Martin Schulman - Kamická astrologie

Bod štěstí ve znameních

 

V Beranu

S takto umístěným bodem štěstí zakouší člověk potřebu činnosti, ke které má dostatek energie. Plyne-li s ní, zjistí, že má na své cestě jen málo překážek, které by nedokázal překonat. Vrozená odvaha ho žene dál, takže dokáže překonávat všechny pochybnosti o sobě samém. Největší úspěch pochází z poznání, že jeho energie je dostatečně silná na to, aby mu zaručila nezávislost. Nemusí druhým ustupovat jen proto, že se bojí, že je bude v budoucnu potřebovat. Skutečnost, že lidé často energii Berana špatně chápou, nutí člověka, který funguje pod jeho mocným tlakem, odmítat názory druhých a držet se své vlastní cesty.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí rozumí tento člověk receptivnímu pasivnímu založení lidí a dokáže se vcítit do těch, kteří nedokáží činit rozhodnutí a jednat. Vidí, že takt druhých je někdy určitou formou neupřímnosti založené na strachu, že člověk zajde příliš daleko. Nejsilnějším a nejužitečnějším aspektem bodu neosobního vědomí ve Vahách je pocit harmonie a duševního řádu, což umožňuje bodu štěstí v Beranu vidět velmi jasně směr. Tyto vlastnosti jsou příkladem Venuše (Vah) fungující jako kanál Marsu. Beran se kvůli svému vášnivému přístupu k životu vydává takto vpřed až příliš často. Dokázat nastolit rovnováhu znamená znát své schopnosti a účinně jich využívat. Bod neosobního vědomí ve Vahách může ukázat, jak toho docílit.

Zlatým pokladem na konci tohoto snu bude to, čeho Beran dosáhne svým vlastním úsilím, ať už v podobě myšlenek nebo materiální podstaty. Nesmí se toho bát jenom proto, že mnohé duchovní knihy a nauky se stavějí proti touze. Ty totiž mluví o připoutanosti k touze, o divokém zbožštění smyslů. Tento člověk je tvorem, jenž touží. Dokonce i po pravdě. Bez této touhy by nebyl schopen si stanovovat cíle. Člověk bez cílů snadno ztrácí z dohledu svůj životní směr, má sklon těkat a je náchylný k tomu, aby se nechával ovlivňovat lidmi, jejichž život se ho dotýká. Může k tomu dojít při „negativním" fungování bodu neosobního vědomí ve Vahách - pokud člověk omezuje mocnou energii Berana.

Tento člověk touží po jednotě mysli a vůle, které by bylo možné nasměrovat k jedinému cíli. Čím více člověk plyne směrem k tomuto cíli, tím snáze se mu žije. Nikdy nesmí pochybovat o tom, že ho energie, která ho vede, přivede do kontaktu s onou jedinou motivační silou. To je konečný cíl. Jeho nalezení přinese Beranovi největší radost.

 

 

V Býku

Člověk s takto umístěným bodem štěstí touží po všem, co je solidní a trvalé, a nezajímají ho pomíjivé a povrchní radovánky. Touží poznat význam a možné využití všech věcí, aby si mohl vytvořit pevnou budoucnost. Jeho radost se zakládá na schopnosti udržet a rozvinout podstatu života. To je příklad pozitivní energie bodu neosobního vědomí ve Štíru vedené hmotou a způsobu, jakým se tato energie prostřednictvím bodu štěstí projevuje. Díváme-li se na síly Štíra negativně, vidíme pouze destrukci, nepořádek a úpadek světa.

Člověk s bodem štěstí v Býku ví, jak lidé dokáží sami sebe omezovat nedostatkem trpělivosti vycházející ze skutečnosti, že se věci nezhmotňují okamžitě. Je pozorovatelem vrtkavých a nepředvídatelných situací, které člověka potkávají. Identifikovat se s nimi znamená ztratit svůj vlastní smysl pro stabilitu. Býčí energie představuje soudržnost a výdrž, přičemž negativní projevy Štíra mohou představovat zhroucení namísto přeměny.

Tento člověk by měl pochopit, že se věci musejí hroutit; že destrukce a konec jsou do značné míry součástí tvořivého procesu. Jeho úlohou v tomto procesu, má-li být šťastný, je pokračovat ve vytrvalém budování velmi mocných a smysluplných základů. Na destrukci by se měl dívat jako na transformaci.

Tento člověk rád relaxuje, ale mnoho mu to nepřináší. Raději by pracoval na pokroku, jakkoli pomalém, ale neustálém, aby měl jistotu, že se dočká onoho dne, kdy bude moci relaxovat opravdu v bezpečí, které si vybudoval. Relaxace a cílený, pomalý postup jsou v tomto případě příklady bodu neosobního vědomí ve Štíru - regenerace a růstu.

Jednou z největších radostí bodu štěstí v Býku je dosažení osobní lásky a jejích projevů na fyzické úrovni. Mezi sexualitou Býka a Štíra je však velký rozdíl. S bodem štěstí v Býku člověk vidí, že nesmí oddělovat sexualitu a lásku. Umělé oddělení vyvolá zkušenosti odehrávající se na nižších úrovních Štíra, což není pro Býkovy záměry žádoucí. Býčí sexualita se vždy zaměřuje na vytvoření smysluplného sjednocení založeného na vřelosti, upřímnosti a oddanosti. Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Štíru se člověk může stát pozorovatelem toho, co vidí a pociťuje jako zneužití sexuality. Štír touží, aby se ze vztahů a lásky stala studna, ze které by čerpal teplé prameny čistých emocí, jež podporují vnitřní život, a on se tak mohl transformovat. Taková je funkce Marsu a Pluta, které působí prostřednictvím své vlády v tomto vodním znamení.

Člověk s bodem štěstí v Býku je šťastný, když ví, kam směřuje. Na vnější podmínky a lidi, kteří mají sklon stát mu v cestě, se dívá neosobně. Jednou z jeho slabých stránek je sklon domnívat se, že je jejich terčem. Poté může následovat jeho negativní reakce. Jasné chápání tohoto pocitu spolu se silným vhledem do emocí, který poskytuje bod neosobního vědomí ve Štíru, mu ukáží, že on terčem není. Byl na daném místě prostě náhodou, to je vše. Přestože schopnost vytrvat či držet se věci je jednou z jeho nejsilnějších stránek, negativní identifikace s bodem neosobního vědomí ve Štíru může tříštit jeho energii prostřednictvím zadržování hněvu namířeného proti tomu, co se stalo v minulosti.

Aby energie Býka fungovala co nejlépe, musí se člověk naučit neblokovat energii Štíra, která má sklon věci ničit a transformovat. Musí se učit zachovávat, a přitom neztrácet ze zřetele to, co se snaží vytvořit. Tento člověk je při provádění změn v životních návycích mimořádně pomalý. Jeho schopnost vytvářet a udržovat trvalé a smysluplné návyky mu však přinese největší štěstí. Je pro něj potěšením, když ví, že v sobě vytváří spolehlivost, na kterou se může spolehnout on sám i druzí.

Býčí energie je energií mírumilovné existence sladěné s přírodními silami. Je to jedno z mála znamení zvěrokruhu, jehož prostřednictvím dokáže člověk prožívat spokojenost. Býk je velmi „rozdávačné" znamení. Čím více se člověk snaží snížit a uklidnit nespokojenost lidí ve svém životě, tím více naruší svůj klid - identifikuje-li se negativním způsobem s bodem neosobního vědomí ve Štíru. Člověk dokáže s energií Býka nejlépe spolupracovat tehdy, když se sám naučí žít a druhé nechá žít, a tím, že bude oceňovat veškeré bohatství, které v životě existuje. Štíří intenzita, přestože má v životě určité místo, se nesmí projevovat negativně. Pamatuje-li si člověk, že tato ohromná síla je k užitku tehdy, je-li prostřednictvím generování a regenerování zaměřena ke studiu, výzkumu, duchovnímu hledání a růstu, pak lze docílit jejího záměrně vedeného projevu.

Zlatý poklad na konci tohoto snu lze přirovnat ke vstupu do zaslíbené země. Po mnoha prožitcích se člověk učí vzdávat negativního bojování a přijímat překrásnou, mírumilovnou a láskyplnou existenci, po níž vždycky toužil. V tomto případě toho dosáhne více povolností, a ne odporem.

 

V Blížencích

Bod štěstí v Blížencích dává člověku velkou radost z komunikace, učení a spojení s lidmi. Tento člověk touží po porozumění od každého nového člověka, se kterým se setká. Lidé jsou v jeho životě důležitější kvůli myšlenkám, které mu přinášejí, a ne kvůli tomu, kým jsou. I v tomto případě vidíme pokus udržet věci v únosných mezích, aniž by se člověk utápěl v emocích. Do jeho života přichází a zase z něj odchází mnoho lidí a on od nich od všech přijímá podněty a informace. Díky tomu je z něj skutečná chodící encyklopedie údajů a vědomostí posbíraných ze zkušeností druhých. Čím více toho shromáždí, tím více si uvědomuje mnohé odlišné oblasti života, které jsou navzájem často v rozporu.

Tento člověk se snaží být nezúčastněný - nikoli ze strachu z angažovanosti, ale protože by jen nerad rozhodoval, která idea či myšlenka je lepší nebo správnější. Pokouší se proto sedět na dvou židlích. Chce-li někdo od života vše (včetně věcí protikladných), je to člověk s bodem štěstí v Blížencích. Touží sklízet úrodu ze dvou polí, ale ani pro jedno z nich se doopravdy neangažuje. Někdy má úspěch. To mu umožňuje volnost pohybu, což dodává jeho životu šíři a barvu. Dokáže rychle jednat a reagovat na každou změnu „větru" ve svém životě. V průběhu toho, jak tento člověk odhaluje množství myšlenek, teorií a neosobních postřehů, zakouší velkou radost a čiré potěšení. Napomáhá tomu bod neosobního vědomí ve Střelci, který se snaží nalézt společnou nit nebo základní princip, jenž vše spojuje dohromady.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Střelci vidí pravdu v jejím nejjasnějším světle. Vidění této pravdy mu umožňuje navazovat se všemi lidmi a situacemi vztahy - s radostí a gustem bobu neosobního vědomí ovládaného Jupiterem. Chameleonská Merkurova energie mu umožňuje v mžiku se měnit podle toho, jak se proměňují požadavky situace. Ví, že potřebuje rozšířit vědomí, ale klade-li na to přílišný důraz, ztratí blízký kontakt se životem a s lidmi, které potřebuje. Nejšťastnější je, když je intimně zatažen do všeho, co se kolem něj děje, aniž by musel osobně posuzovat dvojakost situace.

Negativní využití bodu neosobního vědomí ve Střelci může u člověka vyvolat potřebu odsuzovat. Musí se přestat identifikovat s autoritativními postoji, které k tomu vedou. Čím více člověk soudí, tím dříve ztratí sounáležitost, po které tak silně toužil. Osa Merkur/Jupiter souvisí se silou postřehu a moudrosti. Pozitivní projev bodu neosobního vědomí člověku v tomto případě umožní upamatovat se, že být člověkem znamená jistá dočasná omezení. Hledisko musí být dostatečně široké, aby umožnilo co největší rozšíření mentální sféry a zároveň porozumění stávajícím lidským podmínkám.

Největší radost bodu štěstí v Blížencích pochází ze schopnosti vyrovnat se s bezprostřední realitou. Nechá-li se člověk strhnout vzdáleným voláním bodu neosobního vědomí ve Střelci, je velká pravděpodobnost, že ztratí schopnost fungování v tady a teď. Jasné vnímání přítomnosti a myšlenka současnosti, která je bodu štěstí v Blížencích vlastní, je pro tohoto člověka největším zdrojem štěstí. Jeho skutečný osobní zlatý poklad pochází z umění žít s tím, co je dočasné.

 

V Raku

Člověk s takto umístěným bodem štěstí dosáhne největší radosti tím, že dá volný průběh své pečovatelské energii. Tento člověk touží zásobit sebe a druhé vším, co je nutné pro budoucí růst. Člověk v tomto případě zakouší lásku Božské Matky, která je nezištnou živitelkou všeho. Chce se doslova rozdat a oddat; pokud dá tyto impulzy dostatečně najevo, je mu poskytnuta velká radost. Hledá lidi a okolnosti, jejichž prostřednictvím by zakoušel teplo a blízkost. To je energie citu. U takového člověka se vyskytuje hodně štěstí pocházejícího z blízkosti přírody, protože právě prostřednictvím přírody člověk pociťuje pravou esenci jednoty a spolupráce s vesmírem.

U tohoto Raka se vyskytuje touha po dětské jednoduchosti všeho. Přestože prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Kozorohu vidí tento člověk energii, která pomáhá věcem, aby vyzrály, udělá nejlépe, když zůstane naladěn na něžnou jemnou račí energii, která je v největším souladu s počátky věcí. Kozoroží vliv se projeví nejlépe tehdy, nalezne-li člověk pro tuto energii správný kanál.

Veškerá radost zde vychází z prožívání procesu zrodu. Ať už se jedná o zrod dítěte, myšlenky nebo čehokoli jiného. To, co mu přináší největší pocit štěstí a naplnění, je vždy velmi úzce spojeno s počátkem.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Kozorohu člověk vidí a chápe energii ambicí. Také vnímá, jak se lidé snaží dokončit to, co již bylo částečně zformováno. Kozorozi energie je pevná a tvrdá, zatímco račí energie je poddajná a jemná. V obou znameních je silná energie směřující k aktivitě. Kozoroží energii motivuje touha po výsledku. Účel bodu neosobního vědomí obvykle budí dojem, že světí prostředky. Račí energie je naopak založena na konání pro konání. Je to spíše energie prostředků než účelů. Zatímco Kozoroh touží dosáhnout toho, co člověka přežije, Rak touží tvořit to, co se podílí na samotném tvoření.

Kozoroh vyvažuje svou honbou za dospělostí a zralostí mladistvost a vitalitu Raka. Člověk se nesmí utopit v bodu neosobního vědomí - má-li dosáhnout plné radosti všeho, čemu prostřednictvím bodu štěstí v Raku dává vzniknout. Musí nechat bod neosobního vědomí, aby dal jeho energii strukturu a směr, ale zároveň si musí zachovat mladistvou a nekomplikovanou povahu dítěte.

Zlatým pokladem na konci tohoto snu je radost, které dosahuje tím, že je významným účastníkem procesu zrodu, k němuž dochází v celé přírodě a v lidské mysli. Radost vyvěrá také z pečování o vše, co potřebuje něžnou péči, aby se mohlo rozvinout a kvést. Když člověk vidí následný růst, prožívá velké naplnění z toho, že je skutečnou součástí základů života.

 

Ve Lvu

V tomto případě se vyskytuje velká touha být středobodem všeho a všemu velet. Prostřednictvím vlastní dokonalosti se člověk snaží být pro druhé zdrojem inspirace a vedení. Vůdce musí vést a nesmí unikat před problémy a zodpovědností, jejichž řešení je pouze v jeho moci a vůli. Velká radost přichází, dosahuje-li široké škály úspěchů, které jsou jistým způsobem zářnými příklady a symboly toho, čeho je člověk schopen dosáhnout při využití celého svého potenciálu. Tento člověk touží nejenom po vlastním růstu, ale také po růstu (a tím pádem zlepšení) společnosti jako celku.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Vodnáři se učí nenutit druhé, aby přejímali jeho vlastní metody. Namísto toho by se měl pokusit pochopit, že si každý člověk hledá svou vlastní cestu. Nebude-li svou energii tříštit v mnoha oblastech, dokáže se soustředit a dát své tvořivé síle směr. To mu nakonec přinese naplnění a štěstí. Zdrojem všeho, čeho dosáhne, bude jeho vlastní úsilí. Pak tento člověk pozná radost z toho, že je nezpochybnitelným pánem svého domu. Je velmi pravděpodobné, že jeho vláda bude hodná úcty.

Rady, které tento člověk prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Vodnáři udílí druhým, by měl dávat spíše darem než rozkazem. Jeho moc tvořit vskutku naroste, až se naučí nechat zbytek světa, aby se rozhodl, jestli jeho rady přijme nebo odmítne, a spokojí se s faktem, že dostal příležitost pomoci.

Jak Lev, tak Vodnář má energii, která dává. Vodnářova energie znamená neosobní dávání lidstvu jako celku, aniž by očekávala cokoli nazpět - s výjimkou evoluce druhu. Šlechetnost Lva je na druhou stranu cíleněji zaměřená na ty jedince, kteří tvoří jeho bezprostřední životní prostor. Bod štěstí ve Lvu se proto zaměřuje na koncepci osobní lásky. Aby měl tento člověk pocit, že se jeho šlechetnost, ambice a cíle ubírají správným směrem, potřebuje jistou dávku zpětné vazby.

Přestože je lví energie velmi mocná, má sklon k jisté rigiditě. Protože se tento člověk drží určitých tradic a zásad, snaží se udržovat svůj život v takových kolejích, které by mu přinesly uznání, prestiž, důstojnost a respekt. Má-li naplnit své plány, musí se vyhnout momentálnímu rozptýlení, které může vzejít z Vodnářovy energie. A naplnit je musí, protože na sebe klade vysoké požadavky. Pocítí spokojenost pouze tehdy, jestliže jsou tyto požadavky naplněny a jsou v souladu s jeho vlastními vysokými měřítky. Cíleně vedení energie přináší největší úspěchy. Obdiv, kterého se mu nakonec za tyto úspěchy dostane, je zlatým pokladem na konci jeho snu.

 

V Panně

V  tomto případě dosáhne člověk největšího štěstí vytvořením jisté „organizované čistoty" ve svém okolí. Touží po čistotě nikoli pouze ve smyslu osobní hygieny, ale také v životě a v práci. Zakouší také jistý druh čistoty v tom, jak jsou uspořádány jeho myšlenky. Je vysoce citlivý vůči vnějšímu prostředí, a proto si uvědomuje, jak hluboce ho zasahují jeho vlastní reakce na očividně negativní emoce. Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Rybách cele chápe podstatu soucitu, má-li však bod štěstí dobře fungovat, musí se vyhnout identifikaci se silami, které jsou neviditelné. Protože si uvědomuje neviditelné, nevědomé a nekonečné síly vymykající se jeho kontrole, musí svůj život vést směrem k vysoce vědomé existenci, zasvěcené „tady a teď".

Tento člověk se neustále a vědomě snaží být plně zaměstnán, aby pro negativní emoce druhých lidí vstupující do jeho vědomí zůstal jen malý prostor. Tudíž to, co může vypadat jako zaujatost světskou realitou, přináší tomuto člověku ve skutečnosti ohromný pocit radosti, která k němu přichází prostřednictvím uspořádaného vnímám života.

Čistota mysli a těla jsou důležité, protože umožňují zakoušet průzračnou jednoduchost myšlenek, do kterých nezasahují nežádoucí vnější faktory. Naučí-li se tento jedinec sebedisciplíně, dokáže se nakonec prostřednictvím pozitivního využití bodu neosobního vědomí v Rybách (vede ho k vnitřnímu míru) povznést nad negativní emoce. Jeho hlavním cílem je dobře a naplno fungovat. On ví bez ohledu na pocity, které má z druhých, že pocity jsou prchavé a neustále se mění. Zde nalézáme vědomí velmi osobního úkolu spočívajícího ve vytrvalém směřování k dokonalosti.

Negativní rybí energie má sklon dlít v minulosti. Energie Panny se soustředěně a silně zaobírá detaily přítomnosti. Bod neosobního vědomí v Rybách vede energii prostřednictvím porozumění celku a jeho významu a vlivu na přítomnost.

Vyskytuje se zde velká radost provázející projevy jednoduché logiky, kterou Benjamin Franklin (nar. v Kozorohu) nazýval „selským rozumem". Panna svým vlivem dokáže životní detaily slučovat takovým způsobem, až vytváří souslednost událostí, která povede k velmi logickému cíli. To je opět příklad bodu neosobního vědomí v Rybách poskytujícího celkový přehled o přítomnosti a usměrňujícího tok energie. Člověk se může ve skutečnosti stát tak výkonným, že si může připadat jako robot. Následkem toho logicky touží porozumět emocím a zjistit, zda je ještě schopen citu. Za tím účelem se přesunuje k protilehlému znamení a začíná vyjadřovat neosobního vědomí v Rybách. Musí si dávat pozor, aby se neidentifikoval s negativní stránkou tohoto svého aspektu. Člověk může v moři iluzí, v planém denním snění a nekonečných fantaziích ztratit smysl pro praktické záležitosti. Odvádí ho to od vědomého cítění přítomnosti, které mu přináší největší radost. Naopak musí usilovat o čistotu a univerzalitu bodu neosobního vědomí v Rybách, což dodá jeho životu a prožívání přítomnosti hloubku.

Panna a Ryby představují energii služby. Ryby znamenají soucitnou službu druhým; Panna představuje službu sobě samému. Funguje-li tento člověk podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, budou druzí velmi potřebovat jeho služby a on jim bude chtít pomoci. V tomto případě si musí dávat pozor, aby neztratil střed své bytosti, protože bude-li se negativně identifikovat s problémy druhého člověka, ztratí svou schopnost fungování. A to je právě to, co mu umožňuje povznést se nad faktory, které by jiné lidi snadno uvrhly do stavu deprese.

Zlatým pokladem je pro něj všechno, co drží v ruce a s čím se zaobírá v přítomné chvíli. Energie Ryb se vždy vztahuje k něčemu nekonečnému. Jedná se o naladění na neviditelný vesmír, který lze vnímat pouze vyššími smysly. Energie Panny se zaměřuje na to, co je hmatatelné. Žijeme ve světě věcí; prostřednictvím správného uspořádání, péče a čistoty věcí si bod štěstí v Panně nalézá svou roli. To umožňuje neosobní projev bodu neosobního vědomí v Rybách: včlenění lásky do života; prožitek bezčasí.

 

 

Ve Vahách

 

V tomto případě dosáhne člověk největšího štěstí spoluprací s energií, která je charakteristická tím, že její nositel absolutně nepociťuje touhu se prosadit. Nejlépe se cítí, když vychází dobře s druhými, namísto aby vyjadřoval své vlastní tužby, což by mohlo narušit harmonii, kterou hledá ve společnosti lidí, s nimiž je. Zde vidíme pokus splývat s tužbami druhých. To vede k neustálé změně stanovisek ve snaze zasloužit si přijetí.

Tento člověk ví, že násilné prosazování vlastních přání ohrožuje přátelství a vztahy. Tudíž namísto toho, aby prosazoval svou vlastní vůli, se snaží vyjít se všemi situacemi a okolnostmi, které před něj život postaví. Zřídka činí sám důležitá rozhodnutí, protože - v pozitivním slova smyslu - na sebe pohlíží jako na součást většího celku sestávajícího ze sil vymykajících se jeho kontrole. Cítí, že prosazovat svou vůli, aniž by bral tyto vlivy v potaz, vyvádí člověka z harmonie s proudem, který řídí život.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Beranu může rozvíjet energii „průkopníka". Pociťuje velkou schopnost projektovat svou touhu daleko do budoucnosti, a tak tuto budoucnost činí výtvorem své vlastní touhy. Má-li být šťastný, nesmi se s touto znalostí identifikovat. Energie Berana má tak velký náboj, že bude-li jí využívat sobecky, ztratí perspektivu a rovnováhu. Mimořádně důležité je uvážit následky svého jednání ještě předtím, než toto jednání započne. Váhy tudíž potřebují vidět obě strany mince. To vede k životu založenému na plnění tužeb druhých spíše než na plném projevení vlastní vůle. Je to právě vyhýbání se „přirozenému instinktu", co přinese tomuto člověku největší štěstí. Pouto osobního vztahu založeného na vzájemném omezování uspokojí všechny zúčastněné.

Člověk s bodem štěstí ve Vahách má pocit, že je součástí něčeho, co vlastně nezná. Touží tomuto pocitu neúplnosti učinit přítrž tím, že najde lidi a okolnosti, které představují ideje a zkušenosti, jež vymezí jeho životní prostor. Ve snaze být „bez ega" a bez agresi vity si buduje jemnou a taktní povahu, která ví, jak potěšit a uspokojit. Čím více je toho schopen, tím více dokáže zakoušet vnitřní uspokojení, které pochází částečně také z vědomí, že není nikdy osobně zodpovědný za vytvoření rušivých okolností.

Shakespearova otázka „Být, či nebýt?" je nejhlubší otázkou života. Může se docela dobře týkat polarity Beran/Váhy. Bude-li odpovídat Beran, bude odpověď zajisté „být". Přirozenou odpovědí Vah je „nebýt". Bod štěstí v tomto případě představuje rovnováhu uprostřed zvěrokruhu. Je to okno, skrze něž člověk vidí všechny možnosti, ale přesto si prostřednictvím žádné z nich nevytvoří vlastní identitu. Udržuje jemnou rovnováhu, prožívá aspekty mnoha osobností, ale nikdy si nevytvoří aspekt, který by byl jedinečný a jen jeho. Prostřednictvím prožívání života, který ho obklopuje, si však dokáže vytvořit pocit spokojenosti. Ví, že může mít vše, aniž by vůbec něco chtěl; všeho se může dotknout, aniž by to vlastnil. Stojí symbolicky uprostřed veškerých myšlenek. Je skutečným paradoxem: nezastává žádné stanovisko, a přitom zastává všechna.

Lao-c', starověký čínský mudrc, napsal: „ Třicet příček sdílí rám kola. Je to jeho střed, který činí kolo užitečným... " a na jiném místě píše: „... je to prázdný prostor v okně, který činí toto okno užitečným. " Bod štěstí ve Vahách je vskutku středem a otevřeným oknem vědomí. Kolem něj se točí a skrze něj protékají veškeré myšlenky, touhy a emoce lidstva. Je natolik sbírkou všech zvuků a barev, že nemůže dojít k nějaké určité osobní identifikaci s jedním z nich. Tak je tomu u tohoto znamení se vším. Člověk s takto umístěným bodem štěstí zakouší v malém všechny energie zvěrokruhu. Váhy, stojící uprostřed, umožňují těmto energiím protékat člověkem tak, že dohromady vytvářejí celého člověka. Pocit radosti a spokojenosti vychází z pocitu, že člověk je součástí všeho. Toto zjištění dokáže člověka přivést blíže k vědomí bez touhy, což se stane základem jeho skutečného naplnění. Aniž by potřeboval potřebovat nebo nepřál druhým to, co sám nemá, je člověk s takto umístěným bodem štěstí schopen uvádět do rovnováhy všechny zážitky a pocity a najít v životě klid. Rovnováhy dosáhne vyvažováním svých vlastních protichůdných pocitů a pocitů druhých lidí, dokud nepocítí jednotu. Funguje-li jako prostředník nebo kanál života, dokáže si vytvořit smysl pro neosobní bytí. Schopnost být neosobní pochází z vědomí vysoce osobní povahy Berana, které k němu přichází prostřednictví bodu neosobního vědomí, zprostředkovaného smyslem Vah/ Venuše pro druhé lidi. Člověk vidí sobecké či „soukromé" tužby lidí, a je přesto schopen najít pro ně místo ve velkém plánu věcí.

Zlatým pokladem na konci tohoto snuje vědomí, že tvůrčí energie lidí v jedincově životě a jeho tužby vymezí hodnotný životní rámec. Tímto způsobem je o člověka poněkud neobvyklým způsobem postaráno v tom smyslu, že nemusí nikdy činit správné ani špatné rozhodnutí. Plyne-li člověk se silami, které ho vedou, umožňuje nezbytným rozhodnutím, aby se učinila sama. Tato víra ve vesmír pochází z pozitivnosti bodu neosobního vědomí v Beranu. Jedná se o projev Marsovy odvahy čelící neznámu. Ve vědomí, že svět se o vás vždycky a v každém slova smyslu postará, lze najít velký klid. A v něm spočívá tajná radost bodu štěstí ve Vahách.Ve Štíru

V tomto případě dosahuje člověk největší radosti tím, že se podílí na procesu regenerace. Je spojena se sexualitou na fyzické úrovni a s duchovním hledáním na vyšších mentálních a emocionálních úrovních. Sexualita, esence života a tvořivá síla, se stává velmi důležitým faktorem v jedincově charakteristice. Vyskytuje se zde také intenzivní touha proniknout do významu života. Pro někoho s takto silným, pronikavým vnímáním a duchem je to snadný úkol. Tento jedinec má také silně vyvinutý smysl pro růst a evoluci člověka. Všechny tyto faktory se kombinují, aby dávaly schopnost nořit se do neznáma - být v centru všech konců a počátků.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Býku vidí tento člověk způsoby, jakými lidé a společnost drží sami sebe ve starých kolejích nazývaných bezpečí. Štíří energie je vždy touhou objevovat nové. Touží vyvrátit establishment z kořenů, aby ho zlepšila. V tomto případě je štíří energie puzena směrem k ničení toho, co už není užitečné.

Bod štěstí umístěný ve Štíru nalaďuje člověka na jeho vlastní nevědomé myšlenkové úrovně a na nevědomé myšlenkové úrovně společnosti. Je velmi pyšný na svou schopnost razit si navzdory těmto všeobecně neznámým silám cestu. V očích druhých je to člověk, který ničí to, co oni léta budovali. Pravdou je, že to, co lze zničit, nebylo nikdy skutečné. Bod štěstí ve štíru touží po mystické realitě vesmíru. Mnohé bude obráceno vzhůru nohama. Skrytá tajemství budou vynesena na povrch a s tokem jedincových myšlenek a pocitů bude tak dlouho cloumat intenzivní vášeň, dokud se vody nepročistí.

Energie bodu neosobního vědomí v Býku je energií budování, zatímco energie bodu štěstí ve Štíru je energií rozebírání a rozkladu. Obojího je zapotřebí, aby bylo dosaženo procesu, který nazýváme evolucí. Staré budovy jsou strhávány, aby mohly být na stejném místě postaveny nové. Člověk s bodem štěstí ve Štíru je jedinečný v tom, že dokáže tyto budovy strhávat, ale i stavět a konstruovat.

Člověk s takto umístěným bodem štěstí zakouší neodbytný druh energie, která mu nikdy nedopřává odpočinek. Touží růst, hledat a pochopit všechno, co je neviditelné, a jeho radost nemá nikdy kořeny v poklidné existenci. Je transformátorem lidstva, protože je nespokojený, jestliže v lidech kolem sebe vidí nedostatek pohybu a pokroku. Sexualita je pouhým motorem, který ho udržuje v pohybu. Přináší mu to silný pocit intimity, což navozuje intenzivní pocit spojení s hlubinami pravdy. Nenechá se obalamutit sofistikovanými vějičkami a realitu vnímá jasně. Protože je Štír silně nalad přírody, má nejsilněji vyvinuté vnímání ze všech znamení zvěrokruhu.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Býku může tento člověk zakoušet energii uvolnění a spokojenosti. Vyvažuje to štíří intenzitu. Ví, že uvolnění a spokojenost je nevyhnutelně cílem každého člověka. On je však nemůže přijmout, dokud necítí, že si je zasloužil. Zlatý poklad na konci tohoto snu pochází z vědomí, že člověk hraje aktivní roli při práci na budování světa, který bude bezpečný a klidný, protože lidé budou více v kontaktu se zdrojem veškerého života. Je nejšťastnější, může-li šířit mezi druhými osvětu a ukazovat jim nové stezky, které se báli vzít v úvahu.


Ve Střelci

V tomto případě cítí člověk energii ohromné svobody. Touží jak po mentálním, tak i fyzickém otevřeném prostoru a vyhýbá se situacím a okolnostem, které omezují jeho možnosti. Ze všech znamení zvěrokruhu má právě toto největší schopnost prožívat radostný život. Existence člověka může být přirozeně šťastná a plná hojnosti. Nebojí-li se tento člověk pokoušet svou Štěstěnu, objeví, že je přirozeně šťastný. Nebojí-li se cestovat, zjistí, že své největší štěstí prožívá na těch nejodlehlejších místech daleko od domova. S postupujícími léty se jeho život neustále rozšiřuje a téměř jemu navzdory neustále narůstají a získávají na významu okolnosti a zkušenosti, kterými prochází.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Blížencích si je neustále vědom toho, co si myslí druzí. Vidí, jak moc lze život vyplýtvat při pokusech zdvořile uspokojovat druhé namísto toho, aby se člověk snažil rozšířit své vědomí do té míry, že pochopí, jak zbytečné takové myšlení je.

Je silně zvědavý, a proto touží toulat se po zemi, neboť chce ochutnat všechno, co život nabízí. Velká část štěstí vychází z blízkosti přírodě a nejhůře se cítí v přeplněných městech, která mají sklon ujařmovat a omezovat jeho myšlení a snižovat jeho schopnost dýchat s přirozeným duchem života, který jím protéká.

Energie Střelce je energií pravdy založené na porozumění přírodnímu zákonu. Energie Blíženců je energií podvojnosti, založené na pokusech člověka navázat vztah s jiným člověkem. To člověku umožňuje rychle zmapovat situace či události a umožnit bodu štěstí ve Střelci tyto postřehy syntetizovat v nový celek. Jakmile je tento proces završen, získávají původní postřehy směr a význam a člověk může podniknout odpovídající akci.

Člověk s tímto bodem štěstí ví, že mu nové zkušenosti vždy přinesou více radosti a více naplnění. Vyskytuje se zde proto silný sklon projektovat si budoucnost a představovat si zkušenosti a místa, která by měla tuto budoucnost naplnit. Tento sklon je základem prorocké Střelcovy povahy. Neboť Střelec buď prostřednictvím vhledu vidí, co se stane, nebo skrze svou velkou sílu vytváří budoucnost tak, aby byla v souladu s jeho touhou.

Velká radost pochází z vědomí, že život není o ničem jiném než o tom, že se má žít co nejplněji. Bod neosobního vědomí v Blížencích vidí, jak se lidé snaží rozhodnout pro určitý směr v životě a vždy se cítí nešťastní, protože mají za to, je třeba se rozhodnout buď pro jeden, nebo pro druhý. Oproti tomu bod štěstí ve Střelci poznává všechny směry najednou. Strašná frustrace z toho, že člověk není schopen nalézt své místo v životě, je pro tohoto člověka neznámou věcí. Kdekoli si odloží klobouk, tam je doma. Cokoli, čím si vydělává na živobytí, ho baví. Kdokoli, s kým právě tráví čas, je jeho přítel. Je to právě tento postoj, který umožňuje tok jeho entuziasmu v souladu se silami jeho okolí.

Tento člověk je schopen klouzat po hladině života a neocitat se v situacích, které by mohly narušit jeho všudypřítomný optimistický náhled. Největší překážkou jeho štěstí jsou pokusy dívat se na sebe z pohledu druhých. Jedná se o identifikaci s bodem neosobního vědomí v Blížencích, což má za následek sebekritiku. Bez ohledu na to, jak jasné světlo může tato osoba vyzařovat, není schopna toto světlo sama vidět. Druzí lidé v ní vidí radost, a protože ona to ví, dělá někdy tu chybu, že na ně pohlíží jako na odraz sebe samé. Prostřednictvím pozitivní zpětné vazby může sklouznout do iluze, že dokáže druhým na oplátku působit radost. Kvůli takovémuto mentálnímu závazku může člověk ztratit svůj pocit štěstí.

Člověk s bodem štěstí ve Střelci se musí naučit, že štěstí je cosi, co nelze přenášet z jednoho člověka na druhého. To je jedna z největších lekcí, které ho učí bod neosobního vědomí v Blížencích. Pokouší-li se člověk o takovouto výměnu, oslabí ho to. Svět mu může patřit, jestliže umožní sám sobě prostě být. Až se to naučí, jeho život získá nadšenou spontaneitu, která nemá u žádného z ostatních znamení zvěrokruhu obdoby. Právě prostřednictvím své nezacílené spontaneity se dokáže přiblížit k tomu, co měl na mysli Buddha, když pravil, že pravým smyslem života je prostě „být". Zlatý poklad na konci snu je u tohoto člověka tak vitální, jak vitální je jeho vnímání přítomnosti, které je schopen zakoušet v každé jednotlivé chvíli.

 

V Kozorohu

V tomto případě dosáhne člověk největšího štěstí, uvidí-li, že jeho život získává určitou formu a strukturu. Tento člověk má mnoho ambicí a nadějí, ale zůstává nespokojený, dokud si nevytyčí cíle a nezačne podnikat kroky nutné k jejich realizaci. Touží neustále zůstávat ve spojení se svými nejvyššími cíli a ví, že nejlepším způsobem, jak plně prožívat život, je strávit ho vytvářením něčeho, co ho přežije. Snaží se překonat omezení, která na něj byla uvalena v mládí. Dokáže v sobě rozvinout sílu, která mu umožňuje poznat, že jeho život je v jeho rukou a že je jeho vlastním výtvorem. Nechce nutně, aby věci byly snadné, protože cítí, jak ho lehkovážný a prchavý charakter většiny prožitků, věcí a vztahů odvádí od velkého cíle, který si naplánoval. Potřebuje také vědět, že dokáže něčím hodnotným přispívat do společnosti.

Bod neosobního vědomí v Raku umožňuje tomuto člověku prožívat celou škálu emocionální energie. Stejně jako u všech ostatních postavení, kdy daná polarita pomáhá člověku rozšiřovat jeho emoční zkušenost, je i zde zdůrazněna potřeba zůstat neosobní. Rovnováha, které musí tento člověk dosáhnout, má zásadní význam pro správné používání energie. Důležité je uvědomit si, že všechna zemská znamení jsou vyvažována vodními znameními. Suchá zem není úrodná. V takové půdě nevyroste nic, co by bylo člověku k užitku. Možná že se na těchto místech nacházejí cenné nerosty, ale bohatství, které představují, se obvykle využívá k zajištění výnosů bohaté a úrodné země. Na druhou stranu ze země, která byla cele zaplavena, je jen málo užitku, dokud voda neustoupí a zem se trochu nevysuší. Energie Kozoroha postrkuje člověka směrem k završování projektů, energie Raka zakouší emocionální nadšení z toho, že stojí u zrodu počátku věcí. Aby bod štěstí v tomto případě fungoval co nejlépe, je třeba zvládnout a usměrnit emoce. To je možná ten nejobtížnější úkol pro každého člověka. Všechno, co člověk cítí, může ve skutečnosti působit jako překážka vůči všemu, co chce skutečně dělat. Dětské nejistoty, strachy a pochybnosti o sobě je třeba odložit stranou, aby si člověk mohl vytvořit nadhled, díky kterému by poznal, že jeho životní práce je důležitější než tyto nejistoty, strach a pochybnosti. Až toho bude schopen, vytvoří si novou identitu, díky níž se stane kvalitou a kvantitou všeho, co je schopen vyprodukovat.

Bod neosobního vědomí v Raku poskytuje hluboké porozumění potřebě dobrého začátku či základu jakéhokoli projektu. Nic nemá šanci na úspěch, nevěnuje-li se péče prvnímu kroku či myšlence a nedá-li se jí směr. Bod neosobního vědomí v Raku umožňuje člověku s bodem štěstí v Kozorohu plodit to, co poté dosáhne dospělosti a dále už bude žít samo.

Takto postavený bod štěstí odsouvá štěstí na pozdější roky života. Umožňuje to rozvoj skutečné dospělosti, protože člověk musí překonávat nejrůznější překážky, vyžadující dovednost a sílu zdokonalené velkým množstvím namáhavé práce. Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Raku se člověk musí naučit, že negativní emoce ve skutečnosti vysávají jeho fyzickou energii a brání mu získat pocit pokroku, který by mu byl oporou. Je velmi citlivý vůči potřebám druhých a mimořádně zranitelný v osobní (emoční) sféře. Aby tento bod štěstí fungoval co nejlépe, musí se takový člověk naučit vyhýbat negativním emočním uzlům, které ho matou a oslabují jeho pocit sebeúcty.

Největší štěstí tohoto jedince pochází z objevu cest, na nichž je velmi schopným člověkem. Stává se tak doslova svým vlastním rodičem. Učí se sám sebe vést a bez ohledu na životní situace a okolnosti rozvíjí schopnost fungovat na úrovních, které jsou většině lidí často nedosažitelné i za těch nejlepších okolností.

Kozoroh je znamením velké hloubky. V jeho jednání je vždy nějaký další plán; cesta, kterou se ubírá, směřuje velmi zřetelně ke zvolenému cíli. Do tohoto plánu jsou nějakým způsobem zabudovány dokonce i odbočky z této hlavní cesty. Tento člověk nesnese žádné vágní abstrakce či zobecňování, protože jeho životní odměna v podobě štěstí pochází v zásadě z toho, že si je neustále jist svým cílem. Zlatého pokladu na konci tohoto snu dosahuje po mnoha letech cíleného úsilí vedeného příslušným směrem, který si vytyčil. Ví, že svých cílů nedosáhne pouhým štěstím, ale spíše svou silně zacílenou snahou a vnitřním bohatstvím. Dosažené cíle u něj znamenají symboly jeho vnitřního vývoje, který je zlatým pokladem.

 

 

Ve Vodnáři

V tomto případě člověk prožívá největší štěstí tak, že plyne s energií probuzení a osvícení. Nespoutaný okovy, které vytváří společnosti, neomezený hranicemi předem očekávatelných vyhlídek dokáže zakoušet všechno, co existuje mimo hranice tradiční společnosti. Touží vědět všechno - o člověku, o světě, o vesmíru. Chce vědět, jak by se dalo tolik očividně odlišných aspektů života skloubit.

Cílem bodu štěstí ve Vodnáři je pocit neomezení. Jeho štěstí pochází z porozumění, že věci se mohou lišit, aniž by jedna z nich musela být lepší nebo horší než ta druhá. Právě prostřednictvím tohoto postoje dokáže zůstat nepošpiněn tím, že by činil úsudky. Je od přírody spravedlivý a nepředpojatý. Z tohoto spravedlivého zacházení se světem pochází jeho prožitek veškeré radosti spojené se svobodou. Protože si drží odstup a neangažuje se příliš v osobních záležitostech druhých, dopřává mu svět, aby zkoumal své sebeuvědomování. Nikdy nemusí sledovat cesty druhých. Jeho kompas je vždy namířen k novým myšlenkám, které podněcují vynalézavost a originalitu pohledu. Často touží po samotě, aby se vyhnul požadavkům tradiční společnosti, protože jeho radost nevychází ze zákonů či omezení člověka, ale z impulzů sil vesmíru, které objevují v člověku jeho nejvyšší schopnosti. Touží žít bez plánování. Z nepřítomnosti jakéhokoli viditelného vzoru, rytmu či důvodu vyrůstá v jeho životě velmi neobvyklé vnímání žití. Právě z toho odvozuje svou jedinečnou schopnost duchaplností a probuzení.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí ve Lvu tento člověk vidí, jak lidé marně usilují o moc a nadvládu i o touhu držet se principů, které by jim umožnily vytvořit si sebeúctu. Ví, že tyto věci mají ve světě své místo, ale také ví, že svět je ve špatném stavu proto, že tyto věci byly špatně využity a zneužity. Je to právě lví láska k pravdě a vyšším principům, která u něj funguje jako maják, nikoli identifikace s omezováním energie, jež může utlumit spontánní tok života.

Člověka s bodem štěstí ve Vodnáři dokáže v tomto světě šokovat jen máloco, protože v jeho vědomí je dostatek místa, aby dokázal přijmout, že možné je cokoli. Žije v budoucnosti a zkoumá a objevuje to, o čem si lidstvo myslí, že je mu nejvzdálenější. Je vskutku svobodným duchem: liberální v myšlení a nekonvenční v postojích. Jeho spokojenost vychází z toho, že se osobně nestará o směr, jakým se ubírá společnost. Zná lepší budoucnost, založenou na dalekosáhlé vizi pravdy. Problémy přítomnosti ho proto nechávají relativně v klidu. Ví, že budou vyřešeny tím nejlepším možným způsobem a že není třeba se znepokojovat.

Protože lví energie je silně založena na naplňování ega prostřednictvím ovládání a moci a vodnářova energie nemůže být založena na ovlivňování ega, najde tento člověk své největší štěstí, nebude-li se příliš bát nebo stydět za svůj odstup a nekonformní postoje. Sílu mu k tomu dodá tatáž lví energie. Je to právě lví síla, která člověku umožňuje bojovat s jeho touhou po moci. Až tento člověk přijme sám sebe jakožto „odlišného" a až přijme, že jeho tužby a myšlenky jsou jedinečné a ve své pokročilosti až prorocké, začne odkrývat realitu, po které touží jeho duše. Pozná, že jeho mysl může volně zkoumat vědomí, které nakonec osvobodí lidstvo od pout jeho kolektivního ega. Radost z tohoto zlatého pokladu není určena pouze tomuto člověku, nýbrž všem.


V Rybách

V  tomto případě má člověk příležitost zakoušet souhrn tvůrčí energie zvěrokruhu. Tento člověk je tím nejjemnějším způsobem naladěn na síly kosmu. Dokáže plynout s neviditelnou realitou, která se projevuje v podobě viditelné reality. Ví, že vesmír sestává z podstaty, která není omezena hmotou. Zakouší jednotu se všemi věcmi a dokáže se přizpůsobit jakýmkoli vibracím a naplnit jakoukoli potřebu.

Takto umístěný bod štěstí člověku umožňuje zakoušet radost překračující čas, prostor a myšlení. Silná intuice a naladění na kosmické síly pocházející z bodu štěstí v Rybách dávají člověku mysteriózní a přitažlivý charakter. Tento člověk cítí, že důvěrně zná i neznámé.

Prostřednictvím bodu neosobního vědomí v Panně vidí tento člověk způsoby, jakými se lidé pokoušejí plánovat a organizovat své životy, přičemž neustále zapomínají na jeho celkový obraz a význam. Zakouší také omezení, které znamená život v konečném vědomí, v němž se soudí, že jedinou realitou je to, co lze vidět, nahmatat, či emocionálně pocítit. Má-li být šťastný, nesmí se s tímto druhem reality identifikovat. Jeho vnímání překračuje konečný vesmír. Rozměry času a prostoru mají jen malý dopad na nekonečný charakter všeho, co vnímá.

Jak jinak by tento člověk dosáhl velké radosti než skrze pocit věčné jednoty s Bohem? Jak by na zemi mohlo existovat něco, co není odrazem toho nepozemského? Jak by mohlo něco vůbec být, kdyby to nebylo produktem určitého stavu mysli? Způsobem, který překračuje slovní komunikaci, umožňuje bod štěstí v Rybách poznat esenci reality. Ve svém důsledku stojí tento člověk mezi Božím světem a světem člověka a ví, že jsou jedno. Tuto jednotu prožívá.

Člověk s bodem štěstí v Rybách nerad něco slibuje. Ví, že o dodržení či porušení slibu nerozhoduje vždy člověk. Aby si zajistil štěstí, musí se vyhnout sklonu Panny manipulovat a plánovat si konkrétní, omezený životní styl, o který se pak bude pokoušet. Namísto toho si musí od Panny vzít její schopnost vidět dokonalost všeho, co je, a umožnit životu, aby šel svým směrem.

Člověk s bodem štěstí v Rybách nemusí dobývat, protože je součástí toho, co má pod kontrolou. Nemusí se podřizovat, protože zjišťuje, že ve skutečnosti není nic, čemu by se musel podřizovat, jelikož podřizování a dobývání jsou pouze opačnými stranami téhož konceptu. Radost pochází z tichého porozumění, které mu umožní jemně proplouvat životními zkušenostmi.

Zlatý poklad na konci snu je ve skutečnosti snem samotným. Bod štěstí dává člověku značnou výhodu v tom, že ví, že život, svět idejí a jejich omezení jsou pouhým zdáním. Tvůrčí představivost založená na vědomí vyšší pravdy a porozumění a láska jsou tím, co dokáže osvobodit srdce a mysl. Radost a štěstí pocházejí z naladění na vyšší úrovně vědomí. Schopnost naladit se na tyto úrovně pochází z bodu neosobního vědomí v Panně, který umožňuje člověku očistit se, řídit a vést myšlenky v mysli. Merkurova energie Panny také funguje jako most mezi povznášejícími sférami vnímání a porozuměním, což vede do všeobjímající náruče Jupitera a Neptuna. Naděje, sny a přání tohoto člověka tvoří prostřednictvím soucitné touhy optimální podmínky pro jeho bližní. Cokoli si dokáže představit, stává se součástí jeho reality.