XII.

 

Vládce 12. domu v domě 1.:

 • Negativně: tajné překážky v odhalení osobních talentů, žal a melancholie, výčitky svědomí a strach ze samoty. Nedostatek stálých svazků s okolím.

 • Pozitivně: zvláštní záhadná osobnost, neobyčejný tajemný vzhled, tajné schopnosti skrývané před druhými. Sklon k praxi psychologie. Umění dostat se ze situace a podívat se na ni a na sebe s odstupem.

Takový člověk cítí hlubokou potřebu pozorovat sám sebe zevnitř, protože chápe, že jen přes sebepoznání může sehrát roli, kterou si zvolil, a efektivně spolupracovat s vnějším světem. Neurčitě chce studovat seriózně svoje podvědomí, jednoduše cítí impuls, který jde zevnitr, a potřebuje vyjádřit to, co leží pod vnější vrstvou osobnosti.

 

Vládce 12. domu v domě 2.:

 • Negativně: krádeže a konfiskace, jalové odevzdání energie druhým, zkáza a finanční krach, útok nepřítele na zdroj příjmu.

 • Pozitivně: náchylnost k využití tajných zdrojů příjmu, umění skrytě dobýt se na účet energie okolních lidí. Jedinečným cílem existence se může stát snaha kupit peníze a materiální hodnoty.

Takový člověk může odhalit své schopnosti a talenty tak, že půjdou ve prospěch jak jemu, tak společnosti jako celku. Možné jsou marné obavy kvůli strádání na konci života. Jediným cílem existence se může stát snaha o kupení peněz a materiálních hodnot.

 

Vládce 12. domu v domě 3.:

 • Negativně: příbuzní se ukazují tajnými nepřáteli, sousedi jsou velice negativní. Takový člověk je obklopen šuškáním, pomluvami a neustále se zabývá klevetami a tajnými rozbroji.

 • Pozitivně: příznivý pro tajné výuky, skrytému samovzdělávání se a obdržení tajné informace. Takoví lidé se dobře učí o samotě a čerpají výhody z neočekávaných kontaktů na zvláštních cestách.

Takový člověk je připraven oznámit světu něco velmi intimního a závažného. Nezřídka se tento aspekt nachází v kartách spisovatelů. Citlivá a intuitivní povaha takového člověka k němu přitahuje druhé lidi, kteří si přejí se s ním stýkat. Nezřídka se takoví lidé obracejí k praktické psychologii. Jsou schopni působit na situaci nepřímo, “tahají za nitky spoza kulis”, předávají slova a mínění přes druhé lidi. Jsou úspěšní jako referenti a koncipienti textu pro vystoupení význačných lídru. Jestli takový člověk dělá vše tajně, tak se to tak či onak stane majetkem společnosti, protože při daném aspektu tajemství a skrytá informace jsou svázány s oblastí svobodné komunikace. 

 

Vládce 12. domu v domě 4.:

 • Negativně: nevraživost k rodičům a mezi blízkými, tajné překážky v rodině. Domov je pociťován jako vězení.

 • Pozitivně: příznivý pro okultní výuky a obdržení informace z tajných tradičních zdrojů. Uzpůsobuje pro poznání svých vtělení a pomáhá prohloubení v psychologickém výzkumu. Takový člověk se umí učit na svých vlastních chybách. Dům je pro něj místem tvůrčího uspokojení, kde ho nikdo neruší v zabývání se sama sebou. 

Silně vyjádřená potřeba zůstat sám sebou v jakýchkoliv situacích. Takový člověk potřebuje volný čas, který by mohl zasvětit pouze sobě. Doma má vždy zákoutí, které může směle nazývat svým. Mnozí ho povazují za tichého, stydlivého a skromného. Často má chuť uniknout do svého vlastního světa. Je pevně přivázán ke svému domovu a snaží se vybrat si práci, kterou by mohl provádět doma. Nezřídka se na něj ukládá (nebo on sám na sebe přijímá) nějakou domácí povinnost, například starost o nemocného příbuzného či nemohoucího rodiče.  

 

Vládce 12. domu v domě 5.:

 • Negativně: takovému člověku je zatěžko najít si lásku, nemůže žít svobodně, není schopen odejít do ústraní, aby mohl tvořit, jeho láska je neopětovaná, ve spojení s tím je plný komplexů a předsudků. Možné je odhalení tajných milostných svazku a překážky ve formování šťastné lásky.

 • Pozitivně: takový člověk má sklony k tvůrčímu odchodu do ústraní a rád pracuje daleko od lidí na sobě samotném a z této práce získává uspokojení. Je možná přítomnost tajných milostných svazků, není vyloučeno přijetí adoptivních dětí a dlouhá oddanost milovanému, který je skrýván před očima okolí.

Tajný romantický svazek je charakteristický pro takového člověka. Zároveň se může bát vztahu podobného charakteru a považovat takové svazky za nezralé a dětinské. Potom vkládá veškerou latentní pudovou energii do sportu, práce a výchovy dětí.

 

Vládce 12. domu v domě 6.:

 • Negativně: tajní nepřátelé z okruhu kolegů, překážky v práci, množství chronických neduhů, hypochondrie, zaujetí ponížené a lítostivé pozice.

 • Pozitivně: tajné pracovní místo a profese, kterou je nutno před ostatními skrývat. Udivující schopnost dosáhnout uzdravení díky psychologickému úsilí a obroušení stresu z vnitřních konfliktů.

Takoví lidé se obyčejně ukazují udivujícně cílevědomými a velmi praktickými. Podvědomě mají sklon unikat od svých vnitrních problému a pohroužit se do všemožné práce tak, že jim nezůstává čas na to, aby se mohli podívat do očí jim samotným. Jestli práce nebude příliš náročná, takový člověk ji může vykonávat dokonce i dobrovolně, na vlastní náklady. Takoví lidé často nacházejí pro sebe mnoho vnějších činností a unikají před úsilím o harmonizaci rodinného života a vážné vnitřní práce. Jindy nachází řešení, které nestojí mnoho úsilí, a dříve než ostatní se ubírají na penzi. Nezřídka pracují pro to, aby si zabezpečili životní minimum, a zasvětí svůj čas tomu, co počítají za pro sebe opravdu důležité. Práce je Nezřídka svázána s léčením nemocí a regenerací po traumatech. Při nesprávném využití energie takový člověk napjatě hledá nějakou práci či zájem, ve kterých by mohl nalézt upotřebení své energie na to, aby jej využil v pozitivním smyslu. Pravda, podobné stresující hledání ho mohou přivézt k onemocnění.

 

Vládce 12. domu v domě 7.:

 • Negativně: nepřátelé jsou nelítostní a brutální, množství tajných protivníků. Špatně se vyvíjející vztahy s justičními orgány, obvinění a klevety. Prohra v soudních procesech a konfiskace majetku.

 • Pozitivně: tajně uzavřené manželství, sklon ke skrytému řízení druhých, účast v tajných záležitostech, které se dotýkají veřejnosti, schopnost přinutit společnost, aby na nich pracovala tak, ze o tom nikdo neví. Existuje sklon ke skrytému příjmu informací, která je potom využívána pro osobní cíle.  

Klíčem pro pochopení vlastní osobnosti může pro takového člověka být vlastní partner. Vztahy s ním se nezřídka stanou natolik hlubokými, že je může ukončit pouze smrt. Interpretace tohoto aspektu se podstatně mění v závislosti na povaze vládce.

 

Vládce 12. domu v domě 8.:

 • Negativně: nelítostní nepřátelé neustále využívají a trápí, je charakteristický neodbytný strach z očekávání nebezpečí, slabost před hrozícími katastrofami, nechráněnost před přírodními katastrofami. Všechny nárazy a zničení proběhnou o naprosté samotě.

 • Pozitivně: vyjadřuje zájem o záhadné jevy, snaha o poznání tajemství ze záhrobí, velice příznivé pro okultní studia, člověk obyčejně věří na znamení, které ho doopravdy varují před nebezpečím. Díky sledování tajných signálů a událostí může utéct určitým ztrátám. 

Dědictví hraje v životě takového člověka zvláštní roli, může ho využít pro uskutečnění hluboce skrývaných potřeb a praní. Není vyloučeno, ze takový člověk se bude těšit podpoře tajných organizací, například mafie. Velice často názory takového člověka na svět projdou značnými změnami v důsledku transformací, ke kterým dojde v kritických situacích. Možná je predispozice ke studiu projekce astrálního těla.

 

Vládce 12. domu v domě 9.:

 • Negativně: tajní nepřátelé daleko od domova, samota v dáli od vlasti, překážky na cestách a na služebních cestách, strach z otevřených prostranstev nebo klaustrofobie v uzavřených prostorech.

 • Pozitivně: tajní ochránci ze zahraničí, cesty s dobře skrývaným účelem, hlasatelé okultních učení.

Ohromnou roli ve vnitřním životě hraje náboženství, aspekt se nachází v horoskopu velkých učitelů a slavných proroků. Náboženská filozofie takového člověka ukazuje na cestu k pravdě pres studium svého vlastního podvědomí. Nesprávné využití energie může vést k vážným porušením zákona vzhledem k bezmezné důvěře v sebe samotného a v myšlenku, která se má za správnou. 

 

Vládce 12. domu v domě 10.:

 • Negativně: tajné překážky v kariéře, nepřátelé narušují služební postup, nemožnost dosáhnout v práci vážných výsledků, šéf je tajným nepřítelem.

 • Pozitivně: schopnost k využití nástrojů tajné autority, dar neformálního vedení a skrytého vedení, podpora ze strany tajných společenstev. Takový člověk může dosáhnout cíle, který nikomu neodkryje, v důsledku čehož se vyzdvihuje nad ostatní dokonale záhadným způsobem.  

Kariéra se může orientovat na medicínu, péči o děti nebo službu v nápravně - pracovních koloniích. Jakákoliv práce podobného druhu bude napomáhat tomu, aby člověk pochopil své vlastní vnitřní bytí. Pokud se bude zajímat o psychologii, může využít toto poznání nejenom pro pomoc druhým, ale i pro autoanalýzu. Možné výsledky poznávání sebe sama závisí na povaze vládce. Při vykonávání jakékoliv práce takový člověk především usiluje o jistotu a stabilitu svého postavení. Při nesprávném využití energie obrací jakoukoliv činnost v záminku a ospravedlnění pro odmítnutí práce se sebou samotným a neochotu podívat se na sebe střízlivě. V tomto případě všem vysvětluje, že je velice zaneprázdněn a nemůže ztrácet čas na “prázdné nicnedělání”, protože musí vykonat na sebe přijaté povinnosti. Nezřídka se takoví lidé pohrouží do práce o samotě. Ale jakékoliv úsilí, které skrytě podniknou, se za určitý čas stane majetkem široké veřejnosti.

 

Vládce 12. domu v domě 11.:

 • Negativně: tajné překážky v domácích záležitostech, nedokážou shromáždit nápady, pomsta a zrada se strany blízkých lidí, nepřátelé z řad bývalých kamarádů mu vrazí kudlu do zad.

 • Pozitivně: množství tajných ochránců a přátel, kteří na sebe neupozorňují a pomohou při nebezpečí a v krizích. Sklon k účasti na práci tajných společenstev a tajné reformátorství. Možné hlučné skandály kvůli činnosti tohoto člověka, svázané s odhalením jeho neperspektivních plánů. Všechny strategické úkoly a projekty se pečlivě skrývají přede všemi.

Přátelé jsou v centru pozornosti takového člověka. Skrz jejich názory na něho se pokouší vyznat se sám v sobě a pochopit, co se s ním děje. Při nesprávném využití energie podobná pozice může jenom zkomplikovat situaci, v důsledku čehož se on úplně zamotá v sobě. Nezřídka takového člověka přátelé táhnou zpět, hlavně když je potřebuje. Takoví lidé mají sklon k tomu hrát roli stínového vůdce ve velkých organizacích, kde mají vyjádřený vliv na postup dosazení cílů a na psychologické ovzduší v kolektivu. Ale dělají to nepřímo, přes druhé. Nezřídka je jejich práce spojena s tajnými organizacemi a speciálními službami. Mají sklon se specializovat na vedení tajných vyjednávání. Tak či onak, svoje celkové cíle skrývají pod různými motivy. 

 

Vládce 12. domu ve 12. domě:

 • Negativně: život v izolaci, mohou podlehnout sugescím, vyhnanectví a samota, narušení svazků s okolím, psychické nemoci a neočekávané zbavení svobody.

 • Pozitivně: tajný život, dlouhodobé meditace, okultní práce o samotě, úspěšná bitva se svými nedostatky v procesu poznání sebe sama, vnitrní zpracování emocionálních problémů, likvidace skrytých komplexů, umění chránit svá a cizí tajemství.

Takoví lidé disponují nevyčerpatelným zdrojem vnitřní síly, ačkoliv si to neuvědomují ve svých podvědomých úmyslech a skrytých potřebách, ale v kritický moment jim jakýsi instinkt najednou řekne, co mají dělat. Vládnou rozvitou intuicí a mohou využít vše podle svého uvážení.