II.

Vládce 2. domu v 1. domě:

- Disharmonicky: Množství neuskutečnitelných finančních plánů, marnotratnost a neuvážené mrhání penězi, zbytečné útraty na radovánky, neschopnost šetřit, nepraktičnost, nebo naopak přehnaný materialismus.
- Harmonicky: Nabytí majetku, peněz a jmění vlastní podnikavostí a vlastní obchodní činností, mnoho schopností a dovedností je využito ke zvýšení příjmu a zlepšení materiálních podmínek.
Takový člověk má velmi osobní představy o systému hodnot, které si utváří hlavně získáváním životních zkušeností, spíše než výchovou. Ať už obtížně či snadně, bude peníze na živobytí vydělávat vlastním nadšením a energií. Už v mládí má určitou představu o svých cennostech a hodnotách. Svůj systém hodnot často vnucují druhým, hlavně v mládí.Vládce 2. domu v 2. domě:
- Disharmonicky: Hodně pozornosti se věnuje materiálním aspektům života, nebezpečí lakoty, chamtivosti a kumulování majetku. Touha po penězích může být až škodlivá.
- Harmonicky: Vnímání je připoutáno k materiálním problémům, člověk stojí nohama na zemi, jeho majetková základná je solidní, pevná, Je zabezpečený a zajištěný majetkem. Při řešení materiálních otázek je realistický a pragmatický. Peníze nepotřebuje, protože ony přicházejí samy. Finanční problémy se řeší samy od sebe. Takový člověk je doopravdy přesvědčen o jistotě budoucnosti jen tehdy, může-li se opírat o vlastní schopnosti, talenty a dovednosti. Brzo chápe, co je materiální stránka života – že to není vše a že penězi nelze vyřešit veškeré problémy, se kterými se člověk musí v životě potýkat. Je přesvědčen, že v životě je nutné se spoléhat na zdravý rozum a vlastní systém hodnot. Prací umí vydělat peníze, díky čemuž je v životě schopen vykonat mnohé. Stojí oběma nohama na zemi a pokud jde o výdělek ví, že je na něj třeba tvrdě pracovat.Vládce 2. domu ve 3. domě:
- Disharmonicky: Sourozenci a příbuzní mohou být vnímáni jako materiální přítěž a příčina nouze, peníze prokluzují mezi prsty, mnoho zbytečných výdajů, ztráta peněz a věcí na cestách, zbytečné útraty na náhodných známostech, nebezpečný sklon ke kleptomanii.
- Harmonicky: Rozrůstání majetku a příjmů je spojeno s rozvojem dovednosti zprostředkovávat a řečnickým nadáním. Obchodní vztahy uzavřené na cestách a služebních cestách a také ty uzavřené prostřednictvím blízkých příbuzných mohou přinést nemalý příjem. Profesní spoje jsou uzavírány rychle a přinášejí značný užitek. Možnost dědictví po sourozencích.
Má potřebu předávat druhým lidem svou představu o systému životních hodnot. To zrozenec provádí různými způsoby – ústně, písemně, literární nebo divadelní tvorbou, v politice nebo umění. Sourozenci mohou velmi přispět ke zvětšení příjmu. Místo práce se může nacházet pryč od domova a proto je nutné každý den cestovat. Práce je spojena s přemisťováním se.Vládce 2. domu ve 4. domě:
- Disharmonicky: Rodina je vnímána jako příčina ztrát a zbytečných výdajů. Mnoho prostředků plyne na rodiče, opravy domu a údržbu "zemědělského úseku". Časem se ztrácí možnost disponovat větším množstvím peněz, protože člověku je lhostejná jejich investice (?). Dovednosti jsou stále méně zřetelné.
- Harmonicky: Značnou roli při zvyšování příjmů hrají rodiče (zajištěná rodina, velký odkaz, příjmy z nemovitosti). Doma je vždy hodně peněz a dostatek všeho a velikost příjmů se neustále zvětšuje.
Takový člověk umí vydělávat peníze, aniž by opustil svůj dům. Velmi lehce se tak děje, pokud je zrozenec schopným vůdcem nebo státním činitelem žijícím ve státní rezidenci. Takoví lidé mají často práci spojenou s nemovitostmi, nebo vydělávají úpravami interiérů. Cennosti se utvářejí ještě v rodném domě, a celkově mají rodiče na tohoto člověka velmi značný vliv. Pro vlastní sebepotvrzení takový člověk nezbytně potřebuje vlastní domov nebo dům, který bude plný bohatství, peněz a potěšení.Vládce 2. domu v 5. domě:
- Disharmonicky: Útraty na milostné avantýry a radovánky, vyprovokován milovanými k marnotratnosti, velké výdaje spojené s dětmi a přáteli, Marnotratnost a málo štěstí v hazardních hrách. Neschopnost uchovat si výdělek a dosažené cíle, vše je promrháno. Sklon k lichvářství, nezákonným spekulacím a klamnému příjmu peněz aférami a podvodem.
- Harmonicky: Příjem pochází ze svobodné tvůrčí práce, například díky výhodnému prodeji vlastních uměleckých děl nebo autorských prací. Úspěch v hazardních hrách, není vyloučeno, že spoje s milovanými osobami přinesou obohacení.
Toto postavení často najdeme u lidí, kteří vydělávají vlastní prací. Velmi si cení vlastní inspirace a schopnosti tvořit. Tito lidé svůj systém hodnot často předávají svým dětem, což může zvýšit jejich houževnatost a odolnost, ale může i zlákat pocity hrdosti na úspěchy syna nebo dcery. Obecně řečeno, je zde velká možnost vydělávat spekulacemi nebo hazardními hrami. Často se takoví lidé stávají úspěšnými investory.Vládce 2. domu v 6. domě:
- Disharmonicky: Pravděpodobné množství dluhů a periodický nedostatek peněz na běžné výdaje. Možné obtíže s půjčkami, úvěry a zástavami. Začarovaný kruh beznadějného nedostatku peněz. Mnoho peněz jde na udržování zdraví (náklady na léky a drahé potravinové doplňky).
- Harmonicky: Zdůrazněná skromnost v požadavcích a úspornost. Má bohatství a je schopný odborně spravovat svoje příjmy a výdaje. Úspory a zisky se získávají velmi pomalu. Peníze plynou pouze z oficiálního zaměstnání. Peníze na živobytí takoví lidé získávají seriózní, úpornou a dlouhotrvající prací. Často žijí z peněz státu.
Tito lidé se často starají o nějaké vedlejší zdroje příjmů, protože příjmy plynoucí ze zaměstnání, jim nestačí na uspokojení každodenních potřeb. Často tedy čerpají ze sociálních dávek státu. Jejich systém hodnot je silně svázán se službami, které mohou nabídnout druhým. Často se jich dotýká problém ochrany zdraví, hygieny a vlastní výživy. Své zaměstnání považují za způsob služby lidu. Mnoho peněz mohou utratit na domácího mazlíčka, který je jimi považován za jednu z největších cenností.Vládce 2. domu v 7. domě:
- Disharmonicky: Partner je příčinou výdajů a bankrotu. Rozvod může přinést ztrátu majetku. Rozchod s partnery a spojenci může zhoršit finanční situaci. Peníze jdou často na soudy a spory se společníky.
- Harmonicky: Materiální výhody skrze sňatek, poradenství, zprostředkovávaní výhodných transakcí se společníky, široké spolupráci s veřejností a vysoce placenému postavení. Okolí projevuje značný zájem o příjmy takového člověka.
Jestliže je takový člověk v manželství, partner velmi ovlivňuje jeho schopnost vydělávat peníze (jak v dobrém, tak špatném slova smyslu). Okolí má značný význam pro řešení materiálního a finančního zabezpečení takového člověka. Velmi dobře se mohou schopnosti takového člověka rozvíjet ve sféře obchodu, práva a soudnictví. Pocit vlastní hodnoty velmi závisí na schopnosti vycházet se známými, přáteli a partnerem. Teprve skrze toto je tento člověk schopný začít doopravdy chápat sám sebe a svou hodnotu, přednosti a potřeby, teprve tehdy, když se naučí vycházet s partnerem a respektovat potřeby druhých. Způsob obživy je často spojen s právní činností, vyjednáváním, správou vztahů a urovnáváním sporů.Vládce 2. domu v 8. domě:
- Disharmonicky: Hrozba krádeže a oloupení, majetkové ztráty při živelných pohromách, těžké finanční krachy, násilné zabavení majetku, ohrožení života spojené s bojem o peníze.
- Harmonicky: Peníze přicházejí v extrémních situacích. Radikální přeměny, silné zlomy, nejrůznější kataklyzmata a převratné změny jsou pro takového člověka vážným zdrojem peněz. Manželství přináší značné věno a partner rozhoduje o nakládání s majetkem. Není vyloučen velký odkaz a předání neocenitelných duchovních úspor od svých předků. Výdělečná činnost spojená s riskováním života, například záchranáři.
Obrazně řečeno, takoví lidé získávají peníze díky ničení a smrti. Neznamená to, že by se bezpodmínečně snažili zbohatnout na neštěstí a utrpení druhých, ale přesto právě krizové, přelomové a katastrofické situace jim přinášejí největší zisk. Mohou být úspěšní v bankovním světě, ve spojení s pojišťováním, zprostředkováváním, politikou a lichvářstvím. Úspěšně prodávají cizí majetek a lehce vyřeší své problémy díky zapojení velkých částek patřícím druhým lidem. Sexuální činnost je pro takové lidi často zdrojem obživy. Často v boji o sebepotvrzení bojují s vlastním systémem hodnot, s tím, čeho si váží a velmi často bohužel vyhrávají. Jejich představa smyslu života a skutečně cenných věcí v průběhu života zakouší řadu důkladných přeměn. S věkem se zrozenec odpoutává od materiálních problémů a získává možnost svobodného rozvoje svých dovedností. Uvědomuje si život v jeho plynulé návaznosti na smrt. Takový člověk neustále čerpá materiální výhody ze svých schopností a talentů, přičemž úspěšně přestavuje svoje postoje a názory.Vládce 2. domu v 9. domě:
- Disharmonicky: Ztráty způsobené cestováním, finanční ztráty kvůli kontaktům z cizinou, přehnaná ambicióznost při řešení finančních problémů, přehnaný materialismus a pragmatismus při řešení ideologických problémů.
- Harmonicky: Příjmy plynoucí ze zahraničí nebo od zahraničních partnerů. Výdělek díky učitelské činnosti. Možnost řešení finančních problémů prostřednictvím účasti a práce v ideologických, politických a náboženských společenstvech.
Náboženské a ideologické představy takového člověka jsou těsně svázány s jeho hodnotami. Potřebuje vyšší vzdělání, aby mohl efektivně využívat své schopnosti. Výdělek může souviset s prací ve vydavatelství, knihovně, na univerzitě, s šířením náboženství nebo ideologickou činností. Daleké cesty mohou hrát významnou roli ve vztahu ke způsobu zajištění živobytí a mohou přinést značnou změnu v systému hodnot. Možnost získání značného množství peněz díky obchodování s cizinou. Pocit vlastní hodnoty může být přímo spojen s blízkými příbuznými partnera.Vládce 2. domu v 10. domě:
- Disharmonicky: Nebezpečí zneužití služebního postavení k vlastnímu obohacení, možnost usvědčení z úplatků, nespokojenost s výší výplaty.
- Harmonicky: Peníze získává díky podpoře majetných lidí a spoluprací s profesionály. Povolání je výhodné, možná značná materiální ochrana a přízeň ze strany mocných osob. Moc je vnímána jako ekvivalent k penězům. Čím větší má takový člověk moc, tím větší je jeho materiální zajištění.
Úspěch v povolání, upevnění postavení, vědomí čeho je zapotřebí dosáhnout v jeho životě jsou na jeho žebříčku hodnot velmi vysoko. Bez jasného pocitu úspěšné práce je takový člověk nespokojený a pochybuje o vlastní hodnotě a schopnostech. Ve zlepšování příjmů hraje značnou úlohu jeden z rodičů, častěji otec. Takoví lidé často pracují ve státní sféře, nebo se zabývají vlastní prací v rámci dané profese. Společenské postavení, kterého tímto způsobem dosáhnou, určuje jestli se budou cítit volnými, nebo naopak.Vládce 2. domu v 11. domě:
- Disharmonicky: Množství zbytečných útrat na přátele a známé, neočekávaný vývoj finančních dějů, nereálný postoj k penězům, neadekvátní útraty, obtíže s udržením rovnováhy mezi příjmy a výdaji.
- Harmonicky: Zisky planoucí z přátel a ochránců, z neočekávaných plánů a smělých projektů. Časté neočekávané přivýdělky, dárky, prémie a náhodné peněžní nálezy.
Peníze a hodnoty takového člověka jsou často spojeny s přáteli a velmi závisí na vlastnostech vztahů s druhými. Aby mohl v plné míře pocítit vlastní přednosti a hodnotu, potřebuje takový člověk dobře vnímat, co od něj čekají přátelé a vycházet s nimi co nejlépe. Možnost obdržení odměny pomocí nebo prostřednictvím přátel a známých. Takoví lidé často budují vlastní podniky, do kterých najímají vlastní přátele. Obtížně se vyznávají ve vlastních přáních a nadějích, ve stávajících schopnostech a jak je využít a upotřebit.Vládce 2. domu ve 12. domě:
- Disharmonicky: Hrozí nebezpečí, že se stanou obětí podvodu, tajný strach ze ztráty majetku, sklon šetřit si na horší časy kvůli strachu, že zůstane bez peněz, ztráta peněz intrikami, konfiskace majetku při odhalení protizákonné činnosti.
- Harmonicky: Sklon ukrývat před druhými zdroje svých příjmů i příjmy samotné, umění tiše a nepozorovaně hromadit majetek, nadání k investicím, zakládání vlastních podniků v tajnosti.
Nezřídka takoví lidé vydělávají používáním paranormálních schopností (vykládání karet, léčitelství, vykládání symbolů), přičemž někdy upadají do přímého podvádění a manipulativních podvodů. Snaží se pracovat podle striktně určených smluvních principů nebo zcela v skrytu od společnosti či "za kulisami". Příjmy často plynou z práce v léčebném zařízení nebo ve vězení. Životní hodnoty jsou vytvářeny v skrytu, nevědomě získávanými zkušenostmi. Takový člověk svoje hodnoty často podrobuje zkoumání a přehodnocuje je v souvislosti s hlubinnou introspekcí vlastního nitra o samotě. Aby mohl pocítit vlastní hodnotu, potřebuje prozkoumat hlubiny vlastní psychiky. Může zcela využít své schopnosti jenom tehdy, pochopí-li dobře své silné a slabé stránky, které jsou často skryté a neprobádané, ne plně uvědomované. Potřebuje nějaký čas, ve kterém by se zabýval pouze sebou samým. Možnost úplného oddělení od lidí a životu o samotě. Ponoření do hlubin vlastní duše pro odkrytí svého současného Já jsou nezbytné pro odkrytí jeho vlastních schopností a hodnoty.