Heindel

Slunce v 1.domě                                                                                                                                       

Slunce je zdrojem života. První dům znázorňuje tělesný stav a životní podmínky našeho dětství. Dobře ozářené Slunce v 1. domě  rozmnožuje životní síly a urychluje jejich obnovu. Slunce zde projasňuje život v době dětství a upevňuje povahu, činí člověka družným a veselým, zaměřuje jeho úsilí na dosažení  vodního úspěchu a dodává mu odvahu k překonání překážek. Jeho postoj k životu je radostný a nadějný a tím zvyšuje své vyhlídky na úspěch. Tito lidé zastávají rádi vedoucí místa a uplatňují vůči jiným svou autoritu. Vyžadují úctu a uznání za svou přímost a čestnost, které uplatňují ve svém konání. Je-li Slunce v 1. domě poškozeno, snižuje zásobu životních sil, působí plachost a váhavost, nedostatek odvahy a ctižádosti. Za těchto podmínek jsou vyhlídky na životní úspěch nepatrné kromě případů, kdy tento vliv je mírněn převahou jiných příznivých aspektů.

 

Slunce v 2. domě                                                  

Takový člověk najde přízeň lidí, kteří budou podporovat jeho hmotný blahobyt a jejich pomocí si zajistí pohodlný život. Tento vliv dává rovněž sklon k mrhání penězi podle pořekadla, lehce nabyl, lehce pozbyl. Dokud není tento zvyk překonán, hrozí nedostatek peněz, neboť není tak důležité kolik vyděláváme, ale jak umíme hospodařit. Zůstaneme chudí, budeme-li mít příjem ve výši  jednoho milionu a výdaje ve výši dvou milionů.

 

Slunce ve 3. domě

Toto postavení znamená život protkaný kratšími cestami a činí člověka bystrým pozorovatelem se sklonem ke zkoumání věcí a jejich vzájemných vztahů, neboť rozum má jisté vědecké nadání. Je to dobrý vliv pro spisovatele, protože pomáhá získat přízeň a pozornost veřejnosti.

 

Slunce ve 4. domě                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Je to v jistém smyslu nevýhodné postavení, neboť zbavuje člověka  slunečních sil během větší části života a důsledkem je neustálý namáhavý zápas. Tento dům vládne lidskému stáří a je útěchou vědět, že stáří je ozařováno zlatými paprsky zapadajícího Slunce. Tíha života se stává snesitelnější.

 

Slunce v 5. domě

Pátý dům vládne námluvám, zábavám, vzdělání, publikacím a dětem. Slunce v tomto postavení podporuje všechny tyto věci kromě dětí. Takový člověk je oblíbencem druhého pohlaví, představuje zdroj radosti pro jiné a mívá úspěch jako učitel, nakladatel a redaktor. Kupodivu je toto postavení Slunce nevýhodné pro vlastní děti, zvláště padne-li hrot tohoto domu do znamení Lva. Zdá se, jakoby žhavý plamen vášní spálil lidský zárodek dříve, než zapustí kořeny. Tento vliv je mírněn, je-li hrot domu ve vodním znamení. Má-li jeden z manželů Slunce v 5. domě, potomstvo není početné.

 

Slunce v 6. domě

Slunce je dárcem života a je-li v 6. domě, jeho postavení je slabé a tok životních sil je zahrazen. Lidé se Sluncem v tomto postavení jsou zvlášť náchylní k nemocem a pomalu se zotavují. Z tohoto důvodu bývají často a dlouhodobě nemocni do té míry, že se stávají invalidy.Je-li takový člověk zaměstnancem, je ve své práci zdatný. Nebude  mít potíže získat dobře placené místo, avšak vůči zaměstnavatelům bude uplatňovat zvýšené nároky. Bude často měnit zaměstnání pod záminkou, že jeho schopnosti nejsou dostatečně ohodnocovány. Bude-li sám zaměstnavatelem, kyne mu úspěch v obchodě, avšak bude mít potíže se svými zaměstnanci, kteří si budou počínat svévolně.Dává-li celý horoskop vyhlídku vymanit se z dosahu nemocí, je Slunce v 6. domě znamením uplatnění v chemii, přípravě dietních jídel a ve zdravotnictví.

 

Slunce v 7. domě

Podniky provozované s podílníkem často ztroskotávají pro sobectví, avšak má-li někdo Slunce v 7. domě, nemá důvodu k stížnostem, neboť vždy najde člověka s vyvinutým smyslem pro čest. Manželství je nejdůvěrnějším společenstvím a Slunce v 7. domě je v tomto ohledu zvlášť výhodné, neboť spojuje takového člověka s druhem naprosto spolehlivým a věrným, který bude vždy udatným pomocníkem v nárocích a zkouškách kladených životem. Žádný pozemský poklad nevyváží takovou trvalou pomoc a náklonnost a je to snad nejlepší postavení Slunce. Stane-li se, že takový zrozenec se zaplete do soudních sporů, je oblíbencem spravedlnosti a spory mají pro něj příznivý průběh.

 

Slunce v 8. domě

Osmý dům tvoří úhel dopadu sil, které způsobují smrt. Je zřejmé, že Slunce jako dárce života má zde nevýhodné postavení a je příčinou brzkého konce nejednoho nadějného života. Stává se, že lidé se Sluncem v 8. domě putují životem jako neznámí žebráci, avšak po smrti dosahují slávy a jsou známi jako geniové.Druhý dům poukazuje na naše peněžní poměry a způsob využití peněz získaných vlastní prací. Osmý dům ukazuje na zdroj peněz, které člověk obdrží bez vlastního přičinění, např. dědictvím, jako věno manžela apod. Osmý dům tedy znamená zvětšení majetku po svatbě a rovněž sklon manželského partnera zacházet s penězi marnotratně.

 

Slunce v 9. domě

Toto postavení projasňuje rozum a obdařuje člověka nejvyššími ideály a ctižádostí. Činí ho v každém ohledu tolerantním a ohledu- plným, odlišné názory jiných posuzuje s pochopením, je vznešený a dobrosrdečný. Jeho vnitřní nutkání ho přivádí do styku s problémy života a pokouší se o jejich řešení, zajímá ho původ života a další posmrtný vývoj. Takový Duch bývá zaměřen na filozofii, metafyziku a náboženství. Zpravidla dosahujeme toho, co konáme s láskou a takoví lidé se Sluncem v 9. domě se stávají výbornými státníky, zákonodárci, právníky a kněžími. Vynikají ve všech intelektuálních a vědeckých povoláních. Osud je často vede do cizích zemí.

 

Slunce v 10.domě

Toto postavení je jedna z nejlepších záruk pro dosažení úspěchu v životě. Taková osoba dosahuje sociálního vzestupu přízní nadřízených a zastává zodpovědná místa. Ve společnosti je vysoce vážena a často bývá zvolena poslancem. Počíná si spravedlivě a nezávisle.

 

Slunce v 11. domě

Znamená, že se splní přání a naděje takového člověka. Má mnoho přátel a sám je přítelem velkého počtu lidí.

 

Slunce ve 12. domě

Slunce v tomto úseku zvířetníku je znakem osamělé duše, která se vyhýbá přátelům a známým. Naznačuje nebezpečí rozporů se zákony a státními orgány. Takový člověk se rovněž nedovede vpravit do rodinného prostředí. Důsledkem soustavných potíží je dobrovolný nebo vynucený odchod do vyhnanství, v němž žije jako cizinec mezi cizinci. I když tyto krajní poměry nevzniknou nevyhnutelně, je první třetina života naplněna zpravidla neúspěšnými pokusy dosáhnout rovnováhy a započít uskutečňování celoživotního úkolu. Slunce v 6. domě, rovněž ve 12. domě, ovlivňuje příznivě práci v nemocnici, v oboru chemie, v laboratoři a s trestanci. Dává lásku k okultismu, mystice a podněty k zvláštním výzkumům.