Heindel

Jupiter v 1. domě

Jupiter v prvním domě příznivě ozářen znamená dobré zdraví a kromě toho štěstí v životě. Povaha je dobrotivá a přívětivá a přímo dýchá srdečností, upřímností, čestností a poctivostí. Tito lidé milují zábavu veřejnou i v kruhu přátel a cestování. Dovedou organizovat a řídit práci jiných a jsou proto hledanými pracovníky pro významná a zodpovědná místa. V pozdějším věku se u nich projevuje náchylnost k tloustnutí. Je-li Jupiter v prvním domě poškozen, jeví se povolnost vůči špatným zvykům a neřestem v souladu se znamením, v němž se nahází. Např. v Raku najdeme nestřídmého jedlíka, který povyšuje svůj žaludek na boha s nevyhnutelným důsledkem, že v průběhu .let ztloustne nad přijatelnou míru, dojde k nepřiměřenému zvětšení jater a pochopitelně k dalším důsledkům vážné nemoci. Ve Střelci najdeme nepolepšitelného hráče a hazard éra, který nezaváhá vsadit se o vlastní duši. V Rybách se stává nevyléčitelným alkoholikem, ve Štíru nezřízeným vášnivcem nejhoršího druhu, a podobně u ostatních znamení. Jupiter v prvním domě poukazuje rovněž na nemoci krve.

 

Jupiter ve 2. domě

Jupiter ve druhém domě příznivě aspektován, zvláště Sluncem nebo Lunou, dává mimořádný finanční úspěch v životě. Je-li Jupiter poškozen, je nebezpečí peněžních ztrát během zlých direkcí. Je-li Jupiter bez aspektů, neposkytuje pomoci a takový člověk zůstane chudým bez prostředků..

 

Jupiter  ve 3. domě

Jupiter ve třetím domě příznivě aspektován dává pevně v povaze zakotvený optimismus. Bez ohledu na dočasnou nepřízeň osudu pohlíží takový člověk na stříbrný okraj mračna tak upřeně, že zapomene na samotný mrak. Má výborný studijní pro- spěch a navíc dosažené vzdělání mu přináší značné výhody. Je oblíben mezi sourozenci a sousedy, jež mu v případě potřeby poskytují pomoc. Úspěch lze očekávat v povoláních, která souvisí  s cestováním a vydavatelstvím. Je-li Jupiter poškozen ve třetím domě, bývá takový člověk stižen během svých cest nehodami a ztroskotáním, avšak úrazům a zraněním ujde vždy o vlásek. Je-li Jupiter poškozen Saturnem, je takový jedinec nedbalý a lhostejný. Ztratí nakonec úctu vlastních příbuzných. Je-li poškozovatelem Mars, ztratí důvěru pro své prudké a nerozvážné chování.

 

Jupiter ve 4. domě

Jupiter ve čtvrtém domě příznivě aspektován poskytuje souladné domácí prostředí, zvláště ve zralejším věku. Tito lidé najdou vždy vhodnější podmínky ve svém rodišti, než kdekoliv jinde. Jsou svými rodiči účinně podporováni a pravděpodobně získají od nich dědictví. Jejich obchodní vztahy a záležitosti mají solidní základ a probíhají hladce, takže ve stáří vlastní úctyhodný majetek v poměru k svému společenskému postavení a v poměru k možnostem, které jim poskytuje sociální soustava. Konec života prožívají v klidu uprostřed přátel, v blahobytu, a v příjemných podmínkách. Avšak je-li Jupiter poškozen, opouští takový člověk brzy své rodiště, neboť podmínky jsou zde pro něj nevýhodné. Plýtvání penězi a nerozumné výdaje, záliba v okázalosti a podobné sklony vyčerpají rychle jeho zásoby a přivedou jej na mizinu. Navíc falešná hrdost mu nedovolí, aby provedl ráznou nápravu, jakmile narazí na holou skutečnost, která mu připomíná nutnost změny názorů a zvyků. Obvykle se rozhoduje začít znovu přesídlením do jiného města, nikoliv polepšením své povahy.

 

Jupiter v 5. domě

Jupiter v pátém domě příznivě ozářen zvětšuje počet dětí, které přináší rodičům radost, ale též prospěch. Takový člověk požívá dobrou pověst a má věrné přátele, kteří v případě nutnosti vypomohou. Povaha je rovněž družná a dovede ocenit radost z dobré zábavy. Může očekávat zisk spekulací. Má vytříbený úsudek pro záležitosti pedagogické, vydavatelské nebo novinářské. Tato činnost bývá doprovázena úspěchem. Je dobrým učitelem, který dovede učební látku přednášet jasně a plynule. Je-li Jupiter poškozen, hlavně ve Střelci, najdeme lehkomyslného hráče, kterého postihnou ztráty, milovníka sportu, který nerad pracuje a má potíže s dětmi.

 

Jupiter v 6. domě

Jupiter v šestém domě poskytuje pevné zdraví a úspěch v činnosti, která se zabývá péčí o nemocné a jejich uzdravováním, dává rovněž oddané služebnictvo a úctu všech, s nimiž přijde do styku ve svém zaměstnání. Je-li Jupiter poškozen, vzniká náchylnost k nemocem jater, ke zvětšení jater, obezitě a nemocem, které mají svůj původ v nestřídmosti.

 

Jupiter v 7. domě

Jupiter v sedmém domě naznačuje, že se zrozenec seznámí s ušlechtilým, velkorysým a sympatickým manželským partnerem, který mu poskytne řadu výhod, pocit štěstí a sociální vzestup. Je to vliv, který působí nejpříznivěji na záležitosti symbolizované sedmým domem, tj. manželství a podniky provozované se společníkem. Tento vliv zajišťuje oddaného, čestného a věrného společníka. Jejich vzájemná spolupráce je úspěšná a výnosná. Jako právníci dokážou bez problému smiřovat protivníky. Je-li však Jupiter slabý nebo poškozený, přináší ztráty v souvislosti se soudními spory důsledkem přílišné důvěřivosti. Manželství se uzavírá se zpožděním anebo je vůbec vyloučeno. Dojde-li k uzavření sňatku, trpí zrozenec nedbalostí a lhostejností svého druha. Je proto moudřejší za těchto okolností sňatek neuzavírat.

 

Jupiter v 8. domě

Jupiter v osmém domě příznivě ozářen znamená peněžní zisk sňatkem, společnictvím a dědictvím, avšak při poškození soudní spory a ztráty v souvislosti s uvedenými věcmi. Dobrý Jupiter  předpovídá rovněž pokojnou, lehkou smrt přirozeným vyčerpáním životních sil.

 

Jupiter v 9. domě

Jupiter v devátém domě je známkou mírné, ušlechtilé, optimistické a milé povahy s náboženským založením, širokým rozhledem a snášenlivým postojem vůči názorům jiných. Takový člověk vyznává spíš staré ortodoxní myšlenkové směry. Je uznávaným členem společnosti a je schopen zastávat zodpovědné funkce v církvi, ve státním zřízení a filantropických institucích a společnostech. Tento vliv poskytuje sklon k cestování jednak z důvodů praktických, jednak pro radost a požitek. Je-li Jupiter postaven slabě dle znamení nebo poškozen, způsobuje nadutost a nepřiměřenou okázalost, která přesahuje finanční možnosti. Nevyhnutelným důsledkem jsou soudní spory, není vyloučená ztráta občanské cti. Nejsou vyloučeny rovněž v nehody na cestách.

 

Jupiter 10. domě

Jupiter v desátém domě příznivě aspektován je jedním z nejlepších vlivů, který přináší výjimečný úspěch jako důsledek vzorného života a ctnostné povahy Platí to zvláště, je-li Jupiter kladně spojen se Saturnem, Sluncem a Lunou, neboť za těchto podmínek zrozenec dosahuje velkého vzestupu jako církevní, státní nebo právní hodnostář a má zajištěn blahobyt, čest a úctu společnosti. Vše si plně zaslouží, neboť je to člověk nejlepších mravních hodnot. Je-li však Jupiter slabě postaven a poškozen, hlavně Saturnem a světly, ukazuje to na nespolehlivost takového člověka, který sice může získat dočasnou důvěru, avšak jeho pochybné počínání jej odhalí a způsobí zvrat v životě a ztrátu svého postavení.

 

Jupiter v 11. domě

Jupiter v jedenáctém domě příznivě aspektován dává zámožné a vlivné přátele, na něž se zrozenec může spolehnout. Budou mu pomáhat při uskutečňování jeho přání, nadějí a úmyslů. Povaha jeví rovněž sklon k družnosti a zábavě. V horoskopu muže je to známkou šťastného manželství. Může očekávat pomoc od svých dětí a může se na ně spoléhat, avšak před svým závěrečným úsudkem musíme zkoumat horoskop jeho ženy, nemá-li protichůdné výpovědi, neboť v takovém případě není vliv zcela jednoznačný. Je-li Jupiter v jedenáctém domě poškozen, potkává takový člověk dobré a oddané přátele, kteří se snaží mu pomáhat, avšak chybí jim k tomu prostředky a možnosti. Vyskytují se i takoví, kdož u něj hledají výhody. Chce-li pak uskutečnit svá přání, musí spoléhat pouze na vlastní síly.

 

Jupiter ve 12. domě

Jupiter ve dvanáctém domě, příznivě aspektován, přináší zisk a úspěch v zaměstnáních, která jsou vykonávána v poměrném ústraní, např. v laboratořích, v nemocnicích, v sociálních ústavech. Zastávají tam obvykle vedoucí místa. Najdeme je rovněž v klášterech, v nichž se pečuje o nemocné, kde jsou studovány okultní a mystické vědy. Jsou-li tito lidé s Jupiterem ve 12. domě chudí, dostává se jim vydatné podpory od osob nebo institucí, které pečují o obecné blaho. Naopak, mají-li sami dostatek prostředků, štědře poskytují značné příspěvky pro tyto účely. Setkají-li se v životě s nepřáteli, dovedou z nich učinit své přátele. Je-li Jupiter poškozen, je takový člověk nedbalý, líný a marnotratný. Dříve nebo později se stane svěřencem sociálních institucí, kde žije bezstarostně až do konce svého života.