Heindel

Merkur v 1. domě

Merkur na Ascendentu nebo v prvním domě činí člověka bystrého a důvtipného v souladu  se znamením vycházejícím nad obzor a s aspekty planet, které přijímá. Ohnivá a vzdušná znamení mají v tomto ohledu největší vliv. V Beranu a ve Lvu na Ascendentu působí větší impulzivitu než ve Střelci, avšak nejlépe účinkuje v Blížencích, ve Vahách a ve Vodnáři. Merkur ve vycházejících vodních znameních Ryb a Raka činí rozum mdlý a těžko- pádný, avšak ve vycházejícím Štíru je rozněcován energií Marsu a vyzbrojen jedovatým žihadlem Štíra. Má poněkud podobný vliv jako Mars ve Štíru, avšak nikoliv tak výrazný.

 

Merkur ve 2. domě

Merkur ve druhém domě je příznivý pro zisk pomocí  merkurických zaměstnání, zvláště je-li zrozenec zaměstnancem a má-li možnost být zprostředkovatelem jako jednatel, posel, úředník, písař apod.

 

Merkur ve 3. domě

Merkur ve třetím domě příznivě ozářen vykonává skvělý vliv na rozumové schopnosti zrozence. Myšlení je jasné a optimistické se sklonem ke studiu a výzkumu. Řeč je plynulá a lze očekávat výhody z krátkých cest. Vztahy k sourozencům jsou vyrovnané. Je-li Merkur ve třetím domě poškozen, vyskytuje se sklon k soužení a pesimismu, k potížím a rozporům se sourozenci a na krátkých cestách.

 

Merkur ve 4. domě

Merkur ve čtvrtém domě působí vratké domácí poměry. Označuje poutníka bez domova, jenž se přesunuje z místa na místo. Jen příznivý aspekt Saturna mu poskytuje více ustálenosti. Tento vliv je však výhodný pro lidí zaměstnané v oblasti Merkurova vlivu se stálým sídlem, např. v knihovně, v tiskárně, v redakci novin, jako zásobovač, skladník, jednatel apod. Je-li Merkur poškozen Saturnem, domácí poměry jsou převážně příčinou těžkostí a omezení.

 

Merkur v 5. domě

Merkur v pátém domě soustřeďuje zájmy a myšlení na vzdělání, zábavy, milostné vztahy a děti. Je-li Merkur příznivě ozářen Saturnem nebo Jupiterem, prohlubuje myšlení a zajišťuje úspěch v zaměstnáních, která souvisejí s výchovou, vydavatelstvím a veřejnými zábavami. Dobré aspekty Marsu a Venuše propůjčují úspěch v milostných záležitostech, avšak záporné aspekty těchto planet činí takového člověka krutým. Jeho city jsou nestálé vůči lidem, jimž vyznává lásku. Mívá starosti kvůli dětem (vlastním i cizím) a jako učitel je povrchní a nedbalý. Dobrý aspekt Slunce je skvělou známkou úspěchu ve státním úřadě nebo pedagogické funkci.

 

Merkur v 6. domě

Merkur v šestém domě zaměřuje myšlení především na vlastní prospěch, neboť je přehnaně ctižádostivý a náročný a v důsledku toho přetěžuje svůj organizmus a poškozuje své zdraví. Chabost nervové soustavy se obvykle projevuje v zažívacích poruchách zvláště střevních. Zrozenci jsou nedůtkliví vůči názorům, postojům a požadavkům jiných a tento duševní stav podrývá jejich zdraví a způsobuje rovněž mnoho nepříjemností ve styku s podřízenými. Se zálibou studují zdravovědu a výživu a vykazují pozoruhodné úspěchy v oboru chemie potravin a výživy, zvláště je-li Merkur dobře aspektován. Záporné aspekty Saturna a Merkura  v šestém domě působí chronickou invaliditu, která má svůj původ ve škarohlídství a trudnomyslnosti. Nepříznivé aspekty Marsu  a Uranu bývají příčinami sebevraždy ze zoufalství, které je způsobeno dlouhodobým přemítáním nad chronickou nemocí.

 

Merkur v 7. domě

Merkur v sedmém domě dobře ozářen je zdrojem popularity a oblíbenosti v literárních a vědeckých kruzích. Je to příznivé postavení pro veřejné řečníky a pro všechny, kdož jsou zaměstnáni v merkurických oborech a ve styku s veřejností. Je-li však Merkur v sedmém domě poškozen, působí tento vliv mnoho nepřátelské kritiky ze strany veřejnosti a takový člověk se snadno zamotává do sporů, které končívají u soudu, aby se hájil před zhanobením. Příznivě ozářený Merkur 7 sedmém domě znamená j! šťastné manželství s příbuzným nebo zaměstnancem, avšak je-li  poškozen, je buď zrozenec anebo jeho druh v manželství nespokojené povahy, která stále hledá chyby a nedostatky, takže manželství je pokaženo nepodloženými pochybnostmi, neustálými hádka't mi a planými řečmi o bezvýznamných záležitostech.

 

Merkur v 8. domě

Merkur v osmém domě a příznivě aspektován přináší zisk z literární nebo vědecké činnosti a vůbec z merkurických zaměstnání za předpokladu, že jsou prováděny ve spolupráci s některým společníkem. Toto postavení ohlašuje rovněž dědictví a zlepšení peněžních poměrů po svatbě zásluhou partnera v manželství, avšak je.li Merkur poškozen v osmém domě, naznačuje finanční potíže zaviněné manželským druhem a spory pravděpodobně v souvislosti s odkázaným dědictvím.

 

Merkur v 9. domě

Merkur v devátém domě příznivě ozářen dává zálibu pro záležitosti, jež souvisí s náboženstvím, vědou, písemnictvím a zákony. Myšlení je schopno pronikat do hloubky problémů života a bytí, filozofie a sociálních vztahů, objevuje se touha proniknout do hloubky vědění a poznání. Toto postavení dává obratnost v řeči i písemném vyjadřování a úspěch v oblasti náboženské, filozofické, právnické a vědecké. Myšlení umožňuje široký rozhled a přizpůsobivost a takový člověk je schopen změnit během svého celého života několikrát své názory v souladu s poznatky, které postupně nabývá. Jejich nové pohledy na svět jsou podloženy rozumovými důvody.Je-li Merkur v devátém domě poškozen, způsobuje jeho vliv nestálost myšlení, které je proměnlivé jako jarní počasí a promítá se do všech záměrů a každé činnosti. Takový člověk postrádá vytrvalost potřebnou k dokončení započatého díla a přirozenými důsledky jsou zklamání a pohromy po celý život. Někdy cestuje z místa na místo v honbě za štěstím, které však nenalezne, dokud se nenaučí soustřeďovat síly na jednu věc. Toto postavení je rovněž zdrojem konfliktů se zákony.

 

Merkur v 10.domě

Merkur v desátém domě a příznivě aspektován znamená přizpůsobivost a nápaditost, které uschopňují takového člověka úspěšně se potýkat se všemi nečekanými nahodilostmi života. Bývá úspěšným učitelem, vydavatelem a spisovatelem. Se zdarem se věnuje rovněž okultním studiím. Nachází-li se Merkur v některém vzdušném znamení, je vyjadřovací schopnost posílena. Mnohdy mají takoví lidé několik zaměstnání, avšak nejlépe se uplatňují v podřízeném postavení.

 

Merkur v 11. domě

Merkur v jedenáctém domě přináší mnoho známostí mezi literáty, vědeckými pracovníky a mezi lidmi ovládanými Merkurem. Tito zrozenci nebývají však dostatečně vytrvalí a důslední, a proto se nelze na ně vždy spoléhat, ledaže Merkur je velmi dobře aspektován. Toto postavení Merkura dává sklon ke kritice a cynizmu. Zbystřuje rozum a výřečnost.

 

Merkur v 12. domě

Merkur ve dvanáctém domě příznivě aspektován obdařuje člověka rozumem, který je zvlášť nadán k bádání v oblasti mystérií, okultizmu a tajných věcí. To platí hlavně v případě, kdy Merkur je mezi Sluncem a MC, tzn. předchází-li Merkur Slunce nebo vychází dříve než Slunce, neboť toto postavení lze srovnat s reflektorem, který osvětluje cestu vtělenému Duchu. Rozum takových lidí je jasný a pronikavý. Tento vliv je výhodný pro detektivy, pro vědeckou práci a pro okultizmus. Významní chemikové měli Merkura v tomto domě, neboť takoví lidé dovedou zkoumat nejmenší podrobnosti, které se zdají být jiným lidem malicherné a bezvýznamné. Je-li Merkur ve dvanáctém domě poškozen, zvláště Saturnem nebo Marsem, nebo je-li spálen nebo vychází za Sluncem, musíme se obávat, že rozum je zamlžen a důsledkem může býti pomatenost nebo šílenství. Je však třeba brát v úvahu planetu, která vysílá záporný vliv. Je-li to Mars nebo Uran, jde o mocné poškození, je-li to Saturn, dostavuje se trudnomyslnost. Avšak bez zřetele na tyto odlišné vlivy je Merkur poškozený ve dvanáctém domě příznakem vnitřního či vnějšího omezení. Silné poškození Merkura Saturnem v tomto domě může způsobit hluchotu.