IV.

Poznámka: v interpretačních textech programu Zet je u vládce 4. domu uváděn i vliv sourozenců, kteří jsou tedy kromě 3. domu zařazováni i do 4. domu, nejspíš proto, že se zrozencem žijí pod jednou střechou a tak de facto působí jakoby "z domova" a tedy ze 4. domu; zároveň je patrné rozlišování 4. dům = matka, 10. dům = otec, které ovšem nejspíše není univerzální)

 

Vládce 4. domu v 1. domě:

- Disharmonicky: Nespokojenost s libovolným bydlištěm, pocit podivného útlaku ve vlastním domě, obtíže při hledání vlastního místa pro bydlení. Rodiče brání rozvoji talentu, velmi nepravděpodobný úspěch ve vlasti, možnost značného konzervatizmu.

- Harmonicky: Úcta a láska k tradici, oddanost rodině a místu, kde žije, úzké vztahy s předky a rodiči, ezoterní schopnosti, umí se dobře cítit v jakémkoli domě. Některý z rodičů má silný vliv, částečně možná proto, že byla potřeba následníka, kterému by bylo předáno rodinné dědictví. Sourozenci mají značný vliv na život takového člověka. Pomáhají v dobrém i zlém, ačkoli v krajním případě, pokud s nimi nejsou vztahy na přijatelné úrovni, se mohou míchat do veškerých záležitostí zrozence.

 

Vládce 4. domu ve 2. domě:

- Disharmonicky: Silná materiální závislost na rodičích, deprimující zrozence, po předcích zděděný sklon k marnotratnosti a dědění dluhů, možná zkáza rodu, bída v raném věku, dědičná smůla, pustý hazard.

- Harmonicky: Člověk má bohatý, útulný a dobře zabezpečený domov, s rodinou je pevně svázán, jeho autorita je nezvratitelná, podniky s nemovitostmi jsou úspěšné, možné obdržení většího dědictví.

Tito lidé si utvářejí nejrůznější způsoby hodnot, které ovšem vesměs závisí na výchově. Často se u nich projevuje decentní zdrženlivost při nakládání s penězi a snaží se zabývat něčím konkrétním, věcným a dobře kontrolovatelným.

 

Vládce 4. domu v 3. domě:

- Disharmonicky: "Dům na kolech", časté změny místa bydliště, neustálé přesuny a problémy s tím spojené.

- Harmonicky: Bratrské vztahy s rodiči, mnoho sourozenců, život se sourozenci v rodičovském domě a značná pomoc od nich. Způsob, kterým tento člověk jedná s lidmi, velmi závisí na jeho původu, jak jej vychovali rodiče a na tom, co si sám o sobě myslí. V dětství v rodičovském domě získal mnoho cenných idejí. Sourozenci hráli rovněž značnou roli v jeho výchově. Mohli tak činit svobodomyslně nebo svoje názory a myšlenky vnucovat. Každopádně jejich vliv je nepochybný. Tito lidé se často starají o blízkého příbuzného nebo sourozence, který přebývá v jejich domě.

 

Vládce 4. domu v 4. domě:

- Disharmonicky: Tento člověk je přikován ke své rodině, nemůže se nijak zbavit vlivů rodičů, domácí problémy vytvářejí nepříjemný tlak, vztahy se sourozenci jsou velkou přítěží.

- Harmonicky: Domácím problémům je věnována velmi značná pozornost. Člověk úzkostlivě následuje rodinné tradice a snaží se o vybudování rodinného hnízda. Se svým rodem je velmi svázán a snaží se od předků přebírat všechno nejlepší. Jeho dům je pohodlný a základ pod nohami je pevný a spolehlivý. Je velmi konzervativní a stálý.

Domov má v jeho životě hlavní místo a dokonce i jestliže bydlí v hotelu, snaží se jej držet v pořádku a upravovat podle svých představ. Ať už je kdekoli, vždy se s radostí vrací do svého domu, aby dobil nezbytnou energii. Velmi vážně se chová k pozůstalostem po rodičích a všemu, co od nich dostal, ať už se jedná o hmotné předměty nebo názory a myšlenky. Často bývají velmi hrdí na svou rodinu, nebo v opačném případě bědují nad její neukázněností a slabostí. Jeden z rodičů často hraje vážnou roli v jejich životě, je možné, že onen rodič je úspěšný ve své vlasti, takže jeho obraz zrozenec může následovat, případně mu může rodič pomáhat. Není vyloučen život s prarodiči pod jednou střechou.

 

Vládce 4. domu v 5. domě:

- Disharmonicky: Dům může být neblaze ovlivňován ztrátami kvůli milostným dobrodružstvím. Není vyloučeno zpustošení rodného hnízda. Děti takovému člověku často vytvářejí překážky a mohou dokonce dům opustit.

- Harmonicky: Takový člověk se snaží předávat tradici svým dětem. V jeho domě vládne mír, láska a shoda mezi jeho členy. Děti jsou dobře vychovány, ochotně přejímají znalosti a upevňují a rozvíjejí rodové tradice. Láska a romantika tvoří značnou část jeho života . V domově je značné místo věnováno dětem a jestliže nebude mít děti vlastní, bude k sobě zvát děti cizí, aby oživily jeho život. Tyto lidi často velmi baví překupnictví. Svůj dům vnímají jako místo, kde se mohou uvolnit a odpočinout si. Mohou se snažit si doma zřídit posilovnu, gymnastický sál, saunu nebo podobné věci, ačkoli je třeba nemusejí nikdy nějak využít.

 

Vládce 4. domu v 6. domě:

- Disharmonicky: Možnost dědičných chorob, dřiny, přetěžování, možnost práce s rodiči (nebo on pracuje na ně, či oni na něj). Rodiče si ho často porobují a zacházejí s ním dost bezohledně.

- Harmonicky: V zájmu vytvoření bohatého domova a získání a sledování tradice rodu musejí hodně pracovat. Často se stávají výzkumníky nebo podnikateli, kteří chtějí všechno dosáhnout vlastním úsilím. Vždy rádi pracují doma. Bývají vychovávaní ke smělosti a odvaze, pomáhají těm, kteří se ocitli v nouzi, za což si nenárokují jakoukoli odměnu. Dříve nebo později si tento člověk bude chtít pořídit sluhu, nebo služebnou.

 

Vládce 4. domu v 7. domě:

- Disharmonicky: Spory ve vlasti, obtížný domácí život, možná obvinění ze zrady. Z rodičů se mohou stát otevření nepřátelé, život je vnímán jako těžký, při činnosti se ztrácí půda pod nohama, dříve nebo později je nutný rozchod s rodinou, nebo přinejmenším s rodinným domem. Možné spory se sourozenci kvůli majetku a dědictví.

- Harmonicky: Pevné, výhodné, stálé manželství. Možnost velkého věna. Životní partner je věrný, spolehlivý a jistý ochránce rodinného domu.

Partner je velmi důležitý pro štěstí a radost v rodinném životě. Bez něj se zrozenci nedostává jistoty. Tento člověk se může aktivně účastnit veřejného života. Snaží se stavět své domácí záležitosti do co nejlepšího světla před svými blízkými.

 

Vládce 4. domu v 8. domě:

- Disharmonicky: Obtížné vztahy s rodiči, možnost hádek, skandálů nebo potyček. Těžký konec života - katastrofy s bydlištěm, svržení rodinné autority.

- Harmonicky: Bohaté dědictví, úspěšné rozmnožování a vzrůst majetku. Těmto lidem často podivnou pomoc poskytují mrtví sourozenci, není vyloučen zájem o esoteriku a zisk ze znalostí tajných věcí. Člověk žije o samotě, skromně, zcela pohlcen svými problémy. Může působit jednoduše a přístupně, ale málokdo ve skutečnosti tuší, co si myslí a na čem právě pracuje. Je možné, že v mládí na něj silně zapůsobila smrt sourozence nebo rodiče, kvůli čemuž se mohl začít vážně zajímat o otázky života a smrti. Je možné, že má ohromnou schopnost přesvědčovat druhé nebo že se uchýlí ke studiu neviditelného světa. Aby si byl sám sebou jistý a byl schopný plnit požadavky rodičů, bude nejspíše muset projít zásadní přeměnou svých postojů a zvyků. Velmi vážně bere otázku nakládání s majetkem druhých lidí.

 

Vládce 4. domu v 9. domě:

- Disharmonicky: Zmatené vnímání světa, ideologický zmatek ovlivňuje vedení domácnosti, sklon k toulání.

- Harmonicky: Možnost cest do vzdálené ciziny nebo emigrace, život daleko od rodičů, využití znalostí o cizině a spojů s cizinci za účelem zlepšení bytové situace. Možnost dlouhodobého pobytu v cizině nebo sourozenců žijících v zahraničí. Využívání vyššího vzdělání pro upevnění domácího života. Rodiče se mu snaží poskytnout důkladné vzdělání, ve kterém má značnou roli náboženství a filozofie. Už od mládí se snaží získat vyšší vzdělání, není vyloučeno, že rodiče pocházejí z různých zemí. Možná že v mládí prožil něco tajemného nebo záhadného, což jej velmi ovlivnilo ve vnímání kultury a světa. Je možné, že bude žít daleko do místa, kde se narodil, aktivně se bude zajímat o způsob života rodin v cizině a bude ve svém domě shromažďovat předměty světového umění. Může zdědit pozemek nebo získat velký odkaz, což ale v každém případě bude spojeno s místem daleko od jeho vlasti.

 

Vládce 4. domu v 10. domě:

- Disharmonicky: Odtržení od tradic předků, nemožnost se v životě dobře zařídit, obtíže a problémy s opravdovými profesními úspěchy, obtíže s uskutečňováním plánů a získáváním popularity. Nemá dostatečnou svobodu a volnost, zadrhává jej způsob života a domácí problémy. Používá služební postavení k ukájení své ziskuchtivosti: na výstavbu svého domu nebo chaty a také pro machinace s nemovitostmi.

- Harmonicky: Ochrana a podpora rodičů mu pomáhá postupovat vpřed. Stoupá silou následujíc tradici. Při postupu má dobrý pocit podpory pod nohama a důkladně se zajišťuje na každé dosažené úrovni. Výhodná kombinace konzervatizmu a známostí. V jeho životě zaujímají oba rodiče významné místo. Je možné, že v budoucnu se bude stavět proti jakýmkoli autoritám, ačkoli se jej otec s matkou snažili všestranně ukáznit v průběhu celého jeho dětství. Zvláštní vliv na život mívá nakonec otec. Někdy pohrdají kariérou ve prospěch rodinného života. Čas od času aktivně pracují, aby získali prostředky pro zajištění existence, ale spokojenější jsou tehdy, když nemusejí vůbec opouštět domov, díky čemuž se mohou vyhnout konkurenčnímu boji a kritice. Ve svém rodinném prostředí mohou být velmi otevření a odhalovat výborné znalosti o životě.

 

Vládce 4. domu v 11. domě:

- Disharmonicky: Odtržení od tradic a přání zesměšnit vše, co je spojeno s jeho rodištěm. Absence rodových kořenů, vysmívání se svatým věcem, časté okrádání, případně vykořisťování domova a rodičů, nedostatek solidnosti, nespokojené žití, uvažování bezdomovce, pevná snaha něco ve svém rodišti změnit, neuspokojivé vztahy s rodiči, nechuť cokoli dělat ve svém domě.

- Harmonicky: Tendence vnášet novoty do svého domova, účast v reformách vlasti, snaha o obnovení tradic, velké spříznění s přáteli, tíhnutí k ezoterickým praktikám. Je možné, že vyrůstal v domě, jehož dveře byly vždy dokořán pro přátele, případně skupinové aktivity. Už od dětství měl na zřeteli konkrétní cíle a veškeré jeho životní priority byly určeny rodiči. Je možné, že jeden z rodičů nebyl přítomný a není vyloučeno, že jej zastoupil jeden z rodinných přátel. Často děti adoptují. Každodenní život je plný drobných starostí a náhlých překvapení.

 

Vládce 4. domu v 12. domě:

- Disharmonicky: Domov je vnímán jako žalář, nachází se v člověku nedostupném a ponižujícím místě, pod tvrdou kontrolou a útlakem od rodičů. Neustále se bojí, dokonce i v kruhu svých nejbližších. Tajní nepřátelé jej ohrožují i v jeho vlastním domě, často se bojí ztráty bydliště nebo o něj opravdu přichází.

- Harmonicky: Často doma o samotě tvoří umělecká díla. Vždy má svůj tichý koutek, kde jej neobtěžují jeho blízcí. Často se věnuje meditaci a ezoterickým činnostem a snaží se je spojit s každodenním životem. Člověk ovládá značné skryté síly a v případě nutnosti se nezdráhá je použít, což může být pro jeho blízké zcela neočekávané. Časem se může stát tvrdým a neprostupným jako stěna. Jestliže se mu nepodaří stavět svoje zájmy před zájmy druhých, bude pouze zbytečně mrhat energií a nebude moci cílevědomě pracovat. Často "uniká do nemoci", což mu umožňuje utéci od skutečných problémů života. Domov má v jeho životě značný význam a je vnímán jako útočiště, ve kterém je možné doplnit zásoby spotřebované energie. Potřebuje místo, které bude pro druhé lidi nedostupné, takže jej nikdo nemůže ovlivňovat. Okolí si často myslí, že jej zná, ale to, co dává najevo při běžné komunikaci je pouhé zdání a povrchní jednání, které nesahá do hloubky. Jeho skutečné, skryté jádro znají pouze lidé kteří s ním žijí doma, skuteční blízcí. Jeho život je bezpodmínečně spojen s tajemstvím, se kterým se setkal ve svém dětství a o které nikdo neví. Často se snaží skrývat svůj původ a nemluvit o něm.