Vladimír Sládeček

Aspekty jednotlivých planet s Lilith

Slunce

Lilith v aspektu ke Slunci naznačuje vztah mezi tím, co jsme v životě a naší potřebou autonomie. Aspekty mezi Sluncem a Lilith se hojně vyskytují u prominentních osobností.

Konjunkce – V jádru bytosti je moudrost. Je-li však Lilith před Sluncem, pak sebeničící tendence, zneužívání drog, extrémní sklony. Rozhodující boj mezi horním a dolním světem. Nervové, psychické nemoci, sebeohrožení. Časná smrt otce nebo nedostatečný kontakt s otcem. Problém se týká původu.

Sextil – Působí podobně, jako trigon

Kvadrát – Naznačuje silné osobní záření, ale s ničivým podtónem. Něco temného, tajemného stojí v protikladu ke slunečnímu jádru, což vzbuzuje obavy u partnera, či partnerky v lásce, ačkoli vlastník tohoto aspektu si toho ani není vědom.

Trigon – Působí velmi příjemně. Jedna planeta podporuje druhou. Aspekt podporuje vyzařování osoby, jeho charisma. Ztotožnění se s obrazem otce.

Opozice – Zde jakoby Lilith přejímala roli Slunce. Důležitější je zde znamení, ve kterém je Lilith než to, ve kterém je Slunce. Pro vztahy tato pozice není příznivá. Mnohdy po celá léta žije dotyčná osoba bez jakýchkoli vztahů, aniž by to pokládala za rušivý nebo důležitý problém. V některých případech vznikají manželství, která však dlouho mohou být bez sexuálních vztahů.

 

Luna

Aspekty naznačují autonomii od vzorů z dětství nebo také neschopnosti si vzory vytvořit a žít v nich.

Konjunkce – Silné vyzařování, vliv na lidi, davy. Při špatném ozáření konjunkce, může žena nebo matka narušovat klid domova, rodiny, snad svým povoláním nebo nepřítomností.

Sextil – Bez problémů, působí jako slabší trigon

Kvadrát – Mnohdy u politiků, kteří ztrácí popularitu a přízeň. Někdy sklon k drogám.

Trigon – Všední každodenní život bez problémů. Pokud se nějaké problémy objeví, pak se dají snadno řešit. Matka může být zdrojem síly.

Kvinkunx – Může přinést obsedantní poruchy – nucení vše několikrát kontrolovat. U žen může být problém s kojením, případně dítě z nějakého důvodu opouští domov. Problematický může být vztah k matce.

Opozice – Neurotický vztah k matce. Napětí mezi protilehlými oblastmi.

 

Merkur

Tyto aspekty naznačují schopnost autonomního zacházení s mluvením, slovem, písmem. Autonomie může být integrována v každodenním životě. Souladné aspekty zde jsou velmi příznivé v písemném i slovním projevu. Můžeme zde najít i jedince, kteří ovládají „automatické psaní“

Konjunkce – Silně zdůrazňuje Merkura. Vlohy pro jazyk, řeč, hezké vyjadřování, nejčastěji u řečníků, žurnalistů a spisovatelů. Je-li však konjunkce nepříznivě ozářena, může to naznačovat ztíženou komunikaci. Mnohým mluvením se často odbočuje od tématu.

Sextil - Vzájemně posiluje obě planety v jejich významu jejich zvířetníkových znamení. Uvědomování si, pochopení. Příznivé pro pedagogy.

Kvadrát – Zde je nutno, aby se Merkur přizpůsobil všednímu hovoru, vyjadřování (koktavost). Někdy konflikt mezi vyjádřením a intelektem na jedné straně a moudrosti a inspirace Lilith na straně druhé. Lidé se nechtějí ani nemohou přizpůsobit. Ostré kousavé výroky, urážející vyjadřování.

Trigon – Obě planety se vzájemně podporují. Merkur snadno vyjadřuje nebo přivede k vědomí to, co je v zájmu Lilith. Souladné spojení intelektu a inspirace může pak přinášet zcela nové struktury myšlení a spojení, originální a tvořivé cesty. Plodné využití vědy, kultury. Jasné představy.

Kvinkunx – Merkur zde přijímá a rozděluje energii Lilith. Vesměs se jedná o lidi, kteří se nedokážou svobodně a tvořivě vyjadřovat, ale používají různé vzory hovoru nebo výrazy, od kterých se nedokážou odloučit – frázovité vyjadřování. Může se vyskytnout i koktání, zajíkání se. Také se zde mohou najít mluvkové v domněnce, že mají misionářské poslání.

Opozice – Stává se, že Merkur vyjadřuje pravý opak toho, co chce vyjádřit Lilith. Tito lidé ne vždy se dovedou přizpůsobit každodenním, všedním strukturám, bývají jakoby ochromeni a zůstávají na místě, nemohou ani postoupit, ani couvnout. Chtějí se přizpůsobit, ale nemohou.

 

Venuše

Kladné aspekty mezi Venuší a Lilith činí člověka oblíbeným, snadněji získává popularitu. U mnoha prominentních osobností vidíme tyto aspekty, ale jak souladné tak záporné. Toto je možno snadno vysvětlit, když vezmeme v úvahu, že Lilith má něco společného se sváděním a Venuše se smyslností a přitažlivostí. Spojení obou tedy energií pak plodí charismatickou osobnost. Projevuje se více u žen, než u mužů.

Konjunkce - Zde se lidé snaží dosáhnout své autonomie uměním, tvořivostí, požitku nebo erotiky, ale i kombinací všech těchto oblastí. U žen převažuje snaha žít nezávisle, u mužů tato konjunkce podporuje styk s krásou, rádi se krášlí, zajímají se o krásu a umění, květiny, zahradu.

Sextil – Zde, jako by byla výzva k vývoji autonomie vlivem různých vztahů.

Kvadrát – Zde vzniká konflikt mezi láskou a partnerstvím na jedné straně a mezi autonomií a nezávislosti na straně druhé. Toto vyvolává nesnadné situace ve vztazích. Snaha po spojení je ze začátku velká a nastává pevné spojení, ale potřeba svobody vlivem Lilith zůstává stále v podvědomí, jako jemná nepohodlnost. Někdy také konflikt vzniká z rozdílných představ krásy. Nezávislost, nechuť k ženskému, sklon k homosexualitě, případně silná náruživost.

Trigon – Vystupování a vztahy především u žen, jsou přirozené, bez starosti o vlastní autonomii, především ve vzdušných znameních.

Kvinkunx – Naznačuje nucený vztah mezi snahou po autonomii a potřebou lásky, krásy a souladu. To se mnohdy projevuje v oblékání a vzhledu. Je to spojení touhy svádět a přitahovat na jedné straně a být nezávislý na straně druhé. Někdy to může vést k tomu, že ženy s tímto aspektem navštěvují kursy sebeobrany. Lilith podvědomě vede tyto ženy k sebeobraně vlastní autonomie snad i proto, že často s tímto postavením najdeme případy znásilnění. Dalším typickým rysem může být bezdětnost.

Opozice – Nebezpečí ochromení mezi Venuší a Lilith, obě planety mohou být „utlačeny“ a mohou tak i zcela zmizet ženské hodnoty. Mnohdy nastává vysoké napětí mezi odevzdáním se a snahou po nezávislosti. Pokud tato opozice zasahuje dům 4. a 10., pak napětí může být politického nebo veřejného rázu. Toto postavení také naznačuje sklony k hysterii.

Zvláštnost: Lilith a Venuše v sousedních znameních – když jsou tyto planety např. ve Skopci a Býku, pak snaha po autonomii je obzvláště silná. Ženy můžou mít milostné vztahy, ale zůstávají nezávislými a trvají na svém sebeurčení. Není důležité, jak tyto planety stojí za sebou.

 

 

Mars

Je zde napětí mezi Marsem – dobývajícím mužem a Lilith autonomní ženou. Mnohdy nalézáme výrazné tělesné zdůraznění.

Konjunkce – Schopnost správného konání ve správný čas a na správném místě. Někdy se projevuje jako snaha ukázat mužnost na venek. Někdy nalézáme i nekontrolovatelnou pudovost. Konjunkce se často vyskytuje u politiků. Spojení mužnosti s mocí v politice.

Sextil – Je poněkud slabší, ale neliší se příliš od trigonu

Kvadrát – Tento člověk je přesvědčen, že on jedná vždy správně a druzí nesprávně. Mohou se zde vyskytovat mnohé zdravotní problémy, případně malá nebo nesprávná péče o tělo. Kupodivu není tento aspekt nijak výrazně propojený se sexualitou. Někdy zde exploduje zcela náhle sklon k násilí.

Trigon – Instinkt pro správnou akci, správné jednání. Stálá chuť k pohybu, najdeme zde hodně tanečníků, sportovců. Štíhlá, pružná dynamická postava, bez tělesných problémů.

Kvinkunx – Lilith se zde staví proti Marsu, ba dokonce jej utlačuje. Takto pak vzniká sklon k nečinnosti. Odkládání, pesimismus – očekává se neúspěch z každé činnosti, do které se pustí, (pokud se do ní pustí).

Opozice – Má podobný vliv jako kvinkunx. Vymýšlí katastrofické nebo fantastické obrazy, kterých se pak obává. U muže nejistota ke vztahu – k jeho mužnosti.

 

Jupiter

Aspekt zde ukazuje vztah mezi nezávislou matriarchální bohyní Lilith a patriarchálním otcem bohů Jupiterem (Zeusem). V horoskopu ukazují na napětí mezi autonomií a hledáním smyslu života, mezi sváděním a religiozitou, mezi moudrostí a štěstím.

Konjunkce – Spirituální aspekt, vesměs se projevuje optimistická část, přesvědčení, že vždy a ve všem se vždy dobře povede. To mnohdy zabraňuje mentálnímu dospívání a dává nechuť převzít zodpovědnost. Při tomto aspektu je autonomie možná jen když se nalezne smysl života. Někdy předčasné přerušení ochrany, dozoru, které dítě potřebuje, rozchod s vnitřní jistotou.

 

Trigon - I zde objevením smyslu života vzniká nezávislost a svoboda. Čím více smyslu se nalézá, tím více autonomie je možné. Dosti příznivé v životě.

Kvadrát – Přímý konflikt mezi hledáním smyslu a autonomií. Například léčitel nalezne smysl svého života v tom, aby pomáhal lidem. To však omezí jeho autonomii a svobodu, protože tito lidé mají nároky na jeho čas. To je konflikt, který je nutno vyřešit. Nutné je tedy naučit se správně zacházet s energií, naučit se s ní hospodařit.

Opozice – Ochromuje velkorysost, a rozsáhlý pohled Jupitera a dává jen malý průchod jeho expansi. Lilith omezuje optimismus Jupitera a jeho konstruktivní nasazení. Tito lidé mají mnohdy bláznivý světový názor, popletené paranoidní ideje je mohou zcela ovládat, domnívají se, že je brzdí spiknutí bank, .. a další instituce. Destruktivní vliv Černé Luny.

 

Saturn

Aspekty zde naznačují spojení autonomii a svobodu Lilith s rozumem a omezeností Saturna. Lilith se zde může nalézt v trvalém osvobozovacím boji. Souladné aspekty se ukazují v horoskopech lidí, kteří prosluli nějakými svými výkony. Především konjunkce Lilith se Saturnem je velmi silná a nelze ji podceňovat v horoskopech ani v tranzitech, direkcích ani v solárním horoskopu.

Konjunkce – Sklon k obavám a strachu, který nemůže být vyléčen žádnou terapií. Může se zde jednat o fobie různého druhu, od psychopatických forem až po konstruktivní, která může přeskočit dobu. (Albert Einstein). Tito lidé si většinou vytvářejí svá vlastní pravidla. Někdy to však naznačuje i sklon k sebevražedným myšlenkám nebo brutálním či radikálním psychosomatickým poruchám. (6., 8., 12. dům).

Sextil – Je zde příležitost uspokojit stejně potřebu svobody a tvořivou sílu Lilith i struktury Saturna.

Kvadrát – Potíže s omezováním světa na jedné straně a snahou po autonomii na druhé straně. Konflikt je řešitelný poznáním odporu mezi oběma póly a změnou na jinou úroveň.

Trigon – Souladné spojení samostatnosti a autonomie se zákonitostí Saturna, kde přijímá společenská pravidla.

Kvinkunx – Snaha spojit jak hmotné podmínky, tak i autonomii, i když nějak spolu nesouvisí. Tento aspekt je jediný, který můžeme smazat, když jsme poznali, že není nutné vzájemně spojovat oba body, které spolu nesouvisí.

Opozice – V tomto aspektu nejsou vzájemně spojitelné tyto dva charaktery, pokud se v horoskopu nenajde bod v podobě trigonu nebo sextilu, který spojí oba tyto protiklady. Svobodu je možno nalézt, když se hmotné podmínky přijmou takové, jaké jsou.

 

Uran

Spojení mezi těmito „svobodnými duchy“ naznačuje, že někdy v životě přijde inspirovaný okamžik, kdy svoboda bude jasná. To nastává bleskově. Inspirovaný uranický duch objeví moudrost a svobodu Lilith. Souladné aspekty dávají originální, intuitivní myšlení, bývají mezi astrology. Nesouladné u lidí, kteří nepoznávají svou moudrost, nebo špatně s touto zacházejí.

Konjunkce – Zde nacházíme osoby zcela nezávislé a se svou svobodou velmi dobře vycházejí. Více s tím mají potíže lidé v jejich okolí, než oni sami. Mohou trpět nevázaností, neschopností navázat pevná spojení. Lidé s touto konjunkcí pečují o mezilidské vztahy neosobního nebo nadosobního rázu, přičemž mají mnoho známých, jednotlivců i společností. Mají sklon k bleskovým akcím. Především ve vzdušných znameních tato konjunkce může být velmi inspirující.

Sextil – Zde mohou tyto osoby vytvořit nové cesty navrhnutím náhlé bleskové změny. Řídit tento blesk již vyžaduje jistou jejich snahu a námahu.

Kvadrát – Uranova snaha po svobodě, jeho excentrika a inspirace, mohou být v protikladu k vnitřní hluboké moudrosti Lilith. Uran se domnívá, že on má v zásadě pravdu a svobodu a Lilith vychází z náhledu, že neexistuje pouze jedna pravda a svoboda. Jsou zde v konfliktu. Zde se vesměs prosazuje Lilith, zahaluje pravdu a svobodu jak Urana tak i svoji.

Trigon – Zde se vzájemně podporují něžným a lehkým způsobem. Nalézají se stále nové impulsy, ale nevytvářejí žádné konflikty. Vesměs souladně integrují. Lidé s touto konstelací intuitivně vědí, že si mohou zvolit. Mají jasné myšlení, hovor a jednání, občas až s geniálními kroky.

Opozice – Pokud tento aspekt není uvolněn trigonem nebo sextilem, pak vzniká věčný boj. Jednou vládne Lilith podruhé zase Uran a takto může přinést život plný změn a protikladů. Nenalézá ideální postoj nebo střední cestu.

 

Neptun

Zde kladné aspekty působí velmi slabě, mnohem zásadnější jsou konjunkce, kvadrát a opozice. Svoboda a autonomie Lilith spojená s neptunovskou všeláskou a pocitem spojení se všemi. Temná stránka však také může naznačovat vztah mezi sváděním Lilith a neptunovským splynutím a závislosti na drogách.

Konjunkce – Zahalená moudrost lásky – růžové brýle, nebo také slepá láska, poslušnost. Zde je velmi těžké najít vlastní autonomii a svobodu, můžou žít s pocitem, že jsou závislí na všech a na všem, neřídí svůj vlastní osud podle sebe. Když však toto spojení v sobě pochopí jako integraci vesmíru a získají silnější pocit, že svět je s nimi ve spojení, získají vysokou míru autonomie.

Sextil - Působí velmi slabě

Kvadrát – Zde proudí dvě energie disharmonicky proti sobě, které jsou snad v mnoha bodech stejné, ale vykazují zřetelně rozdílnou intuitivní úroveň. Jsou jako vysílače, které se vzájemně ruší. Tím horší je, že se tento boj odehrává v podvědomí a proto je to pro tohoto člověka neprůhledné. Možnost závislosti na drogách, vášeň.

Trigon – Zde se souladně vzájemně ovlivňují. Zvýšený jemnocit a intuice, podporuje jasnovidnost, hudební nadání.

Kvinkunx – Rovněž někdy ukazuje vášeň, závislost nejen na drogách, ale i na práci. (workoholik). Mnohdy zde Lilith brzdí hodnoty Neptuna, především možnost vidět vnitřní obrazy. Někdy je to nucení do hudby, ať už děti mají nadání a chuť nebo ne.

Opozice – Je podobná kvadrátu. I zde tápe Neptun v mlze, přesto je zde Neptun posílen, jakoby sbíral energii z Lilith, která nemůže vytvořit protiváhu. Může se zde jednat i o nemoc, vášeň, závislost.

 

Pluto

Opět i zde působí nejsilněji konjunkce, kvadrát a opozice.

Konjunkce – Čistá konjunkce se vyskytuje málokdy, měl ji v horoskopu Isaac Newton. Uvolnění krize, léčení.

Sextil – Působí slabě, ale může naznačovat možnost vědomě se připojit k nějakému zdroji energie, která podporuje autonomii.

Kvadrát – Královna noci a vládce podsvětí vztahují se do temnot. Manipulace hraje nejvýznamnější roli, buď někdo osobou v životě manipuluje, nebo osoba sama někým manipuluje. Pokud k tomu ještě přijde Saturn, pak sotva unikne nějakému pronásledování. Možnost dočasného „výsluní“ a po čase pád z výšky.

Trigon – Jen zvyšuje vyzařování osoby a její schopnost ovládat jiné nebo manipulovat s jinými, často osoby na vedoucích místech.

Kvinkunx – „Za každou cenu si podržet moc!“ Ukazuje se odmítání autorit a to už v otcovském domově. Sklon k úrazům především autonehodou.

Opozice – Stejně, jako u kvadrátu, moc vlastnit jiné. Zde však bezmocnost je ještě zřetelnější. Obavy před ztrátou moci, před pobytem v nemocnici…základem strachu je „vydat se do rukou jiných“.

 

 

Ascendent

Lilith v konjunkci s Asc., může ohrozit život dítěte při narození. Jen silný vliv Jupitera chrání dítě a to kdekoli v horoskopu, je-li jakkoli propojen s Asc. nebo Sluncem. Sklon k povolání porodní asistentky. U mužů sklon pečování o jiné.

 

MC

Možnost prosazení se, něčím vyniknout, proslavenost, popularita.

 

ZDROJ