III.

Vládce 3. domu v 1. domě:
- Disharmonicky: Chaos ve vztazích, obtíže s učením, nechuť využít zkušenosti z komunikace pro vlastní zdokonalení.
- Harmonicky: Urychlená schopnost vnímání, snadný vzestup, přání všemu a všude se učit novému, schopnost samouky, dar využít kontakty ve vlastní prospěch.
Člověk se snaží vyjádřit svoje myšlenky a utvrdit svůj způsob myšlení a svůj názor na vše, s čím má co do činění. Nemá problém s vyjádřením a velmi směle a odhodlaně umí vyjádřit svůj úhel pohledu. Je schopný vézt rozhovor na jakékoli téma a získávat diskutéry svým prostým, neformálním a nevtíravým přístupem. Jeho vyjadřování bývá originální a osobité. Může tíhnout k drbům, nesmyslům a tlachání. Rozhovory se často točí okolo událostí místního dění nebo jsou spojeny s příbuznými a blízkými známými. Snadno se dostane do rozpaků, pokud jeho tvrzení neberou lidé vážně a blízcí mohou mít problémy se v nich kvůli protichůdnostem vyznat. Má rád rukodělbu a zbožňuje čundry. Nejraději hovoří s druhými o sobě a je vždy schopný nějaký důvod k takové diskusi najít.

 

Vládce 3. domu ve 2. domě:
- Disharmonicky: Finanční neúspěchy v obchodním podnikání spojené s výměnou spolupracovníků, neschopnost získávat příjmy z kontaktů a vztahů. Sourozenci jsou vnímáni jako příčina ztrát a krachu. Podnikající sourozence může materiálně utlačovat. Myšlení se neustále zaobírá nejrůznějšími finančními a majetkovými problémy. Obchodní vztahy se často rozpadají kvůli závisti.
- Harmonicky: Člověk se snadno vzdělává ve směrech souvisejících s poznáváním materiálního světa. Je podnikavý, pokrokový a proto dokáže získávat peníze z libovolnýchvěcí. Obchodní styky jsou velmi pragmatické a se sourozenci se často řešívají finanční problémy. Potřebuje se naučit dobře vyjadřovat svoje hodnoty. Mívá pevné názory a odhady. Rád mluví o penězích a majetku, ale nevychloubačně a bez závisti, spíše jako profesionál a specialista na finanční témata. Může být praktický. Často mívají tito lidé příjemný hlas.

 

Vládce 3. domu ve 3. domě:
- Disharmonicky: Neustále nespokojený s množstvím zbytečných kontaktů, tendence ke zmatkování, planým řečem a hádkám se sousedy. Rozhovory jsou plné zbytečných řečí. Tendence brát nepodstatné informace vážně a pomlouvat. Miluje dlouhé hovory přes telefon. Sourozenci často brání rozvoji osobnosti.
- Harmonicky: Neustále a kdykoli se učí, velmi se zajímá o problematiku vztahů a komunikace. Život plný změn. Vztahy se neustále obnovují. Nové spoje s sebou vždy přináší nové zkušenosti. Často je tato pozice spojena se značným literárním nadáním. Umění manipulovat a pracovat se slovem – psaným i mluveným. Snaží se vyjádřit slovy veškeré své myšlenky a zcela věří v pravdivost svých názorů. Jeho značná otevřenost mu může být na obtíž. Dobře se orientuje v nepřehledné situaci. Velmi dobře si uvědomuje, co dělá, kam kráčí a co chce dělat. Ostře sleduje současnou situaci a je schopný se bez problémů držet "tady a teď".

 

Vládce 3. domu ve 4. domě:
- Disharmonicky: Kontakty takového člověka jsou zvláštním způsobem krátkodobé a
přechodné. Trpí kvůli přebytku nepotřebných kontaktů. Příbuzní na něj neustále přenášejí své
problémy. Rodiče jsou infantilní a nejsou schopní mu poskytnout potřebné vzdělání. Typická je nepřipravenost pro život a hojnost každodenních zbytečností ve stycích s příbuznými.
- Harmonicky: Dům je místem setkávání a uskutečňování zajímavých kontaktů. Vztahy se sourozenci a rodiči jsou hluboké a pevné. Takovému člověka přeje štěstí v tom, co děládoma, ve změnách bydlení a úpravách příbytku. Ochotně přebírá zkušenosti předků a zaujatě sleduje bohatství tradice. Možnost žití s příbuzným jako náhradou otce, nebo matky. Někdy považuje za rodiče bratra a sestru. Nejlépe se cítí ve vlastním domě. Má značnou potřebu mít čas, ve kterém by se věnoval jen sám sobě. Hovory s rodiči jsou složité a mají dobrý účinek na další mentální život. Takový člověk rád mluví na téma nemovitostí, může se úspěšně účastnit obchodu s nemovitostmi. Dávají přednost práci s informacemi, kterou by vykonávali doma.

 

Vládce 3. domu v 5. domě:
- Disharmonicky: Mnoho shonu a zbytečných kontaktů, jalový bohémský život, ztrácení času radovánkami a požitky, neuspořádané milostné pletky, zmatené vztahy s dětmi a neseriózní přístup k nim.
- Harmonicky: Množství plodných a tvůrčích kontaktů a hojnost setkání se zajímavými lidmi, nevšední známosti, poutavé radovánky, příjemně emocionální vystupování, zábavné (služební) cesty, jednoduchost milostných svazků, neočekávané cesty.Člověk se umí vyjadřovat vznešeně a romanticky. Snaží se kontrolovat svůj sklon ke zveličování. Za každou cenu se snaží být středem pozornosti a to i za cenu zcela nevšedního chování. Jeho živlem je tvořivost. Krásně tancuje, sportuje a může být populární jako učitel.

 

Vládce 3. domu v 6. domě:
- Disharmonicky: Nevybavenost pro život, průtahy kvůli zmatkování a zašmodrchanosti postupů, obtíže v práci kvůli sklonu skutečnou činnost jen předstírat. Zbytečné služební cesty a neperspektivní pracovní kontakty.
- Harmonicky: Práce je velmi pravděpodobně spojena s cestami a poskytuje mnoho volného času, nové známosti a možnost profesního růstu. Takový člověk často mění pracovní místo a vztahy se spolupracovníky mají jakoby sourozenecký charakter. K otázce zdraví přistupuje vcelku laxně, nemocný bývá málokdy a velmi pěkně se chová k lékařům. Jestli nebude dávat pozor na svou mluvu a kontrolovat situace, ve kterých se nachází, může se okolí dosti zprotivit, protože bez přestání mluví o své práci, zvycích nebo stravování. Práci bere velmi vážně, a jestliže mu propůjčuje aspoň nějakou možnost komunikace, bude docela spokojený. V některých případech člověk s touto konstelací pracuje se svými sourozenci nebo dokonce na ně vydělává. Mohou jej přitahovat profese spojené s nutností cestovat, případně se hodně přemisťovat (doručovatel, obchodní cestující, realitní agent). Při špatném ozáření může být takový člověk zcela lhostejný ke svému zdraví, čímž si jej může značně poškodit, kvůli čemuž nebude moci uspokojit svoje potřeby.

 

Vládce 3. domu v 7. domě:
- Disharmonicky: Vrtkavost ve vztazích, partner se sklony k flirtu, divné pomluvy a propírání problémů na veřejnosti, mnoho přímých nepřátel. Takový člověk je často odhalen a usvědčen, pokud na něj padne podezření. Čas od času je známý na veřejnosti, pomíjivá sláva. Možnost obtížných vztahů se sourozenci. Případné spory končívají u soudu, hlavně se sourozenci, příbuznými a sousedy.
- Harmonicky: Mnoho dobrých spojů se známými lidmi a obchodních kontaktů. Bujná veřejná činnost a život jako známý člověk. Takový člověk se dobře učí od svých nepřátel a využívá schopnost sebevzdělávání, aby mohl rozšířit svou veřejnou působnost. Aspekt přející novinářům, spisovatelům, právníkům, hercům, hlasatelům a konferenciérům. Sňatek uzavřen díky vřelým, uspokojivým vztahům s příbuznými a sourozenci. Jestliže má takový člověk ke svým blízkým vysoké nároky, měl by si dávat větší pozor na svůj přístup a na to, jak jej takoví lidé ovlivňují. S druhými lidmi hovoří velmi snadno. Umí vyměňovat názory s druhými lidmi a účastnit se libovolných diskusí a rozhovorů. Příznivá konstelace pro politickou činnost. Může se stát výtečným řečníkem. Potřebuje partnera, který by jej intelektuálně stimuloval, například společným řešením a analýzou problémů nebo s ním rozebíral nejrůznější teorie a představy. Jeho chování na veřejnosti je výrazné svou lehkostí a nenuceností. Snadno se seznamuje s velkým množstvím lidí.

 

Vládce 3. domu v 8. domě:
- Disharmonicky: Cesty, přemisťování, průběh studia a vztah k sourozencům je neustále vystavován problémům a hrozivým změnám. Sousedé se často stávají nepřáteli, s příbuznými jsou spousty nepříjemností a cesty jsou spojeny se ztrátami a pohromami.
- Harmonicky: Umí se učit z vlastních chyb a využívat zkušenosti druhých lidí. Je schopný  rozhodně odstranit nepotřebné kontakty, vidí do svých nepřátel. Směle se osvobozuje od útlaku a závislosti na sourozencích a rozvíjí s nimi pro některé lidi nepochopitelné vztahy. Možnost ztráty sourozence již v mládí. Velká zvědavost ohledně otázky života a smrti. Nezřídka vzniká potřeba vyjádřit slovy věci, které jsou obtížně popsatelné, případně kterým je těžké porozumět. Mezi jeho záliby může patřit esoterika. Takový člověk je často vtipálek, jehož žerty jsou často za hranicí běžného šprýmaření, neobvyklé vtipy. V běžných rozhovorech je úsečný, protože jen nerad ztrácí čas. Pokud se ovšem řeč stočí na seriózní záležitosti, je schopný kompetentně hovořit. Často se účastní hazardních a zajímavých intelektuálních her, které upřednostňuje před klevetami a zbytečném diskutování s příbuznými a blízkými.

 

Vládce 3. domu v 9. domě:
- Disharmonicky: Vztahy s cizinci mohou být nepříjemné a končit krachem. Cestování a cesty jsou spojeny s neúspěchy. Infantilní, bezdůvodný, není schopný druhé lidi čemukoli naučit. Život plný vnějšího pozlátka a krásy.
- Harmonicky: Snaha stát se učitelem žáků. Pomoc vždy přichází zdaleka a nejkrásnějšími způsoby. Dálné cesty a vztahy s cizinou podstatně rozšiřují obzory a napomáhají sebevzdělávání. Je to snílek a vizionář, který si bezpracně osvojuje nové myšlenky a zážitky a je schopen převézt své sny ve skutečnost. Jisté literární nadání, jež se může projevit ve fantastice. Zajímá jej cestování a náboženská filozofie. O těchto tématech může diskutovat donekonečna. Lehce se učí cizím jazykům. Pro takového člověka je obtížné nacházet se dlouho na jednom místě, a proto jsou možné rozchody s blízkými příbuznými. Náboženství a víra hrají důležitou roli a stejně tak i brzké vzdělávání. Špatně využité energie mohou vézt k lenosti, sebeomlouvání a "životu v oblacích".

 

Vládce 3. domu v 10. domě:
- Disharmonicky: Podezřelé, hanebné spoje s úřady, nemožnost propracovat se výše. Sourozenci vytvářejí překážky postupu v povolání. Vzdělávání za účelem vykonávání odpovědného místa vytváří mnoho závistivců. Kariéra může trpět kvůli anonymům a pomluvám.
- Harmonicky: Vztahy s úřady a nadřízenými jsou velmi dobré a umožňují člověku dobré vzdělávání a rozšiřování obzorů. Podpora, pozornost a protekce mocných pomáhají pronikat do vyšších sfér působnosti. Kontakty využívané pro povýšení a jsou vnímány jako prostředek pro dosažení cílů. Takoví lidé se velmi dobře vypořádávají se životem díky podpoře sourozenců a obchodní pomoci výše postavených osob. Sami mají tendenci pomáhat mladším a slabším. Takový člověk se snaží se zachovat si možnost říkat přesně to, co si myslí. Potřeba sebevyjádření je projevem jeho ega a často bývá středem pozornosti, což u něj bývá do jisté míry samozřejmost. Protože umí přitahovat pozornost publika, rád mluví nebo píše o svých úspěších a zážitcích. Může být nechvalně proslulý kvůli své veřejné nebo zločinné činnosti či kvůli skandálu. Takoví lidé často vědí víc, než se na první pohled zdá. Často se stávají úspěšnými obchodníky. Velmi dobře zpracovávají informace potřebné pro profesní úspěchy.

 

Vládce 3. domu v 11. domě:
- Disharmonicky: Proradnost a zrada přátel, na veřejnosti propírané problémy a časté skandály, zmatená představa o životě, nevrlost ve vztazích a nervózní chování. Časem od sebe odhánějí přátele a spolčují se s nepřáteli, byť často nevědomky. Jsou schopni nevědomky použít důvěrné informace proti přátelům.
- Harmonicky: S přáteli mají velmi příjemné vztahy. Umí se učit od přátel a ti jim často pomáhají. Velmi rádi získávají nové zkušenosti a známosti s novými lidmi. Mají dar předvídání, bývají z nich dobří vědci, publicisté nebo reformátoři. Snaží se využít své komunikační schopnosti pro blaho skupiny, přátel, případně celého lidstva. Mohou své řečnické dovednosti využívat k přesvědčování politických protivníků o správnosti svých názorů, nebo k vyburcování národa falešnými sliby. Vztahy s druhými lidmi mohou být efektivní, jestliže se dostanou do pozice vůdce nějaké skupiny. Při nepříznivém ozáření mají smůlu v těchto věcech a je proto třeba vše dobře promyslet, než se do něčeho pustí. Přátelé, sousedé a příbuzní hrají značnou roli v jejich každodenním životě. Velmi rádi si dopisují s lidmi ze zahraničí. Svým přátelům bývají věrní po celý život.

 

Vládce 3. domu ve 12. domě:
- Disharmonicky: Spoje s anonymy a pomlouvajícími lidmi, tendence pomlouvat, závist a intriky. Ze sourozenců se časem stávají tajní nepřátelé. Mnoho podvodů a zrad od kontaktů, vše tajné je nevyhnutelně vyzrazeno, případně se vrací a poškozuje zrozence.
- Harmonicky: Disponuje množstvím tajných spojů a kontaktů a to, co se jeví je ve skutečnosti jen pověstnou špičkou ledovce. Umí se dostat k tajné a ukryté informaci, umí tajně tahat za nitky. Výborné pro vyšetřovatele, ezoteriky a vyzvědače. V každém případě má takový člověk dobře vyvinutý smysl pro humor. Obvykle vnímá život z jeho světlé stránky, ale je možné, že některý z jeho sourozenců zažil tragédii. Spíše než činem, bude schopný podpořit svého blízkého vlídným slovem. Umí skrytě působit na lidi, konat za kulisami a zůstávat na pozadí. Často píší pod pseudonymem nebo pod jménem jiného člověka, který se chce proslavit. Vyhoví ovšem zpravidla jen za honorář. Snadno získávají schopnosti diplomatického vyjednávání a velmi jemně a decentně jednají s lidmi.