Schulman

ASPEKTY K BODU ŠTĚSTÍ

 

Kvadratury

Tvoří-li planety s bodem štěstí kvadraturu, svádí nás to myslet si, že tím připravují člověka o jeho radost. To ale není pravda. Kvadratury ve skutečnosti vytvářejí napětí, které nutí člověka k činu. Podle Freuda je čin tím, co vyvádí člověka ze snového stavu. Čím více člověk dělá, jedná, podílí se, pracuje, usiluje atd., tím blíže je schopen přivést sebe samého ke zhmotňování snů.

Snít nebo spřádat fantazie o tom, co mi přinese radost, neznamená této radosti dosáhnout. Přiznat si, že se dosažení nějakých velkých tužeb děje následkem soustředěného úsilí, je prvním krokem k jejich dosažení.

Čím nepřátelštější jsou planety, které kvadratury s bodem štěstí tvoří, tím hlubší studnu nepřízně osudu člověk hloubí, aby následně vytvořil o to větší prostor pro svou radost. Vždy musíme mít na paměti, že to, co děláme, neděláme proto, abychom si mohli stěžovat na námahu, kterou to zahrnuje, ale spíše proto, abychom si jasně a pevně vytyčili cestu a způsoby a prostředky, které nám pomohou v realizaci toho nejpozitivnějšího, co může z bodu štěstí vzejít.

Výhodné planety tvořící kvadraturu s bodem štěstí mohou přinést člověku naplnění jeho tužeb dříve, nebo za pomoci jednodušších metod. V tomto případě si musí člověk pamatovat, že je mnohem obtížnější si radost udržet než získat! Někdo si může přát stát se zpěvákem a prostřednictvím výhodných kvadratur k bodu štěstí v desátém domě může usilovat o to, aby jednou natočil hit. Ale kolik procent z milionů zpěváků, kteří natočí hit, natočí také druhý nebo třetí? Méně než jedno procento z nich je ve skutečnosti schopno v úspěchu pokračovat! Podívejme se na to z jiné části horoskopu. Člověk může mít bod štěstí v jedenáctém domě, s nímž svírají kvadraturu výhodné planety. Tyto kvadratury pomáhají dodávat energii při aktivním vyhledávání přátelství. Protože však tito přátelé přicházejí poněkud snadno - díky výhodné energii, která se tímto směrem soustředí - člověk si je mnohdy neudrží příliš dlouho, protože není schopen si uvědomit plnou cenu toho, čeho dosáhl.

Kvadratury k bodu štěstí vytvářejí ve své podstatě dynamickou energii, kterou může člověk využívat k tomu, aby dosáhl té největší radosti. Ať už tato radost přichází snadno nebo s obtížemi, ať už její dosažení zabírá relativně krátkou dobu nebo celý život, není nic lepšího než se stát součástí „radosti" samé. Lekcí těchto kvadratur je, že na konci vynaloženého úsilí leží odměna, která stojí za to!


 

Trigony

Planety svírající s bodem štěstí trigon navozují v životě člověka vnější okolnosti, které ho vedou ke štěstí. U těchto aspektů nabývá velmi na důležitosti, aby se člověk za svým bodem štěstí aktivně nehnal, protože bude-li to dělat, bude se mu štěstí neustále vyhýbat. Na druhou stranu tím, že se prostě naučí plynout s okolnostmi, lidmi a událostmi, které přicházejí do jeho života a odcházejí z něj, dosáhne automaticky bodu štěstí, aniž by o to vědomě usiloval.

Trigony vždy navozují vnější zkušenosti, ale ne vždy tak snadno, jak by se mohlo zdát. Nepřátelská planeta svírající s bodem štěstí trigon způsobuje, že člověk prochází poněkud obtížnými okolnostmi, které drží ve svých rukou druzí lidé. Nicméně jsou to přesně ty okolnosti, jejichž prostřednictvím posléze zrealizuje své touhy. Má-li člověk kvadratury k bodu štěstí, je jeho cesta zdánlivě přímější, protože vychází z jeho nitra. Vykazuje-li však jeho horoskop k tomuto bodu trigony, pohybuje se člověk mnoha různými směry - v podstatě vklouzává a vyklouzává z reality každého člověka, kterého potká, a tato realita nějakým způsobem představuje to, co pro něj znamená jeho bod štěstí. Je to člověk, který jde „křivolakými cestami", nicméně i přesto vždy dorazí tam, kam jde. A zajímavé je, že se tam často dostane navzdory sobě samému!

Pocházejí-li trigony k bodu štěstí od přátelských planet, je pro člověka mimořádně snadné realizovat své sny. Stále znovu a znovu se ukazuje, že je v příslušné oblasti, kterou jeho bod štěstí symbolizuje, velmi šťastný. Lekcí v tomto případě samozřejmě je netlačit příliš na své štěstí, ale spíše je ocenit jako součást Boží Štěstěny, jíž je z nějakého neznámého důvodu hoden.

 

 

Opozice

Planety, které tvoří s bodem štěstí opozici, tvoří zároveň konjunkci s bodem neosobního vědomí. Tudíž to, co člověku v jedné oblasti berou, mu v jiné dávají. Tyto planety fungují nejlépe, nepokouší-li se je člověk využívat k vlastnímu prospěchu. Člověk nemusí striktně dodržovat pravidlo o tom, že musí více dávat než brát. Namísto toho je důležitější, aby tyto planetární energie využíval k přivlastňování si vlastností, které tyto planety představují, nebo výsledků, které vytvářejí. Ovzduší odstupu jen napomáhá co nejlepšímu fungování a v žádném případě člověku nebrání v prožívání přislíbené „radosti" jeho bodu štěstí.

Tyto planety představují cesty, jakými se člověk podílí na světě prostřednictvím bodu neosobního vědomí. Ukazují mu, jakým způsobem se do značné míry podobá všemu ostatnímu živému, namísto toho, aby zdůrazňovaly jedinečnost, kterou v sobě člověk touží nalézt jakožto identickou strukturu svého ega. Tyto planety však nemají za úkol fungovat na osobní úrovni; jejich prostřednictvím člověk vidí, jakým způsobem je do značné míry součástí toku životních zkušeností, které jsou všem lidem společné. A v osobní rovině mu to dává pocit sounáležitosti, který by si jinak možná neuvědomil.


 

 

Konjunkce

Planety tvořící konjunkci s bodem štěstí pomáhají člověku dosáhnout jeho největší radosti, naučí-li se je používat a umožní-li jim pozitivně fungovat. Tyto planety vedou energii v souladu s jeho cestou směrem ke štěstí, takže nemůže jinak než toto štěstí nalézt. V podstatě mu dodávají schopnost neuhýbat od cíle, ke kterému má namířeno.

Tyto planety tvoří zároveň opozice k bodu neosobního vědomí. Tím člověku brání stát se příliš neosobním. To by působilo vzhledem k jeho osobní realitě jako rozptýlení. Charakter každé planety tvořící konjunkci s bodem štěstí navíc napomáhá přesně definovat to, co přinese člověku štěstí. Dokonce i nepřátelské planety mohou člověku přinést štěstí. Mnozí lidé zakoušejí velkou „radost" z boje! Odeberme jim důvod, proč by měli bojovat či se prát, a hluboce je zarmoutíme. Mnozí lidé mají velké potěšení z toho, že si zařizují život tak, aby vypadal obtížně. Pokusme se jim učinit život snazší a zarmoutíme je! Stav radosti si tudíž nemusíme nutně představovat jako pocit blaha, který mají lidé obvykle na mysli. Jde pouze o schopnost naplnit to, co si člověk určí za schopné učinit ho skutečně šťastným!


 

Neaspektovaný bod štěstí

Vyskytuje se velmi často. V těchto případech je zajímavé prostudovat planetu, která je bodu štěstí nejblíže. Často poskytuje vodítko vypovídající o tom, jakým způsobem se člověk pokouší dosáhnout svého pocitu radosti, tj. jakých prostředků užívá, aby dosáhl svých cílů - zda jsou tyto prostředky pro něj snadné či obtížné nebo zda mu skutečně pomáhají dosáhnout bodu štěstí nebo ho od něj odklánějí. To vše záleží na tom, jaké další aspekty tato „nejbližší planeta" v horoskopu přijímá. 

 

Martin Schulman: Karmická astrologie - Radost a Bod štěstí

 

--