VI.

Vládce 6. domu v 1. domě:


- Disharmonicky: Překážky bránící v rozvíjení talentů. Smolař zatížený rutinní prací, vnímající se jako nudný a těžce pracující člověk. Domnívá se, že jím obsazené místo jej ponižuje. Často je vystrnaděn z daného postavení.


- Harmonicky: Pracovitý, svědomitý, trpělivý, čestný a nadějeplný, precizní, za všech okolností si je vědom, co dělá. Pomalu se otevírá, na každém úseku se pevně upevní. Závislý na práci, workholik. Schopný houževnatě snášet napětí a zátěž. Takového člověka musí jeho práce bavit. Nechce pracovat pouze pro peníze, protože práce je pro něj způsob seberealizace. Veškerou práci by rád vykonával dobrovolně a pokud mu to dovolují finance, koná tak. Je přesvědčen, že nucené práci je nutno se vyhýbat. Při špatném používání energií může přepracování vézt k chorobám, ale ve většině případů nemocný dlouho nezůstává, neboť celou dobu směřuje k tomu, aby svou energii využíval v konkrétní práci.

 

 

Vládce 6. domu v 2. domě:


- Disharmonicky: Špatně placená práce, obtížná, nesvobodná práce. Ztráta dobrého pracovního postavení. Nemoci spojené se ztrátou fyzických sil a špatným stravováním. Stravovací návyky, které neblaze ovlivňují zdraví.


- Harmonicky: Práce je pro takového člověka dobře výdělečným místem. Finance jej motivují k lepšímu vykonávání pracovních úkolů. Umí šikovně využívat práci ve svůj prospěch. Čím více pracuje, tím více vydělává. Schopný upevňovat svoje zdraví vlastním úsilím a po vyléčení pociťuje obrovský přísun nových sil. Potřeba vydělávat peníze zaměstnáním, ve kterém právě slouží. Značná část jeho práce je spojena s vnímáním pocitu vlastní užitečnosti. Čím více o tom přemýšlí, tím vážněji se to vše snaží vyjádřit svou prací (ve své práci). Tento aspekt často napomáhá výdělku v oboru dietologie, hygieny a péče o zdraví obecně.

 Vládce 6. domu v 3. domě:


- Disharmonicky: Práce plná shonu, zmatky s písemnostmi, dráždivých telefonátů a pobíhání. Možné dluhy k sourozencům, bolestivé vztahy s nimi.


- Harmonicky: Přesně a precizně se učí. Sourozenci pomáhají v zaměstnání. Práce spojená se služebními cestami, veřejnými projevy, korespondencí, shonem a množstvím kontaktů s lidmi. Práce spojená s prostředky masové komunikace nebo rozesíláním informačních materiálů. Sourozenci vypomáhají s každodenními aktivitami. Takové dítě obyčejně velmi brzo začne mluvit, ale při špatném ozáření se může stát nervózním a neorganizovaným, bude mít problémy vykonávat běžné denní úkony. Jestliže zaujmou zodpovědné postavení, rádi udržují se svými podřízenými blízký kontakt a žertují s nimi.

 Vládce 6. domu v 4. domě:


- Disharmonicky: Práce je nějakým způsobem spojená s domovem. Práce plná zmatků a shonu, bytové problémy a životní drobnosti zacloňují takovému člověku perspektivu, možnost závislosti na rodičích.


- Harmonicky: Pečují o ně rodiče, starají se o ně a mohou na ně i pracovat. Pořádek v domě, práce spojená s domovem, případně ovlivňující domácí atmosféru. Velmi často při práci neopouštějí vlastní dům. Často velmi rádi pracují doma a nezastaví se, dokud zde nemají perfektní pořádek. Při nepříznivém ozáření je lze  jen obtížně nazvat dobrým majitelem domu. Dělá vše proto, aby se vyhnul domácím pracem a někdy platí jiným lidem za to, že vykonají povinnosti za něj. Často volí práci, která umožňuje vykonávat veškerou potřebnou činnost doma. Je možné, že jeden z rodičů je bude nutit do vykonávání určitého zaměstnání.

 Vládce 6. domu v 5. domě:


- Disharmonicky: Nedostatek tvůrčí svobody, hrdosti, důstojnosti a ctižádosti, vážné překážky v lásce, obtížné vztahy s dětmi. Často celý život pracuje na děti a pro rodinu. Děti jsou pro něj přítěží.


- Harmonicky: Možnost nečekaně přijít k dobré práci, často takoví lidé mají svobodnou, tvůrčí práci, kde využívají svou inspiraci a úspěšně odhalují své skryté dovednosti. Často nutí své blízké a milované, aby pro něj pracovali. Velmi rád pracuje a ví, že kdykoli si může najít práci, která mu bude vyhovovat a bude mu přinášet uspokojení. Při špatné aspektaci bude neustále vyhledávat záminky k tomu, aby nemusel pracovat. Neustálé měnění zaměstnání. Podmínky se možná vyvinou tak, že bude mnoho času trávit zábavami nebo svobodné práci, která mu přinese ohromné uspokojení. Jejich práce má často velmi tvůrčí charakter.

 Vládce 6. domu v 6. domě:


- Disharmonicky: Neustálé starosti, omezení, neúspěchy a překážky. Nebezpečí zadluženosti, Problémy spojené s dluhy a úvěry. Jsou zvyklí pracovat za všechny, ale nikdo si toho neváží, nikdo to neoceňuje.


- Harmonicky:
Horoucně zaujat svou prací, zbožňuje zvolenou profesi a značnou část života věnuje práci. Umí vytěžit z každé příležitosti maximum, pracuje pilně a precizně jako mravenec, slouží věrně, spolehlivý, dobrý organizátor. Pilně se stará o své zdraví, Tolerantní a smířlivý.
Člověk je zapálen pro svou práci a nemá v tom sobě rovného.
Případné pracovní přetěžování je naznačeno neharmonickými aspekty.
Potřebuje výzvy, podněty a vidinu cíle, pak veškerá započatá díla dovede do konce, bez motivace je ovšem výkonnost nízká. Při špatném ozáření se snižuje práceschopnost a člověk se stává vrtkavým, nejistým a nespolehlivým. Má sklon oddalovat se od lidí a žít o samotě. Často jej přemůžou nemoci. Mají často velmi rádi domácí zvířata. Dodržují často velmi přísné stravovací návyky a s velkou opatrností užívají léky, ačkoli se u nich mohou projevit alergické reakce.

 Vládce 6. domu v 7. domě:


- Disharmonicky: Nesrovnalosti v práci kvůli sporům. Objasnění svých práv a úplatkářství. Upadnutí v závislost na partnerovi.


- Harmonicky: Práce na veřejnosti, spojitost práce s veřejnou činností, práce ve společnosti dalších, známost a popularita v práci. Druzí se o tohoto člověka zajímají. Časem je možné, že partner vykonává pro zrozence úlohu podřízeného. Takový člověk má rád práci, která přitahuje pozornost veřejnosti. Často zaměstnán řešením právních otázek, vypracováváním smluv, dohod nebo se specializuje jako rozvodový advokát. Sňatek často vnímá jako přítěž a při nepříznivém ozáření se mu vyhýbá. Se svými partnery se snaží vycházet jako rovný s rovným a umí dělit domácí povinnosti rovným dílem, problémy a výdaje si spravedlivou měrou dělí s partnerem.
 

 


Vládce 6. domu v 8. domě:


- Disharmonicky: Obtížná a otrocká práce, závislost a útlak na pracovišti. Nutnost pracovat v extrémních podmínkách. Práce spojená s katastrofami a neštěstími. Pravděpodobná traumata. Nestabilnost v zaměstnání.


- Harmonicky: Práce spojená s nebezpečím, nebezpečím a extrémními situacemi. Jejich práce je často nebezpečná. Umění získat výhody z neštěstí cizích lidí. Dovede  přežít v extrémních podmínkách, má ohromnou výdrž a nestěžuje si na každou maličkost. Často tíhnou k esoterním naukám a mohou z nich být nadaní mágové. Takový člověk snadno najde podporu v libovolné práci, kterou vykonává. V případě nutnosti se často dostavuje pomoc. Jeho práce je často spojená s výzkumem nebo sexuologií. Není vyloučeno, že práce bude napomáhat tvůrčímu sebevyjádření napájenému sublimovanou sexuální energií. Často je jejich práce spojená s manipulací s cizími prostředky a úspěšností bankovních operací. Při špatném ozáření je možné podlomené zdraví zejména, pokud je tvořivost nahrazena romantickými radovánkami a prostým mrháním sil a prostředků.

 Vládce 6. domu v 9. domě:


- Disharmonicky: Nestabilita v práci, častá přemisťování spojené se změnou zaměstnání, sezónní práce za hranicemi. Nebezpečí závislosti na lidech v cizině, velká ctižádost a pýcha spojená s pocitem vlastní hodnoty a samolibostí.


- Harmonicky:
Dávají přednost duševní práci, která jim umožňuje využít své dovednosti a nadání. Často se stávají pedagogy nebo filozofy.
Často se z nich stávají cestovatelé. Tím nebo jiným způsobem je jejich zaměstnání spojené s neustálým přemisťováním. Daleké cesty nejenom umožňují odpočinek a zlepšení zdraví, ale i dobrý výdělek.

 Vládce 6. domu v 10. domě:


- Disharmonicky: Jeho zaměstnání je často dosti omezující, "sisyfovské" a neumožňuje jakýkoli postup. Na cestě k úspěchu se mu do cesty staví mnoho překážek a obtíží. Často se vyskytne možnost pomoci od okolí, ale on ji jen zřídkakdy využije. Špatné vztahy s vrchností, která mu může závidět. Druzí lidé takového člověka vnímají jako "skokana" a mohou se snažit jej zneužít pro svůj vlastní prospěch.


- Harmonicky: Tento člověk vlastní prací pomalu a vytrvale dosahuje vytčených profesních cílů. Je známý pro svou profesionalitu, trpělivost, práceschopnost a schopnost vše vlastními silami vypracovat. Zjevný pragmatik, svědomitě plnící vůli druhých lidí. Při dobrém ozáření takový člověk vykonává práci, která uspokojuje jeho
ego a napomáhá kariérnímu vzestupu. Práci má dobře organizovanou a snaží se o rozumný a pořádný život. Hrdost na sebe samého závisí na tom, čeho dosáhl. Je velmi trpělivý a schopný vydržet a velkou zátěž. Tito lidé často pociťují značný tlak ze strany jednoho z rodičů, který na zrozence klade stále větší nároky k dosažení. Možná zatíženost vnějšími okolnostmi. Možné vůdcovské schopnosti. Člověk stálé míří za úspěchem, všemožně se snaží vylepšit svou činnost a dosáhnout maxima svých možností. Je velmi citlivý na drby a znepokojuje jej vše, co o něm říkají nebo si myslí druzí lidé. Při špatné ozáření může člověk příliš mnoho času věnovat zbytečné práci místo toho, aby se věnoval něčemu užitečnému.

 Vládce 6. domu v 11. domě:


- Disharmonicky: Často mění zaměstnání a druh práce, nikde dlouho nevydrží pracovně, výdělek je nízký a kolísavý, problémy s nedostatkem výplat, velká závislost na kolektivu, zadluženost u přátel, penězi buď mrhá jak chce, nebo je naopak lakomec.


- Harmonicky: Častá práce na několika místech, ve více oborech, práce není stálá, ale svobodná a tvůrčí, typické uvažování námezdního pracovníka, je to typ podnikatelský, dovedně využívající dalších lidí a využívat protekce, takoví lidé bývají úspěšní ve vynálezectví a budování nových způsobů a metod, velmi rádi organizují nové podniky a uskutečňují vážné "výrobní" reformy, potřebují svobodnou práci, přátelí se s kolegy v práci, nebo se v práci seznamují s budoucími přáteli, není vyloučeno, že budou moci pracovat, protože jim přátelé najdou práci, při nesprávném využívání sil budou mít velmi málo přátel, mohou zůstat zcela osamoceni, tedy pak zavrhují přátelství s lidmi a přátelí se se psy nebo jinými zvířaty, také jsou schopni se aktivně podílet na činnosti skupiny a stát se vůdcem menší skupiny lidí, mají rádi čistotu mezi svými blízkými přáteli.

 Vládce 6. domu v 12. domě:


- Disharmonicky: Práce spojená s násilím (nádenická zemědělská práce, práce z donucení), mnozí spolupracovníci se stávají tajnými nepřáteli, zaměstnání a pracovní dílo je komplikováno klevetami a intrikami. Nebezpečí porušení zákona nebo sklon k omamným látkám a z nich plynoucím nemocem.


- Harmonicky: Tajná, skrytá, obětavá, neznatelná práce pro všechny (milice, speciální služby, organizovaný zločin, psychiatrické léčebny, nápravná zařízení). Bývají velmi odpovědní a oddaní své práci, ale jakmile se snaží vykonat více než zvládnou, mohou přetížením onemocnět. Často ale nepřiznají, že nejsou schopní zvládnout příliš náročné úkoly. Často odkládají léčbu nemocí nebo se je snaží "přechodit", což ovšem zpravidla vede jen ke zhoršení stavu. Tato konstelace naznačuje touhu pracovat o samotě, například jako soukromá osoba nebo člověk působící "za kulisami" (spisovatel, skladatel, umělec, politik, referent). Jejich možnosti často zůstávají navenek skryté, ale v zaměstnání je zpravidla velmi dobře využívají. Často se zajímají o oceánografii, hydrobiologií, medicínu a poskytování pomoci postiženým. Hodí se pro ně taková činnost, ve které by dávali druhým lidem dobré rady, díky čemuž se z nich často stávají konzultanti v oblasti psychologie, práva nebo financí.