Rudhyar

VENUŠE v jednom z domů naznačuje oblast zkušenosti, v níž se bude touha po meziosobních vztazích a sdílení hodnot uplatňovat spontánně a s největší účinností a v níž tento druh zkušenosti nabývá pro zrozence největšího významu.

 

Osoba s Venuší v 1. domě bude pravděpodobně usilovat o poznání své jedinečné povahy a svého individuálního úkolu otevřeným a magicky přitažlivým způsobem, protože vycítí, že toto poznání zahrnuje i její vztahy k ostatním lidem. Bude zde sklon vztahovat na sebe sama všechno, co se uskuteční ve spolupráci s jinými. Takový člověk chce především to, co přinášejí milostné zkušenosti a kulturní hodnoty. Přitahuje jiné lidi, avšak často jen proto, aby si je přisvojil.

 

V 2. domě se může vlastnický charakter Venuše projevovat velmi silně. V nitru takového jedince může vzniknout významný trend, který vychází z jeho kulturní nebo rodové minulosti a vede k jejímu naplnění. Pokud toto postavení Venuše přináší bohatství, měl by člověk toto působení uplatňovat ve svém životě harmonicky a smysluplně, neměl by majetku podřizovat lásku ani jiné hodnoty.

 

Člověk s Venuší ve 3. domě se bude chtít dělit o hodnoty a lásku s blízkými lidmi, příbuznými a sousedy. Venuše v tomto domě podporuje snahu utvářet co nejlépe nejbližší okolí. Takový člověk by měl usilovat o zkrášlení a harmonizování psychického a psychologicko- sociálního životního prostředí, měl by k čirému intelektuálnímu oportunismu přidávat vlídnost.

 

Ve 4. domě přináší Venuše harmonický domov a vede k tomu, abychom vlastní pocit zakořenění v rodině, v zemi a tradici chápali ve smyslu vlastní odpovědnosti, kterou máme uplatňovat v rámci těchto hodnot. Jistý stupeň introverze může být užitečný, protože jedinec musí najít smysl svých citů.

 

Venuše v 5. domě naznačuje, že taková osoba dospěje ke zhodnocení vlastního života a k pochopení své povahy nejlépe tím, že se bude věnovat tvůrčí činnosti, nebo se přidruží k někomu, kdo ji bude podněcovat k odhalení archetypální pravdy jejího bytí. Jedinec se musí projevovat navenek, aby spatřil odraz své tváře v očích a lásce druhého člověka. I když takovéto projekci bude stále něco bránit, bude o ni vytrvale usilovat. Může přitom jít o sebeprojekci do vlastního dítěte: je-li tomu tak, je nutno se vyhnout příliš silné fixaci a vlastnickým sklonům.

 

V 6. domě vyzařuje Venuše do zkoušek, které přináší doba přechodu, vřelou naději a víru, neboť kritické stadium mezi dvěma stavy lze snáze pochopit na základě smyslu celého procesu existence. Služba může být prodchnuta láskou, pracovní rutina vzájemným pochopením mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Citový život žáka se může soustředit na mistra a může být skutečně obětován. Obvykle je to však podmíněno obtížným překonáním vlastního já a změnou citové polarizace.

 

7. dům je teoreticky onou oblastí zkušeností, ve které může Venuše vskutku zazářit, může však také vyžadovat, abychom v každém intimním vztahu hledali jeho nejhlubší smysl a jeho základní hodnotu. Kvalitě vztahu může být přisuzován větší význam než osobě partnera: bez vztahu by však byl život pustý. Neharmonické aspekty k Venuši mohou potřebě vztahu dodat negativní, anebo dokonce sadistický charakter. Adolf Hitler je výmluvným příkladem pro Venuší působící na cestě ničení. Venuše byla rovněž vládkyní jeho Ascendentu ve Vahách. Venuše může poskytovat lásku, ale také ničit.

 

V 8. domě poskytuje Venuše příznivé výsledky obchodních dohod a všech druhů smluv. Dělení mezi partnery probíhá obvykle harmonicky, přičemž nemusí vždy jít jen o peníze. Venuše v tomto domě by měla spojovat v lásce členy skupiny, která něco vytváří, či skupinu hledačů transcendentních pravd. Měla by napomáhat tomu, aby hodnota a význam skupiny neztratily na přesvědčivosti.

 

Typickým zkušenostem 9. domu by měla Venuše dodávat smysl pro individuální hodnotu, který může snadno ztratit člověk ctižádostivý nebo usilující o únik do exotických či pseudomystických oblastí vědomí. Venuše v tomto domě může každému dobrodružství a každé dlouhé cestě dodat lesk a vzrušení. Tvůrčímu umělci může poskytnout představivost inspirovanou náboženskými, metafyzickými nebo kosmickými motivy.

 

V 10. domě může Venuše přinášet umělecké nadání nebo schopnost organizovat a stmelovat skupiny lidí - nebo věcí - a dávat jim smysluplnou formu. Je to příznivé postavení pro půvabnou a inteligentní ženu, která chce mít salón, v němž se setkávají významní lidé. Taková žena pak může hrát významnou roli tím, že umožňuje setkání vhodných lidí pro (z jejího hlediska) správný účel.

 

V 11. domě může být Venuše silným magnetem určujícím oblasti přitažlivé síly, v nichž se lidé mohou těšit z výsledků své veřejné nebo profesionální činnosti buď jako přátelé, nebo jako vyznavači společného ideálu. K možným zkušenostem zde patří láska ke kráse a k umění nebo hluboký soucit s lidmi, které společnost utlačuje. Venuše v tomto domě vytváří velkého humanistu i kultivovaného vzdělance. Společenské hodnoty budou pravděpodobně kladeny výše než hodnoty osobní.

 

Ve 12. domě může Venuše představovat buď závislost na tradičních hodnotách a na ziscích ze státních institucí, nebo snahu jedince těžit z vlastní minulosti a z úspěchů své společnosti, většinou s cílem vytvořit si dobrou základnu pro nový začátek. Špatně aspektovaná Venuše ve 12. domě může svědčit o emočních komplexech, které je nutno zkoumat a zvládnout, pravděpodobně na odloučeném či uzavřeném místě.