Rudhyar

URAN v některém z domů naznačuje druh zkušenosti, který umožní nejúčinnější uplatnění síly proměny a obnovy v hlubině bytí. V některých případech jsou jen malé předpoklady pro radikální proměnu a osoba by nedokázala čelit ještě ostřejším krizím. Avšak zdánlivě bezvýznamná krize může někdy pouze ohlašovat dalekosáhlou a úplnou proměnu, která se uskutečňuje pod rovinou vědomí. Transit Urana přes Slunce v radixu osoby naznačuje téměř ve všech případech hlubokou změnu, nelze však s určitostí říci, jak se tato změna projeví. Především půjde o změnu vědomí a postoje, což se může projevit formou šoku, vyvolaného nějakou krizí. Takový šok je však ve skutečnosti důsledkem osudu jedince. S určitou nejistotou je proto nutno počítat i při interpretaci významu Urana v jednotlivých domech horoskopu.

V 1. domě Uran naznačuje, že zrozenec bude svou základní pravdu nalézat především v krizích, které jej povedou k tomu, aby si alespoň sám pro sebe určil své postavení a své cíle. Jedinec bude postupovat od krize ke krizi, z nichž každá mu může přinést osvícení. Je to situace rozeného reformátora nebo vůdce ve věci, při níž jde o změnu daného stavu. (Annie Besantová, Mary Baker Eddyová, Cromwell.)

Vlivem Urana ve 2. domě mohou nenadálé události změnit finanční situaci osoby, nebo genetické faktory mohou vyvolat fyziologické poruchy. Jedinec se může vzdát rodinného bohatství a vyjádřit svůj odmítavý postoj tím, že bude usilovat o finanční nezávislost.

Ve 3. domě může Uran vytvářet neklidného ducha a časté změny nejbližšího okolí, které vyžadují, aby se jim jedinec rychle přizpůsoboval. Změny poměrů pro něho mohou být vítané - příkladem zde může být japonský císař Mucuhito, reprezentující přechod své země od feudalismu k moderní industrializaci.

Ve 4. domě poukazuje Uran na možnost, že jedinec bude konstruktivně vykořeněn, což z něho učiní prostředníka radikálních a revolučních změn. Bylo by zbytečné, aby se upínal na statické představy domova. Mnoho zde záleží na postavení Saturna a Luny v rodném horoskopu, neboť Uran je velkým odpůrcem Saturnské jistoty i normálního přizpůsobení se spořádanému okolí.

S Uranem v 5. domě může jedinec v tvůrčí činnosti uplatnit originalitu či vynalézavost. Takový člověk by neměl být závislý na tradičních vzorech nebo způsobech vyjadřování, naopak, měl by najít nový způsob uplatnění svých energií a svého působení na společnost. Příklady: Thomas A. Edison, irský básník a okultista William Butler Yeats a Svámí Vivékánanda, hinduistický mystik a jogín.

V 6. domě Uran vyžaduje, abychom krizím čelili odhodlaně a s důvěrou. Vědomí důsledků minulých selhání v nás má probouzet vůli se změnit. Nemoc by měla být považována za zkoušku vyspělosti. Měli bychom sloužit vyvíjející se budoucnosti a ne přítomnosti, zakořeněné v nepotřebné minulosti. Příkladem může být Richard Wagner, průkopník "hudby budoucnosti", jehož život byl dlouhou řadou krizí.

Jedinec s Uranem v 7. domě nenajde uspokojení ve zcela normálním vztahu, což platí i pro manželství. Může se zabývat krizemi v meziosobních vztazích jako psycholog - C. G. Jung - nebo zhroucením starých kolektivních struktur soudržnosti, jako George Washington či Sun Jat-sen. Takový člověk by měl přispět něčím novým do oblasti lidské spolupráce, jako to učinil Henry Ford ve výrobě svou metodou běžícího pásu.

Uran v 8. domě vyžaduje nový postup v uzavírání obchodních dohod a svobodného ducha, schopného hledat transcendentní pravdy a pracovat prostřednictvím skupin. Zdůrazňuje potřebu radikálních změn v sociální oblasti (Lenin, Percy Bysshe Shelley)

V 9. domě vybízí Uran jedince k duchovní vzpouře proti tradičním postojům vůči církvím a zákonům. Může jej vést po cestách hmotných nebo duchovních objevů. Nic není tak velké a bezpečné, aby nebylo možno postavit se tomu na odpor, často nezvyklým způsobem (Gándhí, vévoda a vévodkyně z Windsoru).

V 10. domě naznačuje Uran život na veřejnosti, který vyžaduje, aby jedinec akceptoval podstatné změny; pokud to neučiní, zničí se. (Mussolini, popravená francouzská královna Marie Antoinetta.) Kdo chce dosáhnout úspěchu, musí uskutečňovat nové pojetí organizace společnosti nebo způsobu práce. Změnám se nelze stavět na odpor.

Jedinec, který má Uran v 11. domě, se zabývá společenskými, politickými nebo kulturními ideály, podílí se na reformách nebo revoluci. Potřebuje dynamické a inspirující přátele, kteří ho povzbudí k uskutečnění jeho ideálů. (Victor Hugo, Disraeli.)

Ve 12. domě se Uranova energie může nejlépe soustředit na vlastní podvědomé pohnutky a na komplexy, vyplývající z vlastního "neprožitého života". Scéna by měla být vyklizena a připravena pro znovuzrození, i kdyby se to mělo dít v izolaci nebo v situaci zdánlivé porážky. Jakmile se vnitřní život otevře budoucnosti, načerpá novou energii. (Šrí Aurobindo, který měl i Marta v tomto domě.) Jedinec se tak stane prostředníkem kolektivní proměny.