Banzhaf

1. dům

 • Téma: Konflikt mezi potřebami rozvoje vlastního Já a úsilím o harmonii, vyrovnanost a přizpůsobení v partnerství. Napětí mezi dáváním a přijímáním.
 • Úkol: Svébytnost. Rozvíjet odvahu vystoupit ze vztahových závislostí, vytvořit si správný vztah k sobě samému a dělat to, co sám pokládá za správné. Rozvíjení samostatnosti, sebevědomí a radosti z vlastních sil a schopností. Ale též ochota podstupovat konflikty a přijímat ztráty ve vztazích a při setkávání s lidmi.
 • Nebezpečí: Sebeobelhávání. Přehnaná přizpůsobivost a sklon vždy a ihned se hrnout někomu ku pomoci, i když to škodí vlastním potřebám. Vždy se spoléhat jen na jiné, malá vlastní iniciativa, kdy je neustále odkázán na potvrzení od jiných.
   

2.dům:

 • Téma: Konflikt mezi přáním podržet a uchovat na straně jedné a působením nezbytných změn i touhou nechat za sebou všechno zastaralé na straně druhé.
 • Úkol: Vlastní hodnota. Musí akceptovat potřebu jistoty, blízkosti důvěry a důvěrnosti i tělesnosti a naučit se věřit. Poznat vlastní hodnotu, cítit vlastní důležitost a mít se rád takový, jaký je. Rozvíjení vloh a budování všeho, co slibuje bezpečí: materiální jistoty, vnitřní jistoty a sebejistoty.
 • Nebezpečí: Snaha o kontrolu. protože se velmi bojí ztrát, chce mít všechno pod kontrolou. Bezpečí a potvrzení vlastní oblíbenosti a důležitosti hledá problematickým budováním závislostí. Sexualitu a erotiku používá jako mocenské nástroje.
   

3.dům:

 • Téma: Konflikt mezi hledáním objektivity, širokého záběru vědění, živou komunikační a informační výměnou na jedné straně a lpěním na silně subjektivním chápáním věcí a stažením se elitářského duševního světa s pevně zakotvenými stanovisky a názory a příkazy založenými na předsudcích na straně druhé.
 • Úkol: Tlumočení. Vyjadřovat v každodenním jazyce komplexní souvislosti, vznešené přesvědčení a velké myšlenky. Převádět do praktického života spirituální myšlení a předávat je bezprostřednímu okolí ve všem srozumitelné formě. Ukazovat zřetelně souvislost mezi vznešenými poznatky, filozofickým myšlenkovým bohatstvím a etickými a náboženskými hodnotami každodenního života. Předávat dál psaním a přednášením praktické vědění. Starat se o věci kolem sebe.
 • Nebezpečí: Lpění na principech. Setrvávat na zajetých vzorech, názorech a předsudcích. Tvrdohlavě a nerozumně zastávat fundamentalistické názory. Z jednou utvořeného přesvědčení či obrazu světa neustoupit ani o píď.

 

4. dům:

 • Téma: Konflikt mezi rodinou a povoláním, domovem a veřejností, blízkostí a odstupem, vnitřním prožíváním a vnější povinností.
 • Úkol: Duševní síla. Hledat a nalézat štěstí a naplnění doma, v rodině, ve vlastním duševním životě. Zabývat se vlastním původem, rodinou, národem, vlastí. Obrátit se k vnitřnímu světu, duševním obrazům, k vlastním pocitům a citovým potřebám. Podle možností se snažit vyjádřit vlastní starostlivost: v rodině, jako lékař, terapeut atd.
 • Nebezpečí: Ztráta kontaktu s domovem. Nechat se odvádět vnějšími, profesními úkoly a závazky od života v rodině a přestat se zabývat vnitřním světem. Koncentrovat veškerou ctižádost na výkon a vnější uznání místo rozvíjení vnitřního klidu a duševní jistoty.

 

5. dům:

 • Téma: Konflikt mezi vášnivou, smyslnou, erotickou láskou a čistým přátelstvím, mezi egocentrickým předváděním a vědomím, že patří ke skupině.
 • Úkol: Tvůrčí duch. Hravě a radostně vyjadřovat vlastní tvořivost. Ukázat, co dokáže, a zjednat tak svým nadějím, přáním, snům a myšlenkám prostor, aby se staly skutečností. Vyjít na scénu a získat si nějak uznání a obdiv. Chápat život jako výzvu ke hře.
 • Nebezpečí: Okrajová figura. Postaví se na okraj místo do středu. Cítí se tak spjat se skupinou, že ztratí jasný pocit vlastní identity. Rozptyluje se, do všeho chce zasahovat, všem ostatním pomáhat, a plýtvá tak vlastní silou a iniciativou. Nechce se nechat přinutit, aby prokázat své schopnosti.
   

6. dům:

 • Téma: Konflikt mezi racionálnem a iracionálnem, mezi snem a skutečností, mezi sebepřizpůsobením a sebeobětováním.
 • Úkol: Integrace. Větší konkrétnost. Vyrovnat se s každodenním rutinou, realitou a pracovními povinnostmi. Od imaginace a introvertního zahledění do sebe sama k aktivitě a plnění běžných pracovních povinností. Vyjádřit transcendentní zkušenosti v každodenním životě. Opustit (duchovní) věž ze slonoviny a integrovat se jako aktivní člen společnosti.
 • Nebezpečí: Ztracenost. Hrozí, že se ztratí z nedostatku vlastního vymezení, místo aby společnosti přispěl svými mediálními schopnostmi. Přede vším utíkat, nejít důsledně za svými povinnostmi, být nespolehlivý a zapomnětlivý, izolovat se, výstřednostmi povýšeně unikat před světem.

 

7. dům:

 • Téma: Konflikt mezi snahou o harmonii, vyrovnaností a přizpůsobením v partnerství a vědomím vlastního Já a silami vlastního rozvoje.
 • Úkol: Vztah k druhému. Naučit se závaznému partnerství. Dbát potřeb ostatních. Rozvíjet ve vztahu oddanost, pochopení, ohleduplnost a senzibilitu. Učit se sebevědomé přizpůsobivosti a nežádat obětavost výhradně od druhých.
 • Nebezpečí: Egocentrik. Umí se zabývat jen sám sebou. Velice se bojí, že se ve vztazích ztratí, že nebude respektován nebo že bude muset obětovat svou individualitu a nezávislost.

 

8. dům:

 • Téma: Konflikt mezi duchovním a materiálním majetkem, mezi znalostí pomíjivosti a touhou něco si podržet.
 • Úkol: Cesta do hlubin. Smířit se s pomíjivostí všeho bytí a uznat smrt jako velkého učitele. Nesázet na falešné, vnějškové hodnoty a nebudovat na nich, místo toho jít do hloubky za nemateriálními hodnotami. Nevyhýbat se konfliktům a rozvíjet schopnost překračovat společenské konvence a tabu, neustrnout v pohodlné sterilitě. Dospět k možnostem nejhlubších sexuálních prožitků, v nichž se za veškerou smyslností a vášní skrývá duchovní zkušenost.
 • Nebezpečí: Chamtivost. Neodolatelné puzení lpět na materiálních statcích, na všem, co je navyklé, osvědčené a zajištěné. Sám sebe "prodávat" pro zajištění materiálních přání. Hodnotit vše podle peněz a neproniknout ke skutečným hodnotám, které leží hlouběji. Bezpáteřné vyhýbání se konfliktům.

 

9. dům

 • Téma: Konflikt mezi vznešenými myšlenkami a každodenními banálními moudry, mezi světskými poznatky a posvátnými hodnotami, mezi intelektuálními pochybami a náboženským přesvědčením.
 • Úkol: Skutečné vzdělání. Nacházet za mnohotvárností idejí a jevy skutečný smysl. Studiem, cestami a duchovními poutěmi dospívat k osobnímu, náboženskému obrazu světa. Rozvíjet důvěru ve vlastní názor a vlastní stanovisko. Dospívat od pravd v denním tisku k vyššímu poznání a etickým hodnotám. Překročit hranice vlastního, důvěrně známého okolí, objevovat nové myšlenky a zaměřovat se na dalekosáhlé, významné cíle.
 • Nebezpečí: Nedostatek koncentrace. Ztratit se v množství poznatků. Nedokázat rozlišovat mezi různorodými informacemi a nenaučit se je hodnotit. Ulpívat na povrchnostech a ztroskotávat na hledání smyslu.

 

10. dům:

 • Téma: Konflikt mezi kariérou v zaměstnání, veřejnými závazky, životem doma v rodině a orientací na vlastní nitro.
 • Úkol: Vystoupit z ulity. Vystoupit z domova a rodiny na veřejnost. Dospět, přejímat zodpovědnost. Rozvíjet kázeň, důslednost a přímost. Zbavit se rodinných a emocionálních závislostí a naučit se nezdůrazňovat vlastní potřeby.
 • Nebezpečí: Zůstává dítětem. Citová závislost na povolání, povinnosti a postavení, nebo dokonce naprosté lpění v ochraňujícím bezpečí vlastní rodiny. Očekává náklonnost, ohledy a ochranu, místo aby se odvážil do drsné skutečnosti. Nerozvíjejí odpovědnost sám za sebe, a  místo toho hned hledá viníky každého neúspěchu.

 

11. dům:

 • Téma: Konflikt mezi sebestřednou stylizací vlastní osoby a nezbytným skupinovým vedením, mezi platonickou láskou nebo láskou k filozofii a vášnivým, smyslně erotickým prožíváním.
 • Úkol: Pospolitý duch. Pohlížet na život z jistého vyššího úhlu a nemyslet jenom na uspokojení potřeb vlastního ega. Rozvíjet ducha pospolitosti, klást do popředí vědomí, že všichni jsme občany světa, zasazovat se o odstraňování společenských rozdílů a prosazovat nové ideje a reformy.
 • Nebezpečí: Opojení sebou samým. Neustále se pokládat za střed všeho dění a nárokovat si zvláštní roli. Vyžadovat pozornost, uznání a obdiv. Počínat si bez zábran a myslet vždy především na sebe.

 

12.dům:

 • Téma: Konflikt mezi transcendentním úsilím a každodenní skutečností, mezi chaosem a řádem, mezi medialitou a rozumem.
 • Úkol: Spiritualita. Uniknout z tísně vysvětlitelného a oddat se zkušenostem transcendentna a bezmeznosti. Rozvíjet imaginativní síly a spirituální vědomí a překračovat racionální, analytickou práci. Zkoumat takzvaný chaos. Stáhnout se z každodenního pachtění do ústraní. Rozvíjet obětavost a lásku k bližnímu.
 • Nebezpečí: Chorobná čistotnost. Lpět na omezených myšlenkách užitečnosti. Ze strachu před neplánovaným a neznámým pochybně odmítat vše, co nemá řád a není vysvětlitelné. Chorobná čistotnost, pořádkumilovnost nebo posedlost kontrolou.

 

Hajo Banzhaf a Anna Haebler - Klíč k astrologii, PRAGMA 2002. Přeložil: Vladimír Čadský