Rudhyar

SLUNCE v každém z domů naznačuje, že druh zkušenosti reprezentovaný příslušným domem bude vyžadovat spontánní vynaložení relativně značného množství životní energie.

V 1.domě by tato energie měla být zaměřena na hledání identity a intuitivního poznání sebe sama. Člověk, jehož Slunce právě vychází, bude pravděpodobně vybaven vnitřním nadšením, svěží povahou, či prostě robustním zdravím, jež mu umožní s jistotou a převahou vyzařovat podstatu své osobnosti a intenzitu emocí. Sluneční funkce mu bude napomáhat k úspěchu. Negativním aspektem tohoto postavení může být pýcha a "nestydatost".

Ve 2. domě povzbuzuje Slunce vytváření vnitřního nebo vnějšího bohatství, což znamená, že osobnost bude vstřebávat kolektivní, zděděné nebo sociální energie. Tyto kolektivní energie - které se mohou projevovat ve formě peněz - mohou přemoci individualitu příslušné osoby, mohou člověka ovládnout, místo toho, aby on ovládl je. Vitalita se může stát hrabivostí, "mít" může znamenat víc než "být". Na druhé straně se ovšem takový člověk může stát velmi úspěšným správcem bohatství, a naplnit tak svůj individuální osud.

Ve 3. domě by měla sluneční vitalita zvýraznit schopnost přizpůsobit se okolnímu světu, což ve specificky lidském smyslu znamená inteligenci. Intelektuální úsilí bude přitahovat mohutný proud energie. Silou ducha, který je současně jasný a analytický, je možno dosáhnout osvícení. Slunce ve 3. domě nečiní člověka nutně intelektuálem v obvyklém slova smyslu. Může jej však obdařit mohutnou schopností poskytovat svému okolí životodárnou energii.

Ve 4. domě zdůrazňuje Slunce životodárnou sílu vnitřních zkušeností a vývoje osobnosti, v mnoha případech naznačuje živý kontakt s předky, s domovem a tradicí. Kořeny osobnosti jsou silné a prožitek této síly může přirozeně a spontánně vést k jistému druhu osvícení. Toto postavení Slunce může přinášet sebedůvěru a hlubokou víru ve vlastní "původ", může však také znamenat nutnost usilovat o jistotu, případně o ni bojovat.

V 5. domě může - ale nemusí - Slunce naznačovat uměleckou tvůrčí sílu a spontánnost v sebevyjádření. Životní síly mají tendenci projevovat se v dobrodružných a snad i spekulačních akcích, které jsou obvykle naplněné emocionálním obsahem, často však také egocentrické,pak jsou výrazem vnitřního tlaku, který se zdá být nesnesitelný. Může přitom převládat motiv lásky, jako např. v případě vévody z Windsoru. Může však také jít o silnou touhu po využívání moci a po vůdčím postavení, zejména v situacích, které vyžadují silnou vitalitu. Zde by bylo možno jmenovat Franklina D. Roosevelta a Lenina.

V 6. domě může Slunce naznačovat hodnotu, kterou má cesta služby a oddanosti, tuto cestu může osvěcovat mistrovský jedinec. Tvrdá práce nebo soustředění vyvolá z hloubi osobnosti energie pocházející z prvotního zdroje síly. Krizím a změnám bude takový člověk čelit s velkou silou a důvěrou. Taková osobnost by si měla uvědomit, že proměnlivému osudu je nutno čelit a že je možné mu čelit s úspěchem. Je možno očekávat smysl pro oddanost velmi vzrušujícímu úkolu, avšak Slunce v domě, který se vztahuje také ke zdraví a nemoci, může také naznačovat nutnost využití síly vůle pro sebeuzdravení. Neznamená nízkou vitalitu, nýbrž spíše koncentraci životních energií s cílem překonání určité slabosti, karmy nebo důsledků chyb.

Stojí-li Slunce v 7. domě, směřují životní energie k uplatnění především v meziosobních vztazích. Jedinec obvykle dospěje k jasnému poznání svého hlavního životního úkolu tím, že se spojí s jinými lidmi ve snaze o vytvoření základny, na níž je možno vybudovat pocit spoluúčasti na řešení určitého sociálního úkolu. Takový člověk může být světlem pro své partnery nebo může své poslání nalézt ve zkoumání meziosobních vztahů, jako např. psycholog C. G. Jung. V negativním smyslu to může být autokrat, který využívá svých partnerů k vlastnímu úsilí o dosažení mistrovství. V každém případě zde meziosobní vztahy vyžadují velkou pozornost a také se jim jí dostane. Právě ony přispějí k uplatnění toho nejlepšího, co v jedinci je, podle charakteru jeho osobnosti a podle jeho osudu.

V 8. domě žehná Slunce plodům každého vztahu, jakož i všemu, co rozšiřuje a osvětluje pocit těsného sepětí se skupinovým procesem a zapojení se do něj (sociální či okultní rituál). Může posilovat řídící schopnosti i schopnost ztotožnění se s každou silou, která může člověku pomoci prorazit bariéru známého, egocentrického. Zvýrazňuje využití síly, vznikající ze vztahů a z výsledků nedávné minulosti. Odtud plyne vztah tohoto domu k dědictví.

V 9. domě dává Slunce porozumění, může však také naznačovat nezřízenou ctižádost. Podporuje také snahy o vlastní či skupinovou expanzi. Vyvolává velkou přitažlivou sílu všeho cizího a exotického, jakož i mystického. Zdůrazňuje význam náboženství a filosofického úsilí, životní energie se zaměřuje na poznání základu všech sociálních a kosmických vztahů. Je zapotřebí sledovat a studovat "velké sny". Nebezpečí zde spočívá v opojení velikostí či ve velikášství, které může vést ke ztrátě kontaktu s každodenní realitou.

10. dům je oblast naplnění a veřejné či profesionální činnosti. V tomto domě tedy může Slunce naznačovat vnější úspěch, vůdčí postavení, společenskou moc a prestiž. Toto postavení může přinášet proslulého otce nebo život v autoritářské společnosti. Může také znamenat, že základní energie osobnosti bude více méně trvale vynakládána na zvládání obtížných či nepříznivých situací. Postavení planety v určitém domě může vyvolávat problémy s druhem síly, kterou planeta reprezentuje. Při tomto postavení Slunce se často dosahuje vynikajících výsledků sebepřemáháním, jindy jde o přirozené, spontánní a nepotlačitelné charisma osobnosti.

V 11. domě stojí Slunce u takových lidí, kteří se vyznačují nadšeným úsilím o sociální či kulturní reformu nebo revoluci, kteří vnášejí novou vitalitu do sociálních či kulturních skupin, k nimž náležejí. Energie těchto lidí se bude orientovat spíše na budoucnost než na naplňování tradičních představ. Mohou to být bojovníci za určitý cíl, jako byli George Washington, Sun Jat- sen nebo Upton Sinclair. Mohou také být výtečnými správci společenského bohatství. Měli by si vážit přátelství a kultivovat svůj vkus.

Slunce ve 12. domě směřuje k osvětlení "nevyřízených" záležitostí z minulosti. Vyjasnění karmy se může stát ústředním životním úkolem, což může znamenat očištění podvědomí a překonání přízraků neprožitého života, ať již ve smyslu reinkarnace, nebo pokud jde o prvních 28 nebo 56 let tohoto současného života. Ke zvládnutí tohoto úkolu bude takový jedinec potřebovat velkou sluneční energii a tento úkol bude stále znovu na sebe poutat jeho pozornost. K osvícení může dojít za pobytu ve vězení nebo během odloučenosti způsobené zdravotní, sociální nebo psychickou krizí. Identifikace s některým velkým vzorem z kolektivního nevědomí může být zdrojem síly pro nový začátek.