Arroyo

Pluto v 1. domě

V prvním domě, domě totožnosti, přítomnost Pluta tlačí osobnost ke změně vnímání sebe sama. Ačkoli tito lidé mají často hluboké a pronikavé pochopení (porozumění), jejich nejistota a rezervovanost jim brání v tom, aby to svobodně dali najevo. Zoufale potřebují naslouchat názorům jiných o sobě, aby si mohli tvořit nové dojmy - pocity sami o sobě, avšak jejich mnohé zábrany kolem pocitu totožnosti jim často brání otevřenosti. Spolupráce na hluboké osobní úrovni je pro ně obtížná a oni se často zmítají osamoceni a mnoha případech často opuštěni přáteli a rodinou. Jestliže se zde energie Pluta využije tvořivě, může osobnost vykazovat silnou (mocnou) koncentraci, zasvěcení vyšším spirituálním nebo společenským ideálům a pozoruhodnou hloubku vhledu do hlubších významů života.

 

Pluto v 2. domě

Zde je ohromující touha kontrolovat materiální zdroje jako pomoc k dosažení míru (klidu) mysli. Velká orientace na kontrolování (řízení) nebo postavení, je však zdrojem vnitřního zmatku. Pluto v tomto domě naznačuje, že energie zaměřená na to mít věci nebo postavení, musí být transformována k dosažení regenerace hodnot. Pluto zde také ukazuje, že násilné výdaje mohou být zdrojem potíží a je třeba ukáznit tyto tendence. Osoba s touto pozicí Pluta je často extrémně zaměstnaná svým úsilím vybudovat a zajistit si materiální zabezpečení a to může být cesta k pochopení hlubších druhů energií, které peníze představují.

 

Pluto v 3. domě

Pluto v tomto domě indikuje osobu, která je násilnická ve všech formách komunikace. Taková osoba si potřebuje být absolutně jistá tím, že se myšlenky předávají jasně. Může to představovat podrážděný způsob mluvení s druhými, anebo to může být transformováno do tvůrčí schopnosti jít do hloubky lidských vztahů. Lidé s Plutem v tomto domě mohou mít také velkou schopnost směřovat energie prostřednictvím svých rukou v léčitelství jsou často nadaní ve všech druzích výzkumu.

 

Pluto v 4. domě

Zde se tlak Pluta projevuje v emoční hloubce osobního psychologického života. Je zde silný požadavek zabezpečení a klidu, vytvoření si útočiště, kde osoba může kontrolovat to, co přichází z vnějšího prostředí. To může ale značit i domácí život, který je vystaven všem druhům otřesů a střetů, způsobených svéhlavostí, neústupností a urputností. Pluto zde indikuje, že je nutná totální reorientace v hloubi citů o sobě samém a o osobním pocitu klidu a spokojenosti. Může také naznačovat hluboký vhled do emočních potřeb ostatních lidí a schopnost pronikat za vědomou mysl.

 

Pluto v 5. domě

Zde je velký tlak na to být "někým", vyjádřit svoji individualitu velkým způsobem. Tito lidé často touží být nejlepší a být uznáváni jako nejlepší. Jestliže se energie, která motivuje násilnost v tomto směru, transformuje do vědomě použitelné a prakticky aplikovatelné síly, osobnost pak může pronikat do nových oblastí tvořivosti a neobvyklou hloubkou. Její tvůrčí práce může být cesta vpřed v danou dobu, avšak síla a pečlivost v práci zajistí její případné dokonání. Těsné citové vztahy s dětmi a milenci také slouží k tomu, aby se tito lidé učili, poznávali sami sebe základním způsobem. Klíčem ke zvládnutí této pozice Plutona je, aby se osobnost naučila užívat svoji velkou energii k tomu, aby něco zvláštního vykonala spíše, než aby očekávala, že bude něčím zvláštním.

 

Pluto v 6. domě

V tomto domě Pluto označuje někoho, kdo buď chce sloužit a pomáhat druhým, nebo se alespoň chce cítit jako pomáhající osoba. Může zde být také potřeba sloužit druhým, často způsobem, který je nepřijatelný pro ty, kterým slouží. Taková osoba se často snaží dělat to nejlepší a směřuje svoji energii proti osobní transformaci. Tato pozice Pluta také naznačuje, že stav osobního zdraví nebo částečně vážní nemoc, může sloužit k vyvolání velkých změn v charakteru a pročištění osobních kvalit. V některých případech také indikuje nadání pro léčitelství.

 

Pluto v 7. domě

Pluto v tomto domě mají lidé, u kterých by měla nastat osobní transformace prostřednictvím manželství a osobních vztahů. V příbuzenství jsou často bolestné emoční problémy. Ačkoli tato osoba chce dát ostatním spoustu volnosti a má potřebu být naléhavě milována, je často neschopná vytvořit s druhými opravdový vztah. Spolupráce je obtížná zvláště, když osoba zjišťuje, že má co do činění s lidmi, kteří nějak uplatňují svojí moc v jeho životě. S touto pozicí Pluta může být manželství dlouhodobé pouze tehdy, jestliže osoba přijme nutnost osobních změn.

 

Pluto v 8. domě

Pluto v tomto domě ukazuje na potřebu ovlivňovat svět silou, ať už společenskými kanály uplatněním autority nebo prostřednictvím skrytých psychologických sil nebo okultními silami. Může zde být tendence ovlivňovat jiné a naléhat, aby se druzí změnili podle měřítek toho člověka. Tato osoba udělá nejlépe, když prostě nechá druhé být a soustředí se na poznání toho, jak použít sílu své osobní transformace. Bývají zde také bolestné zkušenosti z oblasti sexuální. Klíčem k řešení tohoto celkového komplexu je nutnost celkově přeorientovat užívání všech svých sil: fyzických, mentálních, společenských, emocionálních a spirituálních.

 

Pluto v 9. domě

S touto pozicí Pluta je spojen tlak na vyjádření silné víry a ideálů, které mohou provázet nebo vést celkový způsob života. Negativním projevem víry může být dogmatismus, vlastní osobní představa spravedlnosti a potřeba přesvědčovat a přemlouvat druhé, aby i oni byli těmi, co znají pravdu. Pro transformaci těchto tendencí by si tito lidé měli uvědomit, že spása jedné osoby je zatracením druhé a měli by nechat svoji touhu dokazovat svoje přesvědčení kázáním druhým. S touto pozicí Pluta také zjišťujeme, že jak roky plynou, osobnost má výrazně hlubší zážitky a zkušenosti, které slouží ke změně orientace jejích názorů o Bohu, pravdě a hodnotách lidského života.

 

Pluto v 10. domě

Tlak Pluta má zde často formu netrpělivosti vůči autoritě, hněv, nelibost, nedůtklivost vůči autoritě a často převažující snahu stát se vynikajícím nějakým způsobem, který bude všem zřejmý. Tito lidé však často najdou ve světě postavení, které hledali, avšak obvykle to v sobě nese dlouhé a poněkud bolestivé přehodnocení opravdových motivací a hodnot. S touto pozicí Pluta je nezbytná totální transformace charakteru vzhledem k autoritě, úspěchu a reputaci. Ideálně symbolizuje schopnost vidět vnější formy autority a tudíž vyvinout hlubší smysl zodpovědnosti o vládnoucí autoritě.

 

Pluto v 11. domě

Zde se Pluto projevuje jako snaha být přijímán ostatními a jako potřeba dosáhnout určité cíle, které nejsou vědomě zcela jasné. Zpravidla je nutné změnit určité fixní ideje tak, aby se znovu narodil nebo zrodil v oblasti opravdového určení a získal smysl pro tento účel. Zdůrazňování budoucnosti má u těchto lidí takový precedens, že je přítomnost až zanedbávána. Lidé s touto pozicí Pluta by se měli učit spoléhat sami na sebe spíše, než na druhé, na svoje naplnění a uvědomovat si, že jejich nejhlubší naděje pro budoucnost budou naplněny jenom tehdy, když se uskuteční celková transformace a vyjasnění jejich vlastních tvůrčích cílů v rámci společenských potřeb.

 

Pluto v 12. domě

S touto pozicí Pluta se osobnost musí transformovat v kvalitě svého emocionálního života přimknutím se k nějaké víře nebo transcendentální pravdě, která má vliv na osvobození se z marasmu zmatených emocí. Tato reorientace často vyžaduje dlouhé období samoty. askeze od společenských vztahů, neboť styk s druhými lidmi často vede k opětnému přilnutí na staré a problematické emoce, kterých se osoba pokouší zbavit. Měla by pečlivě dbát na to, aby se nedovolil průnik pocitu viny, nebo pocitu pronásledování či sebetrestání. Klíčem k této orientaci je upevnit spirituální charakter směrem k celému životu. Jakmile taková spirituální transformace pokročí směrem k určitému bodu, jedinec je schopen zážitku jednoty veškerých forem života, které leží za vnějšími tvary.

Stephen Arroyo - Astrologie, karma a transformace (vyšla česky r. 2003)