Vladimír Sládeček

Chirón ve zvířetníkových znameních

 

(Domy pak ukazují blíže, o jaké hodnoty se tito lidé budou zasazovat)

 

Skopec

Vystupuje zde snaha o vlastní identitu, její nalezení, touha v něčem vyniknout. Tito lidé často razí cestu něčemu novému. Projevuje se zde aktivní energie, ale je nutno vyvinout jistou sebekázeň, aby tuto energii bylo možno vhodně a účelně vést a použít. Sklon k překotnému jednání přináší pak emocionální napětí. Zde se zraňujeme vlastní militantností. V dětství můžeme trpět nějakým nepřátelstvím, utlačováním nebo agresí. Je-li zde Chirón v konjunkci s ascendentem, je v počátku všechno nesnadné, těžké, objevují se pak reakce vzteku, když není možnost se prosadit. Síla roste objevováním nesnází a jejich zdoláváním. Je zde silná magnetická přitažlivost, na kterou jiní prudce reagují.

 

Býk

Hledání nových hodnot i ve stále se měnícím a nestálém prostředí. Tématika Býka vlastnictví a jistoty, zabezpečení, jsou zde mimořádně důležité. Tyto lidi nic nezadrží při dosahování toho, co pokládají za důležité pro přežití. Zastávají názor, že nikdo by neměl dosahovat blahobytu na úkor jiných. Jsou vynalézaví, pokud se jedná o překonávání nesnází ve hmotném směru. Je zde možno pozorovat velké nároky na vlastnictví. Připoutanost může být i sexuálního rázu. Měli by se léčit poznáváním moudrosti těla, naslouchat tělu, jíst jen když je opravdu hlad, spát když je únava.

 

Blíženci

Zde je kladen důraz na komunikaci. Dovedou navazovat mnoho kontaktů a zraňuje je, když nejsou pochopeni. Sklon učit se stále něčemu novému, sbírání nových poznatků. Rádi se otevírají novému způsobu myšlení a řešení problémů. Jsou napojeni jak na vědomí jednotlivých osob, které je obklopují, tak i na kolektivní nevědomí. Při špatné aspektaci může trápit nervová nebo dýchací soustava. Neuvážené výroky. Ke zlepšení napomáhá odchod na nějaké jiné, teplejší místo třebas i ve vzdálenější oblasti. Je-li však zde dostatek osobní jistoty a zralosti, pak se tito lidé snadno otevírají transpersonálním zdrojům léčivým a tvořivým. Mohou být médii nebo proroky.

 

Rak

Jistota při zajišťování domova. Rodina je nadevše. Je zde silný odpor proti agresi a nepřátelství, žije souladněji se svými city, než jiní lidé. Je nutno mít své city pod kontrolou. Bývá zde velmi nesnadné vymanit se z konzervativních proudů Saturna a napojit se na jemnější proudy Urana. Při nesouladné aspektaci Chiróna bude nutno překonat sklon k alkoholismu, drogám. Vztah k otci může být problematický nebo byl neznámý, či zemřel předčasně. Může být i známkou nějakého sadismu v domově rodičů. Při souladném ozáření vciťování, léčivé síly. U mužů toto postavení dává vesměs dlouhé „držení se matčiny sukně“ a také dlouhé hledání životní partnerky.

 

Lev

Sebedůvěra, snaha uchopení se vedení, protože k tomu není nikdo schopnější. Snaha o individualismus za každou cenu. Přílišná hrdost se vzpírá jakémukoli omezování, napomáhání třebas i v dobrém smyslu. Zde je nutno radit k trpělivosti, uvolnění. Dobře aspektovaný Chirón, především v MC ve Lvu, ukazuje silné použití vůle. U některých je v dětství zraněna jejich spontánnost, že pak jako dospělí se obávají, aby nebyli směšní. Při dobrém ozáření tito lidé dosahují krásy, popularity, obdivu. Při špatném ozáření bezdětnost nebo nesnáze, způsobené dětmi, které můžou být nemocné nebo předčasně umírají, případně brzy opustí domov rodičů.

 

Panna

Mnozí s tímto postavením mají duši Dona Kichota, snaží se napravovat chyby a korigovat omyly. Jejich vědomí je zaostřeno na vše, co je ve světě nesprávné. Je zde pevné přesvědčení, že by nikdo nikoho neměl ovládat a nikdo by neměl brzdit něčí vývoj. Najdeme zde i hodně workoholiků. Intuice pro dobré zacházení s časem. Léčitelské schopnosti. Kontrola zde hraje důležitou úlohu, buď je jí málo, nebo příliš. Toto postavení může také přinést sterilitu. Bude nutné překonat obavy z nemoci, z neúcty jiných lidí. Dobře uklidňuje a léčí pobyt u moře.

 

Váhy

Silný smysl pro spravedlnost, vyrovnanost. Pro tyto lidi je přirozené navazovat vztahy s jinými lidmi a snaha chápat je, bez omezení jejich náhledů. Na druhé straně mají sami zájem, aby je nikdo neomezoval. Nemají rádi úzkoprsé lidi a ty, kteří si hrají jen na svém písečku a nepřijímají jiné myšlenky. Umění v jakékoli formě je pro ně nutností, živí jejich duši, pokud nemají sami nadání pro umění, zajímají se o ně třeba jen pasivně. Měli by se naučit zcela vědomě myslet a jednat. Někdo zde trpí přemírou diplomacie. I v konfliktních situacích zůstává pozitivně tvořivým. S Chirónem ve znamení Vah není snadné zůstat jen nestranným pozorovatelem.

 

Štír

Na vyšším stupni vývoje se zde nacházejí lidé, kteří pracují na svém zdokonalení a snaží se o spojení se svým vyšším „já“. Na nižším pak jen snaha o uspokojení svých žádostí a chtíčů bez zábran. Najdeme zde spoustu zájemců o esoteriku, okultní disciplíny, jógu a filosofii. Mohou disponovat s větší léčivou silou. Dle aspektace a postavení Chiróna v domech lze usuzovat, že prožijí v životě nebezpečí nebo krizi smrti – klinická smrt. Při špatné aspektaci se může objevit schizofrenie, paranoidní jevy, setkání se sadismem, zneužíváním dětí, znásilnění.

 

Střelec

Tito lidé mají velmi silnou touhu po dobrodružství a hledají něco stálého, i když se stále vše mění. Pokud najdou svou filosofii, pak mají silnou touhu ji sdílet s jinými. Instinktivně jsou ve spojení se svými duchovními učiteli. Mnohdy filosofie, kterou získali v dětství od rodičů, nevyhovuje jejich potřebách a hledají něco nového. Je mezi nimi spousta poutníků, kteří navštěvují poutní místa a kostely. Dokážou se upsat i nějakému duchovnímu učiteli, guru, dokáží předvídat budoucnost, případně se povznášet nad duchovní úroveň.

 

Kozoroh

Potřebují pocit jistoty, že jsou na správné cestě. Nesnadno chápou jiné lidi a jejich cesty. Vyznačují se velkou trpělivostí, ovládáním času. Měli by se naučit naslouchat druhým. Při špatném ozáření snadno zneklidní, jsou podráždění, nesnadno si vytyčují správné cíle a nesnadno dosahují místo ve společnosti. Obtížně a ne vždy splní očekávání rodičů.

 

Vodnář

Imperativ těchto lidí lze vyjádřit jedním slovem – budoucnost. Nevyhovují jim lidé, kteří nemají zájem o pokrok, o novoty, ale mají silnou dávku sympatie pro ty, kteří alespoň o něco vyrostli nad všednost a davové mínění. Potřebují navazovat kontakty s lidmi, vyměňovat si ideje. Nedokážou stát za zavřenými dveřmi, ale mají snahu vstoupit tam, kde ještě nikdo nevstoupil. Neměli by pouze létat ve svých ideálech, ale naučit se stát pevně na zemi. Mohou být otroky nějaké ideje a nepozorovat, že tím se brzdí jejich vlastní pokrok, pak i snadno dojdou ke zklamání. Mohou zde být i obavy ze skupin a kolektivu, protože kolektivní ideje mohou snadno ovládnout osobnost.

 

Ryby

Ve všem, s čím přichází do styku, se snaží nalézt opravu. Ti, kteří dosáhli vyšší stupeň duchovního vývoje, se snaží o universální životní styl, o překročení současné všednosti, o sebezdokonalení. Vyznačují se silným optimismem, že se jednou svět změní k lepšímu. Mají neobyčejnou snahu projevit lásku ke všem a ke všemu. Je zde nutná snaha po spojení s božskou silou, s universální jednotou. Pokud naslouchá zpěvu mořských sirén, pak loď života snadno může narazit na skálu. Mnohdy potřebují povzbuzení. Vesměs je zde silná léčivá síla, spíše neptunického rázu. Atmosféra pro meditaci a universální lásku. Soucit s trpícími, slabými, nemocnými. Silný smysl pro hudbu. V létech 1861 a 1869 byl Chirón ve znamení Ryb. V USA byla válka severu proti jihu za zrušení otroctví. Jižní státy se nechtěly zříci svých privilegií. Chirón v Rybách v létech 1910 – 1918, kdy první světová válka změnila tvářnost Evropy. Invaze a protiinvaze změnily hranice mnoha států, tisíce lidí zemřelo otravnými plyny, které ve válce byly poprvé nasazeny. Invaze, plyn, utrpení mas jsou typické pro neptunovskou oblast, která se hodí k Chirónu v Rybách. Naposled procházel Chirón znamením Ryb v létech 1960 -1969. Zde zuřila silná partizánská válka ve Vietnamu, kde padly tisíce mladých mužů, nebo se vrátili zpátky se závislostí na drogách. 

 

ZDROJ