Rudhyar

 

NEPTUN v jednom z domů radixu způsobuje proměny tím, že rozpouští vše, co ještě zbylo z minulosti. Při tomto rozpouštění a odosobnění však zůstávají zachovány nejasně naznačené obrysy větší a obsažnější budoucnosti, možná to, co se obvykle nazývá utopií.

Vzhledem k tomu, že se zkušenosti vztahující se k 1. domu obvykle soustřeďují na to, co představuje jedinečnost a odlišnost osoby, naznačuje Neptun v tomto domě, že toto není cesta k pravému vnitřnímu bytí. Pozornost by se měla spíše zaměřit na celek, jehož částí jedinec je. Jeho vědomí by se nemělo soustřeďovat na žádný předmět, mělo by se otevřít vesmíru, čímž by já, alespoň teoreticky, nabylo univerzálního smyslu. Tato pozice může naznačovat cenné dušení vlastnosti a také silný soucit s utlačenými a ukřivděnými. (Victor Hugo, autor “Bídníků”.) V negativním smyslu může toto postavení vést k mediálním stavům a ke zmateným představám o sobě samém, snad i k závislosti na psychedelických drogách.

Ve 2. domě může Neptun potlačovat normální smysl pro vlastnictví. Člověk se může spoléhat na společnost nebo na život sám, že mu poskytne to, co potřebuje. Jindy si může jedinec záměrně zvolit cestu, na které se může nerušeně uplatňovat působení kolektivních sil a hnutí.

S Neptunem ve 3. domě by měl člověk kolektivním nebo mystickým silám dovolit, aby působily na jeho ducha i jeho postoje k okolnímu světu a přetvářely je. Může se stát hlasatelem idejí, které mohou působit na kvalitu okolního světa. U C. G. Junga předznamenávalo toto postavení jeho celoživotní otevřenost vůči kolektivnímu nevědomí.

Ve 4. domě vyzývá Neptun jedince, aby se vzdal své opory spočívající v tradici nebo rodinných svazcích (vévoda z Windsoru), snad ve smyslu velkého ideálu nebo okouzlení nějakým člověkem. Může však také znamenat využití potřeb společenství k vybudování širší základny existence, nebo může zrozence vybízet k tomu, aby se začal zajímat o novou oblast zkušenosti. Henry Ford to učinil, alespoň symbolicky, a jeho populární automobil se stal účinným nástrojem pro překonání hranic “domácího hřiště”.

Osobu s Neptunem v 5. domě mohou přitahovat velká dobrodružství a neodůvodněná rizika. Tato osoba se možná pokouší zapůsobit na své společenství tím, že mu dá, co si žádá, místo aby se projevila ve své vlastní, osobité pravdivosti. Neptun v 5. domě může naznačovat hudební či divadelní nadání, nebo snadnou cestu k milostným zkušenostem.

V 6. domě pomáhá Neptun člověku zbavit se pýchy a očistit se překonáváním osobních krizí. Jedinec by měl rozvíjet svůj soucit, sloužit humanitárním cílům, léčit nebo využívat léčivých sil k dosažení jednoty své osobnosti. V horoskopu Gándhího naznačoval takto postavený Neptun metodu nenásilí a využívání síly pravdy.

Člověk s Neptunem v 7. domě se zřejmě nedokáže soustředit jen na jeden partnerský vztah. Nebude mít zájem kohokoli vlastnit, nebude však ani chtít stát se sám vlastnictvím někoho jiného. Vědomí by se mělo otevřít novým ideálům meziosobních vztahů. Toto postavení zdůrazňuje význam lidskosti a jedinec se může cele oddat hledání transcendentního splynutí (Richard Wagner).

V 8. domě umožňuje Neptun všeobecnou účast na skupinových rituálech nebo na hromadné výrobě. Spojuje vědomí účastníků mystického prožitku nadosobní jednoty. V oblasti pozemských záležitostí zvyšuje působení propagandy a “skrytého ovlivňování”. Může vyvolávat iluzorní stavy blaženosti.

V 9. domě svádí Neptun k mysticismu a vyvolává touhu po dosažení pocitu splynutí s Bohem či s vesmírem. U člověka více pozemského může vést k povolání lékaře, či ještě spíše léčitele. Některé jedince přivádí toto postavení Neptuna na moře.

Vlivem Neptuna v 10. domě proniká do veřejného života sociální uvědomění, usilující o ideální společenství a upínající se ke vzdáleným obzorům. V této situaci může jedinec přijmout socialismus jako prostředek k dosažení tohoto cíle. Přitažlivě zde může působit také lesk života ve společnosti.

Neptun v 11. domě vytváří v jedinci sklon k humanitárním ideálům a ke snění o krásných utopiích. Zkušenosti vztahující se k hudbě a umění, jež více méně ztělesňují abstraktní a transcendentní ideály, pro něho mají nesmírnou cenu. Pravděpodobně jej budou přitahovat idealističtí nebo sociálně cítící přátelé.

Ve 12. domě může Neptun jedinci poskytnout schopnost odpoutat se od vazeb na minulost, nebo psychické nadání a schopnost získat si přístup k velkému, ale těžko dostupnému vědění. Vědomí je často pod vlivem podvědomých představ a prenatálních pudů. Zušlechťující zkušenosti může přinášet soucit s trpícími a s těmi, od nichž se společnost odvrátila.