Weinfurter

D. (dobrý aspekt) a Z. (zlý aspekt)

 

 

Měsíc a Merkur. D. Tyto aspekty jsou velmi dobré pro intelekt zrozence a dávají mu rychlou chápavost a správné pozorování. Proto bude mít nadání skoro pro každé studium. Zároveň bude klidný ve svých úsudcích a dovede se dobře přizpůsobovat okolnostem a bude mít vlohy k duševní pohotovosti.

 

Měsíc a Merkur. Z. Také tyto aspekty poskytují člověku velmi mnoho dobrých schopností.  Ale při tom bude nestálý, nerozhodný a povrchní. Bude mít nedostatek soustředění a bude příliš odvislý od jiných lidí a okolností a proto snadno upadne ve spory.

 

Měsíc v konjunkci s Merkurem. Tento aspekt poskytuje velmi mnoho schopnosti přizpůsobovací, ale zrozenec bude povahy nestálé. Jinak bude bystrého a vtipného rozumu, bude duchaplný a intuitivní.

 

 

Měsíc a Venuše. D. Dobré aspekty Měsíce a Venuše dávají úspěchy u žen a jsou příznivé pro manželství a život rodinný. Poskytnou také zrozencovi na krátkou dobu oblíbenost. Jeho osobnost bude příjemná a lidem sympatická. Zrozenec bude dobromyslný a také bude mít umělecký vkus a umělecké pochopení, ale hlavním jeho rysem bude povaha zamilovaná.

 

Měsíc a Venuše. Z. Tyto aspekty činí člověka bezstarostným, sentimentálním, netečným, nedbalým, domýšlivým a smyslným a k tomu bude mít sklon k nadsazování. V domácím životě bude mít obtíže a někdy vedou tyto aspekty k manželskému rozvodu.

 

Měsíc v konjunkci s Venuší. Tento aspekt je celkem příznivý. Dává zrozencovi život šťastný a pohodlný, s velikou láskou k příznivému a dobrému okolí a zrozenec bude v životě ctěn a milován - zkrátka, bude šťasten. Ale namnoze bude povahy příliš změkčilé a zamilované.

 

 

Měsíc a Mars. D. Zrozenec bude praktický a podnikavý a odhodlaný, jakož i šlechetný, energický a povahy dobrodružné. Jeho řeč i jednání budou rozhodné a zrozenec bude sice dovedný, ale nestálý.

 

Měsíc a Mars. Z. Tyto aspekty jsou nešťastné. Zrozenec bude nadán pudově, ale bude ukvapený, dráždivý, bezcitný, nesympatický a nezdvořilý. K tomu bude mít veliký sklon k hádkám a sporům, bude vychloubavý a dobrodružný. Tyto aspekty přinášejí choroby, spojené se záněty a horečkami, jakož i zranění.

 

Měsíc v konjunkci s Marsem. Posice tato přináší přílišnou impulsivnost a ukvapenost v jednání i řeči. Dále přílišnou sebedůvěru a nadsazování, vášnivost a jiné vlastnosti, podobné těm, které dávají špatné aspekty Měsíce s Marsem, jako nahoře.

 

 

Měsíc a Jupiter, D. Tyto aspekty jsou velmi šťastné. Poskytují člověku štěstí a úspěchy v mnohých oborech, Zrozenec je nábožensky založen a při tom je čestný a upřímný, sympatický, postupuje ve všem povolání a má intuitivní povahu. K tomu je velmi oblíben a má náklonnost k vědám filosofickým.

 

Měsíc a Jupiter. Z. Tyto aspekty činí člověka domýšlivým a bezstarostným. Zrozenec si způsobuje sám obtíže a zklamání svou nemístnou nedůvěrou. Zažije nepříjemnosti ve věcech náboženských a na cestách. Aspekty tyto dávají velmi často přílišnou krevnatost a choroby jaterní.

 

Měsíc v konjunkci s Jupiterem. Posice tato je velmi příznivá pro úspěchy a blahobyt. Zrozenec má velmi mnoho mocných přátel, kteří mu pomáhají. Je při tom dobročinný, má vždycky plnou míru naděje a důvěry a je šlechetný. Dále je všude oblíben a vážen. Vůbec tento aspekt je velmi dobrý pro tělo i ducha. Zrozenec je osobou velmi příjemnou.

 

 

Měsíc a Saturn. D. Tyto aspekty dávají takt, vytrvalost, trpělivost a vážnost. Zrozenec má schopnosti k místům, která jsou spojena s velikou důvěrou představených, zároveň má nadání organizační a je dobrým hospodářem. Jeho vystupování je klidné a imponující, ale povaha jeho je uzavřená.

 

Měsíc a Saturn. Z. Tyto aspekty patří k nejhorším! To se hlavně týká žen. Přinášejí velmi mnoho životních obtíží a nehod i neštěstí a nezdarů. Zrozenec je povahy stísněné, vždy je pln strachu a bázně a nedůvěry v osud. Při tom je netečný, stále má nějaké, třeba zbytečné starosti a k tomu ještě trpí chabým zdravím. Aspekty tyto činí zrozence nedůvěřivým, apatickým, necitlivým a shrouceným. Při tom se jeví také plachost, nespokojenost a neupřímnost. Ve všem je vidět omezování. Setkal jsem se několikráte s lidmi takto postiženými a snažil jsem se radit jim, aby zlepšili svůj osud myšlenkovými silami podle návodů Mulfordových, které se vždy osvědčují, kdy běží o pozvednutí sebedůvěry a potření plachosti a strachu, čímž se změní celá polarita duše a člověk pak vlastní vůlí - myšlenkovými silami - změní svůj soud. Ale u takových lidí zdá se, že je vše marné. Nejsou schopni věnovat se myšlenkovému cvičení, a poněvadž nedovedou myslit na nic jiného než na svoje starosti, přitahují tím stále nové nezdary a nehody. Jejich nedůvěra a neupřímnost je také hlavní pákou jejich neúspěchů. Jejich chabý tělesný stav a nedostatek vůle jsou příčinou jejich neštěstí. Jenom v řídkých případech lze takového člověka psychicky vyléčit. Je k tomu totiž třeba jeho vlastní součinnosti a té obyčejně nebývá schopen, poněvadž je neustále stísněný a netečný.

 

Měsíc v konjunkci se Saturnem. Tento aspekt je lepší než předcházející. Mnoho ovšem záleží na aspektech jiných. Ale také zde je sklon ke stísněnosti, nespokojenosti, nedůvěře, nečitelnosti a k samotě.

 

 

Měsíc a Uran. D. Tyto aspekty jsou velmi příznivé a přinášejí život plný neobyčejných událostí a změn. Zrozenec má nadání k okultnímu studiu a je originální povahy. Jeho duše má mnoho životní síly a při tom se jeví u něho chuť k cestování.

 

Měsíc a Uran. Z. Nepříznivý aspekt. V životě zrozencově nastanou náhlé obtíže a změny, Jeho povaha je výstřední, jeho chování zvláštní a podivné a při tom je velice dráždivý a sám také proměnlivý. Jeho sklon se nese k potulnému životu, při tom je charakteru svéhlavého a romantického.

 

Měsíc v konjunkci s Uranem. Tento aspekt dává zrozencovi povahu výstřední, nervosní a nestálou, ale pří tom má velikou intuici a chápavost a vynalézavost a zároveň sklon vystoupit jako průkopník nějakého nového učeni nebo reformátor. Člověk s tímto aspektem v horoskopu nenávidí vše obyčejné a jeho touha se nese ve všem kupředu. Také zde je sklon k životu bludnému.

 

 

Měsíc a Neptun. D. Dobré aspekty Měsíce s Neptunem dávají osobnost přitažlivou, někdy velmi umělecky založenou, snivou a citlivou. Zrozenec cítí neodolatelnou touhu přiblížit se k moři. Při tom bývá nadán velikou obrazotvorností, ale přijímá velmi snadno cizí vlivy.

 

Měsíc a Neptun. Z. Život zrozencův bude naplněn zvláštními nehodami a zklamáním. Jeho povaha je snivá, zvláštní a psychická, ale v obyčejném životě nebývá spolehlivý. Velmi často má sklony požívat prostředků omamných, jako hašiše, opia, éteru a podobných věcí. Hrozí mu nebezpečí pomluv a očerňování. U muže jsou tu špatné předpoklady k manželství.

 

Měsíc v konjunkci s Neptunem. Povaha zrozence je snivá a při tom je velmi citlivý k dojmům, jež přicházejí z vyšších světů. Zkrátka je tu silné psychické nadáni. Ale také jinak je velmi citlivý a při tom někdy geniální, nesmírně nestálý a umělecky založený. Pří aspektech jinak dobrých má prorocká vidění i prorocké sny.