Heindel

Saturn v 1. domě

Saturn v prvním domě a příznivě ozářen je šťastným znamením bez ohledu na počáteční potíže v dětství a mládí. Konečný úspěch je zajištěn trpělivostí, sebeovládáním a promyšleným postupem. Tito lidé mají obdivuhodnou pracovní výkonnost. Zdá se, že je nedokáže nic unavit a nikdy se nevzdávají. Mají neotřesitelnou sebedůvěru a spoléhají na své schopnosti. Obvykle zakončují s úspěchem své záměry. Avšak je-li Saturn v prvním domě poškozen, je takový člověk bojácný a nerad přejímá zodpovědnost. Je lstivým tajnůstkářem a nelze mu důvěřovat. Jeví se náchylnost ke sklíčenosti a odloučenosti. Ostatní lidé se mu vyhýbají. Osud jej po celý život stíhá starostmi, zklamáním a překážkami všeho druhu. Je to rovněž znamením chatrného zdraví, hlavně v mladším věku. Vyskytují se zranění hlavy, nachlazení a vystupuje-li Štír, znamená to zácpu, ve Lvu slabý krevní oběh, v Raku špatné trávení, ve Vahách nemoci ledvin a podobně u ostatních znamení.

 

Saturn ve 2. domě

Saturn ve druhém domě a příznivě aspektován přináší peníze dědictvím a jejich rozmnožení novodobými hospodářskými metodami, opatrností a osvědčenými způsoby investování hlavně v případě, je-li Saturn povýšen ve znamení Vah. Řada nejbohatších světových finančníků měla Saturna v této pozici. Získávají základ- ní kapitál od svých předků a Saturnův paprsek jim dává obchodní prozíravost a zdatnost při ukládání dlouhodobých investic. Dovedou zděděné bohatství nejen udržet, ale mnohdy i zvětšit. Je-li Saturn slabě postaven nebo je-li poškozen, je naznačena celoživotní chudoba.

 

Saturn ve 3. domě

Saturn ve třetím domě a příznivě aspektován je známkou vážného, hlubokého a střízlivého myšlení se schopností soustředění a dostatkem sil potřebných pro řešení nejobtížnějších vědeckých problémů a jiných záležitostí. Tento vliv obdařuje taktem, diplomatičností, spravedlností, čestností a všemi ostatními Saturnovými dobrými vlastnostmi. Je-li Saturn ve třetím domě poškozen, prozrazuje roztržky se sourozenci, nebezpečí na cestách, překážky a zklamání při úsilí dosáhnout vzdělání nebo při studiích. Vzniká neklid pro neblahé předtuchy, neodůvodněné starosti a vůbec malomyslnost.

 

Saturn ve 4. domě

Saturn ve čtvrtém domě a příznivě aspektován ukazuje na dědictví, zisk z vlastnictví domů a pozemků, ze zemědělství a hornictví při pečlivém a hospodárném řízení. Úspěch vzrůstá v průběhu života. Je-li Saturn ve čtvrtém domě poškozen, znamená předčasnou smrt jednoho z rodičů, nesoulad a potíže v domově, ztráty majetku a jako důsledek chudobu. Tento vliv způsobuje bez ohledu na aspektaci osamělost ve stáří.

 

Saturn v 5. domě

Saturn v pátém domě a příznivě ozářen Sluncem nebo Jupiterem je známkou úspěšných spekulací s předměty ovládanými Saturnem, jako jsou domy, pozemky a doly. Toto postavení Saturna a jeho aspekty ukazují na veřejnou funkci zvláště ve spojení s pedagogikou. Poškozený Saturn v 5. domě znamená těžkosti, zklamání a odklady v milostných vztazích a při námluvách hlavně v mladších letech. Mnohdy je upřena pozornost na někoho mnohem staršího, než je osoba, jejíž horoskop posuzujeme. Počet dětí je omezen a není vyloučena možnost smrti jednoho nebo více z nich. Děti působí starosti.

 

Saturn v 6. domě

Saturn v šestém domě příznivě aspektován znamená schopnost jednat se zaměstnanci a podřízenými přiměřeným a účinným způsobem, neboť takový člověk je jednak klidný a umírněný, jednak pevný a vážný. Způsob jeho jednání vzbuzuje u zaměstnanců úctu a poslušnost. Jeho příkazy jsou plněny bez odmluva nelibostí, které jsou dávány najevo lidmi ovládanými nízkým výbojným Marsem. Je-li Saturn v šestém domě poškozen, vyskytují se v životě časté nemoci a je-li Saturn v některém málo odolném znamení, jako je Panna, vzniká u takového člověka nebezpečí chronického onemocnění. Stane-li se obětí takové nemoci, bývá uzdravení takřka nemožné pro nedostatečnou zásobu životních sil. Druh nemoci je závislý na znamení, do něhož padá hrot šestého nebo dvanáctého domu. Zdravotní stav takového člověka je složitý. Poškozený Saturn v 6. domě ztěžuje rovněž možnost trvalého zaměstnání. Přináší zrozenci těžký život, neboť si nemůže vydělat na slušné živo- bytí ani za předpokladu, že mu to dovoluje zdravotní stav.

 

Saturn v 7. domě

Saturn v sedmém domě příznivě aspektován označuje manželského partnera, který je obdařen saturnovskými ctnostmi, prozíravostí, obezřetností, opatrností, mlčenlivostí, šetrností a přiměřenou hospodárností, které umožňují vytvoření spolehlivé sociální a finanční základny. Toto hmotné zajištění je často výhodné v případě úmrtí manžela, které se vyskytuje při obsazení 7. domu ať už příznivým či záporným Saturnem. Poškozený Saturn v 7. domě označuje nespokojeného, chladného a nepříjemného druha, který zrozence stále omezuje. Jeho nejpoužívanějším slovem je: „Nesmíš“. Vznikají rovněž obtíže a ztráty v důsledku soudních sporů vůbec, takže je lépe vyhnout se jim a neuzavírat smlouvy a dohody se společníky, neboť zrozenci hrozí zrada.

 

Saturn v 8. domě

Saturn v osmém domě příznivě ozářen nebo v Kozorohu a Vahách, kde je vládcem nebo v povýšení, přináší zisk sňatkem nebo dědictvím se schopností rozumného užití získaného jmění. Lze očekávat rovněž dlouhý život a přirozenou smrt. Je-li však Saturn poškozen, nebo má-li slabé postavení v Raku nebo v Beranu, peněžní poměry takového člověka se po svatbě zhoršují a je třeba počítat s trvalou slabostí.

 

Saturn v 9. domě

Saturn v devátém domě a příznivě aspektován dává hluboké, vážné, bohaté myšlení se schopností a sklonem ke studiu práv, vědy a filozofie, věd exaktních a metafyzických. Je to skvělý vliv a podporuje činnost různých ředitelů a prezidentů, soudců a kněží. Takoví lidé zanechávají po sobě vždy viditelnou stopu a jejich povaha je závislá na hvězdných vlivech, které zasahují Saturna, ale rovněž na směru úsilí, který si zrozenec zvolí. Je-li Saturn v devátém domě poškozen, je takový člověk pokrytcem, jednostranně kritickým a jízlivým. Vyskytuje se nebezpečí na cestách, v cizině a v souvislosti se zákony.

 

Saturn v 10. domě

Saturn v desátém domě ukazuje silného, sebevědomého a ctižádostivého ducha s vytrvalostí a důsledností, která je nezbytná k životnímu vzestupu. Je to znamení samorostlé individuality se zásobou skvělých saturnovských vlastností jako je taktnost, předvídavost, čestnost a soustavnost ve využívání nejnovějších poznatků. Tito lidé jsou předurčeni pro zodpovědná místa v průmyslu, v bankách nebo na jiných zodpovědných pracovištích. Je-li Saturn poškozen nebo má-li oslabené postavení dle znamení, dává stejné schopnosti pro vzestup, avšak postavení takového člověka je ohroženo lstivostí, úskoky a pochybnými obchodními metodami, jichž takový člověk používá. Nakonec bývá odhalen a to je počátkem úpadku a ztráty cti. Napoleon měl prý Saturna v 10. domě.

 

Saturn  11. domě

Saturn v jedenáctém domě příznivě aspektován dává starší a zámožné přátele, kteří pomáhají zrozenci uskutečňovat jeho přání a naděje. Je-li však Saturn poškozen, varuje před přáteli pokročilého věku, neboť se budou snažit využít ho k vlastnímu pro. spěchu a opustí ho, až jim přestane být užitečný.

 

Saturn v 12. domě

Saturn ve dvanáctém domě znamená odloučený život a zaměstnání, v němž člověk nepřichází do styku s širokou veřejností. Je-li příznivě ozářen, dává úspěch jako zaměstnanec v sociálních institucích, starobincích, nemocnicích nebo vězeních. Je-li poškozen, hrozí nebezpečí dlouhodobých nemocí, uvěznění, práce v podřadných a opovrhovaných zaměstnáních.