Rudhyar

MARS v jednom z domů odhaluje oblast zkušenosti a okolnosti, v nichž je možno, pokud jde o individuální osud člověka, co nejúspěšněji uplatnit fyzickou sílu, iniciativu při uskutečňování vlastních cílů i jistou dávku agresivity.

V 1. domě můžeme Martovy energie nejlépe využít k tomu, abychom pronikli za jevy a proklestili si cestu do centra vlastního nejhlubšího bytí. Obvykle nalezneme obraz sebe sama nejlépe pomocí činnosti, které se cele věnujeme. Dobrým příkladem je prezident Theodore Roosevelt, který poskytl silný impuls americké expanzivní politice. Své zdravotní potíže kompenzoval Roosevelt tím, že se stal symbolem agrese.

Mars v 2. domě neznamená nedostatek peněz, jak tvrdí někteří astrologové, nýbrž neustálé utrácení, které znemožňuje vytvoření úspor. Ve finančních záležitostech se zrozenec vystavuje rizikům, snad na základě iracionálních popudů. Osoba s Martem v 2. domě může být finanční génius nebo pouhý marnotratník.

Ve 3. domě naznačuje Mars potřebu iniciativy a odvahy v záležitostech, které mají vliv na okolí. V opačném smyslu může znamenat vliv agresivních sourozenců, příbuzných nebo sousedů, který vede jedince k tomu, aby svůj pružný intelekt využíval k rychlému jednání. Duch bude pravděpodobně bystrý a analytický, možná kousavý, pokud by jeho názory byly napadány. Dante, Victor Hugo, Pasteur a Harold Wilson měli Marta ve 3. domě.

Ve 4. domě může Mars v domácím životě vyvolávat situace, které člověka rozčilují a roztrpčují; tyto situace jsou výzvou, aby zaujal pozitivní postoj. Výrazně se může projevit snaha bojovat proti zkažené tradici, jako je tomu v případě Martina Luthera. Jedinec se může vytrvale snažit o nalezení pevné základny pro svou vlastní aktivitu bez ohledu na překážky nebo nátlak rodiny.

V 5. domě, který se vztahuje na silné emoce a sebevyjádření, poskytuje Mars touhám jedince neobyčejnou sílu a velikost. Může zvýraznit uplatňování vůle, hodnotu bezvýhradné sebeprojekce a přijímání rizika. Měl by povzbuzovat sílu víry a uměleckou představivost. Účel, na který se vůle a přestavivost zaměřuje, záleží na úrovni, na níž se jedinec projevuje. Lenin a papež Pius XII. měli takto postaveného Marta.

Mars v 6. domě mnohdy naznačuje vrozené úsilí o překonání nějakého postižení - často tělesného - a vůli změnit sebe sama prací, tréninkem, službou anebo oddaností nějaké věci. Nemoc je považována za výzvu k usilování o uzdravení či o vyšší formu zdraví. Mary Baker Eddyová, která měla Marta v tomto domě, založila "Kristovu církev" na vědecky formulované bázi víry, vůle a odmítání zla.

Osoba s Martem v 7. domě bude horlivě usilovat o jakoukoli formu těsného spolužití. Takový člověk by měl projevovat iniciativu v mezilidských vztazích a hledat partnery, v nichž dokáže vzbudit nadšení pro úkol , který možná vytýčila jeho představivost a víra. Potíže s partnery se mu stanou popudem k tomu, aby zaměřil svoji vůli na přežití a získání síly.

V 8. domě vybízí Mars k tomu, aby člověk zaujímal agresivní, nebo alespoň pevný postoj v obchodních záležitostech, a aby povzbuzoval skupinu svých spolupracovníků k činům. V tomto postavení je Mars vůdcem sociálních nebo okultních rituálů a často vede jiné lidi k určitému cíli impulzivně a nezodpovědně.

Mars v 9.domě způsobuje, že člověk s nezdolnou silou a odvahou usiluje o uskutečnění velkolepých záměrů, ať již usiluje o získání bohatství, moci, či pravdu nebo poznání Boha. Toto postavení by mělo být příznivé pro prokurátory a advokáty, jakož i pro politiky v období národní expanze; je příznačné pro vnitřní impulsy, které z Disraeliho učinily symbol britské rozpínavosti.

Zkušenosti 10. domu může Mars dodat energii a sílu, která žene jedince k úspěchům na veřejnosti a ke slávě. Mohou se vyskytovat překážky, které je nutno překonat, ale dobrý boj je něco, co je žádoucí. Úspěchu dosáhne zrozenec především iniciativou, odvahou a vírou. Svou energii bude vynakládat na veřejné účely. Jako příklad lze uvést opět F.D. Roosevelta a skladatele Richarda Wagnera.

V 11. domě by se měl Mars projevovat jako síla vůle v boji za uskutečnění vlastních ideálů. Člověk bude muset pozitivně přistupovat k přátelství nebo k podpoře kulturních či duchovních cílů. To může znamenat nepříjemnosti anebo intelektuální spory, které budou ostré a nabité emocemi. Toto postavení je příznivé pro reformátory a kritiky sociální nespravedlnosti.

Člověk, který má Mars ve 12. domě, může ve své vzpouře proti společnosti nebo jejímu nevědomí, někdy také v boji proti kolektivnímu nevědomí lidstva jít až do krajnosti. Martova síla může být využita k překonání starých iluzí nebo "karmických pozůstatků" s cílem naplnění a proměny minulosti, nebo prostě k tomu, že jedinec prosazuje své nároky vůči sociálním institucím. Příkladem pro první možnost může být velký indický politický vůdce, jogín a básník Šrí Aurobindo.