky celý horoskop, neboť tyto aspekty působí na city, jakož i pohnutí duševní. Zrozencovi lze s jistotou předpovědět úspěchy v celém životě. Bude povahy přívětivé a šlechetné, upřímné a ctnostné se sklonem k náboženství. Obvykle bude osobou oblíbenou.

 

Venuše a Jupiter. Z. Tyto aspekty působí právě opačně než předešlé. Zrozenec bude domýšlivý a vychloubavý a bude šlechetný tam, kde to nebude na místě. Často se bude pachtit, aby dosáhl zábavy pochybné ceny. Svým rozmařilým životem se uvede velmi často do nepříjemností, poněvadž překročí svoje příjmy.

 

Venuše v konjunkci s Jupiterem. Tento aspekt je velmi dobrý. Zrozenec bude idealistou, povahy čisté, šťastné, upřímné a bude milovat celé lidstvo. Aspekt tento přináší soulad a spokojenost a ve všem úspěchy.

 

 

Venuše a Saturn. D. Dobré aspekty těchto dvou planet činí zrozence mravným, klidným a cudným, v lásce vytrvalým, upřímným, pečlivým a věrným. Zrozenec bude podporou otce a starých lidí vůbec. Zároveň bude velmi rozvážný, pokud se týká věcí peněžních a obchodních. A v těchto oborech mu pokvete štěstí.

 

Venuše a Saturn. Z. Toto postavení planet předpovídá člověku neštěstí v lásce a manželství. Špatné aspekty Venuše a Saturna působí vlivem znemravňujícím, přinášejí utrpení a nepříjemnosti se ženami a jejich prostřednictvím. Dále vyvolávají u člověka malomyslnost, necudnost, žárlivost, ba někdy perversní sklony a slabost. Nejhůře se jeví tyto aspekty u muže.

 

Venuše v konjunkci se Saturnem. Tato konjunkce působí na povahu člověka vlivy omezujícími a kazí dobré paprsky Venuše, takže zrozenec je svojí povahou stísněný, má temné představy a propadá velmi často perversním sklonům. Při tom má velikou oblibu ve starých lidech. Nejhůře se tato konjunkce projevuje u muže. Ovšem velmi mnoho záleží u těchto aspektů s Uranem, v jaké síle stojí obě planety.

 

 

Venuše a Uran. D. Dobré aspekty těchto dvou planet poskytují člověku velikou lásku k okultním vědám, jakož i nadání k hudbě a zpěvu. Zrozenec bude mít mezi okultisty mnoho přátel.

Aspekty mezi Venuší a Uranem a Marsem vedou často k sňatku časnému a ukvapenému.

Zrozenec bude mít nadání k vynálezům a jeho povaha bude originální.

 

Venuše a Uran. Z. Tyto aspekty vyvolávají obyčejně obtíže s druhým pohlavím. Velmi často vznikají u zrozence zvláštní sklony a podivné a nezvyklé - příliš volné - názory, týkající se lásky a manželství. Aspekty tyto činí zrozence žárlivým a vyvolávají u něho přitažlivost ke všemu zvláštnímu a neobvyklému.

 

Venuše v konjunkci s Uranem. Tato konjunkce poskytuje zrozenci nadání umělecké, zvláště, dramatické. Zvyšuje také jeho obrazotvornost a duševní vnímavost. Ale není to šťastný aspekt pro manželství, neboť vede obyčejně k rozvodu.

Zároveň dává tento aspekt zvláštní sklony a také smyslnost. Stojí-li Venuše silněji než Uran, tu je tento aspekt mnohem příznivější.

 

 

Venuše a Neptun. D. Tyto aspekty poskytují zrozenci všeobecnou lásku k lidem a zbožnost. U lidí vysoce psychicky vyvinutých jsou tu velmi příznivé a zjemňující vlivy. Ale naopak u lidí málo vyvinutých vzniká tím větší pudovost a smyslnost.

 

Venuše a Neptun. Z. Tento aspekt dává zvláštní náklonnosti a sympatie člověku, v jehož horoskopu jej nalezneme. Jsou tu nejčastěji odchylky v citech, abnormality v lásce. Mnozí lidé s tímto aspektem propadají lásce k vlastnímu pohlaví, ať jsou to ženy či muži. Velmi často však nalezneme u takových lidí velikou lásku k umění.

 

Venuše v konjunkci s Neptunem. Tato konjunkce poskytuje člověku všeobecnou lásku k bližnímu a zbožnost, ale jenom u povah psychických, vysoko vyvinutých. Pak je tento vliv velmi příznivý a zjemňuje charakter. Naproti tomu u typu nízkého činí člověka velmi smyslným.

 

 

Aspekty Marsu

 

Mars a Jupiter. D. Zrozenec je povahy energické a odhodlané, vážné a nadšené. Jinak těmto aspektům nepřikládají astrologové příliš mnoho důležitosti.

 

Mars a Jupiter. Z. Protože jediným nepřítelem Marse je Jupiter, tu může Mars poněkud pokazit dobré vlivy Jupiterovy. Proto špatné aspekty činí člověka skeptickým, nevěrcem, často hrubcem a nezdvořilcem. K tomu přistupuje ještě do jisté míry marnotratnost.

Tělo zrozencovo bude namnoze trpět přílišnou činností oněch částí, kterých se týká tento aspekt.

 

Mars v konjunkci s Jupiterem. Tato konjunkce přináší skoro totéž jako aspekty v předešlém odstavci. Zrozenec bude odhodlaný, vychloubavý a nadšený atd.

 

 

Mars a Saturn. D. Toto postavení dává člověku odhodlanost, ale spojenou s rozvahou. Člověk dovede se spoléhat na sebe a při tom mu pomáhají osoby výše postavené.

Jinak je to aspekt nedůležitý.

 

Mars a Saturn. Z. Tyto aspekty jsou velmi špatné. Člověk je povahy kruté a sobecké, násilné, zrádné, zlé, prudké a pomstychtivé. Podle toho stojí-li Mars nebo Saturn silněji, jeví se špatné vlastností jedné nebo druhé planety více.

 

Mars v konjunkci se Saturnem. Tento aspekt dává člověku zároveň vlastnosti obou planet. Je to aspekt velmi špatný, zvláště když obě planety tvoří nepříznivé aspekty se Sluncem, Měsícem, nebo s vládcem ascendentu.Konjunkce tato činí člověka povahy zkažené a šíleně odvážné, při tom závistivé a lakomé a nadsazené.

 

Oba poslední aspekty se Saturnem poukazují na rozdvojení s otcem a často znamenají náhlou smrt.

 

 

 

Mars a Uran. D. Tyto aspekty poskytují zrozencovi originálnost a podnikavost, intuici a vynalézavost. Zároveň má lásku ke starožitnostem a k cestám.

 

Mars a Uran. Z. Z těchto aspektů nepozorujeme příliš mnoho v domech za sebou následujících, tak jako v aspektech předešlých. Toto postavení činí člověka hrubým, neklidným a výstředním a nesmírně dráždivým, který se dává rád do sporů a při tom je povahy revoluční a bouřlivé. Zrozenec podléhá velmi často náhlým neštěstím.

 

Mars v konjunkci s Uranem. Konjunkce těchto dvou planet dává zrozenci stejné vlastnosti, ale ne ve tvaru tak nepříznivém. Člověk má velmi mnoho dřímající síly, která, bylo-li jí použito nesprávně, může být velmi nebezpečná ve svých projevech.

 

 

Mars a Neptun. D. Tyto aspekty dávají lidské povaze zvláštní přitažlivost, ale člověk podléhá velmi mohutným duševním hnutím.

 

Mars a Neptun. Z. Zrozenec podléhá nestálým rozmarům, je dráždivý, nespokojený a jeho povaha je nakloněna vzpouře.

 

Mars v konjunkci s Neptunem. Zrozenec má sklon k sobectví a aspekt tento mu dává někdy zmatená vidění a silná hnutí duševní. Je-li člověk povahy méně morální, tu může tento aspekt dát sklony k duchaplně promyšleným podvodům.

 

 

Aspekty Jupitera

 

Jupiter a Saturn. D. Z těchto aspektů vzniká láska ke studiu a zrozenec bude povahy filosofické, vážné, pevné, spolehlivé a upřímné. Je to velmi příznivý aspekt pro úspěchy v životě a světské postavení. Zrozenec bude žít v nejlepším souladu se svým otcem.

 

Jupiter a Saturn. Z. Špatné aspekty těchto dvou planet dávají chabou vůli a nerozhodnost a buď nesnášelivost, anebo lhostejnost na poli náboženském. Zrozenec bývá často nešťastný a nedůvěřivý. Zároveň bude vydán mnohým nehodám a změnám osudu. Se svým otcem bude v nesouladu.

 

Jupiter v konjunkci se Saturnem. Velmi příznivý aspekt. Zrozenec bude člověkem hloubavým a filosofickým a jeho povaha bude vážná, pečlivá, spolehlivá a počestná. Bude mít úspěchy v životě v každém světském postavení, bude mít velikou lásku ke studiím, hlavně k filosofii, a s otcem bude žít v nejlepším souladu.

 

 

Jupiter a Uran. D. Tyto aspekty dávají člověku zvláštní, osobní přitažlivost. Vyzařování obou planet poskytuje velikou intuici a zrozenec bude mít široké názory, bude bystrého ducha, který je naplněn láskou k pokroku na poli politickém a náboženském.

 

Jupiter a Uran. Z. Zrozenec může přijít do velmi nepříjemných styků se soudy. Tyto špatné aspekty znamenají málo úspěchu, jak ve studiích, tak také v ostatních činnostech, které ovládá Uran.

 

Jupiter v konjunkci s Uranem. Výborné vlivy k intuici a inspiraci ke studiu okultnímu a náboženskému. Rovněž pro praktickou mystiku je tento aspekt velmi příznivý. Zrozenec má zároveň vlohy umělecké, zvláště na poli dramatickém.

 

 

Jupiter a Neptun. D. Dobré aspekty těchto planet dávají člověku povahu ušlechtilou a přívětivou. Zrozenec bude pracovat ve velkých rysech pro blaho lidstva, neboť jeho pojetí a pocity ho k tomu povedou. Lidé vyššího typu budou mít vlastnosti geniální, ale jenom málo je těch, kteří dovedou odpovídat těmto vysokým vlivům Neptuna.

 

Jupiter a Neptun. Z. Tyto aspekty přinášejí stejné sklony (jako Jupiter v konjunkci s Neptunem, viz následující odstavec), jenom že jsou při tom zvláštní zklamání a podivné zkušenosti. Lidé s těmito aspekty podléhají neobyčejnému osudu a kromě toho trpí ztrátami a odcizení svých přátel.

 

Jupiter v konjunkci s Neptunem. Při tomto aspektu nalézáme tytéž vlivy jako u dobrých aspektů Jupitera s Neptunem (viz nahoře), jenom že vše je ještě silněji vyjádřeno a při tom zrozenec je nadán velikým uměleckým citem a smyslem pro krásno ve všeobecném smyslu. Zároveň má hluboký cit náboženský, hlavně ve smyslu mystickém. Rovněž velcí magikové, ale jen ti, jíž jsou hluboce nábožensky založeni (jako např. kabalisté praktičtí), patří do těchto vlivů, tak že nalezneme u zrozence, jenž má Jupitera v konjunkci s Neptunem i geniálnost v oboru dobré a čisté magie, ale ještě více mystiky. Pro praktického mystika je to podle některých astrologů nejlepší aspekt.

 

 

Aspekty Saturnu

 

Saturn a Uran. D. Zrozenec je velice intuitivní, jeví velikou lásku ke všemu lidstvu, je upřímný a ve svém pojímání přírody, světa a lidí je nadán širokým rozhledem. Při tom má velikou schopnost koncentrační, tak že i zde při sklonech náboženských máme zase dobré aspekty pro praktickou mystiku. Jinak může být zrozenec vynikajícím pracovníkem v každém oboru, kde je třeba hlubokého soustředění myšlenek. Při dobrém aspektu s Merkurem bude na př. výborným šachistou apod.

 

Saturn a Uran. Z. Špatné aspekty těchto dvou planet přinášejí člověku nehody a sice tak, že se mu nedostane vhodných příležitostí, aby mohl uplatnit svoje síly a schopnosti. Nebo zase bude zrozenec bezmocný využít svých vlastností duševních. Jinak bude trpět záchvaty zlého rozmaru a jeho povaha je výstřední a podivínská.

 

Saturn v konjunkci s Uranem. Tato konjunkce činí člověka vynalézavým, se silnou schopností koncentrační, inteligencí a pevnou rozhodností a energií, ale při tom bude zrozenec tajemnůstkářem a povahou velmi uzavřenou.

 

 

Saturn a Neptun. D. Tyto aspekty přinášejí zrozenci velkou soustřeďovací schopnost, ale při tom jistou lstivou prozíravost. Jinak je zrozenec ve všem vytrvalý, a povahy převážně chladné.

 

Saturn a Neptun. Z. Zrozenec je mstivý, chladný a sobecký a velmi nedůvěřivý. Při tom bude mu trpět neobvyklým způsobem tajemnými nepřáteli, kteří budou poškozovat jeho dobrou pověst i životní postavení.