Heindel

Neptun v 1. domě

Neptun v prvním domě, na Ascendentu. Neptun je svou povahou okultní, prorocký a duchovní. Ascendent ovládá tělo, které je nástrojem Ducha. Spojením obou prvku dospějeme k závěru, že Neptun na Ascendentu dává zvlášť citlivé tělo, které zachycuje jemnější záchvěvy přírody a v souladu s aspekty této planety jsou tyto vlivy příznivé, záporné nebo obojí. Je-li Neptun silný a příznivě ozářený Sluncem, Jupiterem nebo Uranem, můžeme usuzovat na silnou mysticky založenou povahu, která je latentně uložena v nitru dotyčného člověka. Bude-li tato latence vystřídána dalším vývojem, naskýtá se možnost využít příležitostí, okolností a podmínek. Je-li Neptun naopak poškozen, je to známkou nevalné úrovně myšlení a snad i nepříčetnosti. Romantická a nepraktická povaha je nadána vizemi. Je-li Neptun v 1. domě bez poškození, jsou obvykle prorocké schopnosti, inspirace a duchovní poznání na vysoké úrovni. Jeví se láska k umění a hudbě, touha po přepychu a věcech, které dávají moc a soulad na základě znalosti vyšších hodnot a zákonitostí. V případě, že Neptun je v 1. domě poškozen, je povaha nestálá, váhavá, nedbalá a lhostejná, projevují se zvrhlé touhy a záliby, které svádějí k nerozvážným činům s nepříjemnými následky. Vyskytuje se sklon ke zneužití duchovních schopností k výdělečným účelům. Povaha jeví náklonnost ke klamu, podvodu, mediumitě a posedlosti.

 

Neptun ve 2. domě

Neptun ve druhém domě příznivě aspektován přináší zisk skrze všechny věci, které souvisí v podstatné míře s vodou, ale rovněž s mystikou, okultními záležitostmi a společnostmi. Je-li však Neptun poškozen, bývají peněžní poměry nejisté a zmatené.

 

Neptun ve 3. domě

Neptun ve třetím domě příznivě aspektován povznáší myšlení na pozoruhodnou úroveň. Tady najdeme inspirovaného spisovatele a řečníka s vysokými ideály a zbožnou povahou. Avšak při závadném Neptunovi ve 3. domě je myšlení podřadného druhu, projevuje se prohnanost a vychytralost, někdy slabomyslnost s výrony záhadných, zlověstných citů a zvrácených sklonů. Neptun ve 3. domě dává rovněž časté cesty, většinou po vodě, avšak jejich zdařilost je závislá na aspektech.

 

Neptun ve 4. domě

Neptun ve čtvrtém domě příznivě aspektován přináší duchovní ovzduší do domova a poskytuje tak mimořádně vhodné podmínky pro růst Duše v rodinném a příbuzenském kruhu, avšak při poškození způsobuje podvody, okradení, nedůvěru a nešťastné příhody, zvláštní potíže, které souvisí s domovem a časté změny pobytu. Vyskytuje se zde rovněž tíživá chudoba ve stáří nebo umístění ve veřejném sociálním ústavu.

 

Neptun ve 5. domě

Neptun v pátém domě silně a příznivě aspektován naznačuje úspěšné milostné vztahy s člověkem duchovně velmi pokročilým, úspěch jako učitel v oboru mystiky, zisk z činností a věcí ovládaných Neptunem, z vodních sportů nebo v obchodě, v němž voda je hlavním živlem.

 

Neptun v 6. domě

Neptun v šestém domě příznivě aspektován je výborným znamením latentních duchovních schopností, které mohou být zdárně rozvíjeny. Avšak při poškození se jeví náchylnost k jejich zneužití prostřednictvím mediumizmu apod. Touto cestou se takový člověk stává obětí nevyspělých duchovních bytostí, které ho nemoudře ovlivňují a hrozí mu nebezpečí posedlosti. Je zde rovněž možnost neshod se zaměstnavatelem a z toho plynoucích ztrát. Dále se vyskytuje náchylnost k zhoubným chronickým nemocem, tělesným vadám a zakrnělosti orgánů. Obvykle jsou tyto sklony doprovázeny smyslnou povahou a rozmařilým životem.

 

Neptun  v 7.domě

Neptun v sedmém domě příznivě aspektován znamená manželství s člověkem, který je okultního založení a má inspirovanou povahu. Spojení je převážně platonického rázu a prospívá významným způsobem růstu Duše, je to pravé manželství dvou lidí, kteří patří k sobě. Kyne rovněž úspěch jako veřejný řečník okultních a mystických témat. Avšak poškozený Neptun v 7. domě poukazuje na přecitlivělého mediálního a nespolehlivého manželského druha. Vyskytuje se také podvod a klam v souvislosti s manželstvím, možnost bigamie jednoho z parterů. Toto postavení může charakterizovat též příživníka, který využívá veřejných prostředků nebo člověka, který se stane obětí veřejné nelibosti a nepřízně. Skutečnost odpovídá vždy povaze aspektů, které ukazují, je-li osud zasloužen či nikoliv.

 

Neptun v 8. domě

Neptun v osmém domě příznivě aspektován přináší zisk prostřednictvím manžela, avšak nikoliv běžnou obchodní cestou,  nýbrž nějakým zvláštním způsobem. Tento vliv je rovněž výhodný j pro okultní bádání a poskytuje člověku často schopnosti získat poznání z první ruky. Je-li však Neptun v 8. domě poškozen, způsobuje manželský partner podvod a klam, vznikají finanční ztráty  v souvislosti s majetkem a společnostmi. Nastane zvláštní, záhadný konec života.

 

Neptun  v 9. domě

Neptun v devátém domě je v případě příznivého ozáření velmi výhodný pro pěstování duchovních schopností. Přináší neobvyklá vidění a předtuchy, rovněž zisk a požitek v souvislosti s velkými zájezdy a cestováním. Je-li Neptun poškozen v 9. domě, je takový člověk bojácný a stále pronásledován neurčitými obavami. Je zde sklon k cestování, avšak vznikají potíže, hrozí rovněž právní spory a v důsledku nich ztráty.

 

Neptun v 10. domě

Neptun v desátém domě příznivě ozářen označuje člověka s vysokými záměry a inspiracemi, které jsou laděny duchovně. Má předpoklady k dosažení vůdčího místa a rovněž cti a proslulosti, které se budou zakládat na činnosti v některé mystické oblasti nebo na vědeckém výzkumu a bádání. Toto postavení Neptuna rovněž naznačuje nehodu, která hrozí jednomu z rodičů nejspíše v souvislosti s vodním živlem ještě v době dětství zrozence. Je-li Neptun příznivě aspektován, kyne často dědictví. Neptun v 10. domě v trigonu k Slunci nebo Luně je jistou známkou dosažení jasnovidnosti v tomto životě za předpokladu, že této schopnosti bude věnována přiměřená péče. Celá řada proslulých jasnovidců má tento aspekt. Je-li Neptun v 10. domě poškozen, je takový člověk nečestný a dopustí se podvodů a klamu, které časem přinášejí své plody v podobě starostí, potíží a skandálů.

 

Neptun v 11. domě

Neptun v jedenáctém domě příznivě ozářen nám představuje člověka s vysokými duchovními nároky a se schopností přitahovat k sobě lidi podobné povahy a stejných zájmů, kteří mu budou pomáhat uskutečňovat jeho přání a naděje. Je-li Neptun v 11. domě poškozen, je třeba být ve střehu před lidmi, kteří se vydávají za přátele, ale ve skutečnosti mají podvodné úmysly a zrádné záměry. Zde pramení potíže a ztráty. Lidé s tímto postavením by měli zvlášť pečlivě volit okruh svých přátel.

 

Neptun ve 12. domě

Neptun ve dvanáctém domě příznivě ozářen přináší úspěch ve výzkumné práci v oboru vědeckém nebo okultním, která je prováděna tajně nebo o samotě daleko od lidských obydlí. Takový člověk navazuje tajné milostné vztahy, které prospívají jeho duchovnímu růstu a jsou bezúhonné. Přinášejí oboustranný prospěch dotyčným osobám a nezřídka se vyskytuje případ, že jeden z obou přátel se nachází v duchovním světě. Avšak jejich vztah je v některých případech těsnější, než mezi dvěma lidmi, kteří žijí ve hmotném světě. Je-li však Neptun ve 12. domě poškozen, není vyloučena možnost věznění nebo jiného omezení v sociálním ústavu jako je nemocnice apod. Žalářování je dílem skrytých, ale mocných nepřátel. Chronické a tíživé nemoci a nepříčetnost jsou důsledkem zvrácených návyků.