Rudhyar

Jupiter v jednom z domů nemusí znamenat “velké štěstí” v záležitostech, které tento dům představuje. Jupiter naznačuje, ve které oblasti života je možno nejúčinněji uplatnit snahu o naplnění života. V podstatě symbolizuje Jupiter lidské kamarádství a růst blahobytu nebo síly jako výsledků soužití a spolupráce.

 

V 1. domě Jupiter naznačuje, že jedinec nalezne sebe sama pomocí uplatnění vlastní autority a svých řídících schopností. Guru uskutečňuje své “božské vlastnosti” rozšiřováním svého vědomí v rámci kruhu svých žáků a následovníků, manažer potřebuje sociální aktivity, které je nutno spravovat. Je zde zásadní nezbytnost využívání tradičních hodnot, které ve skupině platí.

 

V 2. domě dodává Jupiter zkušenosti vlastnění pocit hojnosti, někdy až přesycení. Funkce Jupitera vede k tomu, abychom hmotné či duchovní statky spravovali v souladu s jejich uznávaným společenským uplatněním. Vlastník by se měl považovat za správce tohoto bohatsví ve prospěch společnosti, protože hodnota jeho bohatství má společenský charakter. Sobecké využívání privilegií je negativním aspektem tohoto postavení Jupitera.

 

Ve 3. domě by měl Jupiter dopomoci k rozvoji zkušenostem, jež jsou vlastní této oblasti. Při úsilí nejen o pouze uspokojivé, ale o stimulující přizpůsobení se požadavkům okolního světa by se měl rozum opírat o velké sociální a morální nebo náboženské myšlenky. Osoba by měla vyhledávat možnosti, které souvisí s experimentováním, učením nebo s předáváním informací v duchu přátelství a sociálního cítění; duch by měl shromažďovat velké množství informací a zpracovávat je tak, aby sloužily jako základ pro abstraktní zobecnění a zásady organizace.

 

Ve 4. domě dává Jupiter předpoklady pro rozšíření společenské základny osobnosti a pro vytvoření skutečného společenství ze všech členů zrozencovy domácnosti. Zkušenosti vztahující se na rozvoj osobnosti a na ztotožnění se s tradicí či určitou zemí se uplatní nejlépe tehdy, když jsou přijímány s optimismem a důvěrou ve spolupráci všech zúčastněných. V negativním smyslu může toto postavení znamenat, že jedinec se pyšní svými předky či rodinným majetkem. Také zde může jít o přehnanou honbu za ziskem či o snahu shromažďovat kolem sebe obdivovatele vlastní osoby.

 

V 5. domě dává Jupiter množnost plného a velkorysého milostného života zahrnujícího bohaté a temperamentní lidi. Jedinec by si měl i v těžkých dobách zachovávat důvěru ve svůj budoucí úspěch. Vyučování a výchova by se pro něho mohly stát plodnými oblastmi činnosti. Může věřit ve své společenské poslání, i kdyby tato víra měla sloužit pouze k tomu, aby podporovala jeho pokusy o vyjádření vlastního já. Jupiterova funkce v 5. domě může vyvolávat touhu po sebeuspokojení a pohodlném životě, k jejímuž naplnění jedinec využívá jiných lidí.

 

Jupiter v 6. domě staví do popředí vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či mezi učitelem a žákem. Vytváří porozumění a náklonnost, aniž přitom oslabuje smysl pro odpovědnost nebo autoritu. Poskytuje aktivní zájem o pracovní problémy či o všechny formy léčení. Člověk, který prožívá krizi či proměnu, by si měl zachovat naději a důvěru, léčitel či rádce by se měl plně věnovat svému úkolu. Člověk by se neměl snažit působit důležitě a neměl by usilovat o to, aby byl jakýmkoli způsobem uctíván.

 

V 7. domě ukazuje Jupiter hodnotu prohlubujícího se porozumění pro meziosobní vztahy a pro náklonnost k lidem. Zkušenost partnerství by měla být chápána ve smyslu společenského a kulturního úkolu, t.j. jako základ pro účinnější součinnost s vlastním společenstvím nebo se společností. Je-li Ascendent zrozence ve Střelci, bude taková osoba hledat svou vlastní podstatu s pomocí vztahů. Takový člověk bude buď usilovat o vztahy k množství různých lidí, nebo o vztah k osobě, která mu může ukázat mnoho možných cest ke sdílení myšlenek a energií. Příklad: C. G. Jung.

 

V 8. domě poukazuje Jupiter na potřebu účinně a velkoryse spravovat plody jakéhokoli partnerství. Společnost od takového vůdce nějaké skupiny bude potřebovat schopnost porozumění, rozvážnost a smysl pro poctivou hru. Jeho vrozené společenské cítění bude vyhledávat situace, které mu umožní pracovat ve skupině a plnit řídící funkci při nějaké rituální činnosti.

 

9. dům představuje pole zkušenosti, na němž může Jupiter zazářit ve vší své nádheře a povzbudit buď silnou společenskou ctižádost a touhu po moci, nebo horlivé úsilí o pochopení procesu existence, ať již na společenské, právní, historické, náboženské, či na kosmické úrovni. Duch - a snad i ego - dosahuje stále větší šíře ve snaze o pochopení dějů a jejich redukování na použitelné vztahy nebo vzorce. Nebezpečí zde spočívá ve fanatismu či ve ztrátě individuality uprostřed příliš velkolepých projektů.

 

Jupiter v 10. domě vyžaduje, aby jedinec usiloval o velké role, jejichž společenská, politická či náboženská síla se veřejně ukazuje a oslavuje. Může se do takového společenského postavení narodit (královna Viktorie) nebo dlouholetým úsilím dosáhnout slávy a uznání (Victor Hugo, George Gershwin). I v případě, že jedinec nedosáhne veřejného ocenění, měl by ve svém vědomí stále živit snahu podílet se významnou měrou na životě společnosti nebo na obecných lidských záležitostech. Tato úloha je podstatou jeho osudu, i když snad bude nucen překonávat osobní překážky.

 

Jupiter v 11. domě naznačuje, že jedinec má zaměřit své schopnosti na uplatnění svých ideálů v rámci společnosti. Dobrým příkladem úspěchu v tomto smyslu je Henry Fond, jakož i vůdce Mormonů Brigham Young. Ideál však může spočívat také v zajištění příjemného života s přáteli po odchodu do důchodu. Úspěch v povolání je přitom chápán ve smyslu finančních výsledků, které zajistí pohodlný život ve stáří.

 

Ve 12. domě může mít Jupiter mnoho významů podle toho, jaký byl základní vztah jedince k jeho společnosti a ke kultuře jeho doby. Může přinášet bohatství, pocty a pohodlný život na konci cyklu zkušeností, který představoval úspěšný společenský vzestup. Soucitné a sociálně angažované osoby může vést k tomu, že poskytnou přátelství a náklonnost lidem, které zranila bezohledná společnost. Z tvůrčích osobností může učinit symboly velkých vymožeností kulturní epochy chýlící se ke konci, jakým se stal Dante na sklonku středověku. Může přinášet proměnu podvědomí osoby a přínosné využívání snů, dovnitř obrácenému životu v meditaci může dodat vědomí duchovního vedení - zejména v dobách společenské krize - a snad také vůli k sebeobětování.