Rudhyar

MERKUR v některém z domů naznačuje oblast zkušenosti, v níž se může nejúčinněji uplatnit schopnost sdělovat informace, hodnotit minulé zkušenosti a uvádět tyto zkušenosti do vzájemných vztahů. Ukazuje také podmínky, které jsou k uplatnění této schopnosti zapotřebí.

 

Stojí-li Merkur v 1. domě , bude mít člověk sklon využívat svých duševních schopností k tomu, aby objevil podstatu svého bytí a svého osudu. Svou odlišnost od ostatních lidí bude spatřovat ve svém rozumovém přístupu k vlastním problémům. Mnoho zde bude záviset na tom, zda Slunce stojí pod či nad obzorem. V horoskopu hinduistického mystika Rámakrišny stojí Merkur a Jupiter v 1. domě, avšak Slunce a Luna jsou v konjunkci ve 12. domě, čímž byly jeho náboženské životní energie polarizovány.

Ve 2. domě může Merkur vyvolávat nutnost intelektuálně se zaměřit na finanční nebo správní problémy, případně na způsoby využití myšlenkových popudů vycházejících z vlastní kultury například ke zlepšení přírodních produktů, výrobních postupů či určitého výrobku. Je zde možnost vydělat peníze intelektuálním úsilím.

Ve 3.domě působí Merkur v oblasti zkušenosti, ve které se zvlášť dobře uplatňuje. Ve vztahu k okolnímu světu je nutno klást důraz na intelektuální schopnosti, procesy učení a vše, co souvisí se sdělováním informací. Toto postavení je velmi příznivé pro ty, kdo se věnují vědeckým výzkumům (Louis Pasteur).

Ve 4. domě by měl Merkur poskytovat zejména sílu intelektuální koncentrace spolu se schopností rozpoznat nejvhodnější prostředky k vytvoření pevného základu osobní jistoty a síly charakteru. Někdy je při tomto postavení duševní život člověka ovládán národními či náboženskými tradicemi.

V 5. domě může Merkur přinášet literární nadání a schopnosti vyjadřovat vlastní citové impulsy formou sdělitelnou jiným lidem. Tvůrčí impulsy však mohou být příliš systematické a formální, čímž mohou ztrácet na určitosti a spontánnosti. Jinak také může jít o ducha poháněného emocemi a egocentrismem.

V 6. domě má Merkur vztah k duševní práci. Ukazuje význam využití duchovního potenciálu pro vlastní práci nebo pro oddanou službu nějakému úkolu či velké osobnosti. 6. dům se vztahuje ke krizovým situacím a k přeměně sebe sama, duch by proto měl být pružný, kritický a schopný objektivity vůči vlastnímu citovému životu i emocím druhých. K osobnostem s Merkurem v 6. domě patří C.G.Jung, Franklin D. Roosevelt a V.I.Lenin.

Merkur v 7. domě příznivě ovlivňuje kontakty s intelektuály a všechny činnosti, které definují meziosobní vztahy: smlouvy a intelektuální dohody všeho druhu. Duch bude dosahovat zralosti spíše pomocí vztahů k lidem než studiem knih. Člověk by měl být v každém ohledu objektivní a usilovat o odstranění nejasností.

V 8. domě přispívá Merkur k vypracování praktických detailů smluv na všech úrovních. Měl by také dodávat objektivitu pocitům sdílení a snahám o transcendentní zkušenosti. V tomto domě nabývá Merkur větší hloubky, jako tomu bylo např. v životě Ralpha Walda Emersona.

V 9. domě umožňuje Merkur jasné definování abstraktních představ nebo náboženských vnuknutí, či opatrné plánování dalekých cest a pokusů o rozsáhlou expanzi. Posiluje schopnost člověka vzpomínat si na své sny a pomáhá mu porozumět významu neobvyklých zkušeností pro vlastní individualitu a její úkol.

V 10. domě přináší Merkur s jistou pravděpodobností intelektuální základ pro poslání jedince. Vytváří potřebu jasného definování vlastní vědomé účasti v určitém společenství či společnosti jako celku. Dává sklon angažovat se v naléhavých sociálních či pracovních problémech, neboť zrozenec je přesvědčen o své schopnosti nalézt jejich řešení.

V 11. domě může Merkur přinášet mnoho cenných společenských kontaktů s intelektuály. Zrozenec by se měl především zaměřit na studium a hodnocení minulosti a na plánování lepší budoucnosti. Přátelé od něho očekávají duchovní podněty a intelektuální rady. Měl by se pokusit jasně formulovat vlastní naděje a přání.

Ve 12. domě naznačuje Merkur život obrácený dovnitř, život v meditaci, možná věnovaný transcendentním úkolům. Společnost nebo nemoc může jedince přinutit, aby se zřekl vnější aktivity. Velká pozornost by měla být věnována vnuknutím, myšlenkám nebo vnitřnímu vedení. Duch se může zaměřit na odstranění sociálních krizí nebo křivd či na vlastní karmu a podvědomé pudy.