ZET8 Pro a primární direkce - P.Radek

28.04.2008 12:59

 

 

Pokud v programu, který používáme, objevíme možnost výpočtu primárních direkcí (PD), je vhodné zjistit, o jaký typ PD jde. Vede nás k tomu skutečnost, že existuje celá řada různých typů PD a při jejich použití narážíme na často velmi rozdílné výsledky. Tím se znehodnocuje základní vlastnost PD, těsná návaznost na osudové momenty v životě člověka a tím možnost jejich využití k rektifikaci a predikci. Nahlédneme tedy do návodu ZET8Pro, co nám k tomuto problému napoví.

Je zde uveden popis výpočtu PD na příkladu smrti W.A.Mozarta. Z tohoto popisu lze vyvodit:

 

A) Postup

 

1) Je použita zodiakální PD se šířkou.

2) Základní časový klíč (k=1) je statický Ptolemaa. Kladná hodnota znamená přímou (direktní), záporná (k= -1) nepřímou (konverzní) direkci. Tuto hodnotu lze v nastavení PD ovlivnit podle potřeby.

3) Výpočet direkce je víceméně modifikován originálním způsobem. Snaží se vyřešit otázku posunu promisorů vzhledem k datu události. Tento jev se uplatňuje u rychlých planet, zejména Luny.

Vlastní výpočetní algoritmus probíhá pomocí juliánských dnů. Korekční koeficient Ts je dán poměrem direkčního oblouku události Ad

                       Ts = Ad / 360

vyjádřeno v hvězdných dnech a po převodu na juliánské dny

                       Ta = Ts . 0,997269566

získáme korigovaný (progresivní) čas narození zahrnující v sobě posun natálních prvků v průběhu direkce

                       Jdo – Ta

Kde  Jdo  je natální čas narození vyjádřený v juliánských dnech.

Z tohoto progresivního data narození dostáváme tedy progresivní postavení prvků natálního horoskopu a následně jejich hodnoty dRA. Přičtením nebo odečtením direkčního obloku Ad stanovíme RAi prvků

                       RAi = dRAi +(-) Ad

 

4) Dalším krokem je zpětný převod získaných hodnot na ekliptiku.! Přepočet z RAi se provádí s deklinací natálního progresivního prvku i !

5) V tabulce aspektů potom zjistíme pro zadaný orbis vzniklé aspekty, případně pro predikci či rektifikaci použijeme prognostický graf nebo aspektový diagram.

V aspektovém diagramu můžeme zjistit čas naplnění direkce pro zvolené promisory a signifikátory.

 

 

B) Diskuze

 

Víceméně všechny typy PD, zodiakálních nebo mundánních se shodují ve výsledcích při použití direkcí os (rozumí se konjunkce promisorů s ASC, DESC, MC, IC jako signifikátorem). Ty také odpovídají nejvážnějším osudovým událostem v životě. Používaný orbis cca + (-) 6 měsíců.

Zvolený způsob zpětného přepočtu na ekliptiku ve velké míře ovlivňuje získané výsledky i v případě, že progrese je malá.

Porovnání je ukázáno v následující tabulce. Hodnoty jsou odečteny z aspektového diagramu. U nepřímých direkcí je nutné vzít přechod mezi konjukcí a opozicí, protože zatím nefunguje tabulka exaktních časů direkcí (udává pouze časové rozpětí v zadaném orbisu, ale exaktní čas je právě uvedeným přechodem).

Viz tabulka: ZDE

  

  

ZO značí zodiakální PD, M mundanní PD. Protože klasické zodiakální direkce os jsou počítány bez šířky, je jejich hodnota odlišná od mundánních, které uvažují šířku. Pro srovnání je tedy vhodnější uvažovat v tomto případě mundánní hodnoty. Výsledky jsou jednoznačné. Placidus počítal klasické Placidovy PD, Johannes pak modifikované Kuehrovy PD, oba dva s klíčem Ptolemaa. Rozptyl ZET8Pro se pohybuje od dvou měsíců a dosahuje s uvážením i nepřímých direkcí až 11 let. Do uvedeného orbisu se vejde pouze polovina vzorků přímých direkcí.Stejné výsledky obdržíme i pro aspektuální direkce.

Pro posouzení vlivu pohybu natálních planet během direkce jsou dále uvedeny hodnoty pro příklad W.A.Mozarta (konverzní direkce k= -1).

 

 

 

Promisor
Natální nRA
Korigované (Prog.)dRA  
Rozdíl %
Přibližně čas

Slunce   

309°48‘

309°42‘

-6‘

-36 d

Luna       

257°13‘

255°44‘

-1°29‘

-1 r 5 m

Merkur   

311°08‘

310°58‘

-10‘

-2 m

Venuše    

332°00‘

331°53‘

-7‘

-42 d

Mars       

90°22‘

90°23‘

+1‘

+6 d

Jupiter    

197°37‘

197°37‘

0

0

Saturn    

304°21‘

304°20‘

-1‘

-6 d

Uran     

344°48‘

344°48‘

0

0

Neptun     

132°05‘

132°05‘

0

0

Pluto     

257°32‘

257°31‘

-1‘

-6 d

Z tabulky je zřejmé, že významný vliv může mít, jak bylo řečeno, Luna. Vzhledem k její denní rychlosti asi 1°6‘ za 30 let. U ostatních planet je tento vliv zanedbatelný, navíc se často uplatňuje retrogradita. Přesto i s uvážením rozdílu daných použitou korekcí nelze pominout tak velké rozdíly, které se projevily. Problém je tedy skryt v použitém algoritmu zpětného přepočtu hodnot na ekliptiku.

 

C) Závěr

 

Zda jsou takto počítané primární direkce použitelné v praxi si musí každý ověřit sám na dobře zrektifikovaném horoskopu se znalostí osudových událostí v životě. Podle mé současné zkušenosti je jejich použití problematické a vede ke značným chybám.

 

                                                                          Ing. Petr Radek