Karel Weinfurter z Astrologie všeobecné vydané r.1931

Slunce ve Skopci. Slunce ve Skopci stojí od 21. března do 21. dubna.

Toto postavení dává charakteristické vlastnosti Skopce, a sice pokud se týká povahy i těla a při obou ve vyšším nebo nižším stupni, vždy podle toho, jaké postavení - silnější nebo slabší - má Slunce v horoskopu. Tento poslední zákon platí také pro všechna ostatní znamení.

Co bylo tedy pověděno o ascendentu a různých znamení, pokud se týká tělesné konstrukce a všeobecných vlastností povahových, platí také ve větší nebo menší míře pro postavení sluneční ve znamení Skopce.

Tato posice sluneční dává člověku sílu, lásku, k činům a sklon vystupovat jako vůdce nebo pán jiných lidí. Tato vlastnost se jeví již v dětství. Ale v tomto období může být velice změněna ascendentem. Mohla by být např. velmi dlouho skryta, když pří narození by vystupovalo znamení Ryb, anebo Raka. Pak by se tato charakteristická vlastnost povahy projevila teprve později.

Při tom bude mít zrozenec vrozenou silnou pudovost, ale zároveň také sílu vůle, neboť Slunce jako symbol vůle je vyvýšeno ve znamení Skopce.

Zrozenec bude mít dále samostatnost a původnost ve svém jednání a také jistou lehkovážnost, která vzniká z pocitu naděje, jenž je základem celé jeho povahy. Proto tací lidé se stávají často dobrými vůdci, a jestliže je Mars v dobrém aspektu se Sluncem, tu lze s jistotou očekávat velmi mnoho úspěchu v každém povolání, které je ovládáno planetou Marsem. Např. tedy v povolání vojenském, v chirurgii, ve všech pracích se železem, s výbušnými látkami apod.

Lidé takoví se stávají velmi dobrými průkopníky nových cest - mají k tomu vrozené nadání. Dále mají velmi mnoho životní síly a otužilost tělesnou, alespoň tehdy, když v horoskopu nejsou jiné značky, které by tomu odporovaly. Za to však mají málo trpělivosti a trpí často podrážděností a neklidem. Jejich hlava jest nejcitlivějším místem těla, protože jest ovládána Skopcem.

 

Slunce v Býku. Slunce stojí v Býku ode dne 22. dubna až do 22. května.

Veliká sebedůvěra, ale také svéhlavost jsou nejdůležitější vlastnosti v povaze člověka, u kterého nalezneme v horoskopu toto sluneční postavení.

Ale dále dává toto postavení takt a vytrvalost, jenomže zde chybí vynikající duševní nadání. Člověk takový nemá příliš mnoho bystrozraku a moudrosti. Lidé, spadající do této třídy, jsou dogmatičtí, rádi se drží starých nauk a pak bývají soběstační, poněvadž si o sobě příliš mnoho myslí. Ostatně však jsou dobrosrdeční a velmi oddaní v přátelství, ale někdy se stávají velmi zatvrzelými, i když by jim někdo položil do cesty třeba jen stéblo.

Jinak jsou ve svých pohybech pomalí, ale dovedou vždy a všude najít dobré věci, které poskytuje tento svět, a umějí jich užívat.

Zůstávají rádi na místech, kde se jim dobře vede a nemění svého pobytu bez příčin velmi důležitých. Úspěchy mají jenom tam, kde je třeba práce pomalé a vytrvalé. Stejně tedy ve stavitelství a v zemědělství (znamení země), jakož i v dolování. Rádi slyší svůj vlastní pěkný hlas, ve zpěvu i v přednáškách.

Člověk tohoto typu nerad kritizuje a také se nerad zbytečně rozčiluje. Ledacos sice myslí o tom, co vidí a slyší a co se mu nelíbí, ale zůstává při tom v klidu. Velmi zřídka zůstává o samotě a bez ženy, ale naopak často se stává otcem četné rodiny. Dále je velmi spolehlivý ve hmotných záležitostech, a jestliže se mu dostane příležitosti pracovat klidně a rozvážně, bude pracovníkem neúnavným.

Toto postavení sluneční dává člověku obyčejně velikou životnost, ale při špatných vlivech Marse nebo Urana nastává velmi snadno nebezpečí mrtvice. Lidé tohoto typu milují krásná umění, poněvadž vládcem Býka je Venuše — zvláště však hudbu a zpěv, poněvadž Býk ovládá hrdlo, hlasivky a týl.

 

Slunce v Blížencích. Slunce stojí v Blížencích ode dne 22, května do 21. června.

Předešlé znamení dávalo člověku jistý klid a rozvážnost, které však ustupují ve znamení Blíženců proměnlivosti a pohyblivosti. Tyto charakteristické rysy mají všechny lidské povahy, vlivem Blíženců, neboť je to znamení dvojité. Blíženci mají dvě stránky a oběma stránkami se chtějí zároveň projevovat.

Člověk, který má v horoskopu Slunce ve znamení Blíženců, chce mít více než jediný okruh působnosti a kdyby mohl, chtěl by být zároveň na dvou místech. Proto také se chápe obyčejně dvou věcí zároveň.

Řekli jsme již, že znamení Blíženců odpovídá mysticky zevnímu i vnitřnímu životu. Zevní člověk má svoji vůli a svoje sklony a vnitřní rovněž tak. Dokud obě vůle a oboje sklony se nesjednotily v harmonii, které lze dosáhnout jedině mystickým vývojem, musí být rozpor mezi oběma a tón se právě vysvětluje charakteristické kolísání obou těchto bytostí v člověku, když v horoskopu znamení Blíženců je v silném postavení, anebo když v něm stojí Slunce a pod. V takových případech to, co jinak se jeví u každého člověka jenom občas, projevuje se pak po celý život a trvale.

Způsoby a chování zrozence jest obvykle důvěřivé a zdvořilé, ale jenom na chvíli. V následující chvíli je váhavý a v celku je přívětivý a dobré mysli.

Jeho rozumová chápavost je bystrá a dovede vše velmi hbitě pochopit. Také oplývá velikou láskou k umění a vědám. Ale zabývá se jimi sám jenom povrchně, ačkoliv velmi rád se vydává ve vědě i umění za znalce.

Dále miluje cestování a pohyby ve volné přírodě. Je dovedný zvláště ve svých prstech a především se rád ujímá postavení, ve kterém může projevit svoji dovednost, třeba i na poli řečnickém. Mnozí z těchto lidí bývají dobrými kreslíři nebo učiteli nebo veřejnými řečníky a skoro všichni se zajímají o veškeré novinky a rádi je rozšiřuji mezi svými známými a přáteli.

Nalezneme mezi nimi mnoho dobrých řečníků a umělců, jakož i nakladatelů periodicky vycházejících časopisů a také žurnalistů.

Jejich práce směřuje více ke hledání a k pozorování než k určitým výsledkům — to platí zvláště o nižším typu těchto lidí. Naproti tomu vyšší typ stojí skoro vždycky vědecky velmi vysoko a má vědomosti četné a mnohostranné.

 

Slunce v Raku. Slunce stojí v Raku ode dne 21. června do 22. července.

Toto postavení sluneční dává člověku velikou tuhost a citlivost. To se jeví zejména velmi často ve výborné paměti, ale také někdy ve chtivosti po hmotném majetku, hrabivosti a lakomství.

Toto postavení sluneční poskytuje člověku velmi často jakousi netečnost, ale jestliže byla potřena, tu může Rak poskytnout velikou sílu.

Základním rysem povahy je přívětivost a šlechetnost, což se jeví zvláště v mládí a tyto vlastnosti jsou doprovázeny jistým stupněm plachosti a velmi malou sebedůvěrou.

Silnou vůlí se lidé tohoto typu chlubit nemohou. Za to má na ně velikou přitažlivost život u domácího krbu. Takový život jest jim jaksi hlavní podmínkou ke štěstí. Všichni lidé tohoto typu hledí mít nějaký pohodlný koutek, neboť ten je jim vším. Nic je tak nemůže rozladit jako okolí protivné a nesouhlasné.

Zdraví jejich není příliš silné.

Člověk, u kterého nalezneme v horoskopu Slunce v Raku, přijímá vše velmi snadno a také to dovede zpracovat. To se děje proto, že Rak ovládá žaludeční krajinu a žaludek jest orgán, který každou přijatou potravu zpracuje. Tyto vlastnosti určitých znamení ve spojení s tělesnými orgány nebo údy jsou v harmonických stycích s vlastnostmi duševními.

Zrozenec tohoto typu je skromný, ale těžce snáší, když je přehlížen a nevšímán. Velmi rád se zabývá rodinnými tradicemi a vůbec minulostí.

 

Slunce ve Lvu. Slunce stojí ve Lvu ode dne 23. července do dne 22. srpna.

Zrozenec, jenž má v horoskopu Slunce ve Lvu, miluje moc a autoritu. Je sympatický, ušlechtilý a věrný a není naprosto schopen nějakých skutků ničemných. Jeho vystupování je charakteristické vždycky jistou hrdostí a jistým stupněm vznešenosti a dává se unést pouze tehdy, když mu něco vstoupilo do cesty, co se příčí těmto jeho vlastnostem.

Velmi těžce se dovede vpravit do postavení podřízeného a dovede-li to, stane se tak teprve tehdy, když jeho představení uznávají jeho autoritu.

Zároveň je tento typ člověka proniknut velmi mocným pocitem zodpovědností ke svému okolí, kde uplatňuje svůj vliv a vůbec k životu, poněvadž znamení Lva ovládá srdce.

Typ takový je ušlechtilého cítění, ochoten pomáhat svým bližním, někdy bývá velmi laskavý, ale někdy také domýšlivý a drzý.

 

Slunce v Panně. Slunce stojí v Panně ode dne 23. srpna do 22. záři.

Nalezneme-li v horoskopu Slunce v Panně, máme před sebou člověka vynalézavého, velmi nadaného a metodického a zároveň vědecky založeného. Při tom je však vybíravý a nadaný, velmi často sobecký a vždycky rád kritizuje.

Lidé tací jsou velikými znalci podrobností a všude je hledají. Tím se však stává, že ztrácejí před svýma očima celek. Právě proto nalézáme pod tímto znamením velmi mnoho skeptiků a pochybovačů.

Základní podstatou jejich povahy je veliká touha po čistotě a tato touha se jeví na hmotné úrovni velkou vybíravostí, pokud se týká potravy, neboť znamení Panny ovládá zažívání a útroby.

Zrozenec tohoto druhu trpí velmi často nedostatkem sebedůvěry, a proto se také cítí mnohem spokojenějším v povolání podřízeném nežli vedoucím.

Panna ovládá dům služeb (dům VI.) a toto postavení Slunce, jestliže přijímá Slunce špatné aspekty, přináší lidem podřízeným nepříjemnosti.

 

Slunce ve Vahách. Slunce stojí ve Vahách ode dne 23. září do dne 23. října.

Typ tento má velikou touhu po rovnováze, což je naznačeno znamením Vah, jakož i orgány, které ovládají, totiž ledviny a bedra. Rovněž je tu touha po souzvuku, a sice ve směru morálním i duševním, a oboje vystupuje velmi silně a dává zrozencovi ráz v jeho myšlení i skutcích. Proto lidé tohoto typu mají velikou lásku k umění.

Mnozí jsou nadanými idealisty, ale při tom mívají málo pevné vůle a vytrvalosti.

Zrozenec jest velikým přítelem pořádku a úměrnosti. Dále má úspěchy a často veliký sklon k osamělosti a k cestám.

Ve společnosti je obvykle vítaným hostem, poněvadž je člověkem vyrovnaným a zvláště se líbí druhému pohlaví. Spravedlnost a veliké intuice jsou mu dány do vínku a člověk tohoto typu je ochoten svoje síly věnovat ve prospěch svého národa. Pracuje nejraději v součinnosti s jinými, a poněvadž se mu zřídka nedostává pomocníků, zakládá často organizace, které mají úspěch.

Člověk narozený se Sluncem ve Vahách musí mít za každou cenu ve svém životě i ve svém okolí pořádek a úměrnost.

 

Slunce ve Štíru. Slunce stojí ve Štíru ode dne 24. října do dne 22. listopadu.

V tomto znamení dává Slunce právě tak jako opačně stojící znamení Býka velmi silný pocit vlastní ceny a tudíž také hrdost nebo i pýchu. Proto povaha tohoto typu je někdy nepříjemná, svéhlavá, nedůvěřivá, žárlivá, tyranská, ba i útočná.

Štír má dva různé typy. Jeden vysoký a druhý nízký.

První typ, totiž vysoký, zvítězil nad nízkými pudy, a proto nemá také shora vypočítaných špatných vlastností. Za to se mu dostává veliké pracovní síly, které používá ve prospěch svého ideálu.

V žádném jiném znamení zodiakálním nejsou protivy vysokého a nízkého typu tak značné a nestojí tak vzdáleně od sebe jako ve Štíru.

Slunce ve Štíru dává hrdost, stálost, sílu, vášeň a neobyčejně silné city bud sympatie nebo antipatie. Jako zvláštní dary přináší toto znamení vlohy k pracím chemickým, ale také k okultní alchymii a k chirurgii.    

Při dobrých aspektech Slunce ve Štíru má zrozenec velmi mocný zájem o otázky života a smrti a o procesech, které se týkají rozplozování, neboť Štír jest vládcem těchto věcí.

 

Slunce ve Střelci. Slunce stojí ve Střelci, ode dne 23. listopadu do 21. prosince.

Toto postavení sluneční dává člověku povahu velmi neodvislou a nadšenou a zároveň také sklony nábožensko-filosofické. Jeho chování je ušlechtilé a čestné, ale také velmi často nepříjemné, poněvadž, tento typ lidí bývá dráždivý a snadno vybuchující. Na štěstí jeho hněv netrvá nikdy dlouho.

Lidé tito mají vždycky před sebou nějaký vysoký cíl a nenávidí s největším odporem vše nízké a nečestné. Dále jsou velmi sdílní, a proto mívají vždycky okolo sebe někoho, komu mohou říci svoje myšlenky. Sami však zřídka mají tolik trpělivosti, aby mohli vyslechnout jiné lidi.

Lidé tohoto typu milují rozmanité sporty, zejména koně, a také rádi cestují. Jejich vrozené vlastnosti, které je vedou ke změně místa pobytu, ve spojení s jejich sdílností, činí z nich oblíbence před obecenstvem. Proto z nich bývají dobří řečníci, misionáři a podobně.

Je to typ neklidný, ale vždy naplněný nadějí a zároveň je nadán vysokým stupněm intuice. Nejcitlivějším místem těla jest jejich stehno.

Poněvadž mají velikou žízeň po vědění a moudrosti, zvrhá se tato vlastnost při špatných aspektech ve sklon k hádkám a disputacím.

 

Slunce v Kozorožci. Slunce stojí v Kozorožci ode dne 22. prosince do 20. ledna.

Tento typ lidí je poslušný a drží se rád starých, dogmat, ale při tom se snaží dosáhnout vzdělání. Zároveň je praktický, klidný a rozvážný a má též velmi mnoho důvtipu diplomatického a s velikou, vytrvalostí dovede sledovat svůj cíl.

Jeho velikou touhou je vystoupit pokud možno nejvýše, což odpovídá znamení Kozorožce, a poněvadž má ohromnou vytrvalost, podaří se mu obyčejně to, co podniká, ačkoliv při tom musí zvítězit nad mnohými obtížemi a překážkami.

Typ těchto lidí je charakteristický svojí nesdílností a proto mají málo přátel. Obyčejně bývají o samotě, člověk takový je stejně dobrým pánem jako dobrým sluhou a jeho citlivým místem na těle je koleno.

Za všech okolností se projevuje jeho láska ke tvaru a k zevnímu lesku, co platí i v oblasti náboženské. Lidé tito, jsou-li nábožensky založeni, milují nesmírně skvělé obřady. Jejich síla spočívá v soustředění, ale svoje ideály strhují na úroveň hmotnou, právě ony ideály, které jsou charakteristické v předcházejícím znamení Střelce.

V jiném směru se jeví u těchto lidí vliv Kozorožce v nespokojenosti a v trudnomyslnosti.

 

Slunce ve Vodnáři. Slunce stojí ve Vodnáři ode dne 21. ledna do 28. února.

Toto postavení sluneční poskytuje člověku velikou lásku ke studiím vědeckým, ale zvláště okultním.  Je-li učencem, tu se zabývá rád skrytými silami v člověku, rostlinách, zvířatech i nerostech, a protože je nadán velikou intuicí, poskytuje mu to velikou pomoc při posuzování a rozebírání lidských povah a také ve vědeckých pracích.

Základním rysem jeho povahy je všeobecná láska k lidstvu. Ale zároveň má velikou zálibu ve výtvarných uměních, a jestliže se jimi zabývá, tu jako ve všem chápe je ve velikých rysech a originálně a tím se stává, že nebývá pochopen. Zde vznikají často zvláštní charaktery umělců, které jsou ovládány planetou Uranem.

Typ těchto lidí je namnoze oblíbený, sympatický a zároveň taktický a opatrný, vytrvalý a trpělivý. Miluje veselou společnost — přátele — a dovede se s velikou snadností pohybovat ve všech kruzích. Jejich význačnou vadou bývá, že nedovedou dostát svým slibům. Často podléhají záchvatům vysokého idealismu, které však velmi brzy se střídají s obdobím duševní skleslosti, která nastává při vlivech Urana nebo Saturna. Citlivými místy jejich těla jsou kotníky a lýtka.

 

 

Slunce v Rybách. Slunce stojí v Rybách ode dne 19. února do 21. března.

Lidé tohoto typu jsou velmi často nepochopenými jedinci, protože různými okolnostmi, totiž vlivy astrologickými, je jim znemožněno uplatnit se na venek podle svého nitra. Jsou jaksi neustále nuceni zůstávat v pozadí. Proto také světský pojem štěstí se jim vyhýbá a oni se všude setkávají s odporem a překážkami a nehodami, ačkoliv chtějí skoro vždy dobro a svojí povahou jsou přívětiví, láskyplní a ochotni pomáhat jiným.

 

Toto postavení sluneční jim dává povahu, která namnoze má nedostatek sebedůvěry a vůle a proto většinou jsou odvislí od svého okolí, neboť podléhají velice jeho vlivům.

Lze skoro říci, že základním rysem jejich povahy je sebeobětování a proto také jejich působištěm bývá nízké postavení v nějaké službě — to se pro ně hodí nejlépe.

 

Citlivým místem jejich těla jsou chodidla.

 

Toto postavení sluneční je nepříznivé pro životnost a také pro manželství.

Lidé tohoto typu jsou upřímní a vlídní a nábožensky založení, ale pokud se týče poslednějšího, nejsou stálí. To se jeví v tom, že snadno přestupují od jednoho vyznání ke druhému. V tomto postavení Slunce spolupůsobí Neptun svým tajemným vlivem, z čehož vzniká podivná povaha lidí tohoto typu.