Heindel

Venuše v 1. domě

Venuše v prvním domě ozařuje dětství slunečním světlem a činí ho šťastným. Povaha je přívětivá, takže člověk je velice oblíben pro svou družnost a vřelý vztah k lidem. Vyvinutý je smysl pro hudbu, umění a zábavy. Tento vliv je označován jako šťastný, neboť taková povaha je přitažlivá a příjemná každému, s nímž se setká. V tom tkví zdroj všeobecného úspěchu v životě a tento vliv působí rovněž příznivě na celkové zdraví.

 

Venuše v 2. domě

Venuše v druhém domě je známkou finančních úspěchů. Takový člověk je oblíben v širokém okruhu známých, a jeho přátelé mu zajišťují výnosné místo. Současně způsobuje tento vliv marnotratnost a rozmařilost a náchylnost víc vydávat, než přijímat. Peníze se obvykle proplýtvají výdaji na zábavy, oblečení a ozdoby u ženy a u muže na dary pro ženy. Nezřídka vznikají nepravidelné milostné vztahy, které jsou zneužívány a podkopávají zdraví. Tento vliv rovněž podporuje zisky prostřednictvím činností ovládaných Venuší, např. módou, zlatnictvím, hudbou apod.

 

Venuše v 3. domě

Venuše ve třetím domě má velmi příznivý vliv na rozum. Takový člověk je veselý, optimistický a pohlíží na život ze světlé stránky. Je příznivcem hudby, umění, literatury a všeho, co zjemňuje mravy. Dovede se vyjadřovat neobvyklým způsobem, mluveným nebo psaným, a jeho projev je výstižný a obratný. Rád cestuje, cestování je pro něho příjemným rozptýlením i zdrojem zisku. Vztahy k sourozencům a sousedům jsou vřelé a souladné.

 

Venuše ve 4. domě

Venuše ve čtvrtém domě poukazuje na šťastné poměry v domově a zvláště v pozdějším věku. Člověk má vyhlídku na dědictví a je-li vlastníkem domů a pozemků, kyne mu z toho zisk.

 

Venuše v 5. domě 

Venuše v pátém domě činí člověka zamilovaného a důsledkem je řada milostných vztahů, které mají vesměs nezávadný průběh. Je rovněž náznakem manželství, z něhož vzejde početnější potomstvo. Děti jsou milé a zdrojem radosti rodičů. Je to příznivé postavení pro učitele a lidi se vztahem k výchovným organizacím, knižním nakladatelstvím a spekulacím s kapitálem, akciemi, cennými papíry apod.

  

Venuše v 6. domě

Venuše v šestém domě svědčí o věrných služebnících a zaměstnancích, je-li člověk zaměstnavatelem. Budou oddaně pracovat v jeho prospěch. Je-li takový člověk sám dobrého zdraví za předpokladu, že ho není zneužíváno. Jinak řečeno, zdravotní stav je vyvážený, nikoliv však příliš  pevný. Je-li tělesnému zdraví věnována potřebná péče, bude trvat po celý život, avšak malé zneužití může snadno způsobit zvrat a člověk je natrvalo postižen.

 

Venuše v 7. domě

Venuše v sedmém domě je jistou zárukou rodinného štěstí. Ohlašuje brzký sňatek a zvětšení blahobytu po této životní události. Usoudí-li takový člověk, že by pro něj bylo výhodné uzavřít společnictví na obchodní základně, přítomnost Venuše v 7. domě činí tento vztah souladný a prospěšný. Tento vliv je rovněž výhodný v případě sporů, neboť se vždy najde nějaké obecně přijatelné východisko, aniž by došlo k trvalé roztržce. Příznivého veřejného přijetí se dostává hercům, zpěvákům a ostatním, jejichž povolání je přivádí do styku s veřejností prostřednictvím jejich hlasu.

 

Venuše v 8. domě

Venuše v osmém domě přináší zisk prostřednictvím sňatku, společenství nebo dědictví, je-li příznivě ozářena. V případě poškození však způsobuje ztráty a zklamání v lásce, marnotratností manžela a právní spory kvůli dědickým odkazům.

 

Venuše v 9. domě

Venuše v devátém domě je šťastným vlivem, je-li dobře aspektována, neboť dosahuje vysoké elevace a vykonává v důsledku toho značný vliv na život zrozence. Povaha je výjimečně přívětivá, příjemná a obětavá a těmito vlastnostmi získává mnoho uznání a přízně. Bývá velice vážená v sociálních a církevních organizacích, neboť toto postavení Venuše je známkou zbožnosti. Propůjčuje lásku k hudbě, umění, divadlu a ke všemu, co podněcuje růst Duše. Kdykoliv takový člověk cestuje v zájmu výdělečném nebo pro zábavu, Venuše v 9. domě mu zpříjemňuje cestování a připravuje radostná překvapení. Poškozená Venuše v 9. domě probouzí touhu po všech věcech, které byly uvedeny, avšak splnění přání naráží na překážky a často je úplně vyloučeno.

 

Venuše v 10. domě

Venuše v desátém domě je jedno z nejlepších postavení pro všeobecný úspěch v životě, je-li příznivě ozářena. Takový člověk je oblíben, zvláště u druhého pohlaví a prostřednictvím manželství dosahuje sociálního vzestupu. Dovede se vyhýbat těžkostem, které přináší život a naopak vychutnávat všechny radosti, které nabízí. Po celý život má dostatek peněz, takže životní podmínky v něm upevňují pocit optimizmu. Je-li Venuše v 10. domě poškozena, dožije se takový člověk ústrků ze strany sociálně výše postavených osob. V důsledku toho se snaží zavděčit se jim, avšak svým postupem dosahuje pouze urážek a ponížení. Unáhlený sňatek nebo nesprávná volba partnera obvykle způsobují další zhoršení okolností a přinášejí mu špatnou pověst.

 

Venuše v 11. domě

Venuše v jedenáctém domě příznivě ozářena, přivádí k takovému zrozenci celou řadu přátel, kteří se snaží všemožně mu pomáhat při uskutečňování jeho nadějí a přání, avšak vliv je závislý na povaze znamení, v němž je Venuše umístěna a rovněž na síle aspektů. Je-li např. Venuše v 11. domě v Beranu nebo ve Štíru, tzn. ve znameních ovládaných Martem, kde je Venuše ve zničení a s pouhými sextily Merkura a Luny, nelze od jejího vlivu očekávat stejné účinky jako tehdy, je-li v Býku nebo ve Vahách, kde vládne a má-li trigony Jupitera či Neptuna. V prvém případě jsou přátelé věrní a oddaní, avšak nemají možnost pomáhat dost vydatně. V druhém případě však dovedou pronikavě zasahovat ve prospěch svého oblíbence. Je-li Venuše v 11. domě poškozena, má takový člověk přátele, kteří se mu vnucují a pokouší se jeho prostřednictvím získat výhody. Jakmile už jim nemůže žádným způsobem posloužit, opouštějí ho.

 

Venuše v 12. domě

Venuše ve dvanáctém domě dobře aspektována ohlašuje zisk prostřednictvím všech věcí a záležitostí, ovládaných tímto domem, tzn. zaměstnání, která mají přímý nebo nepřímý vztah k vězením, nemocnicím a sociálním institucím nebo chemickým laboratořím a podobným povoláním, která vylučují styk s veřejností. Podněcuje rovněž studium okultních věd a vede k tajným milostným vztahům, které zůstanou bez zlých následků, je-li Venuše příznivě ozářena, avšak je-li oslabena zápornými aspekty a zničena v Beranu nebo Štíru, způsobuje nepříjemné následky žárlivostí, rozvodem a skandály nebo nemocí v důsledku pohlavní prostopášnosti, zvláště je-li Venuše ve Štíru, jenž ovládá pohlavní orgány nebo v Býku, které působí stejně účinkem odrazu. Tyto vlivy naznačují rovněž sebeukojování.