Lewi

Pluto v konjunkci s Měsícem

Nejste spokojeni, protože zakládáte své citové potřeby na tom, co uspokojuje druhé. Vaše potřeby jsou hluboké a intenzivní a vy jste ochotni i riskovat, abyste je uspokojili. Váš pocit bezpečí není založen na tradicích - více se zabýváte tím, co dokážete udělat sami pro sebe. Navenek jste vyrovnaní a chladní, ale pod touto maskou se skrývá vnitřní rozbouřenost, kterou je třeba pochopit, abyste ji mohli ovládnout. Uznání vaší jedinečně milující povahy vám pomůže najít někoho, jehož vnitřní hloubka bude odpovídat té vaší. Brzký sňatek z důvodů, které by jiného člověka učinily šťastným, u vás pravděpodobně povede k nespokojenosti, protože bude frustrovat vaši potřebu intenzity. Původní nezávislost na rodičích je pro vás zásadní a důležitá, abyste mohli rozvíjet svoji individualitu, protože nadmíru ochraňující matka by mohla omezit vaši perspektivu na projevy rozmanitých talentů.

 

Pluto v konjunkci se Sluncem

Reagujete extrémně na různé situace: to, co milujete, dokážete učinit středem svého života a pozornosti, to, co nenávidíte, buď naprosto ignorujete, nebo to divoce napadáte. Vytrvale lpíte na jakémsi člověku, myšlence nebo předmětu, který ve vás budí nějakou emoci - nenávist či lásku. Přestože chcete v životě prožívat co nejvíce, jste schopni reagovat na okolní svět defenzivně, budujete vysoké zdi, které zabraňují druhým, aby poznali vás a vaše city do hloubky. Moc nad sebou samým anebo nad druhými by se mohla stát vaším hlavním zájmem - ať je váš životní obor jakýkoli, pravděpodobně nikdy neobsadíte zadní sedadlo. S tímto aspektem rozšiřujete a hlásáte do světa pozitivní i negativní rysy slunečního znamení. Kvůli tomu je pro vás obtížné provádět libovolné změny a možná jim budete odolávat i tam, kde by okolnosti kohokoli jiného přinutily k přizpůsobení se.

 

Pluto v konjunkci s Merkurem

Fascinují vás záhady nebo bizarnost a vaše myšlení směřuje k hlubšímu pochopení tajemství života. Díky tomu jste přirozený badatel a student okultních věd, klasické vědy, psychologie i astrologie. Nespokojíte se s dogmaty nebo teoriemi, které stačí ostatním, protože hledáte svoji pravdu, uvědomění si svého místa ve vesmíru. Přestože jste od přírody tajnůstkáři, nic vám neposkytuje větší potěšení než zkoumat tajemství druhých lidí. Vaše rozhodnost vám pomáhá učit se dosti do hloubky nebo pronikat až na dno různých klípků. Máte dobré psychické schopnosti.

 

Pluto v konjunkci s Venuší

Jste nesmírně věrní těm, které milujete, a pečujete o ně bez protivné sentimentality. Vaše hodnoty a myšlenky se soustředí na lásku, která se může snadno stát středem vašeho života. Zpočátku jste možná ve vztazích žárliví a majetničtí, ale časem a s přibývajícími zkušenostmi se toto může proměnit ve vyšší, zralejší formu vztahu. Jste ochotni dát svým milovaným vše, co máte, ale totéž vyžadujete i od nich. Ze všeho nejvíc toužíte po všestravující lásce, která by vám přinesla uspokojení na všech úrovních: citové, tělesné i duševní. S aspekty k Marsu nebo k Neptunu se může projevit nadměrné zaujetí sexem nebo nutkavý postoj vůči němu.

 

Pluto v konjunkci s Marsem

Vaše přirozená mravní síla z vás činí baštu jistoty ve špatných i dobrých časech. Vaše schopnost podívat se do očí pravdě o sobě samém, o životě i o situacích, do nichž se dostáváte, vám pomáhá poměrně snadno se přizpůsobovat, postupovat kupředu a provádět změny tehdy a tam, kde je jich potřeba. Jeden problém je ovšem třeba překonat: pohybujete se mezi extrémní činností a nečinností, energií a netečnosti. Dokážete postoupit daleko za hranici, na níž se ostatní vzdávají, a to vám pomáhá hodně dokázat. Na druhé straně neuděláte vůbec nic, pokud pochybujete o svých schopnostech vyrovnat se s danou situací nebo problémem. Sebeovládání a kázeň se u vás projeví, pouze když je považujete za nutné, ale pokud tomu tak je, postupujete rychle a jistě kupředu a zaměřujete přitom svoji překypující energii na důležité cíle.

 

Pluto v konjunkci s Jupiterem

Vaše víra v sebe sama je mocná a pomáhá vám k bohatému a naplněnému životu. Druzí nemusí chápat vaše cíle, ale dodávají vám vytrvalost potřebnou k dosažení odměny, kterou chcete za svoji tvrdou práci. Veškerý vnitřní potenciál a každý kousek vaší energie je nasměrován k úspěchu - ale podle vašeho vlastního pojetí. Pravděpodobně nebudete automaticky akceptovat odměnu nebo ctižádost, kterou svět považuje za důležitou. Děláte si vlastní plány a nemáte rádi, když vám v nich něco překáží. Bystrý úsudek plodí rozumná rozhodnutí, ale i když jste ochotni dávat rady, nejste ochotni je přijímat. Snahy o sebezdokonalování vám pomáhají měnit se, což vám velice prospívá v dosahování konečných cílů. Vaše náboženské nebo filozofické ideály pramení ze zkušeností a přispívají k vaší touze žít co nejplněji.

 

Pluto v konjunkci se Saturnem

Vaše ctižádost nebude nikdy zaostávat za nikým a ničím. Vaší nejhlubší touhou je moc, v té či oné podobě. Vypěstujte si však notnou dávku sebeovládání, než začnete usilovat o libovolné autoritativní postavení. V mládí vám možná pochybnosti o schopnosti dosáhnout vysokých cílů - které jste spíše cítili, než o nich hovořili - zabraňovaly v sebejistých, asertivních činech, ale čas, zkušenost a schopnost čelit konkurenci zavedla proud vaší energie správným směrem. Plánování je vaší silnou stránkou; nikdo vám nemusí vysvětlovat, že máte postupovat krok za krokem. Jakmile jste na cestě své ctižádosti, nic vás nezastaví, a sebekázeň, kterou si cestou vytváříte, vás dovede k výšinám.

 

Pluto v konjunkci s Uranem

Budete uskutečňovat významné změny v bezprostředním okolí nebo i ve světě. V závislosti na jiných aspektech v horoskopu bude váš revoluční duch buď přinášet dobro druhým lidem, nebo je bude vrhat do rozbouřeného víru dění. Může být obtížné s vámi žít, protože vaše názory jsou tak pevné, že nenasloucháte myšlenkám a radám druhých lidí.

 

Pluto v konjunkci, sextilu nebo trigonu s Neptunem

Myšlenky, které vám vštípili rodiče, církev a společnost, budou během vašeho života prodělávat podstatné změny, až se stanou náboženské a filozofické názory charakteristické pro vaše myšlení. Tento druh tvůrčí přizpůsobivosti vám dodává schopnost zříci se sobeckých cílů a zaměřit svoje úsilí na blaho všech. Možnost vzniku uměleckých nebo duševních talentů.

  

Pluto v sextilu nebo trigonu s Měsícem

Kvalita a nikoli kvantita je charakteristickým znakem  vaší citové povahy. Raději budete mít několik blízkých  přátel, než abyste rozptylovali své city a věrnost mezi mnoha rozmanitými lidmi. Jste schopni spravedlivě posuzovat druhé, hodnotit spíše vnitřní kvality než povrchní rysy. Vřelost, věrnost a oddanost charakterizují vaše citové reakce. Ochraňujete své milované, aniž byste o ně přehnaně mateřsky pečovali.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu se Sluncem

Vaše touha žít plnohodnotný život vám pomáhá ve snadném učení se a při provádění jakýchkoli změn potřebných k dosažení vašich cílů, které pravděpodobně přinesou úspěch vám i lidem kolem vás. Váš magnetismus přitahuje lidi i okolnosti, které potřebujete ke svému úspěchu, buduje vaši sebedůvěru a zajišťuje, že vtisknete osobní ráz všemu, čeho se jen dotknete, nebo co děláte. Toužíte zapůsobit na ostatní svou kariérou, v níž možná využijete své výrazné vůdčí schopnosti. Můžete se stát stavitelem mostů, který spojuje druhé v úsilí provádět podstatné změny v okolním prostředí.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu s Merkurem

Tento aspekt je podobný předchozímu, ale současně si uvědomujete své psychické schopnosti. Musíte se trochu více snažit rozvíjet vlastní duševní zdroje, protože jste schopni pohybovat se setrvačností a učit se pouze to, co je pro vás nejsnazší. Měli byste pěstovat soustředění a kázeň. Jakmile je rozvinete, budete umět používat své přesvědčovací schopnosti k nenásilnému vedení druhých.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu s Venuší

Tento aspekt prohlubuje vaši reakci na lásku, lidi a život obecně. Máte vzácnou schopnost vidět v každém to nejlepší a pomáhat mu, aby to projevil. Krása, symetrie a dobrota jsou věci, které v životě hledáte - a nacházíte je! Vaši přátelé pocházejí ze všech společenských tříd a vrstev. Vaše chápání a ocenění lásky je instinktivní a jste plně připraveni přijímat v lásce zodpovědnost i potěšení.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu s Marsem

Pracujete zřejmě jako detektiv nebo badatel, ať již doslova, nebo pomyslně, soustředěně tedy sledujete myšlenku nebo určitý záměr, dokud neproniknete až k samotné podstatě. Možná příliš rychle nezareagujete a někdy vůbec nejednáte, důležitá je pro vás totiž účinnost a efektivnost. Pokud někdo dokáže najít nejkratší vzdálenost mezi dvěma body, jste to právě vy. To neznamená, že byste byli líní, je to způsobeno tím, že nechcete plýtvat časem, energií nebo vzácnými zdroji.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu s Jupiterem

Tento aspekt je podobný konjunkci, ale více se zabýváte snahou pomoci druhým, aby co nejplněji rozvíjeli svůj vnitřní potenciál. Váš úsudek je sice precizní, ale zabarvený sympatiemi. Pochopení vlastní vnitřní hloubky vám může pomoci značně obohatit váš život.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu se Saturnem

Jste výkonný, pilný pracovník, vytrvale se lopotíte, dokud nedosáhnete svého cíle. Snažíte se zachovat status quo a využíváte své výborné organizační schopnosti, abyste nalezli ještě účinnější pracovní metody. Kázeň a tvrdá práce se dostavují přirozeně a samozřejmě, ale možná byste si mohli vypěstovat kreativnější přístup.

 

Pluto v sextilu nebo trigonu s Uranem

Jste nekonformní člověk, ale nepociťujete potřebu nutit druhé, aby napodobovali váš způsob života. Originální přístup vám napomáhá získávat od života více než získávají méně průbojní jedinci, ale možná si budete muset vypěstovat konstruktivnější ventilování energie, než jaká je pro vás přirozená. Energetizující faktor v horoskopu - kvadratury nebo opozice obecně, ale především s Marsem - bude zapotřebí pohlídat, pokud máte projevit tvůrčí potenciál. Jinak se pravděpodobně spokojíte s tím, co je pro vás nejsnazší.

 

Pluto v konjunkci, sextilu nebo trigonu s Neptunem

Myšlenky, které vám vštípili rodiče, církev a společnost, budou během vašeho života prodělávat podstatné změny, až se stanou náboženské a filozofické názory charakteristické pro vaše myšlení. Tento druh tvůrčí přizpůsobivosti vám dodává schopnost zříci se sobeckých cílů a zaměřit svoje úsilí na blaho všech. Možnost vzniku uměleckých nebo duševních talentů.

  

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Měsícem

Důležité životní lekce získáte prostřednictvím vztahových záležitostí. V horoskopu muže bude matka utvářet jeho reakce ke všem ženám. V horoskopu ženy zakládáte svoje pojetí vlastní ženskosti a mateřských schopností na zpětné vazbě, kterou jste dostávala od matky. Máte sklon lpět na minulosti a zavedených formách jednání a to na základě podmíněnosti z útlého věku, dokud si neuvědomíte, jak vás vaše podvědomé reakce a motivace omezují. Možná pocítíte, že potřebujete svobodu, a budete se vyhýbat blízkým citovým vztahům, zatímco ve skutečnosti potřebujete převzít přímou a osobní zodpovědnost za směr svého života a za uspokojení svých citových potřeb. Jedním z klíčových momentů vašeho života je kompromis.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici se Sluncem

Moc je pro vás důležitá, ale bez sebezpytování bude tato moc pravděpodobně podvod, kterým se okázale snažíte dělat dojem na ostatní. S introspekcí můžete při silné motivaci využít svoji jasnou perspektivu a dodat tak pevný záměr a cíl všemu, co děláte. Skrytá zášť může podrážet nohy i vašim nejlépe myšleným činům, proto je pro váš úspěch zásadní znalost sebe sama. Důležité je pro vás vyhrávat, proto se můžete stát mistrem triků a manipulací. Musíte se naučit vhodně využívat sílu, tak aby úspěch přicházel spíše díky využívání vlastní přitažlivosti a vnitřní síly než díky špinavým trikům. Snažte se být pro věci stejně silně, jako jste proti nim.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Merkurem

Máte sklony k dogmatičnosti, k tvrdohlavému odmítání změn a nápadů druhých lidí. V útlém věku jste se možná bouřili proti disciplíně v učení, teď se možná považujete za pomalé nebo hloupé, a přitom vaším jediným problémem je nedostatek otevřenosti vůči novým myšlenkám a nedostatek soustředění. Jakmile začnete používat rozum při posuzování záležitostí, které jsou pro vás důležité, můžete se sami vypracovat hodně vysoko. Měli byste více přemýšlet, než promluvíte, protože někdy odrazujete lidi neúmyslnou příkrostí. Úmyslná ostrost nebo sarkasmus, když jste rozzlobení, vás může připravit o podporu, o niž jste předtím pracně usilovali. Buďte stejně citliví vůči citům druhých lidí, jako jste citliví vůči svým vlastním. Jedním z nejvýznamnějších momentů, kterému se musíte naučit, je, jak přijímat konstruktivní kritiku.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Venuší

V lásce si uvědomujete spíše břemena než potěšení. Toužíte po stálém, rozvíjejícím se milostném vztahu, ale zřejmě přitahujete ten typ lidí, kteří nejsou ochotni dávat tolik, kolik potřebujete. Časem pochopíte pozitivní významy lásky, které pro vás budou velmi cenné, protože bolestné prožitky již znáte. Jednou z věcí, kterou si možná budete v lásce postupně stále více uvědomovat, je to, že vztahy odrážejí vaši vnitřní rozbouřenost - jakmile začnete respektovat sami sebe takové, jací jste teď, zjistíte, že se snáze dočkáte štědrého, milujícího člověka. Manželství může vyplynout ze silné potřeby finanční a citové jistoty. Některé z vašich milostných afér mohou být tajné, možná s vdanými ženami či ženatými muži. Intenzivní milostná aféra, pro niž budete nuceni dát vše v sázku, může přinést vítanou proměnu.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Marsem

Nějak vám uniká energie. Ještě jste se nenaučili instinktivně vycítit, kdy se máte zastavit, a proto se vyčerpáváte ustavičným sledováním svých cílů. Vaše činy charakterizuje jistá bezohlednost, když se vám ostatní snaží odporovat. Když narazíte na překážku, pravděpodobně ji silou vůle odstraníte z cesty, aniž byste uvažovali o druhých lidech nebo o důsledcích svého jednání. V práci ani doma neočekávejte, že budou druzí držet krok s vaším zběsilým tempem. Vytrvalost a důslednost vám přinese větší úspěch než náhlé výbuchy frenetické energie.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Jupiterem

Váš optimismus a víra v sebe sama jsou velké, ale nerealistické. Jste schopni toužebně hledět na vrcholky hor, aniž byste uvažovali o úskalích, která číhají na stezce vedoucí k cíli. Když odhadujete své síly, pravděpodobně počítáte s takovými, které neexistují, a přehlížíte ty, které máte skutečně k dispozici. Stejným způsobem se ze všech sil snažíte vyhnout jakékoli situaci nebo člověku, který by vás mohl přimět, abyste žili v souladu se svou hrdostí - vy potřebujete především řád, abyste si vybudovali silné vědomí založené na faktech, nikoli na bujné fantazii. Klíčem k vašemu úspěchu je ochota přijímat plnou zodpovědnost za vlastní činy, jistá úroveň kompromisů a praktičtější postoj.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici se Saturnem

Možná máte pocit, že všechna břemena světa spočívají na vašich unavených a křehkých ramenou. S tímto pesimistickým postojem si vykládáte příležitosti jako překážky a z mírně problematických situací děláte drama. Tento postoj omezuje vaši schopnost dosáhnout vytyčených cílů. Vaše odmítání přijímat zodpovědnost pracuje proti dlouhodobému štěstí a úspěchu. Abyste se dopracovali k užitečnějšímu postoji, snažte se pochopit, že každý má povinnosti, které musí plnit, nejenom vy. Rovněž se učte ochotněji spolupracovat s druhými lidmi.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Uranem

Jste individualista, ale na rozdíl od jedinců s aspektem sextilu nebo trigonu se aktivně snažíte být jiný a jste zvráceně hrdý na svoji jedinečnost. Máte silnou vůli, ale místo toho, abyste ji zaměřili na reformu vlastní osoby, abyste objevili, co je ve vás nejlepšího, snažíte se reformovat ostatní. Váš život budou pravděpodobně charakterizovat významné změny v rámci stanoveného pořádku, takže budete muset zaujmout pružnější postoj.

 

Pluto v kvadratuře nebo opozici s Neptunem

Vaše náboženské a filozofické názory mohou být příliš nerealistické na to, abyste je mohli využít. Vaše náboženské názory může mařit pověrčivost. Intuice bude pravděpodobně založena na tom, čemu chcete věřit, takže se nespoléhejte bezmyšlenkovitě na své předtuchy. Snažte se situovat svůj život na solidním praktickém základě, než se vydáte do světa.

 

Grant Lewi - Vše je ve hvězdách