Weinfurter

 

D. (dobrý aspekt) a Z. (zlý aspekt)

 

Merkur a Venuše, D. Aspekty tyto poskytují člověku povahu příjemnou a veselou, která miluje hudbu nebo krásné umění výtvarné a zrozenec je zdvořilý, výmluvný a nevinného charakteru. Zvláště se cítí váben k mladým lidem.

 

Merkur a Venuše. Z. Tyto dvě planety mohou spolu vytvořit jenom úhel 45°, tedy poloviční kvadraturu. Aspekt tento je nepříznivý pro vývoj jakéhokoliv uměni, ačkoliv nadání k tomu mívá zrozenec velmi často.

 

Merkur v konjunkci s Venuší. Tento aspekt přináší velmi mnoho dobrého. Zvláště je příznivý pro studium hudby, cizích jazyků a krásných umění. Povaha zrozencova je příjemná, roztomilá a sympatická.

 

 

Merkur a Mars. D. Zrozenec je duchaplný a bystře a s určitostí chápavý. Při tom jedná ve všech ohledech rychle, je sklonu sarkastického, má velmi mnoho energie a nadšení a dovede se všech věcí chopit s praktické stránky. Při tom bývá také dobrým řečníkem.

Tento aspekt dává hlavně dovednosti v rukou, a proto lidé s tímto aspektem v horoskopu bývají dobrými kreslíři, rytci apod. umělci.

 

Merkur a Mars. Z. Aspekty špatné těchto dvou planet dávají člověku stejné vlastnosti jako nahoře, ale s jistým nepříjemným nádechem. Jsou to lidé, kteří rádi nadsazují, nepříjemného chování, netrpělivé povahy a všemu se rádi posmívají, ať již vtipně nebo nevtipně. Zrozenec nemá obvykle dostatečné trpělivosti vyslechnout to, co chce říci člověk druhý. Charakteristickou vlastností lidí takových je, že se nesnášejí se svými sourozenci.

 

Merkur v konjunkci s Marsem. Tento aspekt dává povahu pohotovou a rychle jednající. Při tom má zrozenec sklon k socialistickému materialismu, je podnikavý, ostrý, dráždivý a miluje hádky a důvody a nadsazování.

 

 

Merkur a Jupiter. D. Aspekty tyto jsou příznivé. Hlavně se to týká myšlenek a cest. Zrozenec má dobrý a správný úsudek, je ducha filosofického, při tom je povahy spravedlivé, spolehlivé a upřímné, je vždy nadějeplný a jeví velikou lásku k lidstvu vůbec. Dobrý aspekt pro přemýšlení harmonické, zvláště v oblastech, které se týkají filosofie, písemnictví a náboženství.

 

Merkur a Jupiter. Z. Zrozenec je velmi nakloněn činit nesprávné závěry. Při tom má velké předsudky, týkající se náboženství a zákonů. Hrozí mu nebezpečí procesu a vůbec nepříznivého jednání se soudy a jinými úřady. Povahy je váhavé a není schopen učinit si o věcech vlastního názoru.

 

Merkur v konjunkci s Jupiterem. Tento aspekt je velmi d o b r ý. Zrozenec je nadán intuicí a vždy je naplněn důvěrou a nadějí. Zároveň je spravedlivý a mírumilovný a spolehlivý. Miluje bližní, je geniální, zbožný, morální a má četné úspěchy. Jeho duch je sklonů nábožensko-filosofických.

 

 

Merkur a Saturn. D. Dobré aspekty těchto planet přinášejí člověku hluboké myšlenky a nadání k studiím. Povahy je metodické, pořádkumilovné a velmi dobré paměti. Zrozenec nedovede být nikdy povrchní, ať koná cokoliv a v přátelství je vážný a upřímný. Tyto aspekty činí zrozence schopným uplatnit se ve mnohém povolání, kde je třeba důvěry a spolehlivosti a také ke studiím filosofickým. Poskytuje klid, spojený s horlivostí, uzavřenost, vytrvalost a pevnost. Někdy se však jeví také nedůvěra, váhavost a lhostejnost.

 

Merkur a Saturn. Z. Zrozenec je povahy velmi hádavé a hašteřivé. Při tom je nešťastný, těžkomyslný, temného charakteru, velmi nedůvěřivý a bázlivý, sobecký a úzkostlivý, rozmarný. Je to pravý bručoun, nepříjemné povahy. Tyto aspekty dávají velmi mnoho nepříjemných životních událostí a sice ve všem, co je ve vládě Merkurově, jako např. na cestách, v literatuře, ve stycích s mladšími bratry a podobně.

 

Merkur v konjunkci se Saturnem. Jsou-li aspekty k Saturnovi dobré, tu lze očekávat v životě zrozencově, že bude ve všem pracovat pilně a podle určitých metod. Rovněž bude mít lásku k okultním studiím. Při tom bude povahy hluboce založené a pronikavého rozumu, velmi přísným kritikem. K tomu přistupuje ještě trpělivost a vytrvalost, takt a prostota, ale zároveň též nedůvěra, sobectví a přílišný sklon ke kritizování.

 

 

Merkur v aspektech s Uranem. D. Zrozenec je originální, vynalézavý a geniální a je schopen širokého rozhledu. Také má nadání k metafysice, chemii a elektrotechnice a oplývá velkou láskou ke starožitnostem, člověk s těmito aspekty v horoskopu je i jinak duchaplný a má silnou intuici. Vůbec se tu jeví vliv Uranův velmi silně na poli psychickém, ale spíše se stanoviska praktického života než s okultního.

Toto postavení obou planet dává také nadání k veřejnému řečnění o předmětech v tomto odstavci uvedených a vůbec o všech věcech, které se týkají přetvoření starých názorů a nauk.

 

Merkur a Uran. Z. Toto postavení planet skýtá obtíže ve všech věcech, uvedených v předcházejícím odstavci.  Zrozenec je velmi svéhlavý a sarkastický, dráždivý a plný horečnatých impulsů a tím si vyvolává mnoho nepřátel a obtíží. Proto si zrozenec nezíská nikdy a nikde oblibu.

 

Merkur v konjunkci s Uranem. Tento aspekt přináší vše příznivé, co bylo řečeno o dobrých aspektech Merkura a s Uranem, ale v míře ještě mnohem větší. K tomu přistupuje ještě větší výstřednost u zrozence, ještě větší rychlost v myšlení a probadání nejtěžších problémů na poli mechaniky a elektřiny. Zároveň zde vystupuje velmi silný sklon ke studiu okultnímu a hlavně také mystiky. Zrozenec bude mít v těchto posledně jmenovaných oborech úspěchy. Zároveň je naplněn láskou k věcem starobylým a starožitným.

Je-li však člověk nižšího duševního typu, tu vyvolávají u něho tyto aspekty Urana s Merkurem namnoze jen zvláštní způsob jednání a myšlení - nic jiného. Jsou to podivíni.

 

 

Merkur a Neptun. D. Toto dobré spojení obou planet činí člověka idealistou se sklony k romantismu a básnictví. Jeho duše je zjemnělá a citlivá. Aspekty tyto jsou příznivé pro intuici, obrazotvornost a také mediumitu.

 

Merkur a Neptun. Z. Jestliže toto postavení je v horoskopu silné, tu přináší zrozenci nižšího typu jakési nejasné, snivé a nepraktické, často smyslné a zvláštní sklony, jimž se oddává. Sem náleží různé druhy podvodů, sklon ke kleptomanii a mnoho jiných věcí. Zkrátka vystupují zde v té či oné formě chorobné vlastnosti duševní. Také tzv. fetišismus a různé jiné na psychosu hraničící vlastnosti, patří do této kategorie.

 

Merkur v konjunkci s Neptunem. Jestliže se tato konjunkce týká člověka nevyvinutého a nízkého typu, bude zrozenec nepraktickým snílkem se zvláštními, nejasnými sklony a v jistém smyslu budou jeho touhy podobné jak v předešlém odstavci uvedeno.

Je-li však člověk typu vyššího, tu tato konjunkce přivodí buď neobvyklé nadání umělecké, které se také skutečně projeví, anebo dokonce geniálnost. V mnohých případech se objeví také velmi mohutná náklonnost k mystice a tato náklonnost bude doprovázena nejlepšími úspěchy. Ve špatných aspektech a u nízkých povah vznikne však šarlatánství v mystice, anebo v některém jiném okultním oboru.