Dle Hadés

Vládci domů v domech z Učebnice vědecké a tradiční astrologie, autor Hadés Alain Yaouanc

 

Vládce I. domu v I. domě: Vliv osobnosti je posílen v souladu s významem takto zvýrazněné planety. Silný vliv na zdraví.
Vládce I. domu ve II. domě: Zrozenec baží po penězích, touží vlastnit a rozmnožovat majetek nebo jednat slovem.
Vládce I. domu ve III. domě: Zrozenec má sklon měnit místo pobytu, přizpůsobovat se, vzdělávat sebe nebo ostatní, pohybovat se a cestovat. Rovněž sklony k rozpolcení osobnosti.
Vládce I. domu ve IV. domě: Zrozenec se bude realizovat na sklonku života, věnovat se rodině nebo svému jmění. Zajímá se o nemovitý majetek nebo o to, co je skryto. Silný vliv dědičnosti.
Vládce I. domu v V. domě: Zrozenec má schopnost tvořit, zajímá se o výchovu, výuku, o děti, o hry nebo o požitky a zábavy.
Vládce I. domu v VI. domě: Zrozenec se zajímá o zdravotní otázky, o svou práci. Směřuje k tomu, aby byl ve službách nějaké společnosti. Skromnost a výkonnost.
Vládce I. domu v VII. domě: Zrozenec má sklon zastávat sociální roli. Podstatný význam smluv, politiky, zahraničních událostí. Starosti s manželstvím. Osobnost vzbuzující odpor, vášně nebo zbožňování.
Vládce I. domu v VIII. domě: Zrozenec se zajímá o zdraví, smrt, o to, co je skryto, o kapitál, peníze. Posílení okultního vlivu. Přitažlivá osobnost.
Vládce I. domu v IX. domě: Zrozenec se zajímá o práva, víru, výuku, cizinu. Má předpoklady pro eskapády, cestování, vyučování nebo uvádění věcí do souladu se zákonem. Vyšší myšlenkové pojetí.
Vládce I. domu v X. domě: Zrozenec stoupá stále výš a ovládá své okolí. Predispozice k vedoucí funkci nebo k vlivu na ostatní.
Vládce I. domu v XI. domě: Zrozencův život ovlivňuje politika. V jeho životě převládá přátelství, styky, naděje a protekce.
Vládce I. domu ve XII. domě: Zrozenec je předurčen k tomu, aby se skrýval, prchal sám před sebou, podléhal iluzím, uzavíral se. Bohatý vnitřní život. Společenský život může být příčinou nějaké životní zkoušky. Nemoci a vězení. Sebetrestání a sebeničení.Vládce II. domu v I. domě: Peníze přicházejí ke zrozenci samy. Vlohy k řízení, správě, k rozhojňování. Osobnost disponuje finančními prostředky. Řečnické nadání, hlavně v justici.
Vládce II. domu v II. domě: Mocně stabilizuje finanční situaci. Vede k materiální nezávislosti a k prosperitě.
Vládce II. domu ve III. domě: Finanční situace je závislá na okolí nebo na cestování. Zdroje příjmů z literární činnosti nebo z cestování, reprezentace (např. firem nebo diplomatická).
Vládce II. domu ve IV. domě: Prosperita na sklonku života. Rodina získá peníze. Příznivé pro nemovitý majetek.
Vládce II. domu v V. domě: Příznivé pro spekulace. Majetek ohrožovaný hrou. Peníze z výchovy nebo výuky.
Vládce II. domu v VI. domě: Peníze z lékařství, obchodu atd. Vztah mezi penězi a zdravím. Investování.
Vládce II. domu v VII. domě: Peníze ze smluv. Jmění závislé na soudních procesech. Důležitou roli může sehrát sdružování, manželství nebo rozvod.
Vládce II. domu v VIII. domě: Možnost dědictví. Sklony ke spolčování.
Vládce II. domu v IX. domě: Peníze ze zahraničí, z vývozu, výuky, vykonávání intelektuální profese. Možnost zisku na dalekých cestách.
Vládce II. domu v X. domě: Společenský vzestup ve spojitosti s majetkem. Příznivé pro zisky.
Vládce II. domu v XI. domě: Jmění z politiky nebo ze styků. Plány, se kterými jsou spjati přátelé. Možný úvěr.
Vládce II. domu ve XII. domě: Možnost vážných finančních potíží. Tajné příjmy. Příjmy z léčení. Renta. Odškodné.
Vládce III. domu v I. domě: Úspěch díky inteligenci, cestám. Při dobrých aspektech pomoc okolí nebo jednoho z bratrů. Sklony k duševní činnosti a k cestování.
Vládce III. domu ve II. domě: Peníze z cestování nebo z literární činnosti. Mozek se může stát zdrojem zisku (autorská práva). Obchod s předměty intelektuálního rázu (např. knihkupectví).
Vládce III. domu ve III. domě: Podle povahy vládce a znamení zvýrazňuje zrozencovy intelektové možnosti. Příznivější ve znameních merkurických a uranských.
Vládce III. domu ve IV. domě: Zrozencovy zájmy se týkají domova, nemovitostí atd. Cesty za rodiči, vlastí nebo domovem. Možnost pozdní duševní tvorby. Duševní práce doma.
Vládce III. domu v V. domě: Možnost tvorby v oblasti filmu, divadla. Režie. Literární ceny. Bratr se může stát známou osobností. Duch ovlivňovaný láskou a milostný poměr během cesty nebo o dovolené.
Vládce III. domu v VI. domě: Nemocný bratr nebo sestra. Duch zaměřený na analýzu, zdravotní problémy, lékařství. Služebná inteligence.*) Služební cesty. Obchodní talent.
Vládce III. domu v VIL domě: Zrozenec přináší do manželství věnem svou inteligenci. Intelektuální výměna mezi manžely. Korespondence vedoucí k manželství. Podtrhuje důležitost smluv. Soustředěná duševní aktivita projevující se ve vztazích k druhým a přinášející popularitu. Klientela sestávající z duševních pracovníků (svobodná povolání).
Vládce III. domu v VIII. domě: Přitahuje ducha k smrti, ke kapitálu, k dědictví. Hrozí smrt bratra. Kritický a destruktivní duch.
Vládce III. domu v IX. domě: Duch zaměřený na výuku v zahraničí. Jazykový talent. Korespondence se zahraničím.
Vládce III. domu v X. domě: Úspěch díky okolí a duševním prostředkům. Zrozenec se prosazuje ve svém okolí. Politický talent. Postavení vyžadující inteligenci, cestování.
Vládce III. domu v XI. domě: Přátelský duch, intelektuální přátelství. Přátelství navázaná na cestách. Intelektuální plány. Korespondence s přáteli. Sklony k režii, k masovému umění.
Vládce III. domu ve XII. domě: Úspěch jednoho bratra. Cestování nebo literární činnost způsobující těžké problémy nebo životní zkoušky. Duševní trápení. Literární tvorba s náboženskou nebo okultní tematikou.Vládce IV. domu v I. domě: Na zrozence má vliv rodina a rodinný majetek. Nemovitosti. Zrozenec nezřídka pokračuje v povolání svého otce.
Vládce IV. domu ve II. domě: Pravidelné příjmy z dobrého postavení rodiny. Nemovité dědictví. Architektura nebo nemovitosti.
Vládce IV. domu ve III. domě: Duch poznamenaný dědičnými vlivy. Sklony ke změnám bydliště. Povolání ve vztahu k nemovitostem, ke stěhování atd. Podzim života strávený u bratrů, bratranců atd.
Vládce IV. domu ve IV. domě: Zvýrazňuje důležitost tohoto domu a různé činitele, které jsou s ním spjaty, dědičnost, stáří atd.
Vládce IV. domu v V. domě: Dlouhá penze, příjemné stáří nebo stáří strávené s dětmi atd.
Vládce IV. domu v VI. domě: Stáří plné namáhavé práce. Dědičná churavost. Spojuje domov a zaměstnání. Rodinné závazky.
Vládce IV. domu v VIL domě: Smlouvy týkající se nemovitostí. Majetek může být ohrožen soudním procesem. Nemovitosti odkázané manželovi (manželce).
Vládce IV. domu v VIII. domě: Nemovité dědictví. Významná změna ve stáří.
Vládce IV. domu v IX. domě: Možnost vystěhování se do zahraničí. Ve stáří se zrozenec věnuje vznešeným a vyšším věcem. Morální vývoj v tomto období.
Vládce IV. domu v X. domě: Společensky význační rodiče mohou zrozenci předat své postavení. Ve stáří významné povýšení.
Vládce IV. domu v XI. domě: Stáří plné plánů. V tomto životním období pomohou přátelé.
Vládce IV. domu ve XII. domě: Zrozenec je na sklonku života vystaven nějaké životní zkoušce. Možná neznalost vlastního původu, jenž je zrozenci utajován. Rodina se může stát příčinou utrpení.

 

Vládce V. domu v I. domě: Na zrozence mají vliv milostné záležitosti a spekulace. Tvůrčí schopnosti. Láska k dětem.
Vládce V. domu ve II. domě: Na majetkové poměry mají vliv děti, hry, spekulace, výuka, a to v dobrém nebo špatném smyslu (viz dotyčnou planetu a aspekty).
Vládce V. domu ve III. domě: Zrozenec potká lásku na cestách nebo v nejbližším okolí. Milostná korespondence. Duševní plodnost.
Vládce V. domu ve IV. domě: Dítě v pozdním věku. Provozování zábavního podniku (kino, divadlo, houpačky, kolotoče atd.).
Vládce V. domu v V. domě: Zvýrazňuje důležitost tohoto domu, a to podle povahy vládce a jeho aspektů.
Vládce V. domu v VI. domě: Práce je závislá na nějaké tvůrčí činnosti. Někdy může znamenat nemocného staršího sourozence.
Vládce V. domu v VII. domě: Sňatek s milovanou osobou. Legalizace milostného vztahu. Znamená vždy sňatek z lásky (zvláště pokud je vládcem Venuše nebo Slunce). Tvorba, kterou zrozenec předkládá k posouzení veřejnosti. Významná společenská úloha. Soudní proces týkající se dítěte.
Vládce V. domu v VIII. domě: Možnost smrti následkem cévního onemocnění. Kapitál ohrožený spekulacemi.
Vládce V. domu v IX. domě: Narození dítěte v cizině. Zrozenec potká lásku na daleké cestě. Zrozencova tvorba je známá v cizině a je tam překládána (platí pro horoskop duševně pracujícího člověka). Poslání v zahraničí nebo zaměstnání na velvyslanectví.
Vládce V. domu v X. domě: Zrozenec vynikne svou tvorbou, postavení umělecké nebo postavení v bance, důležité finanční spekulace, zaměstnání sloužící dětem za odrazový můstek.
Vládce V. domu v XI. domě: Milostný poměr v přátelském prostředí, možnost vytvořit nějaké dílo pro širokou veřejnost, příznivé pro film, televizi.
Vládce V. domu ve XII. domě: Dítě nemocné nebo v nemocnici, nepřiznané dítě, možnost smrti dítěte (XII. dům je od V. domu osmým domem). Tajný vztah, který může být příčinou životních zkoušek. Utajované těhotenství.
Vládce VI. domu v I. domě: Důležitý vliv zaměstnání na zrozence. Strýc nebo teta mohou v jeho životě sehrát velmi významnou úlohu. Churavost.
Vládce VI. domu ve II. domě: Peníze získané prací. Obchodnické nebo lékařské vlohy.
Vládce VI. domu ve III. domě: Práce na cestách, reprezentace firem atd. Duševní choroba.
Vládce VI. domu ve IV. domě: Práce doma nebo práce, s níž vypomáhá rodina. Obchod. Práce na sklonku života.
Vládce VI. domu v V. domě: Milostný vztah v zaměstnání. Povolání související se zábavou, divadlem atd.
Vládce VI. domu v VI. domě: Dává tomuto domu důležitost podle povahy vládce a podle jeho aspektů.
Vládce VI. domu v VII. domě: Povolání, v němž se uzavírají smlouvy. Spolupráce.
Vládce VI. domu v VIII. domě: Smrtelná choroba. Práce mající jakýkoliv vztah k nějaké reorganizaci, transformaci nebo ke kapitálu.
Vládce VI. domu v IX. domě: Práce v zahraničí. Výuka. Nemoc, která může propuknout během cesty.
Vládce VI. domu v X. domě: Úspěch dosažený prací nebo protekcí.
Vládce VI. domu v XI. domě: Zaměstnání v reklamě, místo získané protekcí.
Vládce VI. domu v XII. domě: Práce na izolovaném místě, ve vězení, v nemocnici apod. Nebezpečí operace, hospitalizace. Chronické onemocnění.
Vládce VII. domu v I. domě: Na zrozence mají vliv smlouvy a společenský život. Sklon k ovládání partnera (pokud zde není opozice s nějakou planetou v VII. domě). Velký význam zde mají styky a spolkový život.
Vládce VII. domu v II. domě: Manželství, které (při dobrém ozáření) přináší majetkový zisk. Příjmy ze smluv (nebo ze soudního procesu).
Vládce VII. domu ve III. domě: Smlouvy týkající se literatury, dovozu, vývozu, dopravy. Spolupráce s bratrem. Manželství vedoucí ke změnám bydliště. Manželství uzavřené na základě korespondence.
Vládce VII. domu ve IV. domě: Partner po svatbě následuje zrozence do jeho domova. Pozdní manželství. Ve stáří rozmach společenského života. Pozdní proslulost. Smlouvy, týkající se nemovitého majetku.
Vládce VII. domu v V. domě: Životní partner je milencem (milenkou) - důležitý příznak manželství z lásky. Partner má místo ve zrozencově srdci. Vlohy k umělecké tvorbě. Při špatném ozáření soud týkající se dítěte.
Vládce VII. domu v VI. domě: Churavý partner. Manželství s osobou, s níž se zrozenec seznámil v zaměstnání nebo která je u něj zaměstnána. Soudní spor s podřízeným.
Vládce VII. domu v VIL domě: Dává domu důležitost podle povahy vládce a jeho aspektů.
Vládce VII. domu v VIII. domě: Smrt partnera a dědictví po něm. Bankovní smlouvy.
Vládce VIL domu v IX. domě: Manželství uzavřené v cizině s cizím státním příslušníkem. Překlady, vyučování, smlouvy týkající se těchto oblastí.
Vládce VII. domu v X. domě: Bohatý vnější život, prožitý v plném světle. Mocní nepřátelé. Proces, na němž závisí společenské postavení.
Vládce VII. domu v XI. domě: Manželství realizující zrozencovy ambice. Vnější vztahy pomáhají zrozencově politice a plánům.
Vládce VII. domu v XII. domě: Manželství, z něhož se stává očistec. Tajný svazek. Partnerova nevěra. Vyhnání partnera nebo jeho útěk. Trudný soudní proces.
Vládce VIII. domu v I. domě: Možnost dědictví. Práce s kapitálem, okultismus atd. Sexualita je pro zrozence důležitá (viz vládce a jeho aspekty).
Vládce VIII. domu ve II. domě: Dědictví. Smrt, která zlepší nebo naopak rozvrátí majetkové poměry.
Vládce VIII. domu v III. domě: Smrt na cestách. Literární činnost na téma smrti, kapitálu, burzy atd. Dědictví připadající bratru (sestře).
Vládce VIII. domu ve IV. domě: Pozdní smrt v rodinném prostředí (viz znamení). Převrat v domácích poměrech. Nemovité dědictví.
Vládce VIII. domu v V. domě: Nebezpečí smrti následkem cévní choroby. Výuka tajným vědám.
Vládce VIII. domu v VI. domě: Vztah mezi smrtí, asepsí a prací. Smrt podřízeného. Investovaný kapitál.
Vládce VIII. domu v VIL domě: Možnost partnerovy smrti. Změna ve společenském životě následkem nějakého úmrtí. Dialýza.
Vládce VIII. domu v VIII. domě: Nesmírně důležitá pozice. Posuzovat podle aspektů a povahy tohoto vládce.
Vládce VIII. domu v IX. domě: Smrt v cizině nebo ještě Častěji na sraženinu (ucpání tepny). Kapitál, který zrozenec nalézá mimo své rodiště. Morální vývoj následkem nějakého úmrtí. Trest smrti (rozsudek).
Vládce VIII. domu v X. domě: Smrt při výkonu povolání. Pro zrozence je nesmírně důležitá smrt nějaké osoby. Ohrožení matky (otce) nebo nějaké ohrožení ve zralém věku. Ve zralém věku však Častěji krize nebo úzkost.
Vládce VIII. domu v XI. domě: Smrt přátel. Plány zmařené následkem nějakého úmrtí.
Vládce VIII. domu v XII. domě: Smrt v nemocnici. Smrt udržovaná v tajnosti. Utrpení následkem nějakého úmrtí. Ohrožení anestézií, operací.

   


Vládce IX. domu v I. domě: Sklony k výuce. Možnost expatriace. Soudnost a hloubka poznání.
Vládce IX. domu ve II. domě: Peníze ze zahraničí. Zisk z výuky. Finanční styky se zahraničím.
Vládce IX. domu ve III. domě: Příznivé pro výuku, pro korespondenci s cizinou, pro překlady. Vliv ciziny na zrozencovo okolí nebo na jednoho Zrozencova bratra.
Vládce IX. domu ve IV. domě: Do rodiny přichází nějaký cizinec. Morální zásady zděděné po otci.
Vládce IX. domu v V. domě: Citový vztah k cizímu státnímu příslušníku. Narození dítěte v souvislosti se zahraničními styky nebo s dlouhou cestou do ciziny. Tvorba ovlivněná vyššími morálními pojmy nebo zahraničím.
Vládce IX. domu v VI. domě: Vztah mezi zahraničím a prací či nemocí. Může znamenat špatnou průchodnost některé tepny.
Vládce IX. domu v VIL domě: Smlouvy se zahraničím. Manželství s cizincem (cizinkou). Nemilý rozsudek. Cizinci, z kterých se mohou stát zrozencovi soupeři.
Vládce IX. domu v VIII. domě: Spojení mezi cizinou, tepnami, nohama, slinivkou a smrtí (nebo kapitálem).
Vládce IX. domu v IX. domě: Dává tomuto domu důležitost, posuzovat podle polohy vládce a jeho aspektů.
Vládce IX. domu v X. domě: Vzestup zrozence na základě vyšších morálních pojmů, filozofie nebo výuky. Svobodné povolání nebo vědecká dráha. Zrozenec získá věhlas v zahraničí.
Vládce IX. domu v XI. domě: Z cizinců se stávají přátelé. Podpora ze zahraničí a plány s ní spojené.
Vládce IX. domu ve XII. domě: Z cizinců se mohou stát nepřátelé. Morální postoje a zásady, které jsou zdrojem životních zkoušek. Stav tepen (nebo jater či slinivky) může vést k hospitalizaci.
Vládce X. domu v I. domě: Postavení jde zrozenci přímo v ústrety. Zrozenec se s ním identifikuje. Protekce a ctižádostivost. Velení ve zralém věku.
Vládce X. domu ve II. domě: Výnosné postavení. Životní dráha se vztahem k penězům, architektuře, nemovitostem. Ve zralém věku zakázky nebo klientela.
Vládce X. domu v III. domě: Životní dráha se vztahem k duševním schopnostem nebo k cestování. Pomoc jednoho bratra. Cestování ve zralém věku.
Vládce X. domu ve IV. domě: Postavení mající vztah k rodině. Spory. Potíže, neboť IV. dům je v opozici s MC. Vliv na rodinný život.
Vládce X. domu v V. domě: Postavení mající vztah k zábavám, hrám, divadlu. Možnost tvůrčí činnosti ve svém povolání. Zrozenec má své povolání rád. Pedagogické vlohy. Autorita v této oblasti. Spekulace ve zralém věku.
Vládce X. domu v VI. domě: Povolání v oblasti lékařské, chirurgické atd. Možné podřízené postavení. Onemocnění nebo uzdravení ve zralém věku.
Vládce X. domu v VIL domě: Politické postavení. Dobrý úsudek. Postavení ovlivňuje manželský život. Soudní proces nebo sňatek ve zralém věku.
Vládce X. domu v VIII. domě: Postavení odsouzené ke změně, k renovaci. Kapitál. Burza. Chirurgie. Krize ve zralém věku.
Vládce X. domu v IX. domě: Postavení opírající se o vzdělání, vyšší morální pojetí. Náboženství. Filozofie, věda. Velké pedagogické vlohy. Zahraniční pocty. Cesty související se zrozencovým postavením. Výuka nebo zasvěcení ve zralém věku.
Vládce X. domu v X. domě: Dává rozmach zrozencovu společenskému životu. Proslulost. Mistrovství ve zralém věku.
Vládce X. domu v XI. domě: Postavení je závislé na přátelích. Politické vlohy. Kariéra související s volbami. Věhlas ve zralém věku.
Vládce X. domu v XII. domě: Skryté postavení (nemocnice, okultismus) nebo postavení, které může být příčinou nějaké životní zkoušky. Potíže s vládnoucími kruhy. Operace nebo anestézie ve zralém věku.
Vládce XI. domu v I. domě: Protekce a podpora. Zrozence přitahuje politika. Sociabilita.
Vládce XI. domu ve II. domě: Přátelé mohou zprostředkovat peníze, rovněž zajistit publicitu atd. Finanční nezávislost. Důvěryhodnost.
Vládce XI. domu ve III. domě: Intelektuální přátelství nebo přátelství navázaná na cestách.
Vládce XI. domu v IV. domě: Rozvoj přátelského života ve stáří nebo těsně před smrtí. Pořádání přátelských posezení. Pozdní uskutečnění nadějí.
Vládce XI. domu v V. domě: Přátelství přejde v lásku. Plány realizují potomci. Popularita. Přátelská pomoc při spekulacích.
Vládce XI. domu v VI. domě: Přátelství v zaměstnání. Plány týkající se zdraví, medicíny.
Vládce XI. domu v VII. domě: Přátelé se mohou změnit v soupeře (podle aspektů). Uskutečnění plánů manželstvím. Popularita, společenský život.
Vládce XI. domu v VIII. domě: Ztráta přátel, dary od přátel.
Vládce XI. domu v IX. domě: Přátelství s cizinci nebo pedagogy. Filozofické plány.
Vládce XI. domu v X. domě: Přátelé podporující zrozencovu kariéru, jeho kariéra může záviset na veřejnosti. Příznivé pro politiku.
Vládce XI. domu v XI. domě: Podtrhuje důležitost tohoto domu. Soudit podle povahy a ozáření vládce.
Vládce XI. domu v XII. domě: Přátelé mezi pobožnými lidmi, mezi emigranty. Přátelství se mohou změnit v nepřátelství, která připraví zrozenci těžké
Vládce XII. domu v I. domě: Utrpení, jímž osobnost vyzrává nebo se utváří. Přitahování skrytými věcmi.
Vládce XII. domu ve II. domě: Finanční problémy. Skryté finanční zdroje.
Vládce XII. domu ve III. domě: Duševní problémy. Možnost zkoumat skryté věci. Tajné vztahy, korespondence, šifry, kryptografie, grafologie atd.
Vládce XII. domu ve IV. domě: Vážné rodinné problémy. Ve stáří osamělost nebo potíže.
Vládce XII. domu v V. domě: Utrpení v lásce. Potíže s dětmi. Utajovaný porod. Poměr, který zůstává utajen. Okultní výuka.
Vládce XII. domu v VI. domě: Zdravotní potíže. Příjmy z velkých živočichů nebo skrytých věcí, z medicíny, nemocnic atd.
Vládce XII. domu v VII. domě: Problémy se životním partnerem. Strastiplný soudní proces. Zrada partnera a jeho nevěra.
Vládce XII. domu v VIII. domě: Potíže se sháněním kapitálu. Smrt v cizině. Možnost transplantace.
Vládce XII. domu v IX. domě: Vyhnanství, strasti při daleké cestě, názorový konflikt.
Vládce XII. domu v X. domě: Problémy se zaměstnáním, s postavením. Ve zralém věku nemoc nebo operace.
Vládce XII. domu v XI. domě: Nepřátelství, která se mění v přátelství. Zvrat ve společenském postavení.
Vládce XII. domu ve XII. domě: Zdůrazňuje význam tohoto domu. Posuzovat dle povahy a postavení vládce.