Karel Weinfurter

Slunce - Měsíc

 

Dobrý aspekt: Velmi příznivý aspekt pro zdraví, uznání, úspěchy a čest, stejně jako všeobecně pro soulad. Člověk je v harmonii se svojí zevní i vnitřní osobností. Takový dobrý aspekt dává úspěchy všude, kde se uplatňuje cit. Podobný aspekt zlepšuje celý horoskop.

Zlý aspekt: Špatný aspekt pro zdraví a úspěchy a také nepříznivý pro oblíbenost. Často tím trpí i povolání a čest. Tento aspekt činí člověka nestálým a nerozhodným, ale má sklon vměšovat se do všech věcí, které se ho netýkají, což souvisí zase s nadsazenou sebedůvěrou a sebepřeceňováním. Člověk bude mít obtíže se svými představenými a také v domácím životě.

Konjunkce: Tato pozice je příznivá pro člověka, jehož charakter stojí morálně na vyšším stanovisku, protože zde působí zevní i vnitřní člověk jako celek. Ale jinak je jednostranný, bezstarostný a lhostejný. Toto postavení je nejlepší, když má Slunce silnější pozici než Měsíc, pokud se týká zodiakálního znamení a domu.

 

Slunce - Merkur

 

Konjunkce: Tato dvě nebeská tělesa nemohou vytvořit jiný aspekt nežli konjunkci, protože se Merkur nikdy nevzdálí od Slunce více než na 28°.

Příliš úzká konjunkce není však příznivá pro dobré působení Merkura. Astrologové říkají takovému postavení, že je spálen. Blízkost Slunce (tj. 7° - 12°) je příznivá, neboť dává intuici, duchaplnost a inteligenci. Rovněž je to pozice příznivá pro paměť a soustřeďovací schopnost.

 

Slunce - Venuše

 

Dobrý aspekt: Zde máme velmi šťastný vliv, který přináší oblíbenost, jako i přitažlivost k druhému pohlaví, lásku, oddanost, příjemné chování a smysl pro umění. Ale zároveň je tu také touha po zábavách a společnostech, upřímnost a dobromyslnost. Slunce s Venuší mohou vytvořit jenom slabý aspekt polovičního sextilu.

Zlý aspekt: Venuše se Sluncem může vytvořit pouze poloviční kvadraturu. Venuše se totiž nevzdálí od Slunce dostatečně, jenom na 48°, takže kvadraturu, tj.  90° vytvořit nemůže. Tento slabý aspekt znamená zklamání a oslabuje také poněkud morální stránku člověka.

Konjunkce:  Tento aspekt znamená velkou touhu po zábavách, za nimiž se bude člověk hnát takřka bez rozvahy, dále touhu po lásce k druhému pohlaví a k přepychu a k pohodlnému životu. Jinak bude člověkem oblíbeným, sympatickým a zdvořilým. Ostatní vlivy se shodují s těmi, které jsou uvedeny pod „dobrý aspekt“.

 

Slunce - Mars

 

Dobrý aspekt: Tyto aspekty jsou dobré pro životní sílu a dávají odhodlanost, podnikavost, šlechetnost, věrnost a chuť k práci. Dobré aspekty dávají zároveň duševní i tělesnou sílu. Člověk bude mít organizační nadání a bude přitahován k povolání, které je spojeno s velkou zodpovědností.

Zlý aspekt: Špatné aspekty Marsu se Sluncem dávají pudovost, nadutost, dráždivost a osoba bude nepříjemná. Zároveň však bude mít hodně životní síly, ale zároveň veliký sklon k horečnatým chorobám spojené se záněty.

Tento aspekt zároveň s následujícím, totiž s konjunkcí znamená dále rozpory s otcem a s jeho představenými a také znamená časnou smrt otce. Choroby budou mít horečnatý charakter a jejich průběh bude rychlý. Člověk bude uchvácen svými vášněmi, takže je nedovede vůlí ovládnout.

Konjunkce: Tento aspekt znamená silnou a energickou vůli, ale zároveň silný sklon k výbuchům hněvu, kterými se nechá člověk strhnout. Dále je tu také nebezpečí nadsazování a přílišná pudovost.

Pokud je Slunce v tomto aspektu silněji postaveno než Mars, pak je tato pozice nejpříznivější. Na tuto okolnost je nutno vzít při všech aspektech ohled, ale zvláště u aspektů, ve kterých je zapojen Mars.

 

Slunce - Jupiter

 

Dobrý aspekt: Tento aspekt je velmi příznivý pro vše. Člověk bude mít velmi dobré zdraví, ale také úspěchy v lásce, náboženství, obchodech, záležitostech práva a v cestování. Toto vzájemné postavení obou těles zjemňuje povahu, poskytuje naději a důvěru a dělá člověka čestným, šlechetným, žoviálním a také lidumilným.

Zlý aspekt: Tento aspekt poskytuje obtíže ve společenských záležitostech, náboženských a ve věcech, týkajících se zákonů. Zároveň bude člověk pověrčivý a nedůvěřivý, nadutý a pyšný a domýšlivého chování. - Tyto aspekty jsou také nepříznivé pro zdraví.

Konjunkce: Toto postavení dává sympatické vlastnosti, dále ušlechtilost a čestnost a poskytne v životě mnoho příležitostí, aby člověk postoupil ve smyslu morálním i společenském. Jeho představení mu budou pomáhat, takže dojde všude úspěchu.

Stojí-li Jupiter nejsilněji, pak toto postavení je méně dobré. Přinese pak kromě dobrých vlastností také pýchu a domýšlivost a předpojatost.

 

Slunce - Saturn

 

Dobrý aspekt:  Hlavní vlastností bude vytrvalost, takt a sebevláda. K tomu však bude pracovitý, s konzervativními názory a ve všem bude jednat metodicky. K tomu bude mít úspěchy na význačných místech, neboť mu budou pomáhat starší lidé, kteří k němu pocítí sympatii.

Toto postavení dává povaze člověka mnoho pevné síly a také organizační nadání. Dokáže vstoupit na místa, spojená s velikou zodpovědností.

Zlý aspekt: Tyto aspekty jsou špatné pro zdraví a přinášejí také ve všech oblastech lidského snažení omezování a zklamání. Člověk bude sobecký a žárlivý, zlý, mrzutý, bázlivý a lakotný. Tento aspekt naznačuje spory s otcem, jakož i s představenými a všeobecně se staršími lidmi. Pokud je při tom Slunce v nejsilnějším postavení, pak je tento aspekt poněkud lepší.     

Konjunkce: Toto postavení dává organizační nadání, ale zrozenec bude nesympatický a sobecký, bázlivý, lakotný, chladný, plachý, ale vytrvalý.  Tento aspekt není dobrý pro zdraví. Pokud ale Slunce stojí v nejsilnějším postavení, zlepšuje velice tyto vlivy.

 

Slunce - Uran

 

Dobrý aspekt: Člověk bude originální a někdy geniální a k tomu bude mít intuici a podnikavého ducha. Dále bude mít silný sklon k cestování a ke starožitnostem, ale rovněž k veřejnému životu. Jeho povaha bude mít jako hlavní rys nezávislost. Také bude mít výrazný sklon k okultním studiím nebo k nějakému okultnímu zaměstnání.

Zlý aspekt:  Člověk se ve svém životě setká s neočekávanými a nepředvídanými překážkami a protivenstvím. Zažije odloučení a odcizení s přáteli a příbuznými, stejně jako i jiné ztráty a potkají ho náhlé obtíže a náhlé nepřátelství.

Konjunkce: Tento aspekt v horoskopu znamená revoluční sklony a člověk bude mít velmi originální a silnou povahu. Setká se s mnohým odporem a protivenstvím. Bude mít silnou vůli a velikou nezávislost a intuici.

 

Slunce – Neptun  

 

Dobrý aspekt: Tyto aspekty dávají výborný rozhled a vkus, stejně i lásku ke krásným uměním, k mystice a ke všemu uměleckému. Vliv těchto aspektů zjemňuje naše duševní hnutí a city. Všichni umělci, kteří jsou zároveň mystiky, podléhají těmito vlivům, tak jako zase okultisté a spiritisté podléhají vlivům Slunce a Urana, jak bylo uvedeno výše.

Zlý aspekt: Člověk podléhá nebezpečí, že upadne do neřesti a podvodů, ale sám také bude podváděn a zažije velká zklamání. Tyto vlivy, hlavně z Neptuna, se projevují také zlými a nepříjemnými sny, jako i stavy astrálního vytržení, čili transu, kterým podléhají mnohá media. Všechna špatná media, ne snad pokud se týká schopností, nýbrž spojení se špatnými neviditelnými vlivy, stojí v těchto vlivech.

Konjunkce:  Tento aspekt dává zvláštní povahu, která je často nepochopená jinými lidmi. Má psychické nadání, někdy je jasnovidný a také může mít nadání pro psychometrii. Ale při tom je zde jakýsi zmatek. Někdy má velmi silné sklony k mysticismu, ale nikoliv k pravé mystice. Obírá se blouznivými představami o věcech tajemných a nezbádaných, ale nenalezne k nim nikdy klíče.