Z

23.04.2008 21:43

ZADKIEL - 1795 - 5. 4. 1874, vl.jm. Richard James Morrison. Zakladatel Astrometeorologické společnosti (1860). Je autorem knih" Grammar of Astrology; Astrological Tables; Handbook of Astrology; Ad Introduction to Astrology. Vydavatel Zadkiel´s Almanac and Ephemeris.

ZÁKLADNÍ HODNOSTI (dignity) - Vyhodnocovací metoda pro určování síly a kvality planety podle její pozice v Zodiaku. Je pět úrovní základní hodnosti. V pořadí důležitosti to jsou:

Planeta se základní hodností, z důvodu své zodiakální pozice, může fungovat nejlépe. Čím větší hodnost má, tím lépe je efektivní.

 

ZÁKLADNÍ POLEDNÍK - kružnice, která prochází severním a jižním pólem a zároveň jarním a podzimním bodem.

ZAMINIUM - další termín pro "Cazimi" znamenající "v srdci Slunce" .

ZÁPADNÍ BOD - západní průsečík světového rovníku s obzorem. Prochází jím také první vertikál.

ZÁPADNÍ POLOVINA HOROSKOPU - šest domů IV. až IX. Kolem descendentu.

ZASTÁVKA - viz STACIONÁRNÍ PLANETA

ZATMĚNÍ - viz EKLIPSY

ZEMĚPISNÁ DÉLKA - (L), úhlová vzdálenost bodu na Zemi od nultého poledníku, stanoveného mezinárodní dohodou a procházejícího hvězdárnou v Greenwichi. Východní délka i západní délka nabývají hodnot od 0° do 180°.

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA - (φ), úhlová vzdálenost bodu na Zemi od rovníku, měřená na poledníku. Severní šířka se značí kladně, jižní záporně.

ZENIT - nadhlavník, bod nad obzorem, ve kterém kolmice k rovině obzoru (vertikální přímka) protíná nebeskou sféru.

Ze středu Země prochází jeho linie pozorovatelem a poté prochází zenitem. Bod protější zenitu, přímo pod pozorovatelem, je nadir.

ZENITOVÁ VZDÁLENOST - (Z), doplněk výšky (h)/ do 90° v souřadnicové soustavě obzorníkové.

ZEUS - nejvyšší řecký bůh; vládce Olympu, syn Titána Króna a Rheie. Kronos z obav o svoji vládu všechny děti polykal. Až Dia porodila matka tajně na Krétě a svěřila nymfám. Když dospěl, porazil Krona a další nestvůry a vysvobodil své sourozence. Tak začal dnešní svět. Manželce Héře byl Z. často nevěrný, s různými bohyněmi zplodil olympské bohy, s lidskými milenkami mnoho heroů. Zobrazován na trůnu s žezlem a bleskem v ruce (Zeus hromovládný). Viz Jupiter. 

ZKRATKY -  v USA se používají tato označení pro původ času narození:

AA

čas narození je převzat z úředního dokladu

A

pramenem času je rodina

B

pramenem je životopis příslušné osoby

C

jde o neznámý zdroj

DD

“dirty data” - údajů je hned několik a jsou tudíž krajně nespolehlivé

 Další zkratky v odkazu

 

ZNAMENÍ - dvanáct částí na které je rozdělena ekliptika. Jako celek tvoří tzv. Zvířetník nebo Zodiak. Ve skutečnosti jsou to sférické trojúhelníky neboli výseče koule, protože při lokalizaci astrologických prvků vycházíme z jejich umístění v trojrozměrném prostoru a nikoli jen v ploše. Znamení začínají v jarním bodě a mají shodná jména se souhvězdími, která se nacházejí v místech ekliptiky. To vnáší zmatky do pochopení neboť se jedná o dvě nesouvisející věci. Znamení mají názvy: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby. Často se setkáme i s označením z latiny, která jsou jinak užívána pro názvy souhvězdí.

Výklady znamení z Malého mystického slovníku naučného od K. Minaříka (Canopus 1992)

 Znamení Kvalita Živel Popis
Beran Aries iniciativní ohňový Vstup do života, karmické mládí a přirozený optimismus. Především činnost a nikoli úvahy.
Býk Taurus ustálená zemní
Blíženci Gemini přizpůsobující vzdušný
Rak Cancer iniciativní vodní Karmická dospělost, která se jeví především ve zdůrazňování svého já, sebecítění, osobnost, která pouze v Panně je přizpůsobivá.
Lev Leo ustálená ohňový
Panna Virgo přizpůsobující zemní
Váhy Libra iniciativní vzdušný Karmická zralost, která nachází svou sílu v aktivních citech a intelektu (Váhy), ve vášni (Štír) a ve snaze přizpůsobit se a uplatnit jako iniciátor původních idejí (Střelec).
Štír Scorpio ustálená vodní
Střelec Sagittarius přizpůsobující ohňový
Kozoroh Capricorn iniciativní zemní Karmická dospělost, pro niž se buď lne k zemi (Kozoroh), nebo se projevuje vyšším intelektem (Vodnář), nebo končí v začátku nového životního cyklu pro nedostatek životních zkušeností.
Vodnář Aquarius ustálená vzdušný
Ryby Pisces přizpůsobující vodní

    Planety, které těmito znameními procházejí, obměňují podle nich své působení; tím se posilují přednosti i vady charakteru i předpoklady pro uplatnění se ve světě. Význam jednotlivých znamení se pak zvyšuje tím, že v nich je více planet, především pak ascendent, Slunce a Měsíc. Znamení bez planet nebo na nedůležitých místech horoskopu mají vliv nevýrazný.

 

 

    Iniciativní a ohňové znamení, je polem ovlivňujícím planety, jež se v něm nacházejí, takto: podněcuje k aktivitě a k rozhodnosti, což směřuje k uplatnění se ve světě jako čelná osoba v užším nebo širším měřítku. Co si tedy člověk typu Skopce usmyslí, za tím jde s celou energií, neboť touží dosáhnout svého cíle v co nejkratší době.

 

    Ustálené zemní znamení, symbolizuje ducha klonícího se k realismu, který je následkem spojení aktivity a živlu obdařen optimismem a dispozicemi ke štěstí ve všech akcích.

 

    Přizpůsobující vzdušné znamení, charakterizují čilé, přizpůsobivé, mentální typy, jež dosahují úspěchu ve světě na základě mentální zdatnosti.

 

    Iniciativní vodní znamení, vede k úsilí vytvářet kolem člověka společnost takřka v rodinné podobě, na čemž se také zakládá jeho štěstí. Ježto je to znamení tzv. plodné, je to znamení ve svých předsevzetích úspěšné, i když symbolizuje zralejšího ducha, který začíná dobře chápat vážnost životních problémů, což u typů předcházejících znamení není ještě výrazné.

 

    Ustálené ohnivé znamení, se vyznačuje vědomím své osobní ceny, šlechtickým sebevědomím, což souvisí se stavem vnitřního dozrání, jež se vnitřně manifestuje jako pocity vítězství nad přírodou nebo společností, tvořící prostředí typu Lva. Jsou to pocity vlastně opodstatněné, neboť se zakládají na karmickém dozrání, jež způsobuje, že člověk již přechází ze života zcela orientovaného zevně do života orientovaného do nitra.

 

    Přizpůsobující zemní znamení, symbolizuje typy, jež už se svou myslí obracejí do svého nitra v podobě jakési introspekce. Protože to je znamení symbolizující ty, kdo již překročili hranici karmického dozrání v nižším pojetí, zračí se to v jejich praktickém duchu, jenž dovede velmi snadno pochopit situaci a pracovat za účelem konstruktivní změny poměrů. Panna je znamením dnešních lidí, již stále usilují o změnu poměrů s ohledem na ryze praktické potřeby. jinak Panna značí lidi, kteří své životní zkušenosti nedovedli použít k zastavení kola karmy, a proto vstupují do nového životního cyklu, jehož účelem je zastavit toto kolo.

 

    Iniciativní vzdušné znamení, je vlivem této kombinace představitelem typů postrádajících elán prvních znamení zvířetníku, takže se jejich iniciativa projevuje především v jistotě, jejímž vlivem získávají v životě výhody prostřednictvím společnosti, v níž žijí a jejím sympatii získávají. Je to znamení symbolizující karmickou zralost, projevující se vnitřní rovnováhou, tlumící však někdy podněty ke světské činnosti.

 

    Ustálené vodní znamení, symbolizuje typy nacházející se ve stálém příboji citů, jež je činí prudkými a s velmi vyhraněnými náklonnostmi nebo odporem vůči jiným lidem. Štír totiž ukazuje na karmickou zralost, jejímuž vlivu se člověk vzpírá, a to ho činí nepokojným, vášnivým a vyžadujícím, aby se mu jiní poddali, aby měl na ně vliv. Jeho symbol, totiž tlaky v klidu udržovaná voda, představuje mystického ducha, bytost potřebující se ponořit do svého nitra a řešit problémy citového neklidu. To někdy vede až k rozluštění otázek psychické mechaniky a jejího původu, což je už poznání mystické.

 

    Přizpůsobující ohnivé znamení, symbolizuje dočasný návrat ducha do našeho hmotného světa, což se projevuje hlavně rozvinutou schopností chápat situace a najít si cestu k úspěchu. Probouzí také sklony vidět a učit se, příp. spekulovat.

 

    Iniciativní zemní znamení, vede k vážnému pojímání životní soutěže, neboť symbolizuje typy karmicky zcela vyzrálé, jež jdou světským životem osamoceny s vážným úsilím a zájmy a starostmi, jež zpravidla s nikým nesdílejí. Jestliže však polohy planet pomohou rozvinout duchovnost u typu Kozorožce, pak toto znamení symbolizuje lidi s duchovním povoláním jako kněze nebo mnichy, ale též mystiky, jací postupují k svému cíli rozumně a uvážlivě.

 

    Ustálené vzdušné znamení, je spíše znamením s duchovními než světskými vlivy. Proto typy tohoto znamení jsou vždycky pokročilé duchovně, což se v nepříznivém případě může projevit reformátorským úsilím nejen náboženským, nýbrž i politickým,a to především. Typ lidí Vodnáře je vždycky napojen na vyšší sféry, a proto to jsou lidé, obdaření intuicí, která často odhaluje fakta vědeckých, filozofických nebo náboženských problémů.

 

    Přizpůsobující vodní znamení, symbolizuje typy poddajné na povrchu, ale vnitřně často velmi silné, opírající se o intuici, která jim dovoluje vytvářet si obrazy o životních faktech, jichž jsou svědky. Ryby jsou tedy znamením zvnitřnění, takže jejich nevýhodou je poddajnost, jejímž následkem se mohou rozvíjet závadné sklony, ačkoli jejich myšlení není nikdy zlé nebo kritické.

 

 

ZNAMENÍ DVOJITÁ = ZNAMENÍ POHYBLIVÁ

ZNAMENÍ EKVINOKCIÁLNÍ = ZNAMENÍ ROVNODENNOSTNÍ

ZNAMENÍ FIXNÍ= ZNAMENÍ PEVNÁ

ZNAMENÍ KARDINÁLNÍ = ZNAMENÍ ZÁKLADNÍ

ZNAMENÍ OHNIVÁ - Beran, Lev a Střelec.

ZNAMENÍ PEVNÁ - Býk, Lev, Štír a Vodnář.

ZNAMENÍ POHYBLIVÁ - Blíženci, Panna, Střelec a Ryby.

ZNAMENÍ ROVNODENNOSTNÍ - Beran a Váhy.

ZNAMENÍ SLUNOVRATOVÁ - Rak a Kozoroh

ZNAMENÍ SOLSTICIÁLNÍ = ZNAMENÍ SLUNOVRATOVÁ

ZNAMENÍ TROPICKÁ = ZNAMENÍ SLUNOVRATOVÁ

ZNAMENÍ VODNÍ - Rak, Štír a Ryby.

ZNAMENÍ - VLÁDCI

ZNAMENÍ VZDUŠNÁ - Blíženci, Váhy a Vodnář.

ZNAMENÍ ZÁKLADNÍ - Beran, Rak, Váhy a Kozoroh.

ZNAMENÍ ZEMNÍ - Býk, Panna a Kozoroh.

ZNAMENÍ ZVÍŘECÍ - Beran, Býk, Lev, Střelec a Kozoroh.

ZNIČENÍ PLANETY = PLANETY SÍLA A SLABOST

ZODIAK - skládá se z 12 znamení na které dělíme ekliptiku. Počátečním bodem je bod jarní, což je průsečík ekliptiky s rovníkem. Zodiak je základním polem ve kterém se zpravidla definuje (znázorňuje) horoskop. Viz také= ZNAMENÍ.

ZODIAK TROPICKÝ - dělení ekliptiky používané v západní astrologii. Počátečním bodem je průsečík ekliptiky s rovníkem v tzv. jarním bodě.

ZODIAK SIDERÁLNÍ - dělení ekliptiky, které je používáno v indické astrologii a zcela výjimečně v západní oblasti (tzv. sideralisty). O počátečním bodu je diskutováno bez už po staletí a různé školy se liší. Posud oproti Zodiaku tropickému se nazývá ajánamša nebo na Západě SVP a bývá navázán polohu vybraných hvězd.

ZRCADLOVÉ BODY = ANTISCIE

ZROZENÍ DENNÍ - narození v době, kdy je Slunce nad obzorem, tj. v domech VII. až XII.

ZROZENÍ NOČNÍ - narození v době, kdy je Slunce pod obzorem, tj. v domech I. až VI.

ZUBEN ELSCHEMALI – bledá, smaragdová hvězda - beta Librae, druhá nejjasnější hvězda v souhvězdí Vah (Libra). Poloha r. 1900 - 17°59´ Štíra, r. 2000 - 19°22´ Štíra.

 • Ptolemaius: Má povahu Jupiter a Merkur
 • Jiní autoři: Jupiter a Mars
 • Alvidas: Mars sextil Jupiter
 • Noonan: Chaldejci věřili, že když tato hvězda je jasná, tak bude dobrá úroda.
 • Brady: Negativní sociální reformy (špatně končící reformy). Nebo někdo, kdo se nestará o potřeby společnosti.
 • Ebertin: Severní misky mají charakter Jupiter - Merkur a proto pozitivní vlastnosti. Spojení s MC a Ascendentem nebo s dobře umístěnými hvězdnými tělesy dává člověku dobrou šanci na získání dobrého ohodnocení a ocenění.Ve spojení s Merkurem můžeme očekávat, že člověk bude pilný a snaživý.V dobré pozici hvězda podněcuje nadprůměrně duchovní a mentální síly. Konjunkce se Sluncem, Měsícem nebo Jupiterem podporuje státní zaměstnance, právníky a vědce. Zabavení majetku během války. Nesmrtelné jméno.
 • Robson: Dává prospěšný osud, vysoké ambice, dobročinnost, pocty, bohatství a stálé štěstí. Misky - hebrejské písmeno Heth a 8. tarokový trumf "Spravedlnost".
  • Vychází-li nebo vrcholí (Asc nebo MC): Pocta, čestné postavení, dobrý osud.
  • Se Sluncem - velmi dobrý osud, vysoké postavení, přechodné potíže se posléze ukazují jako užitečné.
  • S Měsícem - aktivní mysl, organizační schopnosti, prospěch z létání a vlivných přátel, cenné dary, užívá jméno přítele k získání peněz, ale záležitost dobře dopadne; vysoké postavení, láska k úctyhodným ženám.
  • S Merkurem - aktivní, pohotovost, přízeň vlivných lidí, dobré postavení, velké výdaje, prospěch ze psaní.
  • S Venuší - společenský úspěch, pomoc od žen, příznivé pro milostné vztahy a manželství.
  • S Marsem - vysoké ambice, úspěch pomocí energie, vlivné postavení, vlivný spisovatel a řečník.
  • S Jupiterem - filozofická mysl, církevní nebo právní postup, nadaný spisovatel nebo řečník, vlivní přátelé.
  • Se Saturnem - opatrný, rezervovaný, pilný, hospodárný, analytický, dobrý lékárník (chemik) nebo detektiv, dobrý soudce lidské povahy, prvotní ztráty, které se již nikdy plně nenahradí, příznivé pro zisk a domácí záležitostí, nemoci dětí v dětském věku.
  • S Uranem - hospodárný, velká sebekontrola, psychické, materiální instinkty, mnoho nesnází, dobré pro zisk, ale mnoho výdajů, ztráty prostřednictvím práva a nepřátel, pomoc od vlivných přátel, občasná nezvyklá domácí disharmonie, náhlá úmrtí často z nemocí srdce.
  • S Neptunem - okultní spisovatel nebo řečník, lékařské nebo chemické objevy, praktický, milý, sympatický, žije pro vlastní zájmy, zisk manželstvím a obchodem, disharmonie s rodiči, prarodiči nebo příbuznými, dědictví získané spory, trpí nehodami, úmrtí následkem předchozího zranění.

 

ZVĚROKRUH = ZODIAK