Heindel

Mars v 1. domě

Mars v prvním domě a příznivě aspektován vykonává svůj prospěšný vliv převážně na tělesnou soustavu, zvláště je-li v Kozorohu, ve svém povýšení. V případě, že je postaven slabě, např. v Raku a je-li navíc hodně poškozen, poskytuje přesto dostatek tělesných sil k překonání kritického období dětství. Toto postavení propůjčuje rovněž energii, ctižádost, odvahu, sebevědomí a rozhodnost, které jsou významnými prostředky nepostradatelnými k dosažení vítězství v životním boji. Takový člověk je podnikavý a praktický a nelituje sil a obětí v zájmu dosažení úspěchu. Je-li Mars v prvním domě poškozen, neomezuje to jeho kladný vliv na tělo, na sílu svalů a jejich mimořádnou výkonnost, avšak povaha má nevýhodné rysy. Takový člověk je prudký a ukvapený, impulzivní, svéhlavý a přehnaně odvážný. Tímto způsobem zanedbává základní pravidla, která se týkají zdraví a je postihován horečkami a zánětlivými chorobami, rovněž nehodami a ztrátami krve při úrazech různé závažnosti, popáleninami a opařením podle povahy planety, která tvoří škodlivý aspekt. Slunce obvykle způsobuje horečky a záněty, Jupiter zlomeniny kostí a železniční nehody, Uran a Saturn pády a pohmožděniny, Venuše nemoci, které jsou důsledkem přehnané náruživosti.

 

Mars ve 2. domě

Mars ve druhém domě příznivě ozářen činí povahu štědrou a úspěšnou v získávání peněz. Takový člověk má skvělou výdělečnou schopnost a bude mít finanční úspěch v obchodě se zbožím, jež podléhá Marsu, kde oheň je součástí výrobního procesu. Jde o předměty ze železa, jako jsou nástroje a stroje. Je zde naznačena též možnost získat peníze sňatkem či dědictvím, avšak přestože takový člověk získává peníze snadno a rychle, nezbohatne, neboť je opět plnou rukou vydává na zábavy a pohodlí. Je-li Mars ve 2. domě poškozen, nabývá peněz stejně rychle jako při příznivé aspektaci, avšak v obdobích nepříznivého působení je přímo hříšně marnotratný. Nevyhnutelným důsledkem jsou nenahraditelné i ztráty. Takovým lidem se stává, že zůstanou zcela bez finančních prostředku. Doporučuje se proto uložení peněz na vkladní knížku a jejich rozumné a rovnoměrné vydávání. Peněžní pohromy je nevyvedou z rovnováhy. Začínají znovu s dočasnými úspěchy. Nedovedou pochopit nutnost rozvahy a šetrnosti při výdajích, proto dochází u nich k opakovaným finančním zhroucením.

 

Mars ve 3. domě

Mars ve třetím domě příznivě aspektován dává jasný rozum, pohotovost v řeči, schopnost zdůvodnit nezdary i rovněž vynalézavost a smysl pro technické vymoženosti. Je-li poškozen, vzniká náchylnost k nehodám na krátkých cestách, rozpory vlivem hádavosti se sousedy a sourozenci. Neopodstatněná kritičnost vede k neoblíbenosti.

 

Mars ve 4. domě

Mars ve čtvrtém domě příznivě aspektován posiluje významně tělesnou soustavu, zachovává odolnost až do stáří. Zvlášť výkonné je zažívání. Důsledkem je pevné zdraví a tělesná síla. Takový zrozenec je přímo výbojný ve snaze zajistit si bezpečný domov a zásoby pro stáří a dny nouze. Naskýtá se možnost dědictví po rodičích. Je to dobré postavení, je-li Mars v Beranu, Lvu nebo Kozorohu. Je-li Mars slabě postaven v Raku, v Rybách a poškozen kvadraturou nebo opozicí, budou zažívací potíže a zácpa snižovat životní sílu. Takový člověk bude hašteřivým a čím dál, tím protivnějším. Musí být ve střehu před nehodami, které mohou vzniknout ohněm v jeho vlastním domově, rovněž před horečkami a zánětlivými chorobami. Lidé s Marsem v tomto postavení by měli co nejdříve opustit své rodiště. Tím lze dosáhnout zmírnění potíží.

 

Mars v 5. domě

Mars v pátém domě příznivě ozářen je znamením člověka, který projevuje otevřeně milované osobě horoucí lásku. Je milovníkem atletiky a sportu, je panovačný, u žen oblíben a obdivován. Žena je manželovi dobrou družkou a kamarádkou. Tito lidé jsou dobrými vychovateli a bývají u žáků oblíbeni. Cítí se však lépe ve funkci ředitelů, neboť dovedou spíš poroučet a vést než poslouchat a podřizovat se. Je-li Mars v pátém domě poškozen, je takový člověk vrtošivý, pokud jde o jeho milostné city. Je zamilován vždy dříve, než ukončí starý milostný vztah, projevuje svou náklonnost bez výběru při každé příležitosti. Časem mu vzniká mnoho těžkostí. Zneužití pohlavních sil podrývá zdraví a způsobuje nebezpečné nemoci. U ženy hrozí těžký porod. Jednomu z dětí hrozí smrt, je-li toto postavení Marsu v horoskopu obou rodičů. Vyskytují se ztráty ve hře, sázkách a spekulacích na burze s akciemi a cennými papíry.

 

Mars v 6. domě

Mars v šestém domě příznivě aspektován je známkou obratného, výkonného pracovníka, který může zastat zodpovědné vedoucí místo, kde řídí práci většího počtu zaměstnanců. Neměl by se však pokoušet o založení vlastního obchodu či podniku, neboť mívá větší úspěch jako zaměstnanec než jako samostatný podnikatel. Tento vliv Marsu rozmnožuje rovněž životní síly a je-li takový člověk v důsledku jiných záporných vlivů horoskopu postižen nemocí, Marsova dynamická síla se postará o rychlou re- generaci. (Jeho stav je lepší než před nemocí.) Je-li Mars v 6. domě poškozen, je takový člověk náchylný k rozporům a hádkám na pracovišti. Bude-li zastávat vedoucí po.stavení, bude mít neshody se svými zaměstnanci a utrpí ztráty krádežemi a nepoctivostí. Poškozený Mars v 6. domě působí rovněž náchylnost k horečkám , a zánětlivým nemocem, nebezpečí popálení a opaření, postřelení  a pracovní úrazy.

Mars v 7. domě

Mars v sedmém domě příznivě aspektován dává schopného, pilného a výbojného manželského partnera, který se neúnavně stará o blaho své rodiny. Je sebevědomý a cítí se být povolán k vládnutí, ale činí to jemným způsobem. To platí pro obě pohlaví, neboť je-li v horoskopu muže, jeho manželka signovaná Marsem  v 7. domě projevuje mužské vlastnosti a ráda bere otěže vlády do vlastních rukou. Mars v 7. domě dává sklon k brzkému sňatku, kdy lidská povaha je přizpůsobivější a oba partneři si zvyknou na vzájemnou toleranci. Ve zralejším věku je urovnávání rozporů u vyhraněných povah náročnějším úkolem. je-li Mars v 7. domě poškozen, je manžel panovačný a hádavý a je ohrožen možností nehody nebo náhlé smrti. Ve vodních znameních, v Raku, Štíru nebo v Rybách, bude zrozenec s poškozeným Marsem alkoholikem se silným sexuálním založením, zvláště je-li Mars poškozen ve Štíru. V takovém případě způsobuje rovněž zánětlivé choroby pohlavního ústrojí a tlustého střeva.

 

Mars v 8. domě

Mars v osmém domě příznivě aspektován přináší výhody prostřednictvím manželského partnera a dědictví. Obchodní spojení s podílníky a soudní spory přinášejí zisky. je-li Mars v 8. domě poškozen, zhoršují se finanční podmínky po svatbě v důsledku marnotratnosti manžela. je třeba se vyhýbat obchodnímu podnikání s jinými společníky a všem sporům, neboť jsou vesměs příčinami ztrát. Lidé s Marsem v 8. domě by neměli odkládat sepsání poslední vůle, neboť jejich smrt nastává obvykle náhle a nečekaně.

 

Mars v 9. domě

Mars v devátém domě příznivě aspektován mají lidé s pokrokovým světovým názorem, širokým rozhledem a osvíceným pohledem na jevy života. Obvykle soustředí svůj zájem na záležitost, která souvisí s povznesením lidstva. Stanou se nadšenými pracovníky v oboru nebo hnutí, které upoutaly jejich pozornost. Mají jistou zálibu pro proměny života a změny pobytu, rovněž pro cesty do ciziny. jejich myšlení je jasné, obratné a dovedou podat přesvědčivý výklad o podstatě svých názorů. Jsou proto výbornými misionáři a vyslanci bez zřetele na zaměření. Je-li Mars v 9. domě poškozen, stávají se fanatiky, vedou nabubřelé a bezduché řeči a dovedou znechutit každého, jemuž se snaží vnutit své názory, ať náboženské nebo ateistické. Lidé s poškozeným Marsem v této části horoskopu by neměli cestovat a zůstat ve svém rodišti, neboť jim hrozí nehody na cestách. A ačkoliv jsou ve svém domově ne- oblíbeni, dostává se jim v cizině ještě horšího přijetí.

 

Mars v 10. domě

Mars v desátém domě příznivě aspektován je jednou z nejlepších známek pro dosažení životního úspěchu, neboť povaha je ctižádostivá s nevyčerpatelnou zásobou sil, takže bez ohledu na překážky dosahuje takový člověk svého cíle. Je panovačný, s organizačními schopnostmi, má předpoklady uzavírat obchodní dohody a řídit práci jiných. Vyniká v zaměstnáních ovládaných Marsem, kde pracuje s ohněm, železem a ostrými nástroji. Tito lidé jsou obratnými inženýry, strojníky, krejčími, chirurgy apod. Je-li Mars v 10. domě poškozen, dává stejnou energii, výkonnost a ctižádost jako aspekty příznivé, avšak takový člověk postrádá sebeovládání, přeceňuje své možnosti a výsledkem je nepřátelství jiných lidí, kteří poškodí jeho pověst a přivodí jeho pád. Jeho život je neustálým sporem, zápasem a neštěstím, dokud si nepřivlastní jistou dávku umírněnosti, dokud se nenaučí brát ohled na práva druhých a nepřekoná snahu se prosazovat. Tento vliv nevylučuje možnost nehod a pomluv.

 

Mars v 11. domě

Mars v jedenáctém domě činí lidi vedoucími postavami ve svém oboru. S požitkem vychutnávají zábavy a seznamují se s lidmi marsovské povahy a atletického zjevu. Se zanícením pracují na uskutečňování svých přání, nadějí a záměrů. Je-li však Mars v jedenáctém domě poškozen, bývá takový člověk nedůtklivý vůči přátelům a důsledkem je ztráta jejich přízně. Ve snaze uskutečnit své náročné životní cíle podléhá sebeklamu.

 

Mars v 12. domě

Mars ve dvanáctém domě příznivě aspektován přináší výhody prostřednictvím věcí ovládaných tímto domem, tj. v nemocnici, v sociálních ústavech a ve vězení jako lékař, zdravotník, dozorce, správce ústavu. Rovněž zajišťuje úspěch při práci v zemědělství a ve službách veřejné bezpečnosti. Je-li však Mars ve 12. domě poškozen, projevuje taková osoba sklon k pesimizmu, starostem a tíhne ke stinné stránce života a sebezničení. Probouzí vůči sobě nepřátelství jiných lidí a bývá vězněn anebo se do- stává do ústavu pro choromyslné. Je-li na hrotu 12. domu znamení Raka nebo Ryb a Mars je současně v tomto domě, vede tento vliv k opilství a marnotratnosti. Je-li hrot domu ve Štíru, jsou životní síly vyčerpávány pohlavní nezřízeností nebo onanií. Každopádně je člověk s poškozeným Martem ve 12. domě vyhnancem nebo vyvrhelem společnosti, vyjma případy, kdy tento záporný vliv je neutralizován jiným kladným působením planet.