Rudhyar

PLUTO může setrvávat v jednom zvířetníkovém znamení mnoho let, a proto vyjadřuje zejména životní styl určité epochy nebo generace. V radixu jedince naznačuje postavení Pluta v jednom z domů, ve které oblasti zkušenosti může tento jedinec nejvíc udělat pro společnost i pro lidstvo. K této pozici v podstatě nelze nic dalšího dodat, protože mnoho lidí zřejmě nebude reagovat na to, co tento symbol typu člověka 20. století znamená. Pokud tento symbol působí, naznačuje obvykle neměnné či nepotlačitelné zkušenosti zasahující do hloubky. Pluto směřuje k dokončení procesu proměny zahájeného Uranem, přičemž současně zahajuje novou fázi vývoje vědomí. To, co tato fáze přináší, však normální vědomí člověka soustředěného na sebe sotva dokáže zpracovat.

Člověk mající Pluta v 1. domě prospěje své společnosti nejvíce tím, že zvýrazní jedinečnost své osobnosti. Takový člověk by měl zaměřit kolektivní nebo duchovní síly jedním směrem a měl by to učinit bez výjimek a kompromisů.

Jedinec s Plutem ve 2. domě by měl využívat ve prospěch společenství schopností, které jsou skryty v celku jeho fyzického i psychického bytí. Tyto schopnosti, které zdědil po svých předcích, se mohou jeho přičiněním stát pro lidstvo novou hodnotou.

Stojí-li Pluto ve 3. domě, může právě schopnost osoby smysluplně jednat se svým okolím - její inteligence a nadání k předávání informací - být tím nejcennějším, co může lidem kolem sebe předávat.

Pluto ve 4. domě způsobuje, že nejcennějším přínosem jedince pro jeho společnost je jeho schopnost (kterou může projevovat také ve svém osobním životě) integrovat různé energie a pudy do zdravé a silné osobnosti. Tato integrace se projevuje dvojím způsobem: jedinec, který má pevné kořeny ve své kulturní tradici, na tomto základě buď dospěje k příkladnému novému vyjádření bytí, nebo objeví své vlastní centrum, z něhož bude čerpat jistotu a vnitřní sílu.

V 5. domě vytváří Pluto pro člověka možnost tvůrčí budoucnosti, kterou takový člověk naplní, pokud nepřipustí, aby nějaký podružný zájem odvedl jeho pozornost od cíle a zlákal jej na bludné cesty emocí. Jeho díla pak budou jeho nejvýznamnějším přínosem.

Je-li Pluto v 6. domě, spočívá největší přínos člověka v jeho schopnosti vyrovnaně a soustředěně pracovat a v jeho vůli obětavě sloužit, i kdyby se jeho práce zdála být v absolutním smyslu nedůležitá.

Pluto v 7. domě naznačuje, že největším přínosem takové osoby je její schopnost vytvářet blízký vztah s partnery, spíše však ve smyslu společných zásad a úkolů v sociální oblasti než na citovém a osobním základě. Toto postavení může dodat nové zabarvení lidským kontaktům, a tudíž také společenským procesům.

V 8. domě může Pluto znamenat účast na rituálu. Osoba, která se narodila s Plutem v tomto postavení, prospěje společenství nejlépe, podá-li důkaz o tom, že lidé mohou společně vytvářet nové hodnoty a uvolňovat transcendentní energie.

Největším přínosem jedince s Plutem v 9. domě jsou zkušenosti a intelektuální nebo duchovní poznatky, které získal při svém hledání prapůvodních hodnot a významů.

Člověk, jehož Pluto je v 10. domě, prospěje společenství nejvíce osobitou účastí na svých záležitostech a na "věcech světa" vůbec, protože to je jeho způsob spojování obou pólů existence, individuálního a kolektivního.

V 11. domě dodává Pluto ideálům člověka a jeho představě o lepší budoucnosti pro něho i jeho bližní určitý, možná osudový charakter. Už to, že takový člověk dokáže projevovat trvalý a bezvýhradný zájem o tyto ideály, bude samo o sobě cenným důkazem jeho ušlechtilosti.

Ve 12. domě působí Pluto svým charakteristickým vlivem na znaky konce cyklu zkušeností. Přijme-li člověk tento "rozsudek" a vyrovná-li se odvážně a bez výhrad s jeho důsledky, znamená to velmi významný a tvůrčí přínos pro typickou lidskou schopnost učit se jak z porážky tak i z naplnění a na tomto základě postupovat od jednoho cyklu k dalšímu.