I.

V 1. domě
- Disharmonicky: Sklon k sebeobdivování, sebelásce, egocentrismu, sklon k nadměrné soběstačnosti, zbytečný tah k nezávislosti.
- Harmonicky: Bezmezná oddanost k vykonání nových plánů, nezávislé rozvíjení vlastních schopností, láska k novým přístupům a odvážným změnám situací a událostí. Snaha o úplné přebudování vlastního života.
Takový člověk se skoro vždy soustředí jenom na sebe samého. Převládají u něj témata sebelásky, egocentrizmu a samostatnosti. Obrací pozornost na kvalitu svého oblečení a ozdob. Všeobecně řečeno se považuje za dosti důležitého a významného. Na prvním místě u nich vždy stojí vlastní přání a myšlenky. Obvykle sám sobě vytváří podmínky pro postup a činnost. I přesto se poté může dostat do nepříjemností, ale i prožít dlouhý a příjemný život. Dětství mívá šťastné a příjemné, vztahy s rodiči dobré. To vše ale nevylučuje, že se bude muset vypořádat s množstvím překážek, než dosáhne spokojenosti a štěstí.


V 2. domě
- Disharmonicky: Sklon k hromadění majetku, lakotě, touha po získávání materiálních prostředků.
- Harmonicky: Zvýšené vnímání materiálních problémů, záliba v majetku, a schopnost řešit finanční problémy.
Takový člověk si sám určuje svůj systém hodnot. Sám vybírá a bere prostředky, které využije. Takoví lidé často pohrdají konvencemi a tím, co od nich čekají druzí. Časem se stanou velice zaměstnaní penězi a tráví mnoho času vyděláváním prostředků na živobytí. Peníze a vše, co je s nimi spojeno se jim jeví jako vážná věc. Nezřídka takoví lidé pracují ve sféře finančních obchodů. V lepším případě je systém jejich hodnot harmonický, finanční situace vynikající a schopnost vydělávat je zjevná. Ale při špatném rozvinutí neustále zakoušejí finanční těžkosti, zbytečně mrhají svými talenty a opírají se o systém hodnot, obsahující skutečné chyby.


V 3. domě
Společenský duch, komunikativnost, dobrá slovní zásoba.
- Disharmonicky: Povrchnost, uspěchanost, neopodstatněnost.
- Harmonicky: Sklon k aktivní výuce a studiu, efektivní využívání informací, rozvíjení osobnosti prostřednictvím kontaktů a přemisťování.
Pro takového člověka je velmi významné předávání názorů a výměna nápadů. Řeč se nejčastěji točí okolo jeho vlastních dobrých nápadů a úvah. Je pro něj hlavní mít na všechno svůj jasný názor, dovedně jej vyjadřovat a potvrzovat v životě. Na cestách a služebních cestách dostává jeho život smysl a hodnotu a proto je rozvoj jeho osobnosti silně svázán s profesí, která s tímto souvisí. Značnou pomoc ve vývoji často mohou poskytnout sourozenci a sousedé. Takoví lidé se často aktivně účastní aktivit svých sourozenců. Někdy dokonce pracují s nimi. Často za ně musejí přebírat zodpovědnost. Při špatném využití vznikají problémy a průtahy spojené s vytvářením a získáváním požadované informace. Mají značnou potřebu uznání své neobvyklosti a důstojnosti druhými. Takoví lidé jdou často za tím, aby měli oddané obdivovatele. Mají dobře vyvinutý smysl pro humor. Umějí zaujmout ironický postoj k sobě samým, což jim značně ulehčuje život.V 4. domě
- Disharmonicky: Složité vztahy s rodiči omezují vývoj osobnosti, velmi silná pouta k rodinné tradici, značný pocit viny před blízkými.
- Harmonicky: Dráha rozvoje osobnosti je do značné míry určena rodiči. Značný zřetel se bere na rodinu, dům, domácí život a následování rodových tradic. V každém případě takoví lidé soustředí nejvíce pozornosti na domácí a rodinné záležitosti a problémy. Velmi častá je silná vazba na jednoho z rodičů, častěji k matce. Ve vztazích se sourozenci převládá láska, důvěra a harmonie, V každém případě jsou vztahy velmi hluboké, důležité a intimní. Při obtížích s rozvojem je třeba více usilovat o to, aby se dobře vycházelo s rodiči. Rodič může být vnímán jako významná osobnost, pomáhající druhým. Jeho příklad člověk celý život nevědomky následuje. Dům je pro něj symbolem jistoty a smyslem života. Inklinuje k horlivému vytvoření vlastního hnízda a dosahuje toho dokonce i při nedostatku potřebných podmínek.


V 5. domě
Zrozenec se rád baví, „užívá si“.
- Disharmonicky: Omlouvání vlastních zvyků, shovívavost ke svým emocionálním slabostem, nadměrná touha po požitcích, tendence k sebepotvrzování na účet dětí, které tím omezuje.
- Harmonicky: Osobnost vyvíjející se samostatně a spontánně, svobodně odhaluje své záliby, zajímá se o výuku a je význačná živými emocionálními prožitky.
Takoví lidé jsou velmi často nesmírně tvořiví. Mají zálibu v silných zážitcích, jsou plní plamenného nadšení se sklonem k dramatizování. Přitahují je všechny druhy umění, často se zajímají o divadlo. Jejich aktivita je tak veliká, že jsou velmi často v samém centru dění. Láska k dobrodružství, směle se vrhající do nebezpečí a kteří jdou vstříc láskám a překvapením. Pokud nemají vlastní děti, bude je to táhnout k dětem okolí a jejich láska bude vzájemná. Jsou to náruživí milovníci sportu, se zálibou v soutěživosti a soupeření. Už od narození jsou to romantici a jsou velmi citliví ke všemu, co má spojitost s láskou. Intimní život většinou probíhá pokojně, leč při chybných krocích jsou možná těžká zklamání a hlučné aféry. O takových lidech se říká, že jsou zamilovaní do lásky.V 6. domě
- Disharmonicky: Přehnaná podřízenost a zbytečná závislost na druhých, krajní obavy o svoje zdraví, sklon trpět a přizpůsobovat se prostředí, odmítá
sebepotvrzení a osamostatnění.
- Harmonicky: Umění smířlivosti, schopnost zodpovědně vykonávat rozkazy, oddanost práci, dobrovolné podřízení okolním vlivům, hledání sebepotvrzení v práci, umění přizpůsobit se situaci.
Takoví lidé na sebe ochotně přebírají povinnosti a považují věrnost povinnosti za nejdůležitější popud k rozvoji osobnosti. Nejvážněji ve svém životě berou práci, o kterou se s velkou ochotou zajímají. Často je jejich práce svázána s dietologií, zdravotnictvím a hygienou. Obyčejně jsou tito lidé velmi pečliví, důkladní a se smyslem pro organizaci. Při špatném rozvoji osobnosti mohou být nedbalí a nepozorní. Často se pilně zajímají o sport, využívajíc přitom metodický přístup k úkolům a značnou organizovanost. Někdy se takoví lidé stávají otroky svých zvyků, leč jen do té doby, dokud to nevadí druhým. Všichni je považují za spolehlivé přátele a oddané podřízené, se kterými je možné vydat se klidně i na kraj světa. Onemocnění takoví lidé překonávají usilovnou prací. Svou práci se snaží zlepšovat, pohlížeje na ni jako na nejdůležitější prvek pro rozvoj osobnosti.


V 7. domě
- Disharmonicky: Sklon k sebepotvrzování v zápase s nepřáteli, nadměrná potřeba sporů a diskusí. Zbytečná vázanost na partnera.
- Harmonicky: Pevnost manželských svazků. Dobrý náhled na protiklady a vedlejší aspekty problémů. Schopnost dívat se na sebe očima partnera. Sklon posuzovat se podle pohledu nepřátel.Spoje takovýchto lidí s blízkým okolím jsou velmi silné a proto je pro rozvoj osobnosti dobrá veřejná činnost, někdy dokonce i politická.
Takový člověk potřebuje váženost, uznání a podporu ze strany druhých, bez čehož se cítí nenaplněn. Při nesprávném užití energií se stává vzdorným a ostudným oponentem, se kterým se velmi těžce jedná, protože zastává dva protichůdné názory najednou. Takoví lidé bývají dobří prodejci, zprostředkovateli a specialisty pro zařizování druhých ve společnosti. Snaží se líbit svým blízkým a upřímně jim jejich lásku vrací a oplácejí. Nejraději by celou dobu byli ve společnosti. Potřebují partnery i spoludiskutéry. Nemají rádi samotu a málokdy je najdete o samotě. Tito lidé často brzy vstupují do manželství a přikládají mu velmi značný význam.


V 8. domě
- Disharmonicky: Nadměrné pnutí směrem k extrémním situacím, bizarní potřeba otřesů a přelomů osudu, sklony k nafukování se a následnému zklamání sebe sama.
- Harmonicky: Úspěšná zdolávání různých zkoušek, schopnost vyjít ze všech problémů jako vítěz, schopnost podstoupit značné risky a překonávat libovolné překážky na cestě vývoje. Zájmy takového člověka se točí kolem všeho, co zahrnuje risk a otázky související se smrtí. Často se u těchto lidí projevuje značné matematické nadání a umějí slušně vydělávat. Přitahuje je okultismus, medicína a rozebírání problémových situací. Živě se zajímají o sex, jejich sexualita je silně zvýrazněna. Takoví lidé mají značný vliv na druhé a umí se vměšovat do rozsáhlých sociálních procesů. Mohou se vypracovat ve finanční nebo bankovní sféře, Úspěchy na tomto poli vnímají jako vážný prvek vlastního rozvoje. Často se zdají být zdrženliví, odměření, vážní, duchaplní, nepřístupní a nedosažitelní. místy velmi jízliví a sarkastičtí. Na život se dívají velmi vážně. Zjevně jim chybí ironie a hravost.


V 9. domě
- Disharmonicky: Tendence identifikovat se s názory věrouky. Fanatická oddanost učiteli, názorová nesnášenlivost.
- Harmonicky: Zájem o duchovní otázky existence, odhodlanost svěřit svůj život do rukou učitele, hledání rozšíření možností pro rozvoj osobnosti prostřednictvím jiných kultur a filozofických otázek.
Takovým lidem se velmi daří v dáli od domova – v cizině a na půdě jiné kultury. Dychtivě se zajímají o náboženskou filozofii a ideologie, díky čemuž z nich mohou být vzdělané osobnosti s širokým rozhledem a vážného založení. Mívají dar prorockých snů. Vnímají život jasně, filozoficky a romanticky. Jsou vždy plní naděje a schopní nahlížet na libovolnou situaci jako předzvěst štěstí a záruku optimismu. Klíčový výraz pro pochopení jejich osobnost je "vznešené nadšení". Chápou, že jsou schopní uskutečnit vše, o co se budou snažit, i když je třeba se nadřít, protože i nejznačnější a nejvznešenější aspirace je nutno reálně uskutečnit. Daleké cesty a spoje s příslušníky jiných kultur zaujímají v jejich životech značné místo.


V 10. domě
Silný kariérismus.
- Disharmonicky: Nedbalý okolních živnostníků, bezohledný kariérista, snaha o sebepotvrzení vyniknutím nad davem, starosti kvůli obtížně dosažitelným cílům.
- Harmonicky: Osobnost rozvíjející se díky kariérním úspěchům, osobité snažení o úplnou samostatnost, odtržení od kořenů a samotu na pouti k výšinám. Úspěchy takového člověka jsou vždy samostatné a dosahuje jich jen vlastní zásluhou.
Takoví lidé málokdy zůstávají bez povšimnutí. Buď se velmi seriózně zajímají o politiku, nebo se stávají aktéry, konferenciéry nebo iniciátory kulturních událostí. Rozvoj osobnosti pociťují skrze zlepšení sociálního postavení a uvědomují si hodnotu vedoucího postavení. Takoví lidé jsou rádi na očích a mají vrozenou potřebu být uznáváni. Tato potřeba s sebou přináší donucující, vtíravý, pudový charakter, což při špatném jednání může vézt až ke skandálům. Takový člověk je vždy připraven přijmout na sebe odpovědnost a stát se vůdcem. Jestliže se takový člověk naučí ovládat, budou se k němu obracet druzí s prosbami o radu a řešení jejich životních situací. Jeden z rodičů, častěji otec mívá kolosální vliv na život daného člověka. Je možné, že zrozenec jej bude celý život napodobovat, kráčet v jeho šlépějích, používajíc přitom jeho způsoby dosahování cílů.


V 11. domě
- Disharmonicky: Šplhoun, vyhnanec, odštěpenec od společnosti, zbytečně tíhnoucí k nezávislosti, se sklonem k anarchismu, necítí se vázaný povinnostmi.
- Harmonicky: Osobnost nacházející uplatnění mezi přáteli, seřazování nových plánů a uskutečňování rozsáhlých projektů. Komunikace se stejně smýšlejícími lidmi, burcování nových událostí jsou pro něj stimulem pro rozvoj osobnosti.
Osobnost se potvrzuje díky přátelům a spolubojovníkům, ale i přesto silně inklinuje k nezávislosti a samostatnosti. Takový člověk chce vždy všechno dělat po svém, novými způsoby. Je mnoho let před současností, myšlenkami žije v budoucnosti. Na skutečnost umí pohlížet novým, neobvyklým, svěžím způsobem. Je podnikavý a neohrožený a proto je často zaneprázdněn riskantními a podezřelými činnostmi. Při roztržitosti a neharmonickém rozvoji se může stát obětí nejbližšího okolí, kvůli kterému se ocitne v nebezpečí, snad i bezvýchodné situaci. Je nutné se naučit pečlivě promýšlet své chování, jestliže je nutné pracovat s druhými lidmi a střízlivě respektovat vše, co si myslí druzí. Přátelé pro něj mají značný význam, ale je třeba je vybírat velmi opatrně a rozumně. Takoví lidé se často stávají populárními altruisty, a upřímnými lidumily. Pracují ve velkých dobročinných organizacích a často se považují za napodobeníhodné.


V 12. domě
- Disharmonicky: Sklon dostávat se do situací násilného podřízení. Ovlivnitelnost tajnými nepřáteli. Možnost uvěznění v nemocnici, sanatoriu nebo v zařízení s nedostatkem svobody.
- Harmonicky: Osobnost rozvíjející se tajnými skutky, událostmi, činnostmi a potvrzuje se zkoumáním skrytých problémů. Ve vlastním životě je tajemný, neprojevuje se.
Takový člověk velmi často ovládá krásné skryté schopnosti. Nejlépe se takový člověk cítí izolován od světa, sebepotvrzení nachází v dáli od civilizace (jako Robinson). Obvykle si vybírá poklidné místo, ve kterém zamknuvši se zapomíná na současné problémy, pomíjivé starosti a přichází k vyhodnocení situace a jejímu systematické analýze. Bývá dost skromný, ostýchavý a někdy bázlivý jako dítě. Ale schopnosti tohoto člověka jsou velmi vyzrálé a s postupem času se naučí opírat o své vnitřní síly.
Možné nadání pro povolání detektiva, velvyslance, matadora šoubyznysu, nebo specialisty na vztahy s veřejností. Všechna tato povolání jsou spojena se schopností působit na druhé nepřímo a skrytě. Takový člověk není zcela naivní, ví kdy má mlčet, díky čemuž na okolí působí dojmem moudrosti a hloubky. Nebojí se samoty a umí si užívat společnost sebe samého. Musí být velmi opatrný a ostražitý vůči svým tendencím unikat od reality. Necítí nutnost se vracet k lidem a předávat jim své postřehy a objevy, které získal o samotě, v izolaci.