Heindel

Uran v 1. domě 

Činí člověka velmi výstředním i v případě, že Uran je příznivě aspektován. Činí dojem, jakoby měl požitek z toho dělat vše v protikladu k dosavadním zvykům, obyčejům a vžitým pravidlům. Chce takto dávat najevo svou výjimečnost. Vždy najde nové cesty a postupy, které se liší od všech ostatních. Uspokojuje ho názor, že jeho metody a nápady jsou lepší než nápady kohokoliv jiného. Je-li Uran poškozen, hájí dotyčný člověk své názory až do krajnosti. Dobře ozářený Uran v 1. domě obvykle udílí toleranci k názorům jiných, jeho spravedlnost proniká až k úrovni rovnoměrného dělení a tvrdost citů poškozeného Urana je překonána. Uran v 1. domě je rovněž známkou neklidu. V životě se vyskytují náhlé změny a záleží na ostatních vlivech, zda tyto změny budou příznivé či nevýhodné. Každopádně bude vždy váben voláním dalekých obzorů, vzdálené země se jeví oku v syté zeleni a slunečním jasu a člověk zasažený Uranovým paprskem je vždy připraven k průkopnickým činům, novým pokusům a novému podnikání, vždy k něčemu, co ještě nikdy předtím nebylo provedeno, a proto poskytuje příležitost k dosažení nebývalých výsledků i k dobrodružstvím.

 

Uran ve 2. domě

Vládne penězům. Naznačuje nejisté a neustálené finanční poměry. V životě se vyskytne mnoho příznivých, ale i záporných proměn. Takový člověk bude schopen pomocí jiných aspektů logicky myslet a rozumně uspořádat ostatní záležitosti, avšak v peněžní oblasti nebude schopen uchránit se náhlých a nepředvídaných ztrát, ale zaznamená též zisky. Nebude mít naprosto žádné záruky pro peníze jakkoli uložené, neboť nepředvídané zvraty způsobí buď nečekané zisky anebo ztráty. Tyto příhody přicházejí tak náhle, že jim nelze žádným způsobem zabránit. Je proto neužitečným utrácením času udílet takovému člověku rady finančního rázu, neboť vloží-li své peníze do věci s neochvějným skalnatým základem, potom přijde zemětřesení a rozdrtí jej.

 

Uran ve 3. domě

Třetí dům vládne sourozencům, sousedům, školnímu vzdělání a rozumovým schopnostem. Toto postavení Urana proto posiluje intuici a dává rovněž jisté sklony a zájmy, které tíhnou k duchovním oblastem. Uran ovládá éter a jeho umístění v 3. domě usnadňuje pěstování jasnovidnosti, zvláště je-li Uran příznivě aspektován Sluncem, Lunou, Venuší nebo Merkurem. Je-li Uran ve 3. domě poškozen, pak zvěstuje spory se sousedy a sourozenci a snad i přerušení rodinných svazků a studia na základě chybného a svévolného rozhodnutí. Myšlení je neustálené a proměnlivé jako korouhvička. Poškozený Uran v třetím domě ohlašuje rovněž nehody, jejichž povaha je závislá na poškozující planetě, a které se přihodí na krátkých cestách. Je třeba podotknout, že tito lidé prožívají na svých cestách různá dobrodružství a zvláštní příhody, s nimiž se jiní nesetkávají.

 

Uran ve 4. domě

Lidé s Uranem ve čtvrtém domě by měli opustit co nejdříve své rodiště, neboť v něm nemohou očekávat zdaru. Rodiče, sousedé a celé okolí bude mít vůči nim nepřátelský postoj. Jsou-li rodiče zámožní, projevují snahy Vydědit své dítě s Uranem ve 4. domě. I v případě, kdy 7. a 8. dům je dobře obsazen, je třeba silně pochybovat o případné výhře ve sporu o dědický podíl, neboť veřejné smýšlení v rodišti, kde proběhne případná pře, bude zahroceno proti takovému dědici, který vyjde nakonec naprázdno. Pro takového člověka je rovněž neštěstím, jestliže se ožení a založí-li vlastní domov, neboť mír, rodinné zájmy a spokojenost nelze uvést do souladu s křečovitým a zmateným Uranem, je-li poškozen. V případě příznivých aspektů Urana není záruky, že se dotyčný zrozenec pokusí o založení vlastního domova, neboť jeho záměry budou sahat výš a budou sledovat rozsáhlejší rozměry, jeho činnost bude daleko přesahovat domácí a rodinný rámec a bude mít širokou univerzální základnu. Toto postavení dává rovněž velice silné sklony k okultním vědám.

 

Uran v 5. domě

Pátý dům ovládá výchovnou činnost, publikace, zábavy, milostné vztahy, námluvy a děti. Nevyrovnaný Uran v tomto domě přináší především některé velmi převratné náhledy, které se týkají milostných vztahů a styků a obvykle to vede k tajným vztahům, které jsou v rozporu se zákony a zvyky. Žena s tímto vlivem Urana je zvláště náchylná k svedení, ačkoliv nemusí k tomu dávat vědomě najevo nějaké podněty a projevovat sympatie. Porody bývají velmi těžké a dětem hrozí smrt nečekanou nehodou nebo záhadnou nemocí. Podporují-li jiné vlivy vývoj literárních schopností, bude člověk s Uranem v 5. domě zastáncem novodobého hnutí, jako je socialismus, anarchismus apod. Je-li Uran poškozen Saturnem nebo Marsem a Neptunem, budou články a spisy jím sepsané podněcovat k prolévání krve, spiknutím a zradě a tato činnost ho přivede do konfliktu se státními autoritami. Příznivě ozářený Uran v 5. domě a mimo to s vlivy, které znamenají literární nadání, předpovídají pravděpodobnost utopické literární tvorby prostoupené idealismem a altruismem, takže obsah jeho děl bude vysoko přesahovat názorovou hladinu jeho současníků. Rovněž milostný život takové osoby bude idealistického rázu, takže jen ojediněle se najdou dostatečně vyspělé osoby, které budou schopny chápat tyto projevy. U žen to bude citelně zmírňovat porodní bolesti. Člověk s Uranem v 5. domě by se měl vyhýbat všem hrám, zejména hazardním. Podlehne-li tomuto pokušení, stihne ho nevyhnutelná ztráta bez ohledu na případné výhodné počáteční vyhlídky. Tito lidé mají zálibu pro všechny nové zvláštní věci. V současné době pravděpodobně touží po letadlech, v nichž by se proháněli nad mraky jako dnes v autech na silnicích.

 

Uran v 6. domě

Šestý dům vládne zaměstnání a služebním vztahům, rovněž zdraví a nemocem. Křečovitý a vzrušený Uran v 6. domě způsobuje proto nemoci z povolání zvláštní povahy, zadušení, nervové a duševní poruchy, jako je padoucnice a náměsíčnost. I v případě, že Uran je příznivě aspektován, zůstávají tyto tendence v platnosti a člověk takto ovlivněný je velice nervózní a žije ve stálém napětí. Ve vztahu k zaměstnavatelům, nadřízeným a spolupracovníkům jsou tito lidé velmi popudliví a netrpěliví. Jsou hrubí a prudcí ke všem a ke všemu, co má souvislost se zaměstnáním, a proto trpí těžkostmi, které jsou důsledkem takového chování. Tento vliv dává rovněž náchylnost k mediumitě, nežádoucímu duchovnímu vývoji a zkušenostem. Je-li Uran silně poškozen, je zde nebezpečí posedlosti a šílenství.

 

Uran v 7. domě

Uran v sedmém domě znamená možnost romantického, unáhleného a neuváženého sňatku. Pod tímto vlivem se vyskytují nezákonné sňatky nebo jiné formy nepravidelného spojení. Manželský partner je spíš druhem, přítelem, spolupracovníkem, neboť Uranův paprsek není manželské lásce nakloněn. Lidé s Uranem v 7. domě trpí nešťastným manželstvím, protože manželský partner je křečovitý, nestálý a nezávislý uranovský charakter, jenž nesnáší omezování manželstvím. Nedovede nikomu zůstat věrný. Místo toho podléhá svodům tajných milostných vztahů, jejichž důsledkem je rozluka manželství soudem a nakonec odcizení. Vznikají často veřejné skandály v souvislosti s těmito událostmi nebo nastane smrt manžela vždy dle vlivů daných aspektů. Lidé s Uranem v 7. domě by se neměli nikdy obracet se svými problémy k soudu, neboť jejich žaloba bývá bez ohledu na svou oprávněnost a opodstatněnost zamítnuta a zmařena nevysvětlitelným, nepředvídaným a náhlým zvratem událostí a dochází k ztrátám. Měli by se rovněž vyhýbat veřejným funkcím, neboť bez ohledu na vlastní poctivost a bezúhonnost jsou zatahováni do skandálních afér a s nimi spojených těžkostí. Stručně shrnuto platí, že Uran v 7. domě je nepříznivý všem záležitostem, jež souvisí s veřejností, právem a spojenectvím všeho druhu.

 

Uran v 8. domě

Uran v osmém domě je dobrým znamením a dle něho lze i předvídat náhlý konec života, jakmile uplyne jeho vyměřený čas. Takový člověk je ušetřen dlouhého a bolestného utrpení, které se často dostavuje ve stáří a je spojeno s přechodem ze světa hmotného do světa duchovního. Víme-li to, je to výzvou, abychom měli své světské záležitosti náležitě uspořádány a podchyceny závětí, aby bylo vše v pořádku, nastane-li konec třebas ve třiceti nebo! v devadesáti letech. Tento vliv obdařuje nečekaným dědictvím prostřednictvím manžela, je-li Uran příznivý. Je-li však poškozený, bude takový člověk zatažen do soudních sporů v důsledku nebo ve spojení s dědictvím i po zemřelém.Lidé s Uranem v 8. domě projevují často velký zájem o okultní vědy a mívají mystické znalosti. Jsou rovněž naznačeny zvláštní sny a duchovní zážitky.

 

Uran v 9. domě

Uran v devátém domě dává pokrokové a nezávislé myšlení, které se vyznačuje originalitou a nadáním pro vynálezy, občas s projevy geniality. Intuice je silně vyvinuta a tito lidé touží a usilují o povznesení lidstva na vyšší úroveň. Pro své názory a smýšlení, které však daleko předstihují soudobý průměr, se na ně pohlíží jako na snílky a nepraktické idealisty a jen zřídka se najde někdo, kdo je chápe. Toto platí za předpokladu, že Uran je příznivě ozářen. Je-li však poškozen, zvláště Marsem, setkáváme se s bezohlednými fanatiky, kteří se neleknou krveprolití při prosazování  svých cílů. Fanatismus se projevuje u těchto lidí v každém ohledu a v každé jejich činnosti. i Poškozený Uran ohlašuje rovněž nehody a nepříjemnosti na cestách. Je to vliv, který se vyskytuje v horoskopech objevitelů nových zemí a průkopníků jejich rozvoje.

 

Uran v 10. domě

Uran v desátém domě je známkou originální a výstřední povahy. Takový člověk pohrdá vším zastaralým, sleduje pouze vlastní názory a představy a nestará se o postoje ostatních lidí vůči sobě. Nevadí mu, že je pokládán za černou ovci a za odrodilce svého druhu a nezdá se, že by to pociťoval jako neštěstí. Je ochoten obětovat vše, i vlastní život, za neomezenou svobodu. Tyto snahy a sklony přináší s sebou pochopitelně neoblíbenost u veřejnosti a pomluvy. Život je naplněn náhlými, nečekanými změnami k lepšímu nebo horšímu podle povahy aspektů. Je-li Uran hodně poškozen, nemůže takový člověk očekávat v životě žádný úspěch, ale naopak setkává se jen s těžkostmi, zklamáním, zvraty a nezdary. Je-li Uran příznivý, dochází nakonec k uplatnění a uznání nějakého nadání pravděpodobně průkopnické povahy.

 

Uran v 11. domě

Uran v jedenáctém domě. Uran vládne jedenáctému znamení Vodnáře, a proto odpovídá 11. dům jeho domácímu prostředí víc, než kterýkoliv jiný. Působí silně na vznik nevšedních a výstředních přátelských vztahů k lidem s originálním tvůrčím nadáním a průkopnickým založením a je-li Uran příznivě ozářen, přináší toto přátelství zrozenci výhody. Přátelé přispívají k úspěšnému uskutečnění přání a nadějí. Je-li Uran naopak poškozen, zrádní přátelé zklamou důvěru nebo využívají zrozence pro vlastní sobecké zájmy.

 

Uran ve 12. domě

Uran ve dvanáctém domě naznačuje ztrátu úcty a dobré pověsti, vyhnanství a odcizení od rodiny a vlasti, mnoho nemocí během života, pobyt v nemocnicích, je-li Uran bez aspektů nebo i v případě, že je příznivě aspektován. Je-li vážně poškozen, znamená uvěznění na jistou dobu, pobyt v ústavu pro duševní poruchu, rovněž mnoho překážek působených záludností jiných lidí. Při příznivém ozáření lze očekávat úspěch ve spojení s okultními vědami a společnostmi, rovněž s chemickými výzkumy a objevy, které je třeba držet v tajnosti až do udělení patentu. Tito lidé jsou pronásledováni neurčitými obavami z hrozícího neštěstí.