Sakoian - Acker

Neptun potřebuje asi 164 roky k průchodu celým zvěrokruhem a zůstává v každém znamení zvěrokruhu asi třináct let.

Proto je význam jeho pozice ve znamení zajímavý spíš pro celé generace a historický pohled než pro interpretaci osobního horoskopu.

Pozice Neptuna ve znamení vypovídá o tom, jakým způsobem tvůrčí představivost lidstva v příslušném období třinácti let nabývá kulturní podoby. Lidé s Neptunem ve stejném znamení mají společný vyšší duchovní osud. Intuitivní a tvůrčí schopnosti takovéto generace se budou projevovat ve formě vlastností znamení, které je Neptunem obsazeno.

 

Neptun v Beranu

Neptun v Beranu charakterizuje pionýrskou generaci, která přináší pokrok v mystické a náboženské sféře, protože je iniciativní v oblasti duchovní tvorby a obrody. V negativním smyslu však může být jejím projevem duchovní nadřazenost a egoismus.

 

Neptun v Býku

Neptun v Býku naznačuje novou dějinnou epochu, ve které se v oblasti finančních a hmotných prostředků objevuje hodně idealismu. Taková generace se pokouší o praktické použití vizionářských vhledů. Negativní stránkou této pozice může být příliš velké lpění na penězích a materiálních hodnotách.

 

Neptun v Blížencích

Lidé generace Neptuna v Blížencích projevují své tvůrčí a intuitivní schopnosti v literatuře a poezii. Mají aktivní, živou fantazii a dar symbolicky a obrazně předávat ideje vyšších stavů vědomí. Za negativní rys je ovšem nutno brát skutečnost, že mohou mít sklony zabývat se výhradně snovým světem a jeho povrchními hodnotami. Může jít také o zmatenost v praktickém myšlení a komunikaci.

 

Neptun v Raku

Neptun v Raku znamená generaci, jejíž příslušníci mají velmi silnou psychickou vazbu na domov, rodinu a domovinu.

Jsou mimořádně soucitní a citliví a jejich religiozita má silné citové podbarvení. Je-li Neptun silně postaven a aspektován, projevují se u nich parapsychologické a mediumistické tendence. Hodně jasnovidců se narodilo s Neptunem v Raku. Negativními aspekty jsou plačtivá sentimentalita a příliš jednostranná citová vazba na vlastní rodinu. Může docházet i k zavádějící mediumitě, která může přitahovat vlivy nižšího astrálu.

 

Neptun ve Lvu

Ke generaci s Neptunem ve Lvu patří lidé s velkým hudebním a uměleckým nadáním. Zajímají se především o divadlo a interpretační umění. Jejich tvůrčí nadání je velkou měrou inspirováno vyššími úrovněmi vědomí. Lidé s touto pozicí Neptuna mají v lásce a milostném namlouvání sklony k romantice a idealismu.

negativním smyslu se u nich může projevovat sebeklam v milostných vztazích a také extravagantní výdaje při vyhledávání zábav a radovánek i nedostatečný vztah k realitě při zacházení s dětmi.

V bouřlivých dvacátých letech, kdy nemoudré burzovní spekulace vedly k finančním krachům, zruinování a velké depresi, byl Neptun ve Lvu.

 

Neptun v Panně

V Panně je Neptun v exilu a naznačuje generaci, jejíž tvůrčí a imaginativní schopnosti zkřížily materiální okolnosti.

Hodně z toho, co postihlo dorůstající generaci Velké deprese třicátých let, jde na účet Neptuna v Panně. Byla to doba hospodářského chaosu a jen velmi těžce se hledala práce, které vládne znamení Panny.

Negativní stránka Neptuna v Panně se může ještě zesíleně projevovat jako tendence k psychosomatickým onemocněním a v nadměrném emocionálním soustředění se na nepodstatné detaily. Pochybnosti nebo odmítání intuitivních podnětů by se mohly projevovat v podobě přehnaného materialismu. Nemoudré stravovací návyky jsou typické pro poškozeného Neptuna v Panně. Velká část poškozování našich potravin chemickými přísadami začala právě v této době.

 

Neptun ve Vahách

Dnešní poválečná generace má Neptuna ve Vahách. Za války prošlo manželství jako instituce velkými změnami a silně narostl počet rozvodů. Narušené rodinné poměry, které z toho vznikly, vedly u mladší generace ke značné nejistotě, což se dotklo i hodnoty párových povinností. S Neptunem ve Vahách se rodí instinkt pro emocionální a sociální přizpůsobení, který ve své negativní formě může vést k situaci, kdy „slepý vede slepé". Dnes se to projevuje třeba ve zneužívání drog, rockové hudbě a psychedelické kultuře.

Z pozitivního pohledu dává Neptun ve Vahách mladé generaci intuitivní vnímání sociálních vztahů. Představa vzájemné sociální odpovědnosti je založena spíš na duchu zákona a ne na jeho doslovné interpretaci.

Tato pozice ve znamení s sebou přinesla rozvoj nových uměleckých forem.

 

Neptun ve Štíru (1955/57-1970)

Neptun ve Štíru charakterizuje období využívání přirozených potřeb člověka. Jen málo lidí se duchovně obrodilo a vypořádalo se s vnitřními mystérii života. Většina se spokojí s komerčním využitím sexuality. Znamení Štíra odpovídá sexualitě a planeta Neptun drogám. V této době volná sexuální morálka vedla k maximálnímu rozšíření pohlavních chorob a rozšířilo se také braní drog jako psychického prostředku úniku. Výrazná citová přepjatost a zmatení působí zmatek v podvědomí - což se projevuje v chaotických uměleckých projevech jako je třeba rocková hudba.

Hodně dětí narozených s Neptunem ve Štíru bude mít jasnovidné schopnosti a bude donuceno uznat nutnost duchovní obrody, když se Uran a Pluto dostanou do konjunkce s jejich natální pozicí Neptuna.

 

Neptun ve Střelci (1970 - 1984)

S Neptunem ve Střelci se dostáváme do časového úseku, ve kterém se může pozitivně projevit potřeba vyšších náboženských a duchovních hodnot - nastane návrat k Bohu a naléhavá potřeba nastolení nového etického řádu. I hudba a jiné umělecké formy se budou řídit duchovními hledisky. Lidé budou hodně cestovat a bude docházet k živé výměně myšlenek s jinými národy.

Mystická a okultní témata budou postupně zahrnována do studijních plánů vysokých škol. Náboženství budou silněji zdůrazňovat osobní kontakt člověka s Bohem v nitru, což bude mít za následek četnější praktikování meditace a využívání intuitivních schopností vyššího myšlení. Budou se zkoumat a rozvíjet mystérium a síla ducha, stále více se budou šířit mystické zážitky.

Negativní korespondence této pozice Neptuna by mohly znamenat bezcílné potulování (jako u generace hippies) a příklon k zavádějícím, nerealistickým náboženským kultům, falešným prorokům a guruům. Hodně lidí však během pobytu Neptuna ve Střelci rozpozná skrytou přítomnost Boha ve všech věcech.

 

Neptun v Kozorohu (1984 - 1998)

Období s Neptunem v Kozorohu, které je před námi (text je psaný již dříve), přinese vládám tohoto světa obrovský chaos a zhroucení ekonomických a politických struktur. Z tohoto zmatku a utrpení vyroste skutečná duchovní odpovědnost a disciplína, která se nakonec odrazí v realistických jednáních a závěrech.

Lidé si už nebudou moci dovolit luxus abstraktní duchovnosti Střelce. Aby přežili, budou muset duchovno uvést do své každodenní životní reality. Díky bolestným zkušenostem tohoto karmického účtování s věkem Ryb dosáhne hodně přeživších lidí nových výšin duchovní realizace.

Lidé budou donuceni vyvolat v život nové formy vlády a politických koncepcí. Na konci tohoto období budeme stát na počátku světové vlády.

 

Neptun ve Vodnáři (1998 - 2011)

Krátce po Uranu, zhruba kolem roku 2000, vstoupí Neptun do Vodnáře a tím bude oznamovat vlastní začátek věku Vodnáře. V tuto dobu se zrodí nová civilizace, která bude založena na zásadách lidskosti a na vědě, využívající nových technologií a nových forem energie. Bude to znamenat začátek tisíciletého období míru, o kterém se mluví v knize.

Zjevení. Intuitivní a jasnovidecké schopnosti lidí budou vysoce vyvinuty a v celém světě se bude prakticky uskutečňovat přikázání lásky k bližnímu.

 

Neptun v Rybách (2011 - 2025)

Obdobím Neptuna v Rybách nastává pokojná doba na počátku věku Vodnáře. Ta bude skýtat příležitosti k rozvoji duchovních schopností a dokonalých forem hudby a umění. Velký pokrok nastane v léčitelském umění. Bude to počátek rozkvětu vodnářské kultury, ve které bude možno využít nejvyšších tvůrčích výdobytků uplynulého údobí Ryb. V této době přijde na svět mnoho velkých mystiků, umělců a duchovních vůdců.